You are on page 1of 2

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ
PR I M Ă R I A C O M U N E I PE R I AM
Periam, str. Mureşului nr. 1 bis, judeţul Timiş, cod poştal: 307315; Tel: 0256/375001;
Fax. 0256/375002, www.primatimperiam.ro, e-mail: office@primatimperiam.ro
Nr. înreg. 3230/5 din data de 25.04.2016

CERERE DE OFERTĂ
ACHIZITIE DIRECTĂ DE LUCRĂRI: “

Lucrare fântână ornamentală”

COD CPV 41000000-9 Apă captată și epurată

Prin prezenta va rugam sa aveti amabilitatea de a ne transmite o oferta de pret
pentru urmatoarele lucrări:
- “ Lucrare fântână ornamentală”

Cerinte generale:

Oferta va fi valabilă pe o perioadă de 30 zile lucratoare.
Oferta de preţ va fi comunicată ACHIZITORULUI –personal la Primăria Comunei
Periam, Str. Mureșului nr. 1 bis, judetul Timiș, pe fax: 0256/375002.
Prețul va fi exprimat in Lei.
Valoare estimată: 45.000 Lei + TVA
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
Caiet de sarcini: se solicită de la sediul Primăriei Periam.

Date achizitor:
PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM
JUDEŢUL TIMIȘ
STRADA MUREȘULUI NR. 1 BIS
TEL/FAX: 0256-375001/0256/375002
Sursa de finanţare:
Bugetul local

OBLIGAŢII ACHIZITOR:

Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică achizitorul îşi asumă
responsabilitatea de a respecta urmatoarele principii: nediscriminare, tratament egal,
recunoaştere reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor
publice.
Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie:
Denumire: C.N.S.C. - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucureşti; Cod postal: 030084
Ţara: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon/fax: (+4) 021.310.46.41 / (+4)
021.310.46.42 Adresa internet: www.cnsc.ro

Cu speranţa unei colaborări cu societatea
dumneavoastră, vă mulţumim anticipat pentru
ofertă.
DUMITRAȘ CORNEL

PRIMAR,