You are on page 1of 33

Pregled ELEKTRE metoda

i njihova najnovija
proirenja

1. UVOD
Koritene za MCDA donoenje odluka i rjeavanje globalnih
problema

Od poljoprivrede do upravljanja okoliem i vodama, od financijskih


pitanja do odabira projekata, zapoljavanja osoblja do prijevoza
(transporta)

Multiple-criteria decision aid (MCDA)- se bavi razvitkom


metodologije i metoda kojima se donositeljima odluke pomae pri
odluivanju u kompleksnim situacijama

2. KONSTRUKTIVISTIKA
KONCEPCIJA MCDA
MCDA metoda koritena u mnogo drava u svijetu za
donoenje odluka

2.1 Donoenje odluka


Glavni menaderi i vlasnici suoeni sa donoenjem odluka
Trae pomo u razjenjavanju odluka
Glavni akteri u tome su: analitiar i donositelj odluke

2.2 Tri temeljna uporita


1. Akcije formalne definicije objekata odluke, tzv. alternative kada
dvije razliite radnje ne mogu meusobno funkcionirati/djelovati

2. Posljedice aspekti, atributi, karakteristike.. radnji, koje


omoguuju usporeivanje jedne radnje/aktivnosti s drugom

3. Modeliranje jedne ili nekoliko prioritetnih/pogodnih sistema


sastoji se od implicitnih ili eksplicitnih procesa, koji za svaki par
predvienih situacija, dodjeljuje jednu i samo jednu od tri situacija
indiferentnost, preferenciju ili neusporedivost.

2.3 Europska koncepcija MCDA


Analitiar mora teiti prema nabavljanju/postizanju skladnog i
strukturiranog skupa rezultata
Te rezultate bi trebalo traiti u svrhu voenja decision-aiding
procesa i olakati komunikaciju oko odluke
Analitiar mora koristiti pristup koji ima za cilj proizvodnju znanja iz
radne hipoteze, uzimajui u obzir ciljeve i vrijednosne sisteme koji
su ukljueni u odreeni kontekst donoenja odluka
Modeli djelomino izgraeni izmeu iterakcije analitaara i
donositelja odluke
Analitiar daje odreene prijedloge donositelju odluka

3.GLAVNO OBILJEJE
etiri prioritetne situacije rukovoene ELECTRE metodama:
1. Prednost modeliranja by outranking odnosa
2. Koncept podudarnosti i nesklada
3. Shema pomo pri donoenju odluka metode
4. Glavne prednosti ali i nedostaci ELECTRE metoda
Kako bi se dao glavni opis i razvitak elektro metoda treba navesti
nekoliko biljeaka
brojevi koji se koriste za kodiranje prefencija imaju znaenje samo
rednog broja

Osnovni podaci potrebni za bilo koji MCDA problem mogu se


prikazati kao:

1. A={a1,a2,... ,ai,... ,am} je skup potencijalnih akcija


2. F={g1,g2,... ,gj,... ,gn} spada u obitelj usklaenih kriterija s n3
3. . gj(ai) je izvoenje akcije ai na kriteriju gi, za sve ai A i gj F,
mXn performans matrica se moe izvesti, s gj(ai) u redu i i stupcu
j(i=1,., m; j=1,..n)

3.1. Prednost modeliranja by outranking odnosa

3.1.1 Modeliranje etiriju glavnih prioritetnih situacija


ELECTRE metode barataju s etiri prioritetne situacije koje se tiu
usporeivanja dvije akcije:
1. Ravnodunost
2. Stroga prednost
3. Slaba Prednost
4. Neusporedivost

3.1.2 Koncept pseudo-kriterija


A pseudo-kriterij je realna funkcija gj povezana s dvije prag funkcije
qj(.) i pj(.)
Razmotramo pragove kao varijable, ali oni takoer mogu biti
definirani kao konstantne vrijednosti
3.1.3. Definicija parcijalnih binarnih odnosa
Uzimamo u obzir dva para akcija (a,a') AxA, i dva praga
povezana s pseudo-kriterijem gj F, koji se koriste za modeliranje
sljedeih situacija :

Spomenuta tri binarna odnosa mogu biti grupirana u jedan djelomini


pratei odnos Sj koji obuhvaa tri odgovarajue situacije SJ = Pj Qj Ij

Slika prikazuje razliite zone parcijalnih binarnih odnosa koji su prethodno


definirani
Iz definicije parcijalnog binarnog odnosa i slike, lako je vidjeti da dvije vrste
pragova, izravni (direktni) i inverzni, trebaju biti uzeti u obzir

3.2. Pojmovi podudaranosti i razilaenje


Podudaranost - odnosi se na snagu koalicije kriterija koji su u korist
outranking odnosa aSa
Razilaenje - se odnosi na kriterije koji su u suprotnosti s tvrdnjom
aSa
3.3 Postupci agregacije i iskoritavanja ELECTRE metoda
Svaka ELECTRE metoda obuhvaa dva glavna postupka:
1. proceduru agregacije
2. postupak eksploatacije

3.3.1. Viekriterijski postupci agregiranja/agregacije


MCAP je postupak kojim se gradi jedna ili po mogunosti vie
outranking odnosa na temelju izvedbe svakog djelovanja na svaki
kriterij, to dovodi do toga da se svakom odreenom paru akcija
dodijeli jedna i samo jedna od etiri situacije

MCAP mora uzeti u obzir ulogu koju igraju kriteriji: neki mogu igrati
vanu ulogu dok neki sekundarnu

3.3.2. Postupak eksplotacije


Svaki postupak eksploatacije (EP) prilagoen je odreenom problemu
Problem se odnosi na vrstu rezultata koji se moraju osigurati metodom
koja e provesti donoenje odluke

Tri su problema u MCDA:


1. Odabir - Odabir ogranienog broja najzanimljivijih potencijalnih akcija
2. Sortiranje - Dodjela svake potencijalne akcije jednoj od kategorija
3. Poredak - Rangiranje radnji od najbolje do najgore

3.3.3 Glavne ELEKTRE metode


Obitelj ELEKTRE metoda ukljuuje nekoliko metoda osmiljenih za
tri glavna problema prethodno definirana:
1. Odabir: ELECTRE I, ELECTRE Iv i ELEKTRE S ; ELEKTRE S je
generalizacija ELEKTRE Iv
2. Sortiranje: ELECTRE TRI-B, ELECTRE TRI-C i ELECTRE TRINC
3. Poredak: ELECTRE II, ELECTREIII, i ELECTRE IV
3.4 Snane znaajke
Znaajke ELEKTRO metoda ukljuuju noenja sa kvalitativnim i
kvantativnim skalama kriterija

3.4.1 Kvalitativne skale nekih od kriterija


ELECTRE metodama je mogue upravljati kvalitativnim izvedbama
ljestvica kriterija
Omoguuju razmatranje originalnih izvedbi, bez potrebe ikakvog
dekodiranja
Svi kriteriji se obrauju kao kvalitativni kriteriji, iako su neki
kvantitativni po svojoj prirodi

3.4.2 Heterogenost skala


ELECTRE obiteljske metode se mogu nositi s heterogenim
skalama kako bi modelirale raznovrsne pojave/pojmove poput buke,
kanjenje, estetike, cijena..
Bez obzira na prirodu ljestvica, svaki postupak se moe pokrenuti s
originalnim izvornim izvedbama akcije na kriterijima, bez potrebe
dekodiranja

3.4.3 Ne relevantnost kompenzacijskih uinaka


MCAPs od ELECTRE metoda su zaete na nain da ne doputaju
naknadnu izvedbe meu kriterijima
Teina kriterija ne podrazumijeva stopu supstitucije kao to je to
sluaj u mnogim drugim metodama
Ograniena mogunost kompenzacije se moe iznijeti na svjetlo
kroz indekse sklada i nesklada:

3.4.4. Uzimajui u obzir slabo poznavanje podataka i


proizvoljnost pri izgradnji kriterija
ELECTRE metoda je prikladna za uzimanje u obzir slabo
poznavanje podataka i proizvoljnost povezanu s konstrukcijom
obitelji kriterija
To se oblikuje prema pragovima ravnodunosti i povlatenosti.
Dva glavna razloga koji su doveli do defininiranja diskriminirajuih
pragova u ELECTRE metodama:
1. Izvedbe akcije mogu biti pogoene nesavrenim znanjem koje
dolazi iz razliitih izvora.
2. Nain na koji su kriteriji izgraeni ili zamiljeni sadri neki dio
samovolje

3.5 Slabosti

3.5.1 . Bodovanje aktivnosti


Kada donositelji odluka zahtijevaju da svaka akcija treba dobiti
ocjenu, metode ELECTRE nisu adekvatne za takvu namjenu
Tada treba primjeniti metodu bodovanja
Metoda bodovanja ne moe pruiti informacije koje vode, npr. do
neprijelaznosti ili nekompatibilnosti izmeu nekih

3.5.2 Kvantitativna priroda obitelji kriterija

Kada su svi kriteriji kvantitativni, "bolje" je da se koriste


neke druge metode
Ako elimo uzeti u obzir u potpunosti ili ak djelomino ne
kompenzacijske metode, kao i razloge za i protiv treba
koristiti ELEKTRO metode

3.5.3. Neovisnost u odnosu na nevane radnje


ELECTRE metode ne ispunjavaju svojstvo neovisnosti u odnosu na

nevane radnje
Tj. kada se usporeuju dvije akcije, povlateni odnos ne bi trebao

ovisiti o prisutnosti ili odsutnost drugih akcija


Roy (1973) pokazuje da se moe dogoditi obrat u rangiranju, a time

svojstvo neovisnosti u odnosu na nevane radnje moe biti


povrijeeno kada je rije o outranking odnosima.
3.5.4. Intranzitivnost
Intranzitivnost se takoer moe pojaviti u ELECTRE metodama
Poznato je da metode koje koriste outranking odnose ne moraju

zadovoljiti svojstvo tranzitivnosti

4. NEDAVNI RAZVOJ
4.1 Zakljuci parametra modela i problemi robusnosti

4.1.1. isti pristupi temeljeni na zakljucima


Mousseau i Sowiski su predloili prvi opi algoritam za zakljuivanje

vrijednosti parametara modela od ELECTRE TRI-B metoda iz


primjera zadataka koji su dani od strane donositelja odluke
Pristupi temeljeni na zakljucima predloeni nakon rada Mousseaua i

Sowinskog :
1. Izvoenje zakljuka iz teine i razine rezanja ELECTRE TRI-B od

strane linearnog programiranja (dok su diskriminirajui i veto pragovi,


kao i granice kategorije fiksni)
2. Zakljuivanje granica kategorija

3. Zakljui veta pragova


4. Neki izvodivi postupci deagregiranja za cijenjene outranking
odnose su predloeni
5. Za neke primjere odluka koje je dao donositelj odluke, ne moraju
postojati izvedive vrijednosti parametara modela koji bi omoguio
modelu zastupanje ovih primjera

4.1.2. Pristupi temeljeni na robusnim zakljucima


Razraenost-agregacije, pristup za zakljuivanje utege i izvoenja
robusnih zakljuaka u rjeavanju problema predloeno jeu Dias et
al. (2002)
Ovaj rad predstavlja novi interaktivni pristup koji kombinira dva
razliita pristupa:
Prvi pristup je opisan u prethodnoj podsekciji
Drugi pristup razmatra skup ogranienja s obzirom na parametre
vrijednosti koji se koriste za modeliranje nesavrenog karaktera
informacija koje je ponudio donositelj odluke

4.1.3. Pristupi temeljeni na pseudo-robusnosti


Analiza stabilnosti ili pseudo-robusni zakljuci temeljeni na Monte
Carlo metodama simulacije, uglavnom za rangiranje i razvrstavanje
problema
Autori predlau novu metodu SMAA-TRI koja je temeljena na
stohastikoj analizi prihvatljivosti viestrukih kriterija (SMAA), za
analizu stabilnosti pojedinih parametara metode ELECTRE TRI-B
Metoda se sastoji od analiziranja konanih razmaka/mjesta
jednoliko rasporeenih vrijednosti parametara

4.2.1. Postupci temeljeni na bipolarnom outrankingu


Koncepti odnosa bipolarnog outrankinga su predloeni u Bisdorrf et
al. i implementirani u RUBIS softver
RUBIS metoda je progresivna MCDA metoda za probleme izbora
4.2.2. Uzimanje u obzir interakcije izmeu kriterija
Interakcija izmeu kriterija je modelirana kroz teinu koeficijenata
interakcije i modifikacije u indeksu suglasnost

4.2.3 ELECTRE TRI-C i ELECTRE TRI-NC metode za sortiranje


problema
ELECTRE TRI-C metoda za sortiranje problema koja se bavi
situacijama pruanja pomoi pri donoenju odluka gdje svaka
kategorijea iz potpuno odreenog seta je definirana jednom
karakteristikom preporuene akcije
ELECTRE TRI-C je takoer zaet da bi provjeravao set prirodnih
strukturalnih zahtjeva
Metoda koristi dva zajednika pravila dodjele, gdje je rezultat niz
kategorija koje se dodjeljuju za svaku akciju

Rezultati se pojavljuju u jednom od sljedeih oblika, a donositelj


odluke moe odluiti:
1. Jedna kategorija, kada su dvije odabrane kategorije iste
2. Jednu od dvije odabrane kategorije, kada su takve kategorije
uzastopne
3. Jednu od dvije izabrane kategorije ili jednu od srednjih kategorija,
kad te kategorije nisu uzastopne

4.3.4. Smislenost ELECTRE metoda


Ideja o smislenosti dolazi iz teorija mjerenja
Ova teorija se bavi nainima na koje pojedinac moe prezentirati
odreenu informaciju ( informaciju kvalitativne prirode) koja dolazi iz
dane kategorije fenomena kroz set numerikih vrijednosti

4.4. Druga vana pitanja

4.4.1. Relativna vanost kriterija


Metafora teine je veoma esto izvor nerazumijevanja
Poznavanjem teine razliitih objekata omoguuje nam da ih
poredamo od najteeg do najlakeg
Figueira i Roy (2002) su predloili metodu nazvanu Simos-RoyFigueira (SRF), za procjenu vanosti koeficijenata kriterija
SRF prvo iskoritava redni karakter ljestvice kriterija, to znai da
jedinice i raspon skale ne igraju nikakvu ulogu u procjeni vanosti
koeficijenata

4.4.2. EPISSURE metoda za procjenu nefinancijske izvedbe


Novi pristup, nazvan EPISSURE je dizajniran za procjenjivanje
nefinancijske izvedbe kompanija
Dva normativna naela :
1. Pristup mora biti hijerarhijski
2. Na svakoj razini hijerarhije evaluacije se oslanjaju na redne
verbalne ljestvice
Proces konzultacije, nazvan procesom okvirne konzultacije, je
sastavni dio EPISSURE pristupa

4.4.3. Revolucionarni pristupi


Evolucijski algoritmi se poinju koristiti kada je rije o velikim
problemima ali i smanjivanje kompleksnosti nekih izrauna u
ELECTRE metodama

4.4.4. Pomo kod donoenja odluka u grupama


Damart et al (2007) su predloili koncept za pruanje pomoi u
grupnim odlukama, kada su grupe voljne suraivati
Temeljen je na pristupu zakljuaka ELECTRE TRI-B metoda

5. ZAVRNA RIJE
ELECTRE metode imaju dugu povijest uspjenog apliciranja na
svjetske probleme sa znatnim utjecajem na ljudske odluke
Kao i MCDA metode, ELECTRE metode takoer imaju neka
teoretska ogranienja
Zbog toga bi analitiari kada primjenjuju ove metode, prvo trebali
provjeriti odgovaraju li njihove teoretske karakteristike
karakteristikama konteksta u kojem e se koristiti.