You are on page 1of 9

Nama:

Tingkatan 1:

Bahagian A: Soalan Objektif- 60 Markah


Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih jawapan yang paling
sesuai.
1 Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan demokrasi?
A Kerajaan yang memerintah dengan adil.
B Kerajaan yang dimonopoli oleh kerabat diraja.
C Kerajaan yang dipilih oleh rakyat.
D Kerajaan yang mempunyai penyokong yang ramai.
2 Kerajaan yang akan memerintah negara dipilih melalui proses
A pelantikan.
B pilihan raya.
C perundingan.

D pewarisan takhta.

3 Sistem raja berpelembagaan ialah


A sistem beraja yang dilantik oleh pemerintah.
B sistem beraja yang dipilih melalui sistem monarki.
C sistem beraja yang dipilih oleh kerajaan pusat.
D sistem beraja yang menepati perlembagaan negara.
4 Apakah peranan Yang di-Pertuan Agong terhadap negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan?
A Menjadi ketua agama Islam.
B Mentauliahkan duta-duta negara.
C Mengurniakan darjah kehormatan.
D Merupakan lambang perpaduan di negeri-negeri tersebut.
5 Apakah tanggungjawab rakyat dalam mengekalkan sistem demokrasi negara?
A Mengundi dalam pilihan raya.
B Menggunakan bantuan kerajaan untuk kepentingan diri.
C Mengkritik pentadbiran yang tidak berkesan.
D Menambahkan bilangan parti politik.
6 Kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat bertanggungjawab
A melaksanakan dasar pembangunan negara.
B menjaga kebajikan rakyat yang telah memilih.
C membangunkan kawasan yang dimenanginya sahaja.
D menjalankan kuasa-kuasa Yang di-Pertuan Agong.
7 Rakyat berhak memilih wakil rakyat melalui proses pilihan raya yang diadakan setiap _____ tahun sekali.
A tiga
B empat
C lima
D enam
8 Wakil rakyat akan menyuarakan pendapat mereka melalui persidangan di _________________.
A Parliman.
B Dewan Rakyat.
C Dewan Negara.
D Suruhanjaya Pilihan Raya.
9 Rakyat berpeluang memilih kerajaan yang mentadbir melalui
A pilihan raya.
B undang-undang.
C perlembangaan.

D proses perundangan.

10 Kita dapat mengamalkan prinsip demokrasi di dalam kelas dengan cara


A melaungkan perkataan demokrasi beramai-ramai.
B membuat bising di dalam kelas apabila tiada guru.
C menghormati adat resam dan budaya rakan-rakan yang berbilang kaum.
D merosakkan harta benda sekolah.

11 Kelebihan sistem demokrasi dalam memilih tokoh murid di sekolah ialah


A dapat memilih rakan yang rapat.
B dapat mewujudkan persaingan antara rakan-rakan.
C dapat memilih calon yang berkelayakan.
D dapat mengambil hati rakan yang tercalon sebagai tokoh murid.
12 Mengapakah kita perlu mengamalkan sikap saling menghormati antara satu sama lain?
A Mewujudkan semangat perpaduan.
B Mewujudkan semangat kekitaan.
C Mewujudkan semangat berpersatuan.
D Mewujudkan semangat persefahaman
13

Kita boleh membentuk jati diri yang positif melalui


A usaha yang berterusan.
B pendidikan akademik di sekolah.
C bakat dan potensi diri.
D didikan agama dan moral.

14

Antara berikut, yang manakah menunjukkan sikap empati?


A Menghulurkan derma tanpa mengharapkan balasan.
B Memberi bantuan kewangan untuk menunjuk-nunjuk.
C Menghulurkan bantuan kerana mahu menjaga hati seseorang.
D Mengharapkan sesuatu apabila memberi sebarang bantuan atau pertolongan.

15

Apakah maksud kelestarian alam sekitar?


A Menjaga keindahan alam sekitar.
B Mengekalkan keadaan alam sekitar.
C Membawa perubahan kepada alam sekitar.
D Berusaha untuk memulihara alam sekitar.

16 Pilih warganegara yang mempunyai kesedaran sivik.


A Menjaga harta benda awam untuk kepentingan bersama-sama.
B Melakukan sesuatu tindakan untuk kepentingan diri sendiri.
C Melanggar peraturan dan undang-undang negara.
D Membaik pulih kemudahan awam yang rosak.
17 Apakah kelebihan mempunyai jati diri dalam menghadapi cabaran?
A Menjadikan diri lebih berkualiti.
B Dapat menunjukkan kehebatan diri.
C Diri akan mendapat pujian daripada orang lain.
D Dapat menaikkan imej dan maruah diri.
18

Individu yang mempunyai kesedaran sivik ialah individu yang


A mempunyai pendidikan agama dan moral.
B mematuhi norma-norma dalam masyarakat.
C mempunyai perasaan empati terhadap golongan kurang upaya.
D sering menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan.

19 Pilih situasi yang menggambarkan individu yang mempunyai kesedaran sivik.


A Faizal membuang sampah melalui tingkap keretanya.
B Roslan tidak menutup paip air di tandas awam dengan betul.
C Suhana memberikan tempat duduk kepada nenak tua.
D Chong Wei memotong barisan ketika membeli makanan di kantin.
20 Kesedaran sivik dalam kalangan masyarakat dapat ditingkatkan melalui
A Setiap kaum bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing.
B Wujud diskkriminasi antara kaum dalam bidang ekonomi.
C Bantuan kemanusiaan untuk mangsa bencana alam sukar diperoleh.
D Berlaku pencemaran di kawasan bandar.

21 Perpaduan antara kaum dapat dipupuk melalui perlakuan yang berikut.


A Mencontohi cara hidup orang lain.
B Menjauhkan diri daripada masyarakat agar tidak berlaku pertelingkahan.
C Mengambil tahu hal peribadi orang lain.
D Mengamalkan sikap bertolak ansur dalam masyarakat.
22 Antara berikut, penyataan manakah yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang sejahtera?
A Setiap kaum bebas mengamalkan ajaran agama masing-masing.
B Wujud diskriminasi antara kaum dalam bidang ekonomi.
C Bantuan kemanusiaan untuk mangsa bencana alam sukar diperoleh.
D Berlaku pencemaran di kawasan bandar.
23 Kehidupan yang sejahtera dapat diwujudkan sekiranya kita mengamalkan sikap
A pesimistik.
B bersatu padu.
C individualistik.
D berdaya saing.
24 Perlakuan menyayangi dan menghargai alam sekitar dapat ditunjukkan dengan cara
A membuka kawasan perindustrian di luar bandar.
B melaporkan kegiatan yang mencemarkan persekitaran kepada pihak berkuasa.
C meneroka kawasan tadahan air.
D menjadikan binatang yang telah diawet sebagai perhiasan.
25 Mengapakah kita perlu mengekalkan kelestarian alam sekitar?
A Alam sekitar membantu meneruskan kelangsungan hidup makhluk lain.
B Alam sekitar menyumbang kepada kekayaan negara.
C Alam sekitar menggambarkan sikap masyarakat di sesuatu tempat.
D Alam sekitar memerlukan kos yang tinggi untuk dipelihara.
26 Siapakah yang dimaksudkan dengan golongan kurang upaya?
A Orang yang mengalami masalah kesihatan.
B Orang yang tidak pandai berdikari dalam mencapat matlamat hidupnya.
C Orang yang tidak mampu melaksanakan sesuatu tugas.
D Orang yang tidak mampu memenuhi keperluan seperti individu normal.
27 Anda mempunyai seorang rakan yang datang daripada keluarga yang miskin. Dia berazam untuk
mengubah kehidupan keluarganya dengan belajar bersungguh-sungguh. Bagaimanakah anda dapat
membantu rakan anda itu mencapai cita-citanya?
A Mengajaknya tinggal bersama-sama agar dapat belajar dengan selesa.
B Meminjamkan buku rujukan yang tidak mampu dimilikinya.
C Memberikan wang saku kepadanya pada setiap hari.
D Meminta rakan-rakan membantunya secara bergilir-gilir.
28 Apakah cabaran utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera?
A Perpaduan kaum.
B Ketidakseimbangan ekonomi.
C Pembangunan tidak menyeluruh.
D Kegagalan pelaksanaan dasar kerajaan.
29 Bagaimanakah layanan yang harus diberikan kepada golongan kurang berupaya?
A Menghormati kemudahan dan keistimewaan yang disediakan untuk mereka.
B Memastikan mereka sentiasa berada dalam kelompok yang sama.
C Menggalakkan mereka hidup berdikari tanpa bantuan orang lain.
D Menyedarkan mereka tentang kelemahan dan kekurangan diri.
30 Apakah cabaran yang sering dihadapi oleh golongan kurang berupaya?
A Kekurangan kemudahan untuk memajukan diri.
B Sikap masyarakat yang memandang rendah kebolehan mereka.
C Dasar kerajaan tidak menitikberatkan kebajikan mereka.
D Ketiadaan pertubuhan yang dapat menjaga kebajikan mereka.

Bahagian B: Sistem Demerit- 20 markah.


1 Nyatakan tindakan yang perlu dilakukan dalam sistem demerit yang dijalan di sekolah anda.
SALAH LAKU
Mencuri

TINDAKAN

MARKAH DEMERIT

Membuli

Rambut panjang (berfesyen,


berwarna)

Lewat sekolah

Makan di kantin
sebelum/selepas rehat.

Berkelakuan kasar terhadap


guru

Berbahasa kesat/ibunda

Bahagian C: Soalan Struktur ( 20 Markah)


1 (a) Nyatakan peranan kerajaan kepada rakyat di negara yang mengamalkan pemerintahan demokrasi seperti
Malaysia.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
( 3 markah)
(b) Apakah kebaikan sistem kerajaan demokrasi yang diamalkan di negara ini?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(4 markah)
(c ) Senaraikan tiga ciri sistem demokrasi di Malaysia.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(3 markah)

2 (a) Bagaimanakah cara-cara untuk membentuk masyarakat yang sejahtera?


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
( 3 markah)
(b) Nyatakan ciri-ciri masyarakat yang sejahtera.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
( 3 markah)

(c) Apakah kesan kemusnahan alam sekitar?


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
( 4 markah)
Kertas Soalan Tamat
Disediakan Oleh,

Disemak Oleh,

Disahkan Oleh,

Dhatchana A/P Subramaniam

Mariani Bt. Md. Don

Datin Aslindawati Bt. Asmone

Guru PSK Tingkatan Satu

Ketua Paniti PSK

Ketua Bidang Kemanusiaan

SKEMA
JAWAPAN
PEPERIKSAAN
AKHIR
KEWARGANEGARAAN TINGKATAN SATU

TAHUN

PENDIDIKAN

SIVIK

SOALAN OBJEKTIF ( 60 MARKAH)


1. C
16.A
2. B
17.D
3. D
18.D
4. A
19.C
5. A
20.C
6. B
21.D
7. C
22.A
8. A
23.B
9. A
24.B
10. C
25.A
11. C
26.D
12. A
27.B
13. C
28.B
14. A
29.A
15. B
30.B
SISTEM DEMERIT ( 20 MARKAH)
BAHAGIAN B: SISTEM DEMERIT -20 Markah
Kod
112

Salah laku
Mencuri

Tindakan
Dirotan
Lapor pada polis
Digantung
sekolah

116

Membuli/pelancoan

Dirotan
Lapor pada polis
Digantung
sekolah

20

331

Rambut panjang (berfesyen, berwarna)

Digunting
rambut
Denda RM 3.00
Dihantar pulang
ke rumah

Markah Demerit
20

442

Lewat sekolah

Slip lewat diberi.


3 kali lewatDirotan

551

Berkelakuan kasar terhadap guru

Dirotan

10

554

Berbahasa kesat/ibunda

Amaran
Denda RM 5.00

DAN

8
SOALAN STRUKTUR ( 20 MARKAH)
1 ai) Menjamin hak asasi rakyat.
ii) menggubal undang-undang dan peraturan yang adil.
iii) menyediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat.
bi) wujud proses keadilan sosial terutama kepada rakyat.
ii) mengeratkan perpaduan antara kaum.
iii) menjamin keselamatan negara dan rakyat.
iv) menyumbang kepada kemajuan negara.
ci) Pilihan raya diadakan lima tahun sekali.
ii) Pelaksanaan dasar-dasar negara oleh kerajaan yang dipilih.
iii) Amalan kepelbagaian budaya di Malaysia.
2a i) Memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat.
ii) mengadakan kempen semangat kejiranan.
iii)mengadakan program intergrasi antara kaum.
bi) Prihatin

(ii) Bersatu padu

(iii) Ramah dan mesra.

ci) Jerebu

(ii) Pencemaran

(iii) Hakisan tanah

(iv) Kesihatan terjejas.