You are on page 1of 11

VODIK

Nema odreeni poloaj u periodnom sustavu elemenata


Element sam za sebe
Elektronska konfiguracija 1s1
Razlikuje se i od alkalijskih metala i od halogenih elemenata
Ei, Ea, elektronegativnost
Hidrogen onaj koji tvori vodu

Rasprostranjenost
Najrasprostranjeniji element u svemiru
ini 75% mase svemira ishodna tvar
Na Zemlji ne dolazi elementaran najzastupljeniji
element u spojevima
2/3 voda, sastavni dio organskih spojeva
Nafta, ugljen, zemni plin

Izotopi vodika
Elementarni vodik sastoji se od obinog vodika (procija)
(>99,98%), dok ostatak (gotovo 0,02%) ini teki vodik
(deuterij) s tragovima supertekog vodika (tricija)

vjeruje se da sav deuterij u svemiru potjee jo od


vremena Velikog praska i da jo traje
nije radioaktivan, i ne prestavlja znaajnu opasnost za
zdravlje
Voda koja ukljuuje atome deuterija se naziva teka
voda
koristi se u nuklearnim reaktorima za smanjivanje brzine
brzih neutrona, kao i za hlaenje nuklearnih reaktora
Deuterij prestavlja mogue gorivo za dobivanje
elektrine energije iz nuklearne fuzije
Tricij je radioaktivan, koristi se za luminiscentne boje
moe nastati kod testiranja nuklearnog oruja
prestavlja mogue gorivo za dobivanje elektrine
energije iz nuklearne fuzije

Fizikalna i kemijska svojstva vodika


Pri standardnom tlaku i temperaturi, vodik je plin bez boje,
mirisa i okusa, 14.4 puta laki od zraka. Neotrovan je. Slabo je
topljiv u polarnim, a bolje u nepolarnim otapalima
U prirodi dolazi u obliku dvoatomne molekule (H2)
Zapaljen na zraku pri 560 C, izgara gotovo nevidljivim
plamenom u vodu

2 H2(g) + O2(g) 2 H2O(l)

286 kJ mol-1
Otapa se u mnogim metalima, kao to je platina
Slabo reaktivan jednostruka kovalentna veza

H =

Dobivanje
Laboratorijsko
reakcijom cinka i klorovodine kiseline
Zn(s) + 2 HCl ZnCl2+ + H2(g)

Svi metali negativnog redukcijskog potencijala istiskuju vodik iz


razrijeene sumporne ili klorovodine kiseline
Alkalijski i zemnoalkalijski metali, aluminij

Industrijsko
dobiva se elektrolizom vode:
katoda (-): 4 H20 + 4e- 2 H2(g) + 4 OHanoda (+): 4 OH- O2(g) 2 H2O + 4e________________________________________________________________

2 H2O 2 H2(g) + O2(g)


Voda zaluena alkalijskim hidroksidom zbog poveanja
vodljivosti
Jedna od najrairenijih i najjeftinijih metoda jest piroliza
ugljikovodika

Kada je lako dostupan metan, koristi se njegova reakcija s vodenom


parom
CH4(g) + H2O CO(g) + 3 H2(g)

Kada je lako dostupan i jeftin ugljen, koristi se redukcija vodene


pare:

C(s) + H2O CO(g) + H2(g)

Dobivena smjesa zove se vodeni plin


Ugljikov(II) oksid od vodika se odvaja reakcijom s dodatnom
vodenom parom, pri emu nastaje dodatna koliina vodika

CO(g) + H2O(g) H2(g) + CO2(g)

Vodik novi izvor energije


vrlo vana industrijska sirovina
za sintezu amonijaka i metanola, za proizvodnju goriva za
motorna vozila hidrogenacijom ugljika, nafte i katrana
za zavarivanje i taljenje metala
za punjenje zranih balona i zranih brodova
za redukciju metalnih oksida u metale
hidrogeniranje ulja u masti

Prednosti vodika kao goriva su:

visoka energetska vrijednost


neograniene koliine dostupne u spojevima
izgaranjem daje kemijski istu vodu
cjevovodima se moe razvoditi na daljinu
lake se skladiti i uva nego elektrina energija

Nedostaci koji sprjeavaju raireniju uporabu su:


visoka cijena i esto slaba isplativost izvlaenja vodika
iz spojeva
obilno curenje vodika kroz spremnike i cjevovode, zbog
ekstremo malene molekule
vodik difundiranjem u razne metale naruava njihovu
kristalnu reetku inei ih krtima
opasnost za ozonski sloj jer trenutno reducira ozon u
vodu