You are on page 1of 2

ORTUS 5 SC

Grinje spadaju u tetoine "visokog rizika rezistencije" i da bi se postigla


visoka efikasnost u suzbijanju neophodno je:
u toku vegetacije napadnutih gajenih biljaka koristiti ORTUS 5 SC samo
jednom
za naredno prskanje upotrebiti akaricide razliitog mehanizma delovanja
svi akaricidi zahtevaju primenu vee koliine vode i dobar kvalitet prskanja
zbog prisustva grinja na naliju lista

AKARICIDI

PREDNOSTI:
Odlino akaricidno delovanje na irok spektar fitofagnih grinja
Brzo delovanje (knockdown efekat) na odrasle forme grinja
Odmah po prskanju, pauci prestaju da polau jaja, ne hrane se i ne razvijaju
Na njegovo delovanje ne utie vreme, dobro se lepi za lisnu masu
Efikasan je na sojeve koji su postali rezistentni na konvecionalne akaricide
Nije fitotoksian za gajene biljke
Deluje kontaktno i dugotrajno, i u uslovima estih padavina, jakog sunca i
visokih temperatura
Ne ispoljava ukrtenu rezistentnost sa ostalim akaricidima
Slab sporedan efekat u odnosu na prirodne neprijatelje grinja i korisne insekte,
svrstava ga u toksikoloki i ekotoksikoloki veoma prihvatljiv akaricid
Mea se sa mnogim pesticidima i folijarnim ubrivima
KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ETVE (KARENCA)
35 dana jabuka, vinova loza
Pre primene preparata obavezno proitati uputstvo za upotrebu!
PAKOVANJE: 0,1 l, 1 l
ORTUS 5 SC spada u III grupu otrova
i nosi sledee oznake:
Znak opasnosti: Xi
Oznake upozorenja: R-20/22, 36, 43, 50
Oznake obavetenja: S-2, 13, 36/37/39, 45

50

ORTUS 5 SC
Zatien originalan proizvod kompanije Nihon Nohyaku, Japan

Kontaktni akaricid namenjen za suzbijanje fitofagnih grinja u vonjacima,


vinogradima, povru i ukrasnom bilju
AKTIVNA MATERIJA: fenpiroksimat 50 g/l
FORMULACIJA: koncentrovana suspenzija (SC)

ORTUS 5 SC po mehanizmu delovanja pripada tzv. METIgrupi. Deluje na


grinje inhibicijom transporta elektrona u respiratornom lancu. Tipian je letnji
akaricid i odlikuje ga "knockdown" efekat na larve, nimfe i adulte tetnih vrsta
pauka.
PRIMENA
Gajena biljka

tetna vrsta

Koliina primene

Vreme primene

Voe
Vinova loza
Povre
Ukrasno bilje

Crvena vona
grinja
(Panonychus
ulmi)
Obian pauinar
(Tetranychus
urticae)
Raste grinje
(Aculus,
Epitrimerus)

0.05 0.1%

Kada se utvrdi
2-5 pokretnih
formi grinja

Preparat se primenjuje uz utroak vode 600 1000 l/ha.


Napomena:
Grinje dolaze na biljke sa toplim vremenom. Lie menja boju, biljke prestaju da
rastu, a plodovi ostaju mali. Velika brojnost grinja moe uticati na rodnost i
otpornost prema sui voa i vinove loze u sledeoj godini.
Najznaajnija primena ORTUS-a 5 SC je u toku letnjih meseci (jun, jul, avgust)
jer pri visokim temperaturama efikasnost preparata se poveava, a uginue
razliitih prisutnih stadijuma na listu nastupa vrlo brzo.
Manje koncentracije ORTUS-a 5 SC se mogu primeniti u vreme piljenja zimskih jaja
(april), ime se obezbeuje zadovoljavajui efekat za period od osam nedelja po
tretiranju.
Upotrebom ORTUS-a 5 SC u povru obezbeuje se efikasno suzbijanje obinog
pauinara za period od najmanje etri nedelje.
49

AKARICIDI

MEHANIZAM DELOVANJA: