You are on page 1of 21

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

PH LC C: HNG DN S DNG ATP/EMTP


1.1 GII THIU ATPRAW:
ATPDraw l chng trnh ho, ng thi l phin bn ATP ca EMTP trn nn
Windows. Chng trnh c vit bng ngn ng Borland Delphi 2.0 v hot ng trong
mi trng Windows 9x/NT/2000/Xp. Trong ATPDraw,ngi dng xy dng mch in
bng chut v la chn thnh phn t danh mc, sau chng trnh s to ra tp tin ATP
vi nh dng thch hp.
ATPDraw cung cp cc kiu mu mch, cc mu mch ny c th lm vic ng thi
trn nhiu mch v sao chp thng tin gia cc mch. Ton b mch u c thao tc d
dng (sao chp/dn,to nhm, xoay, xut/nhp, tr v/tin ln). Hn na, ATPDraw cung
cp cho Windows th vin h s v tp tin xut. Mch v c lu tr thnh cc tp tin
ring bit, bao gm y cc thit b m phng v la chn. Cc tp tin c nn li v c
th chia s d dng vi mt vi chng trnh khc.
Hu ht nhng thit b tiu chun trong ATP (1 pha ln 3 pha) u c cung cp, ng
thi ngi dng cng c th to ra thit b mi, vi y cc chc nng iu chnh hnh
ho, d liu,v c th kim tra trong min tn s Cc thnh phn c bit cung cp cho
ngi dng ca ng c v my bin p da trn tiu chun ca Universal Machine v
BCTRAN trong ATP-EMTP. Ngoi ra, ATPDraw cn cho php ngi dng nhm cc thit
b (khng gii hn s lng) thnh 1 biu tng nhm mc ch n gin cho ngi dng.

1.2 CC TP TIN CHNH V CC FILE H TR:


ATPDraw gm 4 tp tin chnh:
- ATPDraw.exe: Tp tin thc thi chng trnh.
- ATPdraw.scl: Th vin cc thnh phn chun (standard component project).
- ATPdraw.cnt: Ni dung tp tin HELP (help content).
- ATPDraw.hlp: Tp tin thc thi cng c help (help file).
88

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

Line/Cable file: Mt ng dy hoc cp c quy nh bi file.alc (atpdraw


line/cable). File nh phn ny cha cc hng s ca ng dy, cp v cc thng s ca
cp. Khi chy run ATP trong ATPDraw, cc d liu.alc c s dng v to ra m hnh
mch ca ng dy hoc cp. BCTRAN file: Mt thit b BCTRA (Transformer) c
quy nh bi file.bct. File nh phn ny cha cc d liu vo ATP-EMTP, khi chy run
ATP trong ATPDraw cc d liu.bct c s dng v to ra mt m hnh my bin th.
Model file: Mt m hnh c quy nh trong mt model file (.mod). File vn bn ny
c bt u vi MODEL<name> v kt thc vi ENDMODEL. Vi tn <name> bt
buc trng vi tn ca file m hnh. File m hnh ny c cha trong file d liu vo
cui cng ca ATP v c gi ra t ng dn /MOD.
Included files: Cc thit b to bi ngi s dng c quy nh trong file th vin
library file (.lib). File library c cha trong file vo ATP vi $Include. Cc thit b
ng dy/cp cng c trong file library v c to bi ATPDraw. Mt vi thit b phi
tuyn hoc my bin p bo ha cng c th cha trong file ny vi cc c tnh phi
tuyn.
1.3 CC MENU CHNH:

Menu file:
89

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

- New: Chc nng dng m 1 ca s son tho rng.Ta c th


cng lc m nhiu ca s lm vic, v c th sao chp thng tin
gia cc ca s vi nhau.
- Open: m file lu tr t hp thoi
- Reload: m nhng file tng m trc .
- Save: lu tr ca s ang lm vic di dng file.adp.
- Save as: lu tr vi tn khc.
- Save all: lu tr tt c cc ca s lm vic.
- Close: ng ca s hin hu.
- Close all: ng tt c cc ca s.
- Import: chn vo ca s lm vic t file.adp
- Export: phn la chn c xut ra ngoi thnh file.adp
- Reload Icons: np li cc biu tng
- Save Metafiles: phn la chn c lu li di dng file.wmf
- Print / Print Setup: in n
- Exit: thot khi chng trnh.
Menu Edit:
- Undo/Redo: dng tr v hay tin ti thao tc trc , s
thao tc ghi nh c ngi dng quy nh.
- Cut: sao chp v xo b phn gc.
- Copy: sao chp v gi nguyn phn gc.
- Paste: dn phn cn sao chp.
- Duplicate: sao chp phn chn ra ca s lm vic.
- Clear: xo b phn chn.
- Copy Graphics: chp phn chn vo tp h s chng tr.
- Select: c 4 s la chn: All: la chn tt c None: b chn
Polygon: chn trong phm vi ngi dng ng khung
Type/Group: chn theo nhm hay tn thit b.
- Move Label: la chn v di chuyn thnh phn theo nhn.
- Rotate: xoay thit b 90ngc chiu kim ng h.
- Rubber Bands: kt ni 1 vng chn vi im bn ngoi
vng.
- Compress: Chc nng ny c kh nng nn 1 nhm thit b
thnh 1 biu tng ring bit, ngi dng c th la chn d
liu hay im no s c xut ra
- Extrat:bung biu tng c nn trc ra cc thnh
phn.

90

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

Edit Group: son tho nhm c chn, loi b tt c thit b v bung nhm ra
chnh sa ngay ca s hin ti.
- Edit Circuit: tr v ca s son tho mch in, thot ra chc nng Edit Group
Comment: hp thoi comment cho chng ta xem hay sa i cc thng tin v mch
in hin ti.
Menu View:
- Danh mc ny hin ra cc chc nng hin th, cho ta
la chn cch hin th trong ca s lm vic.
- Toolbar Customize: hin / n thanh cng c,bao gm
20 biu tng: New, Open, Save, Save as, Import,
Export, Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Duplicate,
Zoom out, Zoom in, Move label, Refresh, Select All,
Select Group, Flip, Rotate.
-

Status Bar: hin / n thanh trng thi.


Comment Line: hin / n thng tin mch in.
Zoom In: phng to 20%
Zoom Out: thu nh 20%
Zoom: hp thoi Zoom cho php ta phng to hay thu nh ca s lm vic vi s liu do
mnh t t, trng thi bnh thng l 100%,ln hn s phng to, nh hn s thu
nh,trong khong 25 400 %.Sau khi chn la, nu ng ta nhn OK xem kt qu
v tt hp thoi,hay APPLY xem kt qu nhng khng tt hp thoi.
Refresh: np li tt c cc thit b trong mch.
Set Circuit Font: ci t phng ch.
Options: Theo mc nh th tt c cc chc nng (ngoi tr Node names) s c chn.

Sau khi chn xong,ta nhn OK ng v thot khi hp thoi,hay nhn APPLY
ng nhng khng ng hp thoi.Nu mun cc la chn ny tr thnh mc nh sau
ny ta chn APPLY ALL trc khi thot.

91

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

Menu ATP: Chc nng ny c dng to mi, hin th hay sa i thng s ca tp


tin ATP trc khi chy mch.
Settings: Hp thoi ATP Settings hin ra mt vi la chn
cho mch lm vic hin ti. C 6 la chn c lit k ra:
Simulation, Output, Switch/UM, Format, Record, Variables.
- Simulation settings: Simulation type: la chn phng php
m phng cho chng trnh bao gm (ATP -Time domain,
Frequency scan, Harmonic Frequency Scan).\
- Output settings: Output control -Print freq: v d chn 500,
c ngha l mi ln th 500 m phng bc thi gian s
c xut ra file LIS. Bao gm: Plot freq, Plotted output,
MemSave, Auto-detect simulation errors: khi chn mc
ny,chng trnh s hin thng bo li nu ngi dng nhp
liu hay thao tc sai.
Printout:
- Network connectivity: mc ny dng kim tra s lin kt, iu khin tham liu
IDOUBLE, c xut ra LUNIT6.
- Steady-state phasors: kim tra trng thi hon chnh (mch nhnh, cng tc, ngun
) v c xut ra LUNIT6, iu khin tham liu KSSOUT=1.
- Extremal values: iu khin tham liu MAXOUT -Extra printout control: khi chn
mc ny,vi misc 1, tham liu IPUN c ci gi tr -1, vi misc 2,d liu xut
hin trong file ATP. Cc tham s KCHG v MULT iu khin cc im gy. Nu
b chn, tham liu IPUN = 0.
Switch/UM settings:
- Switch study: Statistic study,Systematic study,Num (nh hng tham liu
NENERG: >0 cho statistic hay <0 cho systematic ).
- Switch controls:
- Universal machines: Initialization (chn khi to ), Unitschn (n v tham s),
Interface (chn giao din).
Format settings:
- Sorting: bao gm cc kiu sp xp: Soritng by cards, Soritng by group
number,Soritng by X-pos.
- Force high resolution Miscellaneous request: yu cu khc Additional: thm vo
chui k t cho cc kiu, hin cui cng khi c sp xp.
Record: Tt c cc ATP Model hin hu trong mch s c lit k trong trng
Model, v cc bin s s lit k trong trng Variable. Nu ta cn lu li th nhn
Add, v xo b nhn Remove.
Variables: Ta c th khi to cc bin bng cch nhp tn v gi tr vo hp thoi
Variables. Lu : phi c du . (chm) cui con s th gi tr gn vo mi c hiu
lc.
92

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

Run ATP: mch in lm vic, ta chn Run ATP hay n phm nng F2. Khi chn
mc ny, ta s thy thong qua cc dng lnh s c thc thi trong mn hnh DOS,
ng thi s to ra tp tin mi vi phn tn ging vi tn tp tin ang thc thi v phn
m rng c nh dng.atp, c lu li trong th mc ATP (lu l tn tp tin mi
ny do chng trnh nh sn, ngi dng khng nht thit phi iu chnh trc khi
thc thi lnh ny )
Edit ATP-file: Mc ny c tc dng cho ta xem hay sa tp tin ATP. Khi chn mc
ny, chng trnh s t ng tm tp tin c tn ging tn mch ang xt v phn m
rng.atp m ra nh hnh sau:

Thanh trng thi di cng c dng hin th v tr con tr theo s hng / ct, v tnh
trng b nh m.Ta cng c th thit lp phng ch v nn cho vn bn bng cch chn
Font trong danh mc Character. y thc cht l mt chng trnh son tho vn bn
ging Wordpad hay Notepad.
Edit LIS-file: Danh mc ny cho ngi dng xem cc LUNIT6 (thng gi l LIS).
Make File As: lu li thnh file.atp vi tn t chn.
Make Names: to tn mi cho tt c cc im nt ca mch hin hnh, do chng
trnh t chn.
Edit Commands: ngi dng c th t chng trnh ATPDraw khi ng mt
s chng trnh khc bng chc nng Edit Commands. Chc nng ny cho php ta m
cc chng trnh c lin quan h tr n ATPDraw nh: TPPlot, PCPlot, PlotXY,
GTPPlot, Excel trc tip t Menu ATP.

93

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

Menu Library:

Cng c cho php ngi dng khi to v chnh sa cc file cung cp, gm: thng tin
d liu, gi tr im, biu tng v hng dn.C th phn thnh cc loi sau y:
- Standard components.
- MODELS components.
- Line/Cable (LCC) components.
- GROUP objects.
- BCTRAN transformer objects 6. User specified components (USP)
- Edit Standard: cc thit b tiu chun c cung cp nm trong file AtpDraw.scl c
th c chnh sa vi chc nng Edit Standard ny.Nhp chut vo Edit Standard.
- New User Specified sup-file: Chc nng ny gip ngi dng to ra cc thit b theo
mc ch s dng ring,v c lu li trong th mc USP. Mt hp thoi Edit
Object xut hin,cho php ta nhp d liu v im nt. Ngoi ra,ngi dng cn c
th to biu tng v hng dn cho thit b mi ca mnh.Cui cng,nhn Save hay
Save As lu li.
- Edit User Specified sup-file: Chnh sa cc thit b do ngi dng to ra.
- New Model sup-file: To mi cc thit b MODEL,ging nh mc 2,ta c th thit
lp cc thng s, biu tng, hng dn cho thit b mi ny.
- New Model mod-file: To mi cc thit b MODEL phn vn bn.
- Edit Model sup-file: Chnh sa cc thit b Model sup.
- Edit Model mod-file: Chnh sa cc thit b Model mod.

94

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

Tools: Cc chc nng trong Tools gm Icon Editor, Help Editor, Text Editor, Option,
Save Options.
- Bitmap Editor: Chc nng ny cho php ta chnh sa biu
tng ca thit b. Ph thuc vo cch thc khi ng chng
trnh m c s khc bit. Nu khi ng khng t mc ny (v d
t mc Edit Standard, User Specified, hay Edit Model sup file)
chng trnh s khng cho php ta m (Open) v lu (Save) tu
.Cn t mc Icon Editor ny, ta c th m file hay lu li vi
tn bt k.
- Help Editor: Xem v chnh sa phn hng dn cc thit b
- Text Editor: Xem v chnh sa phn vn bn ca cc file c
phn ui l: txt, atp, lis, ging nh chng trnh son tho
vn bn.
Options:
General:
- Autosave every ? minutes: t ng lu li ca s lm
vic trong vng ? pht.S pht c gii hn t 1
60.Create backup files: to file d tr.Chc nng ny s
v ngha nu chn ch Autosave.
- Save window size and position: lu li v tr v kch c
ca s lm vic.
- Save window s current state: lu li trng thi hin ti.
- Save toolbar state: lu li trng thi toolbar.
- Save status bar state: lu li thanh trng thi.
- Save comment state: lu li trng thi thng tin.
- Window 3.1 style: hp thoi Open/Save c m di
dng 3.1.
- Save options on exit: lu li la chn khi thot khi
hp thoi.
Khi chn xong,ta c th nhn cc nt OK, Apply chp hnh,Save lu li, Load
m ra hay Help c gip .

95

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

Preferences:
-

Buffers: b m dnh cho Undo / Redo,gii hn t


1 100.
Colors: chn mu trong Custom cho cc mc trong
Background.
ATP: chn chng trnh phn tch Atp,
runATP_S.bat cho Salford, runATP_W.bat cho
Watcom, runATP_G.bat cho MingW32/GNU.
Armafit: chn chng trnh Armafit, file
runAF.bat.

Directories: To ng dn cho cc tp tin thi hnh tng ng

View / ATP:

Edit options: ging nh View / Option.


Edit Settings: ging nh ATP / Settings.

Save Options: Lu li cc la chn vo file ATPDraw.ini v c thit lp cho ln sau.

96

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

Window: Chc nng ny cho php ngi dng sp xp cc ca s lm vic hay hin /
n Map Window.
- Tile: sp xp theo kiu lit k.
- Cascade: sp xp theo kiu chng lp.
- Arrange Icons: sp xp thu nh.
- Map window: bn thu nh ca ca s lm
vic.

Help: bao gm:


-

Help topics: hng dn s dng theo cc ch ,cc t


kho.
On main window: hng dn s dng danh mc chnh.
About ATPDraw: thng tin v tc quyn chng trnh
ATPDraw

Shortcut menu v Component selection menu::

1.4 TO NEW PROJECT V CHY M PHNG:


1.4.1 Thit lp chng trnh:
- T Main menu chn Tools Options Preferences
- T Main menu chn Tools Options Directories
- T Main menu chn ATP Settings Simulation
- T Main menu chn ATP Settings Output
- T Main menu chn ATP Edit Commands... Chn chng trnh m phng.

97

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

1.4.2 S dng chut:


Click chut tri n:
- Trn i tng: Chn i tng hoc kt ni. Nu phm Shift c n, i tng s
c thm vo nhm c chn trc.
- Trn nt i tng: Bt u v mt kt ni t i tng ny sang i tng khc. Sau
khi Click chut ln nt ca i tng, ta di chuyn chut n nt ca i tng khc,
Click chut tri kt ni, Click chut phi hy b.
- Trong vng trng ca ca s cha mch: B chn i tng.
Click chut phi n:
- Trong vng trng ca ca s cha mch: M Component Selection Menu thm i
tng vo ca s cha mch hoc hy b mt kt ni.
- Trn nt i tng: M hp thoi Node Data.
- Trn i tng khng c chn: M hp thoi Component ca i tng. Nu phm
Shift c n th s m Shortcut Menu.
- Trn i tng ang c chn: Thc hin quay i tng 90, nu phm Shift c
n th s m Shortcut Menu.
Click chut tri v gi:
- Trn i tng: Di chuyn mt hoc mt nhm i tng.
- Trn nt i tng: Thay i kch thc ca i tng hoc thc hin mt kt ni.
- Trong vng trng ca ca s cha mch: V hnh vung chn nhm i tng.
Click chut tri kp:
- Trn nt i tng: M hp thoi Node Data.
- Trn i tng c chn hoc khng c chn: M hp thoi Component.
- Trn nhm i tng: M hp thoi Group.
- Trong vng trng ca s: Bt u chn nhm i tng theo hnh bao v tr Click
chut.
1.5 CC PHN T IN TRONG ATPDRAW:
1.5.1 Probes & 3-Phase ( My o v 3 Pha ):
Tn

Biu tng

Ngha

Probe Branch Volt

o p ti mt nt so vi im ni
t
o p gia 2 nt bt k

Probe Current

o dng

Probe Tacs

Kim tra tacs

Probe Volt

98

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

Probe models

Kim tra Models

Splitter (3 Phase )
Transp 1 ABC-BCA

Tch 3 pha thnh tng pha kt


ni
Hon v pha ABC sang BCA

Transp 2 ABC-CAB

Hon v pha ABC sang CAB

Transp 3 ABC-CBA

Hon v pha ABC sang CBA

Transp 4 ABC-ACB

Hon v pha ABC sang ACB

ABC /DEF Reference

Cc phn t tham kho ch r


nt tng cho s ni tip pha

1.5.2 Brach Linear (Phn t tuyn tnh):


Tn

Biu tng

ngha

Resistor

Thun tr R ( Ohm)

Capacitor

T in C (F)

Inductor

Cun cm L (mH)

RLC

R, L, C mt ni tip

RLC-3-ph

R, L,C 3 pha mt ni tip

RLC-Y-ph

R, L,C 3 pha u sao

RLC-D-ph

R, L,C 3 pha u tam gic

C u(0)

iu kin u t in

L i(0)

iu kin u cun cm

1.5.3 Brach Nolinear (Phn t khng tuyn tnh):


Tn

K hiu

ngha

R(i) Type 99 (92)

in tr ph thuc dng

R(t) Type 97 (91)

in tr ph thuc thi gian

L(i) Type 98 (93)

Cun cm phi tuyn thc ph thuc


dng
99

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

L(i) Hevia 98 (96)

Cun cm phi tuyn o hysteretic.

MOV Type 92

in tr ph thuc dng in theo


hm m.
in tr 3 pha ph thuc dng in
theo hm m.
TACS/MODELS iu khin ph
thuc thi gian.
Cun cm phi tuyn thc ph thuc
dng in vi dng ban u.
Cun cm phi tuyn o hysteretic
vi dng ban u.

MOV Type 3-ph


R(TACS) Type 91
L(i) Type 98 (93), init
L(i) Type 96, init

1.5.4 Lines/Cables (ng dy/Cp):


Tn
RLC Pi-equiv. 1..
+1 phase
RLC Pi-equiv. 1..
+ 2 phase
RLC Pi-equiv. 1..
+ 3 phase
RLC Pi-equiv. 1..
+ 3x1 ph. Cable
RLC Pi-equiv. 1..
+ 3x1 ph. Cable
RL Coupled 51..
+ 1 phase
RL Coupled 51..
+ 2 phase
RL Coupled 51..
+ 3 phase
RL Coupled 51..
+ 3 ph. Seq.

K hiu

ngha
ng dy hnh Pi 1 Pha
ng dy hnh Pi 2 Pha khng i xng
ng dy hnh Pi 3 Pha khng i xng
ng dy hnh Pi 3 Pha i xng
ng dy hnh Pi 3 Pha ri
ng dy cp RL 1 pha
ng dy cp RL 2 pha khng i xng
ng dy cp RL 3 pha khng i xng
ng dy cp RL 3 pha th t (0, +),
i xng

100

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

1.5.5 Transposed lines (Clarke):


Tn

K hiu

ngha

Transposed lines
+ 1 phase
Transposed lines
+ 2 phase
Transposed lines
+ 3 phase

Mt pha, phn b cc thng s ng


dy, m hnh Clarke.
2 pha, phn b cc thng s, ng dy
hon v, m hnh Clarke.
3 pha, phn b cc thng s, ng dy
hon v, m hnh Clarke.

Transposed lines
+ 6 phase

6 pha, phn b cc thng s, ng dy


hon v, m hnh Clarke.

Transposed lines
+ 6 phase mutual

2x3 pha, thng s phn b c nh


hng qua li gia cc pha, ng dy
hon v, m hnh Clarke.
9 pha, phn b cc thng s, ng dy
hon v, m hnh Clarke

Transposed lines
+ 9 phase
1.5.6 Untransposed lines (KCLee):
Tn

K hiu

ngha
2 pha, phn b cc thng s, m hnh ng
dy khng hon v (KCLee) vi ma trn bin
i phc tp.
3 pha, phn b cc thng s, m hnh ng
dy khng hon v (KCLee) vi ma trn bin
i phc tp.

Untransposed lines
(KCLee) + 2 phase
Untransposed lines
(KCLee)+ 3 phase

1.5.7 LCC Objects (Cc phn t LCC):


Tn
LCC (1 n 24
pha)

K hiu

ngha
Phn t RCC

101

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

1.5.8 Switchs (Cc loi Cng tc):


Tn

K hiu

ngha

Switch time
controlled

Cng tc 1 pha iu khin theo


thi gian.

Switch time 3ph


Switch voltage
contr.
Diode (type 11)

Cng tc 3 pha iu khin theo


thi gian. Cc pha hot ng c lp.
Cng tc iu khin in p.

Valve (type 11)


Triac (type 12)

Diode. Cng tc loi 11. Khng


iu khin.
Valve/Thyristor. Cng tc loi
11. TACS/MODELS-iu khin.
Cng tc i TACS/MODELS
iu khin.

TACS switch
(type 13)
Measuring

Cng tc n TACS/MODELS
iu khin.
Cng tc o lng. o dng.

Statistic switch
Systematic
switch
Nonlinear diode

Cng tc tnh. c chn t


ATP/Settings/Switch/UM.
Cng tc h thng. c chn t
ATP/Settings/Switch/UM.
Diode khng tuyn tnh

102

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

1.5.9 Sources (Cc loi ngun):


Tn
AC source (1&3)

K hiu

ngha
Ngun p v ngun dng AC 1 pha v 3
pha

DC type 11

Ngun p v ngun dng DC

Ramp type 12

Ngun dc p hoc dng

Slope-Ramp type 13

Ngun 2 dc p hoc dng

Surge type 15

Ngun dng m.p hoc dng

Heidler type 15

Ngun Heidler. p hoc dng

Standler

Ngun Standler. p hoc dng

Cigre

Ngun Cigre. p hoc dng

TACS source

Ngun iu khin TACS/MODELS.


Dng hoc p.

Empirical type1

Ngun vi vi thi gian do ngi dng


nh ngha, p hoc dng

AC Ungrounded

Ngun p AC khng ni t.

DC Ungrounded

Ngun p DC khng ni t.

103

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

1.5.10 Machines (Cc loi my in):


Tn
K hiu
ngha
SM 59
My in ng b. Khng TACS
+ No control
iu khin. Li 3 pha.
SM 59
My in ng b. TACS iu khin. Li 3 pha.
+ 8 control
IM 56

My cm ng vi nhiu iu khin

Windsyn

Dng tng qut vi d liu u vo

UM1
Synchronous

My in ng b.Ci t gi tr ban
u ATP/Settings/Switch/UM.

UM3
Induction

Cun cm. Ci t gi tr ban u


ATP/Settings/Switch/UM.

UM4
Induction
UM6 Single
phase

Cun cm. Ci t gi tr ban u


ATP/Settings/Switch/UM.
1 pha. Ci t gi tr ban u
ATP/Settings/Switch/UM.

UM8 DC

My in DC. Ci t gi tr ban u
ATP/Settings/Switch/UM.

1.5.11 Transformers (my bin p ):


Tn
K hiu
Ideal 1 phase

ngha
My bin p l tng 1 pha

Ideal 3 phase

My bin p l tng 3 pha

Saturable 1 phase

My bin p 1 pha thc

Saturable 3 phase

My bin p 3 pha thc

# Sat. Y/Y 3-leg

Bin p 3 pha bo ha. Tin x l d liu


nh sn xut.

BCTRAN

M hnh ma trn bin i BCTRAN.

Hybrid model

Tr khng cun dy,r r t cm, ct li


topologically ng, in dung.
104

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

2 GII THIU PLOTXY:


2.1 S lc v PlotXY:
PlotXY l mt chng trnh v th c to ra bi Dr.Massimo Ceraolo thuc.
Trng i hc Pisa, Italy. PlotXY v nhng th c tnh k thut cao bng cch dng
nhng d liu ca: nhng file.pl4 c to bi chng trnh ATP; file MATLAB; nhng file
nghin cu ca IEEE. Cc ng th c v trong mi trng Window. Sau y l mt
s tin ch ca PlotXY:
Giao din ha n gin, d s dng.
- M 32 bits h tr gip cho vic thao tc nhanh.
- C th xem 8 th cng mt lc trn cng mt ca s.
- Trn mt ca s c th m cng lc 3 file d liu khc nhau.
- T ng xc nh t l trc v tn ca th.
- Trc di ng xem gi tr c th ti cc v tr khc nhau trn th.
2.2 Chy chng trnh PlotXY:
Ngi dng c th gi chng trnh PlotXY bng 2 cch:
- Gi trc tip chng trnh PlotXY.
- Gi PlotXY t ATPDraw (sau khi ci t trong ATPDraw): Sau t Main menu
chn ATP/PlotXY, ATPDraw s gi chng trnh PlotXY

105

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

Nt Load gc tri bn trn ca ca s dng gi file.pl4 cn m phng. Nhn vo


nt Load hp thoi nh bn di s m ra:

Chn file cn m phng theo ng dn sau: EEUG06/ATPDRW/Atp. Nu gi


PlotXY t ATPDraw th t Load ngi dng ch cn chn Atp v file.pl4 cn m phng.
Giao din PlotXY sau khi chn file.pl4 cn m phng. D liu cn kho st sxut hin
ct Variables pha bn tri.

- Khi mun xem dng th ca d liu no ta nhp vo d liu , n s xut


hin ct bn cnh. Sau chn nt Plot gc phi bn di ca ca s, th ca tng d
liu s t ng c v ca s plot vi cc mu khc nhau
106

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

dng to li.

Nt Grid

Nt Show Cursor
th.

dng xc nh ta ca mt im bt k trn

Nt Manual Scale

dng iu chnh ta ca 2 trc.

- Nt Title
dng ghi tiu cho th.
Khi mun xem phn tch Fourier ta nhp vo nt Four trong giao din Data
Selection, phn tch Fourier ca d liu cn xt s xut hin

107

LUN VN TT NGHIP

KHO ST TNH TON BO V QU P

Vi th pha trn l ph bin v th pha di l ph pha ca chui phn tch


Fourier. Nhp vo nt
, giao din Fourier Options hin ra Vi th pha trn l
ph bin v th pha di l ph pha ca chui phn tch Fourier. Nhp vo nt,
giao din Fourier Options hin ra.

Vi Initial time l thi gian bt u v Final time l thi gian kt thc ca chui phn
tch Fourier. Ph bin c th iu chnh theo: Bin nh (peak), tr hiu dng
(rms), tr hiu dng/hi bc 0 (rms/harm.0), h n v ca hi bc nht (pu of harm.1
per unit of harm.1).

Harmonic orders to consider: Bt u phn tch t thnh phn hi th... n thnh


phn hi th... (v d nh hnh 1.77 bt u phn tch t hi th 0 n hi th 30).
Relative size of Amplitude chart: Kch c ca ph bin .

108