You are on page 1of 1

SMK Batu Kikir (Model Khas)

72200 Batu Kikir,


Negeri Sembilan

Ruj Tuan:
Ruj Kami: SMKBK/02/p/2011(1)
Tarikh : 1.3.2011

Pengetua ,
SMK Batu Kikir ,
Negeri Sembilan
Tuan,
PERMOHONAN MEMUNGUT DERMA PERSATUAN BAHASA INGGERIS
Dengan hormatnya dimaklumkan saya RAMJAN BIBI BT MEHAR DIN berdasarkan
Peratuaran (4) dalam WARTA Kerajaan bertarikh 21 hb. Mei 1998 P.U. (A) 196, yang
berkait dengan Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 dengan ini memohon untuk
memungut derma Persatuan Bahasa Inggeris SMK Batu Kikir, Negeri Sembilan
mulai 1hb Januari, 2011.
2.
Bersama-sama ini disertakan keputusan mesyuarat jawatankuasa mengenai
jumlah pungutan derma yang dipohon untuk dikutip daripada setiap ahli.
2.1

Kutipan setahun ialah RM 4.00

3.
Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai
dan diucapkan terima kasih.
Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

.
(RAMJAN BIBI BT MEHAR DIN)
Guru Penasihat,
Persatuan Bahasa Inggeris,
SMK Batu Kikir (Model Khas)
72200 Batu Kikir,
Negeri Sembilan.
s.k. 1. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah
2. Fail Persatuan Bahasa Inggeris.
/jn/11