You are on page 1of 10
‘Nr.507/22.05.2007 RAPORT DE LICHIDARE S.C.Alcho Group S.R.L. L.Introducere. Prezentul Raport are ca obiect lichidarea $.C.Alcho Group S.R.L., cu sediul social in localitatea Rosiorii de Vede, Str.Cap.Ghencea Bloc 305, Ap.7 Jud.Teleorman, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J34/269/2000, avand CUI 13595504, atribut R, ca urmare a dizolvarii in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata. Lichidatorul societatii, numit prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a asociatiloreste Cabinetul Individual de Insolventa Zanfir Mihai din Bucuresti, Sos.Mihai Bravu nr.43, bl.4, sc.A, ap.16, Sector 2, membru U.N.P.R.L.-Filiala Bucuresti. IL. Scurt istoric si asociati. S.C.Alcho Group $.R.L a fost infiintata in anul 2000, are capitalul social de 200 lei, detinut de doi asociati: 1.Asociatul Urcan losif detine 95% din partile sociale, reprezentand 190 lei ; 2.Asociatul Urcan Anca Monica detine 5% din partile sociale, reprezentand 10 lei ; In anul 2006 S.C.Alcho Group $.R.L. a intrerupt activitatea pentru ca se inregiatrau pierderi si asociatii erau nevoiti sa crediteze firma pentru achitarea datoriilor si in final au hotarat dizolvarea si lichidarea. IILBilantul de lichidare. Conform prevederilor contractuale, administratorul societatii a pus la dispozitia lichidatorului toate documentele contabile pentru verificare in vederea efectuarii lichidarii. Din Balanta de verificare din 30.04.2007 s-au intocmit : - Situatia financiara la 30.04.2007 ; - Proiectul de repartizare a activului, aprobat de catre cei doi asociati. Ca urmare, lichidatorul a intocmit, Bilantul de lichidare la 30.04.2007, Contul de profit si pierdere la 30.04.2007, reflectand situatia firmei conform celor prezentate de administratorul societatii. Conform declaratiei administratorului clientii neincasati se suporta de catre asociati ca pierderi intrucat nu se mai pot recupera creantele. Conform Situatiei financiare de la 30.04.2007, Bilantul inainte de lichidare se prezinta astfel : ACTIV : Cont 381. evs] 039 [lei] Cont 411 seve A896 Cont 4372, Cont 4424... Cont 5121 Cont $31 Total ACTIV. Cont 1012(Capital subscis varsat Cont 1068 (Alte rezerve).. Cont 117(Rezultatul reporta Cont 121 Profit si pierdere).....n0in41596 Cont 401 (Furnizori intern). 12830 Cont 441 (Impozit pe verit)..rsesnreee2H1 Cont 446(Alte impozite, taxe.imp.divid).403 Cont 455(Asociati conturi curente).....81778 Cont 457(Dividende de plata). 7661 Total PASIV. 38326 Din Balanta de verificare de la 30.04.2007, lichidatorul a procedat la inchiderea tuturor conturilor din balanta prin repartizarea capitalului social, a pierderilor si a sumelor inaintate pentru creditare firma, inregistrate in contul asociatilor conform procentelor detinute din capitalul social. S-a intocmit Balanta de Lichidare la 31.01.2007, cu toate conturile sold zero si Bilantul la 31.01.2007, corespunzator acestei balante. Repartizarea capitalului social si a pierderilor. 1 Asociatului Urean losif, care detine 95% din capitalul social, i revin : - 190 lei din capitalul social ; - 61827 lei pierderi. 2.Asociatului Urean Anca Monica, care detine 5% din capitalul social, ii revin : ~ 10 lei din capitalul social ; - 3254 lei pierderi La inchiderea procedurii societatea nu inregistreaza datorii la bugetul local, bugetul de stat si la contributiile sociale, furnizori sau creditori diversi, inregistreaza pierderi suportate de asociati conform prevederilor actului constitutiv. Toate datoriile au fost achitate si confirmate de Directia Generala a Finantelor Publice prin Cetificatul fiscal, anexat in original. LICHIDATOR, CABINET INDIVIDUAL INSOLVENTA ZAMFIR MIHAI Cog { | KC cir zumou 2 Neve ms Nr.508/22.05.2007 SITUATIA FINANCIARA LA 30.04.2007 a SC Alcho Group SRL Str.Cap.Ghencea Bloc 305 ap.7 Rosiorii de Vede Date de identificare :J34/269/2000, CUI : 13595504 Conform balantei prezentate de administratorul Urean losif, 1a data de 30.04.2007 situatia financiara a societatii se prezenta astfel : ACTIV : Cont 381. 1039 [lei] Cont 411 Cont 4372, Cont 4424, Cont $121 Cont $311 Total ACT PASIV : Cont 1012(Capital subs Cont 1068 (Alte rezerve), Cont 117(Rezultatul reportat) Cont 121 (Profit si pierdere). ‘Cont 401 (Fumizori interni). Cont 441 (Impozit pe venit) 211 Cont 446(Alte impozite, taxe.imp.divid).403 Cont 455(Asociati conturi curente).....81778 Cont 457(Dividende de plata)........-7661 Total PASIV. 38326 Societatea a desfasurat activitate si a inregistrat pierderi atat in anii precedenti (23485 lei) cat si in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2006 (41596 lei). Toate aceste pierderi au fost acoperite de asociati prin oreditare firma cu suma de 81778 lei Din documentele contabile prezentate de societate lichidatorului rezulta ca societatea a tinut contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, s-au facut toate raportarile catre institutiile financiare la termen. Societatea are datorii la bugetul de stat dar are si plati efectuate in avans ceea ce necesita un punctaj si o compensare pana la stingerea datoriilor.Achitarea acestor datorii se confirma prin eliberarea Certificatului de atestare fiscala necesar la intocmirea si solutionarea cererii de radiere. Societatea incheie ultimul exereitiu financiar cu pierderi care se vor repartiza pe asociati in functie de procentele detinute din capitalul social conform actului constitutiv. La pierderile inregistrate se vor adauga cele rezultate din plata taxelor pentru eliberarea Certificatelor fiscale in vederea radierii si taxele de radiere, constand in : - taxa judiciara de timbru ; ~ timbre judiciare ; - taxa de registru ; - _tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. LICHIDATOR, CABINET INSOLVENTA ZAMFIR MIHAI Nr.509/22.05.2007 PROIECTUL DE REPARTIZARE A ACTIVULUI aSC Alcho Group SRL Str.Cap.Ghencea Bloc 305 ap.7 Rosiorii de Vede Date de identificare :J34/269/2000, CUI : 13595504 Dupa cum rezulta din Bilantul de lichidare, intocmit in baza documentelor contabile inregistrate de la infiintarea societatii si pana la 31.12.2004, societatea a incheiat ultimul exercitiul financiar cu pierderi. Repartizarea capitalului social si a activului se face pentru acoperirea pierderilor. Pierderilor pe asociati se repartizeaza in funetie de procentele detinute de fiecare asociat in capitalul social, conform actului constitutiv, astfel : 1 Asociatului Urcan losif, care detine 95% din capitalul social, i revin : ~ 190 lei din capitalul social ; - 61827 lei pierderi. 2.Asociatului Urean Anca Monica, care detine 5% din capitalul social, i revin : ~ 10 lei din capitalul social ; - 3254 lei pierderi, La aceste pierderi se vor adauga cheltuielile de procedura si radiere, suportate de cei doi asociati conform procentelor detinute in capitalul social 1.Urean losif, 2.Urcan Anca Monica, LICHIDATOR, Cabinet Individual de Insolventa ZAMFIR MIHAIL Judetul-19 Harghita Persoana juridica:S.C.ALCHO GROUP S.R.L. Adresa: localitatea:ROSIORII DE VEDE, STR.CAP.GHENCEA Bloc 305, ap.7 Numar din registrul comertului: J34/269/2000 Forma de proprietate:35-Societate cu raspundere limitata Activitate preponderenta(cod si denumire alcoolului etilic de fermentatie CUI: 13595504 clasd BILANT DE LICHIDARE la data de 22 mai 2007 CAEN) :1592-Fabricarea din cari 10 NE. rd. A B ‘A. [ACTIVE IMOBILIZATE 0 0 I. IMOBILIZARI NECORPORALE 01 II. IMOBILIZARI CORPORALE 02 0 0 III. IMOBILIZARI FINANCIARE 03 0 0 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 04 0 0 (rd. 01 1a 03) ACTIVE CIRCULANTE 1039 0 I. STOCURT 05 II. CREANTE 06 36626 0 III. INVESTITII FINANCIARE PE 07 0 0 TERMEN SCURT IV. CASA $I CONTURI LA BANCT 08 661 0 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 09 38326 0 (rd. 05 la 08) c. | CHELTUIELI IN AVANS 10 0 0 D. |DATORII CE TREBUIE PLATITE 11 102883 0 INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN E. [ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV 12 =64557 0 DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 18) F. | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 13 64557 0 (xd.04 + 12 - 17) - DATORII CE TREBUIE PLATITE iNTR-O 14 0 0 PER: A MARE DE UN AN _ PROVIZIOANE PENTRU RISCURI 15 0 0 I_CHELTUIELI a — VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), 16 0 0 10 = lei - Nr. Sold 1 xd. [30.04.2007 | 22.05.2007 = subventii pentru investitii a7 aon: : |__|-= venituri inregistrate in avans 18 0 CAPITAL $I REZERVE 200 I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care: 19 = capital subscris nevarsat_ 20 0 0 apital subscris varsat 21 200 0 = patrimoniul regiei 22 {0 Oo II. PRIME DE CAPITAL - 23 | 0 0 III. REZERVE DIN SOLD C 24 ° 0 REEVALUARE SOLD D 25 0 a IV. REZERVE 26 324 0 SOLD C 27 0 0 V. REZULTATUL REPORTAT SOLD D 28 23485 0 ‘VI. REZULTATUL c 29 0 EXERCIFIULUI SOLD D 41596 0 FINANCIAR _ | 30 Repartizarea profitului 31 0 0 CAPITALURI PROPRII - TOTAL 32 | -64557 0 (rd. 19 + 23 + 24 - 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 - 31) a _ Patrimoniul public 33 0 0 L__|caprranurI - ToraL (rd. 32 + 33) 34 -64557 0 LICHIDATOR, CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA FIR MIHAT MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI TELEORMAN - ADMINISTRATIA FINANCIARK ROGIORI DE VEDE Nr.2740 Data eliberarii 22.05.2007 CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA *) pentru persoane juridice Ca urmare a cererii nr. [ 2740 |din data [22.05.2007 se certifica prin prezenta ca persoana juridica Denumixe [ALCHO GROUP SRL _ _ Judet [TELEORMAN _ _ Localitate ROSIORI DE VEDE Jéod Postal | 600 [Bector| | Strada lstr. Cap. Ghencea — | Numar F Bloc 305 |Sc. | B ___ Apartament [_7 | Telefon _____| Fax _ Numar registrul. Cod identificare fiscala 3595504 comertului 334/269/2000 A. Obligatii de plata figureaza in evidente cu urmatoarele obligatii de plata catre buget la data de 22.05.2007 ee ‘ obligatia de plata Denumirea obligatiei de plata + ffotal, din care | restanta | Accesorii ° i “rae8 3 = | 1 __fvA = Profit - C} * inclusiv amenzi B. Alte mentiuni Nr .crt ~ Denumirea actului [Cuantumul sumelor ce fac nr. si data obiectul acestora 0 r 2 Prezentul certificat se poate utiliza 30 de zile de la data eliberarii . Sef gericiu, Intoemit, TOSA DANA