You are on page 1of 18

AIRBASIC

- jedinica za upravljanje PRIRUNIK


Verzija 1.0009/2007

Tehnogama d.o.o. Beograd


Ul. Osloboenja 28 ,
11090 Rakovica, Beograd, R.Srbija
Tel: + 381 11 655 70 70; +381 11 655 70 68
Fax: + 381 11 655 70 71
GSM: + 381 63 54 54 01

E-mail: office@tehnogama.com
Web: www.tehnogama.com

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK

Sadraj
PREDGOVOR ......................................................................................................................... 2
1 OPIS ................................................................................................................................... 3
1.1 SPECIFIKACIJA ........................................................................................................................ 3
2 PRINCIP DELOVANJA ......................................................................................................... 4
2.1 Start kompresora.....................................................................................................................4
2.2 Kontrola rada kompresora........................................................................................................5
2.3 Iskljuenje kompresora............................................................................................................5
3 TUMAENJE DIGITALNIH ULAZA I IZLAZA.........................................................................6
3.1 Digitalni unosi.........................................................................................................................6
3.2 Digitalni izlazi..........................................................................................................................6
3.3 Analogni ulazi.i........................................................................................................................7
4 KORISNIKI MENI.............................................................................................................8
4.1 Tastatura...............................................................................................................................8
4.2 LED signalne lampice..............................................................................................................8
5 PROGRAMIRANJE ...................................................................................................................9
5.1 Programiranje parametara.......................................................................................................9
5.2 Opis parametara....................................................................................................................11
5.3 Prikaz servisnih intervala........................................................................................................13
6 LISTA UPOZORENJA..........................................................................................................15
6.1 Upozorenja, koja upozoravaju na zaustavljanje rada kompresora..............................................15
6.2 Upozorenja , koja ne prouzrokuju zaustavljanje rada kompresora.............................................15
6.3 Upozorenja na servisne intervale.............................................................................................15
7 DIJAGRAM OIENJA.......................................................................................................16
................................................................................................................................................

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK

Predgovor
Ovaj prirunik je namenjen osnovnom prikazu rada i podeavanja AirBASIC elektronske jedinice za
upravljanje.
Savetujemo Vam da , radi bezbedne montae, putanja u rad i odravanja kompresora koji je
opremljen AirBASIC jedinicom, proitate ovaj prirunik i pridravate ga se u celosti kao i prirunika koji
je priloen uz kompresor.

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK

1 OPIS
1.1

Specifikacija

Elektrini prikljuak
24 Vac 10 %
NAPOMENA: Jedinica za upravljanje se iskljui sa napajanja sa zakanjenjem od
400 ms
Memorija
Podaci podeavanja , ststus ureaja i podaci o radnom asu su memorisani i nepromenljivi.
Oprema
etiri zasebna

ulaza za:
Tlanu sklopku linije
Mera temperature preoptereenja elektromotora
Fazno-sekventni rele
Daljinsko START/STOP

Analogni ulaz za:

Toplotni senzor tip KTY (raspon -10 +130 C, rezolucija 1 C,


odklon 1 C).

5 Izlaz releja /MAX 8(2) A-250 Vac/ za:

Linijski prikljuak

Zvezda prikljuak

Delta prikljuak

Magnetni ventil optereenja/rastereenja

Rele prenosa upozorenja

Uslovi za rad

Radna temperatura 0 +55 C pri 90 relativne vlanosti (brez kondenzovanja)


Temperatura skladitenja: -20 +70 C

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK

2 PRINCIP RADA
Air BASIC jedinica za upravljanje upravlja radom kompresora na osnovu statusa ugraene tlane
sklopke.
Pri ukljuenju kompresora se na displeju jedinice za upravljanje ispie zapis OFF
Pri primeru, da je prikljuena jedinica za daljinsko upravljanje, za daljinski pogon i zaustavljanje i kada
je njen kontakt otvoren, tada je u poziciji STOP zapis na displeju __

2.1

Start kompresora

Start kompresora izvedite po sledeem postupku:


A Kompresor je u poloaju OFF.
Zapis OFF na displeju jedinice za upravljanje ukazuje na to, da je jedinica pravilno ukljuena i
spremna za start i da je poslednje zaustavljanje izvedeno pomou tastera OFF na jedinici za
upravljanje (neposredno zaustavljanje)
Pri tom primeru je sledei start mogue izvesti samo neposredno upotrebom ON tastera na jedinici
za upravljanje.
U navedenom primeru nema daljinskog upravljanja jedinicom
B Kompresor je u poloaju ___
Zapis na displeju jedinice za upravljanje ___ govori da je kompresor pravilno ukljuen i pripremljen
za pogon i da je kontakt daljinskog upravljaa OTVOREN (STOP pozicija)
U tom primeru postoje dva naina za start kompresora bez obzira kako je poslednje zaustavljanje
izvreno.
B 1 Ako je rad kompresora (nezavisno od toga da li je kompresor bio pod optereenjem,
rastereenjem ili u stanju pripravnosti) zaustavljen pomou daljinskog upravljaa za start i stop, dakle
otvaranjem relevantnog kontakta, na displeju se prikazuje poruka ___, jedini nain ponovnog
pogona je zatvaranjem pomou daljinskog kontakta.
B 2 ak i ako se kompresor iskljui lokalno pritiskom na OFF taster, jedinica za upravljanje i daljinski
kontakt je otvoren tek nakon iskljuivanja, ekran prikazuje zapis ___ Tada u tom primeru nije
mogue ponovo startovati kompresor samo zatvaranjem daljinskog kontakta.
Prvo morate zatvoriti daljinski kontakt a onda pritisnuti taster ON na jedinici za upravljanje.
Taj nain starta slui za spreavanje neeljenog (od strane neovlaene osobe) starta kompresora
samo jednim pritiskom na taster jedinice za upravljanje.

NAPOMENA! Sigurnosno upozorenje: Pri ukljuenom daljinskom START/STOP


kontaktu, preporuljivo je nalepiti nalepnicu sa upozorenjem, koje bi okolinu
upozoravalo na mogu iznenadni start ili zaustavljanje kompresora sa
dislociranog mesta. Start i zaustavljanje kompresora je mogue izvoditi
preko daljinskog upravljanja u meri u kojoj to ne predstavlja rizik.

Odmah po startu kompresora (nevezano od toga kako je bio izveden) jedinica za upravljanje poinje
proveravanja izlaza, da se sluajno ne bi pojavila opasnost po opremu ili operatera.
U primeru nepravilnosti, start kompresora e biti zadran i na displeju se prikazuje informacija o greci
i kompresor ne startuje.

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK


Po startu kompresora jedinica za upravljanje poinje proveru stanja tlane sklopke.
Ukoliko je kontakt otvoren (pritisak u mrei) prevodi kompresor u stanje pripravnosti i motor e biti u
funkciji , dok pritisak ne padne ispod zadate vrednosti. Tada se zatvara kontakt tlane sklopke.
Pri zatvorenom kontaktu tlane sklopke motor e poeti sa radom dok se ne postigne sekvenca
zvezda trougao.
Izlazi releja na direktne i zvezada prikljuke su otvoreni ( parametar P06 fabriko podeavanje 5 s)
Po isteku vremena ukljuenosti zvezdastog kontakta jedinica prelazi na trougao preko vremenskog
pomaka namenjenog praktinom prelasku iz zvezdastog na troglasti prikljuak. Taj vremenski pomak
je podeen na vremenskom prekidau zvezda trougao prikljuka (parametar P07 fabriko
podeavanje 20 ms)
Po isteku tog vremena ukljuuju se signali direktnih i delta prikljuaka. Da ne bi dolo do kolebanja u
broju obrtaja ukljuuje se elektromagnetni ventil optereenja kompresora sa jednakim vremenskim
pomakom, koji podeavamo sa parametrom P08 fabriko podeavanje 2 s. Pomak je povezan sa
prekidanjem trougla prikljuka .
Po ukljuivanju elektromagnetnog ventila kompresor prelazi u stanje proizvodnje pritiska (optereenje)

2.2

Upravljanje radom kompresora

Pri optereenju kompresora (proizvodnja pritiska) na desnoj strani displeja svetli zelena LED ( / ), koja
govori da kompresor deluje u nainu proizvodnje pritiska
Kada pritisak dostigne pritisak podeen na tlanoj sklopci, taj prekida preklopi na delovanje bez
optereenja koje vremenski zavisi od podeene vrednosti duine rada bez optereenja (parametar P09
fabriko podeavanje 2 min)
Pri delovanju u fazi bez optereenja led ( / ) trepe, to govori da kompresor radi bez optereenja. Po
isteku podeene vrednosti vremena rada bez optereenja motor e se automatski zaustaviti. im
pritisak bude ispod podeene vrednosti motor e samoinicijativno se ukljuiti preko zvezda-trougao
sekvence. Kada motor prestane raditi , gasi se LED ( / ) i ukoliko nema alarma na displeju e se
ispisati trenutna temperatura ulja.
Kada pritisak padne ispod zadate vrednosti pre isteka vremena zadatog praznog hoda bez
optereenja, kompresor e samo opteretiti i poeti sa proizvodnjom komprimovanog vazduha bez
zaustaljanja rada motora.
NAPOMENA! Po isteku podeenog vremenskog intervala za rad bez
optereenja motor se zaustavlja. na displeju je prikazana vrednost
temperature ulja, koja govoru, da kompresor nije iskljuen ve je u stanju
pripravnosti. Preporuujemo obazrivost , jer kompresor jednostavno
automatski poinje ponovo sa radom bez prethodnog upozorenja im pritisak
padne ispod zadatog pritiska na tlanoj sklopci.

2.3

iskljuivanje kompresora

Kompresor je mogue iskljuiti pomou daljinskog prikljuka ili direktno na jedinici.


U oba primera je prikaz OFF (iskljueno ), jedinica za upravljanje iskljui sve prikljuke kao i
elektromagnetni ventil zbog ega se rad kompresora zaustavi u trenutku. Jedinica za upravljanje
aktivira sigurnosni (izpusni asovnik) asovnik (parametar P10 fabriko podeavanje 20 s), da da
sa tim sprei ponovni pogon kompresora u unutranjem rezervoaru za komprimovani vazduh i
vijanom bloku .
Ponovni start kompresora e biti zadran za vreme rastereenja . Pritiskom na taster ON ili daljinski
start pri tom vremenu rastereenja nee imati nikakav efekat.
Stanje rastereenja je prikazano treptanjem lampice LED x 10
Kada proe vreme rastereenja, lampica LED x10 se ugasi. Tada jednostavno ponovo startujete
kompresor

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK

Diagram ciklusa rada kompresora.

3 TUMAENJE DIGITALNIH ULAZA I IZLAZA


3.1

Digitalni ulazi

M2 prikljuak:

Pin

Tip prikljuka: 5 polni Combicon 5 mm


Funkcija
1
Zbirni digitalni unosi
Linijska tlana sklopka
2
3
4

Temperaturni rele motora


Fazno-sekventni rele
Daljinski start/stop

3.2

Status
Zatvoreno = optereeno
Otvoreno = neoptereeno
Alarm, kada je otvoren
Alarm, kada je otvoren
Zatvoreno = start
Otvoreno = stop

Digitalni izlazi

M4 prikljuak:

Pin
1
2
3
4
5

Tip prikljuka: 5 polni Combicon 5 mm


Funkcija
Zbirni rele
Linijski prikljuak
Zvezda prikljuak
Trougao prikljuak
Magnetni ventil

Status
Ukljuen=zatvoren
Ukljuen=zatvoren
Ukljuen=zatvoren
Ukljuen=zatvoren

/
/
/
/

Iskljuen=
Iskljuen=
Iskljuen=
Iskljuen=

otvoren
otvoren
otvoren
otvoren

M3 prikljuek:

Pin
1
2

Tip prikljuka: 2 polni Combicon 5 mm


Funkcija
Zbirni rele
Dodatni rele za upozorenje

Status
Ukljuen=zatvoren / Iskljuen= otvoren

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK

3.3

Analogni ulazi

M5 prikljuak:
Tip prikljuka: 2 polni Combicon 5 mm
Pin
1
2

Funkcija
termostat
termostat

Status

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK

KOMANDNA PLOA KOMPRESORA

Prikaz:
Signalne lampice:
Regulacija:

4.1
ON:
OFF:
RESET:

4.2
X10:
X100:
(/):

3 znaka / 7 segmenata
3 zelene LED
3 tastera

Tastatura
Ukljueno
Iskljueno
Poniti upozorenja i prikae radne sate

LED signalne lampice


Zelena LED kada je ukljuen 10 - faktor
Zelena LED kada je ukljuen 100 - faktor
Zelena LED pokazuje reim rada (pod optereenjem ili stand by)

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK

PROGRAMIRANJE

5.1

Programiranje parametara

U programiranje ulazite sa iskljuenim kompresorom (OFF) i pomou istovremenog pritiska na tastere


OFF i RESET u trajanju od 3 sekunde.
Nakon toga se na displeju prikae kodni zapis prvog parametra P01.
Za prolazak kroz meni na gore ili na dole koristite tastere ON i OFF.
Pomou tastera RESET prikaite trenutnu vrednost parametara
Kada je trenutna vrednost parametra prikazana na displeju, nju jednostavno podesite pomou tastera
ON (poveanje) ili OFF (smanjenje) i memoriete pritiskom na RESET ime se i automatski vraate u
prthodni meni.
Za podeavanje sledeeg parametra , idite kroz meni na gore ili na dole , dok ne pronaete eljeni
parametar , pritisnite RESET da se ispie trenutna vrednost parametra, zatim pomou ON ili OFF
tastera podesite eljenu vrednost, ponovo pritisnete RESET za memorisanje parametra i za povratak u
prethodni meni.
Kada ste podesili sve vrednosti koje ste eleli i vratili ste se na osnovni meni, pritisnite i zadrite
priblino 3 sekunde taster RESET i time naputate programiranje. U tom trenutku se na displeju ispie
OFF ili __ i tada se aktiviraju prethodno uneene nove vrednosti parametara.
Napomena 1:

Ukoliko u 60 sekundi u programiranju ne pritisnete bilo koji taster jedinica e sama napustiti reim
programiranja , prebacila u OFF reim i memorisala izmene.
Napomena 2:

Ukoliko prilikom programiranja dostignemo gornju ili donju moguu vrednost parametra jedinica e
blinkanjem parametra upozoriti nas da je dostignuta gornja ili donja mogua granica podeavanja .

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK


Donja tabela prikazuje raspoloive parametre , njima pripadajue kodove, opise , jedinice u kojima su
merene, dozvoljene vrednosti i fabrika podeavanja.
Parametar
P01
P02
P03

Opis
Maks temperaturni opseg
senzora
Gornja granica
temperature ulja
Gornja granica
temperature ulja - za
predalarm

Jedinica

Opseg

Fabrika

130 (P02+2)

130

(P01-2) (P03+2)

110

(P02-2) (P04+2)

105

P04

Donja granica
temperature ulja

(P03-2) -10

-10

P05

Badarenje senzora
temperature ulja

-10 +10

P06

Zvezda vreme

2 10

P07

Vreme zvezda-trougao
prekidaa

ms

10 50

20

P08

Vreme starta

15

P09

Vreme bez optereenja

min

0 10

P10

Vreme ispusta pritiska

1 60

20

P11

Maks. broj startova na as

1 60

100 3000

1500

100 9900

3000

100 9900

3000

100 9900

3000

100 1000

500

01

02

P12
P13

P14
P15
P16
P17

P18

Vremensko upozorenje na
zaprljanost filtera za
vazduh
Vremensko upozorenje za
odravanje filtera ulja
Vremensko upozorenje na
odravanje separatora
ulja
Vremesko upozorenje na
odravanje ulja
Vremesko upozorenje na
opte odravanje
Status automatskog
ponovnog pokretanja
Delovanje releja alarma

- 10 -

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK


5.2

Opis parametara

P01 MAKS. temperatura izmerena na enzoru


Taj parametar pokazuje najviu temperaturu ulja koju senzor moe izmeriti. Ovaj parametar nije
potrebno podeavati.
P02 Merena vrednost, koja predstavlja prag ukljuenja alarma visoke temperature ulja.
Parametar pokazuje gornju granicu temperature ulja i upozorava na povienu vrednost. Kada se taj
alarm ukljui kompresor se zaustavi i na displeju ispie upozorenje (A01)
P03 Merena vrednost, koja predstavlja prag ukljuenja pred alarma visoke temperature
ulja.
Parametar pokazuje poveanu vrednost temperature ulja pri emu se ukljuuje pred alarm. im je ta
vrednost dostignuta na ekranu se ispie upozorenje (a03), normalan rad kompresora nije prekinut.
P04 Merena vrednost, koja predstavlja upozorenje o niskoj temperaturi ulja
Tim parametrom je definisana temperatura koja pokree alarm o snienoj temperaturi ulja. Pri toj
vrednosti je start kompresora onemoguen i na displeju se prikae upozorenje (A34)
P05 Badarenje temperaturnog senzora za ulje.
Taj parametar uravnoteuje mogue greke u oitavanju temperaturnog senzora. U normalnim
uslovima ga nije pogue podeavati.
P06 Trajanje zvezda uklopa
Parametar, pokazuje koje vreme kompresor radi u pogonu zvezda i u normalnim uslovima ga nije
potrebno podeavati.
P07 Zvezda-trougao vremenski-preklopnik
Parametar koji pokazuje vreme izmeu prelaska iz poloaja zvezda u poloaj trougao. U normalnim
uslovima ga nije potrebno podeavati.
P08 Broja startova
U normalnim uslovima ga nije potrebno podeavati.
P09 Trajanje normalnog rada
S tim parametrom je definisano trajanje intervala rada kompresora bez optereenja posle koga je
jednica za upravljanje iskljuila elektromotor. Na rad bez optereenja ukazuje trepua led lampica ( /
)
P10 Trajanje rastereenja
S tim parametrom je definisan vremenski interval , koji je potreban za rastereenje kompresora. U
tom trenutku je onemoguen ponovni start kompresora dok je u separatorskoj posudi i vijanom bloku
jo uvek pritisak. Taj poloaj je na komandnoj tabli oznaen sa trepuom lampicom x10

P11 Maksimalni broj startova /as


S tim parametrom je definisan maksimalni broj pogona kompresora na as. Glavna namena tog
podeavanja je zatita elektromotora. Kada je dostignut maksimalni broj startova kompresora na as,
ureaj e nastaviti da radi bez optereenja i pod optereenjem regulacijom klapne do kraja zapoetog
sata.
To stanje je indikovano istovremenim treptanjem lampica x10, x100 i ( / ).

- 11 -

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK


P12 Upozorenje na odravanje filtera vazduha
Definicija asovnog intervala posle koga je potrebno zameniti filter vazduha. Po isteku tog vremenskog
intervala, jedinica za upravljanje upozorava operatera da je potrebno zameniti filter vazduha. Po
prekoraenju tog intervala jedinica za upravljanje ispisuje odgovarajui alarm (S02) na displeju.

P13 Upozorenje na odravanje filtera vazduha


Definicija asovnog intervala posle koga je potrebno zameniti uljni filtera. Po isteku tog vremenskog
intervala, jedinica za upravljanje upozorava operatera da je potrebno zameniti filter vazduha. Po
prekoraenju tog intervala jedinica za upravljanje ispisuje odgovarajui alarm (S03) na displeju.
P14 Upozorenje za zamenu separatora
S tim parametrom je odreen vremenski interval za zamenu separatora ulja. Po isteku tog
vremenskog intervala jedinica upozorava operatera da je potrebno zameniti separator ulja
odgovarajuim alarmom (S04)
P15 Upozorenje za zamenu ulja
To je vremenski interval posle koga je potrebno zameniti ulje u kompresoru. Jedinica upozorava
operatera odgovarajuim alarmom (S01)
P16 Upozorenje za opti servisni interval
S tim parametrom je definisan vremenski interval za opti servisni interval . Jedinica na displeju
ispisuje odgovarajui alarm (S06)
P17 Status automatskog starta
Zapamti: (sigurnosno upozorenje)
Kada upotrebljavate funkciju automatskog starta kompresora, preporuljivo je ,
postaviti natpis u blizini kompresora da ureaj radi u automatskom reimu , kako bi se
izbegle mogue povrede osoblja i opreme u sluaju iznenadnog starta kompresora.

S tim parametrom omoguujemo odnosno onemoguujemo automatski restar kompresora nakon


prekida usled nestanka elektrine energije.
P17=0 (automatski start je onemoguen)
Kada je , nakon nestanka elektrine energije napon ponovno uspostavljen, kompresor ne startuje
automatski ve se na displeju ispisuje odgovarajui alarm (A33) .

P17=1 (automatski start je omoguen)


Kada je , nakon nestanka elektrine energije napon ponovno uspostavljen, kompresor startuje
automatski.

P18 Delovanje upozorenja Ta parametra poinje raditi kada jedinica prikae alarm.

P18=0 rele se ukljui pri svakom alarma i predalarma


P18=1 rele se ukljui samo pri radu alarma, koji zaustavljaju rad jedinice
P18=2 rele se ukljui po isteku obavetenja podeenih asova rada za servisne intervale

- 12 -

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK

5.3

Prikaz vremenskog ntervala odravanja

1.1.1. Prikaz vremenskih intervala servisnih radnji


Servisne intervale kao i asove rada je mogue pogledati na kompresoru pri njegovom normalnom
radu, kada displej normalno prikazuje trenutnu vrednost temperature ulja i kada nije ukljuen alarm.
Pritiskom na RESET taster menjamo prikaz na displeju. Pojavljuje se prvi kod odravanja S01. Posle
jedne sekunde automatski se pojavi broj sati do isteka vremenskog intervala za servisnu radnju.
Ponovnim pritiskom na na RESET taster prelazimo na sledei kod S02 s pripadajuim prikazom broja
sati.
Postupak ponavljate za sve kodove (S03, S04, S06) dok se stanje na displeju ponovo ne vrati na
trenutnu temperaturu ulja.
Napomena! Na displeju postoji prostor za prikaz samo 3 znaka . Kada se ispie broj asova rada upali
se pripadajua lampica (x10 ili x 100 ) ukoliko je broj sa displeja potrebno pomnoiti za faktorom iza
lampice. Vrednosti oitavamo po sledeem principu:
Primer 1.
Prikazana vrednost je 697
Displej: 1. broj = 6, 2. broj = 9,
LED x10: ne svetli
LED x100: ne svetli
Primer 2.
Prikazana vrednost je 697.
Zaslon: 1. broj = 6,
2. broj = 9,
LED x10: svetli
LED x100: ne svetli
Vrednost je: 6970
Primer 3.
Prikazana vrednost je 697.
Zaslon: 1. broj = 6,
2. broj = 9,
LED x10: ne svetli
LED x100: svetli
Vrednost je: 69700

3. broj = 7

3. broj = 7

3. broj = 7

5.3.1 Podeavanje vremenskih intervala servisnih radnji


Servisne intervale podeavate samo kada je kompresor iskljuen.
U tom stanju je ispis na displeju OFF ili ___ , zavisno od uslova opisanih u poglavlju 2.1.
Pritiskom i zadravanjem tastera RESET priblino oko 3 sekunde dobijamo ispis prvog koda odravanja
(S01). Pripadajui broj asova se automatski ispie nakon 1 sekunde.
Ako elite taj broj podesiti na eljenu vrednost pritisnite i zadrite RESET taster priblino 3 sekunde,
to e istovremeno automatski ispisati sledei kod odravanja.
Ako eilte podesiti samo vrednost drugog broja asova odravanja, a prvog ne, pritisnite i drite
dugme RESET. Na ekranu ispisae se kod drugog odravanog zahvata i posle 1 sekunde i pripadajui
broji rada. Putem gornjih opisa postupka p rolazite kroz meni odravanja te ih po elji podesite, dok se
na ekranu ne ponovo ispie OFF ili ___.

- 13 -

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK

Zapamti!

Odbrojavanje asovnika odravanja (parametara P12 p16) je u vezi sa vremenom zatvaranja


linijskog kontaktora ( vremenski interval u kome radi motor) Deluje kao tajmer. Kada dostigne
vrednost 0, nastavlja sa odbojavanjem u negativnim vrednostima i prvi prikaz je zato znak -

- 14 -

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK

LISTA UPOZORENJA

6.1

Upozorenja koja upozoravaju na zaustavljanje rada kompresora

Ispod je redosled kodova i znaenje alarma koji prouzrokuju zaustavljanje kompresora i / ili ne
dozvoljavaju njegovo ponovno pokretanje. Za ponitavanje alarma potrebno je otkloniti njegov uzrok i
pritisnuti taster RESET.
A01
A03
A04
A07
A26
A33
A34

=
=
=
=
=
=
=

6.2

Visoka temperatura ulja.


Pregrevanje motora.
Meusobno zamenjene faze / nestanak faze
Kvar toplotnog senzora
Gubitak podeenih vrednosti i potreba za podeavanjem
Ispad iz elektrine mree (samo pri iskljuenom automatskom restartu)
Niska temperatura ulja

Upozorenja koja ne prouzrokuju zaustavljanje rada kompresora

Ispod navedena upozorenja NE zaustavljaju rad kompresora.


A03 = Pred-upozorenje poviene temperature uljaPred-opozorilona zviano temperaturo olja
(Upozornje se poklapa sa vrednou temperature ulja); Upozporenje se automatski resetuje kada
temperatura padne za 2 C. ispod podeene vrednosti

6.3

Upozorenja koja zahtevaju servisne radnje

Sledi spisak upozorenja ( njihovih kodova i znaenja) , koja upozoravaju operatera o potrebi servisnih
radnji. Za ponitavanje pred-upozorenja o odravanju, jednostavno pritisnite RESET

Zapamti!

Kada je upozorenje na servisni interval jednom poniteno runo vie se nee pojavljivati dok je
kompresor uljuen i dok je na displeju prikazana trenutna temperatura ulja. Upozorenje e se ponovo
ukljuiti pri ponovnom startu kompresora. Podatak o broju radnih sati preostalih do servisa je mogue
prikazati u svakom momentu. Preporuuje se da se servis izvri odmah po prikazu alarma za servisnu
intervenciju.
S01 =
S02 =
S03 =
S04 =
S06 =

zamena ulja
zamena filtera vazduha
zamena filtera ulja
zamena separatora
opti servisni interval

- 15 -

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK

DIAGRAM OIENJA

LEGENDA
M1
M2

Elektrini prikljuak 24 Vac


digitalni prikljuci
C3
Ulazi grupni
I1
tlana sklopka
I2
toplotni senzor motora
I3
fazno-sekventni rele
I4
daljinsko START/STOP

M3

prikljuak releja upozorenja


C2
releji grupno
R
kontakt rele (N.O.)

M4

konektor izlaznih releja


C1
releji grupni
K1
prikljuak linijskog kontaktora (N.O.)
K2
prikljuak zvezdastog kontaktora (N.O.)
K3
prikljuak trougao kontaktora (N.O.)
EV
prikljuak releja magnetnega ventila (N.O.)

M5

prikljuak termo-prekidaa

- 16 -

AIRBASIC JEDINICA ZA UPRAVLJANJE - PRIRUNIK

PODACI O PROIZVOAU I SERVISERU

ZA REPUBLIKU SRBIJU:
Tehnogama d.o.o., Beograd
Ul. Osloboenja 28 , 11090 Rakovica, Beograd
Tel. 011/655 70 70;
Tel. 011/655 70 68
Fax. 011/2562 433
GSM. 063/54-54-04; 063/54-54-01
email. office@tehnogama.com
web. www.tehnogama.com

Servisna sluba i tehnika podrka


24h
Tel. +381 (0)11 655 70 71
email. servis@tehnogama.com

Podaci koji su u ovom prospektu i dokumentaciji nisu obavezujui za proizvoaa. Jer stalno
poboljavamo porizvode pa zadravamo pravo promene bez predhodnog obavetenja korisnika.
SVA PRAVA SU ZADRANA. NIJEDAN DEO OVE DOKUMENTACIJE NIJE DOZVOLJENO
PRETAMPAVATI, REPRODUKOVATI ILI OBJAVLJIVATI ELEKTRONSKIM ILI MEHANOKIM
SREDSTVIMA, KOPIRATI ILI BILO KAKO DRUGAIJE BEZ PREDHODNOG PISMENOG OVLAENJA OD
STANE PROIZVOAA ILI DISTRIBUTERA.

- 17 -