You are on page 1of 2

B t hoi 3 ngn

ng Tin c

Tnh ton thit k b t hoi 3 ngn


Thuyet minh
Be t hoai la cong trnh ong thi lam hai chc
nang: lang va phan huy can lang. Hiu qu x l 60 65%.
Sau cho vo h t thm.
Be co 3 ngan, nc thai trc tien i qua ngan th
nhat, phan ln cac can se c lang xuong va phan
huy k kh, sau o nc thai qua ngan lang th 2, tai
ay cac can l lng tiep tuc phan huy k kh. Di anh
hng cua cac vi sinh vat k kh, cac chat hu c b
phan huy, mot phan tao thanh cac chat kh va mot
phan tao thanh cac chat vo c hoa tan. Nc thai qua
ngan th 3 van con cha nhieu hp chat hu c do o
can phai lu them thi gian e phan huy tiep. Can
lang trong be chng 3 6 thang se hp ong vi Cong
ty dch vu moi trng a phng en thu gom va a
en bai chon lap.
Nc thai sau Be t hoai khong at tieu chuan qui
nh. Do o sau khi qua be t hoai, nc thai c dan
vao h t thm tip tc x l cht hu c.
Tnh toan the tch cho be t hoai thong thng:
He thong be t hoai cua cong ty c tnh toan the tch
theo cong thc tnh toan nh sau:
Be t hoai gom 2 phan: the tch cha nc va
the tch bun lang
(S lng cng nhn : 100, nhu cu s dng nc 60 lt/ ngi)(*)
The tch phan cha nc
Wn = K x Q
+ K: he so lu lng, k= 2,5
+ Q: lu lng nc thai sinh hoat
thay vo cng thc : Wn = 125 m3
The tch phan bun:
Wb = ( a* N * t *(100-P1)* 0,7 * 1,2 )/1000*(100- P2)
Trong o:
+ a : tieu chuan can lang cho mot ngi, thng 0,4
0,5 l/ ngay em
+N : so cong nhan vien cua X nghiep
+ t : thi gian tch luy can trong be t hoai, t=90-180 ngay
( chn 180 ngy)
+0,7 : he so tnh en 30% can a phan huy
+1,2 : he so tnh en 20% can c d trong be a b
phan huy.

B t hoi 3 ngn

ng Tin c

+ P1 : o am cua can ti, P1=95%


+ P2 : o am trung bnh cua can trong be t hoai, P 2= 90%
Thay so vao ta co : Wb 19 m3.
Nh vay, tong the tch be t hoai can thiet la : V = ( 4x
4x 3.5) = 147 m3.

Np thm ( ht cn)

II

Cu trc b t hoi 3 ngn


1. ngn lng cn v ln men cn k kh
2. ngn lng t 1
3. ngn lng t 2

III