You are on page 1of 10

1.

Definisi sains
Sains merupakan bidang ilmu yang mempunyai skop yang sangat luas. Seandainya kita
kumpulkan segala ilmu yang dipunyai oleh keseluruhan umat manusia terutama sekali
penyelidik dan saintis daripada pelbagai bidang sains sejak zaman dahulu sekalipun,
kita masih belum berjaya sepenuhnya untuk memahami semua fenomena alam ini.
Oleh itu, bayangkan betapa luasnya ilmu sains itu dan betapa banyaknya perkara yang
belum manusia ketahui lagi.
Menurut kamus Oxford, sains bermaksud aktiviti intelektual dan praktikal
merangkumi kajian sistematik pada struktur dan tingkah laku dunia fizikal dan semula
jadi melalui pemerhatian dan eksperimen. Sains perkataan berasal dari bahasa Latin
"scientia," yang bermaksud pengetahuan. Bagaimana kita menentukan sains? Menurut
New Collegiate Dictionary Webster, definisi sains ialah "pengetahuan yang dicapai
melalui kajian atau amalan," atau "pengetahuan yang meliputi kebenaran umum operasi
undang-undang umum yang diperolehi dan diuji melalui kaedah saintifik dan berkenaan
dengan fizikal dunia. Sains merujuk kepada sistem ilmu. Sistem ini menggunakan
pemerhatian dan percubaan untuk menerangkan dan menjelaskan fenomena semula
jadi.
Menurut Riess (1993) sains terdiri daripada kelompok ilmu pengetahuan tentang
alam semesta. Fakta-fakta yang membina ilmu pengetahuan itu dihasilkan daripada
pemerhatian cermat dan tepat serta eksperimen yang sentiasa diulang untuk
menyemaknya. Pengetahuan saintifik ini lama kelamaan semakin berkembang. Carr
(1992) pula telah mengatakan bahawa sains adalah usaha untuk mengkaji, atau
mendapatkan pengetahuan tentang fenomena alam menggunakan pendekatan yang
sistematik melibatkan penilaian terhadap bukti dan alasan.
Sains mencari maklumat terhadap sifat ingin tahu yang sedia ada dalam diri kita
tentang alam semulajadi. Melalui sains kita akan tahu jawapannya.Sains itu bersifat
kompleks dan multi-faceted. Fokus sains adalah tentang alam semulajadi.Selain
itu,sains adalah satu cara pembelajaran tentang alam semulajadi,cara alam semulajadi
berfungsi dan kenapa alam semulajadi itu begitu. Jadi sains bukan hanya tentang

koleksi fakta tetapi proses untuk mencari kefahaman. Sains adalah berkaitan dengan
menguji ideaidea , membuat kesimpulan berasaskan bukti penyiasatan.
Sains juga merupakan ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik)yang boleh
diuji atau dibuktikan kebenarannya. Sains lebih merupakan sikap inkuiri,pemerhatian
dan penaakulan mengenai dunia ini. Sains diperkembangkan,bukan dengan cara
menghafal fakta atau rumus demi mendapatkan jawapan,tetapi dengan cara benarbenar mengamalkan pemerhatian dan penaakulan. Sains juga merupakan sebagai
proses. Proses sains merujuk kepada cara kerja yang diamalkan oleh ahli sains
semasa mengumpul dan mentafsir maklumat. Cara kerja ini dikenali sebagai kaedah
saintifik.

Sains

sebagai

proses

akan

mempertonjolkan

bahawa

sains

akan

memperihalkan alam semulajadi dengan menguji ujian empirikal dan analisa. Setiap
prinsip sains hanya akan diterima sekiranya disokong dengan bukti yang emperikal.
Fenomena alam semulajadi yang berlaku di sekeliling kita boleh dijelaskan
melalui sains. Seekor berudu yang bertukar menjadi seekor katak dewasa, sebiji buah
kelapa yang jatuh ke tanah dan seketul ais yang sedang mencair, adalah merupakan
antara contoh-contoh fenomena alam semula jadi. Semua ini boleh difahami melalui
kajian sains. Pengetahuan saintifik sentiasa berkembang. Pengetahuan ini boleh
diperolehi melalui pemerhatian yang teliti, kajian yang mendalam dan juga melalui
penyelidikan secara saintifik. Sains merupakan sebahagian daripada kehidupan
seharian kita. Makanan, pakaian serta peralatan yang kita gunakan juga mempunyai
dengan sains. Sains juga banyak membantu kita dalam menghasilkan lebih banyak
makanan, bahan-bahan baru serta peralatan-peralatan yang berguna bagi kita. Melalui
kajian sains juga, banyak pengetahuan serta penemuan baru diperolehi. Ini dapat
meningkatkan taraf hidup serta kualiti alam sekitar kita. Cara sains mengkaji sesuatu
perkara adalah dengan melihatnya dengan teliti, mengukurnya, membuat uji kaji, dan
dengan cuba menerangkan mengapa sesuatu perkara terjadi. Mereka yang melakukan
perkara ini dipanggil ahli sains. Setiap pakar sains perlu berhati-hati apabila memberi
penerangan mengenai sesuatu

yang

mereka kaji. Mereka bertanding

untuk

memberikan penjelasan yang lebih baik. Boleh jadi sesuatu penjelasan itu menarik,
tetapi jika ia tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh pakar sains lain, kajian

seterusnya perlu dilakukan lagi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik. Pakar
sains juga memeriksa idea pakar sains lain. Ini kerana pakar sains juga merupakan
manusia, yang tidak boleh lari dari melakukan kesilapan. Jadi pakar sains perlu
mempastikan bahawa idea yang digunakannya adalah betul.
2. Definisi Teknologi
Dunia hari ini mampu berkembang pesat kerana penghargaan manusia terhadap
kepentingan sains dan teknologi. Manusia kini sudah boleh bergerak pantas dari satu
tempat ke satu tempat yang lain, mendapatkan sesuatu hasil dengan lebih berkesan
daripada tanaman dan ternakan, mengubati penyakit kritikal, menghantar maklumat dan
menerokai angkasa lepas.
Secara umumnya, teknologi boleh ditakrifkan sebagai "aplikasi pengetahuan
sains yang boleh memberi manfaat dan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi
manusia dalam kehidupan seharian. Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan
mempunyai lebih daripada satu takrifan. Takrifan yang pertama ialah pembangunan dan
penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia.
Perkataan technology berasal dari perkataan Greek (technologa); dari
(tchn), yang bermaksud "seni, kemahiran, rekaan", dan - (-loga), yang
bermaksud "pembelajaran, kajian". Istilah ini boleh digunapakai samada secara umum
atau dalam bidang tertentu, contohnya technologi pembinaan, teknologi perubatan, dan
teknologi maklumat. Istilah teknologi selalunya

berkait rapat dengan rekaan

dan gadget menggunakan prinsip sains dan proses terkini. Namun, rekaan lama seperti
tayar

masih

menunjukkan

teknologi.

Teknologi

ialah

penggunaan

bersistem

pengetahuan sains untuk tujuan amali.(Galbraith,1978:31).


Maksud yang kedua digunakan dalam bidang ekonomi, yang mana teknologi
dilihat sebagai tahap pengetahuan semasa dalam menggabungkan sumber bagi
menghasilkan produk yang dikehendaki. Oleh itu, teknologi akan berubah apabila
pengetahuan teknikal kita berubah.

Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin

sahaja,Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses
dan idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak

pada alat. Alat pula merupakan pemangkin ke arah mencapai kejayaan. (Heinich,
Molenda dan Rusell 1969). Technology is not a tool it is an art or science of how to
use a tool for a purpose. (Menurut Evans dan Nation 2000).
Teknologi juga merupakan aplikasi sains untuk menyelesaikan masalah. Tetapi apa
yang anda perlu tahu ialah bahawa teknologi dan sains adalah mata pelajaran yang
berbeza yang bekerja bersama untuk mencapai satu tugas yang khusus atau
menyelesaikan sesuatu masalah.
Kita menggunakan teknologi dalam hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan
kita, kita menggunakan teknologi di tempat kerja, kita menggunakan teknologi untuk
komunikasi,

pengangkutan,

pembelajaran,

pengeluaran,

mewujudkan

artifak,

mendapatkan data, perniagaan dan banyak lagi . Teknologi adalah pengetahuan


manusia yang melibatkan alat-alat, bahan dan sistem. Penggunaan teknologi
menyebabkan artifak atau produk. Jika teknologi ini juga digunakan, ia boleh memberi
manfaat kepada manusia, tetapi jika ia salah digunakan, ia boleh menyebabkan
kemudaratan kepada manusia.
Teknologi adalah dinamik, ia terus meningkatkan kerana walaupun keperluan dan
permintaan kami untuk teknologi terus berubah. kita telah berpindah dari zaman industri
(revolusi perindustrian) kepada era maklumat. Semasa era industri, syarikat yang
mempunyai jumlah wang yang besar modal mempunyai potensi yang menggunakan
alat-alat teknologi mahal untuk mendapatkan kelebihan daya saing; perniagaan kecil
mempunyai kurang berpotensi kerana mereka tidak mampu pembuatan atau
pemprosesan alat teknologi mahal. Tetapi, kemajuan teknologi telah mewujudkan
persekitaran ekonomi yang baru yang bergantung kepada maklumat dan itu adalah apa
yang saya panggil '' zaman maklumat '', zaman maklumat menyediakan persekitaran
kerja yang berbeza dan ini telah membantu perniagaan kecil mendapatkan kedudukan
dalam pasaran yang kompetitif.

3. Maksud Masyarakat (Society)

Masyarakat (society) merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti


manusia yang tinggal bersama-sama. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan
jaringan perhubungan antara pelbagai individu. Dari segi pelaksanaan, ia bermaksud
sesuatu yang dibuat - atau tidak dibuat - oleh kumpulan orang itu. Masyarakat
merupakan subjek utama dalam pengkajian sains sosial. Oleh kerana sesebuah
masyarakat yang inginkan kestabilan memerlukan ahli-ahli yang sanggup menolong
antara satu sama lain, maka ia perlu kepada nilai-nilai murni seperti kerakyatan, hak
dan etika. Ini merupakan perkara asas untuk mencapai keadilan. Jika nilai-nilai ini gagal
dipatuhi, orang akan mengatakan sesebuah masyarakat tersebut sebagai tidak adil dan
musibah akan berlaku.
Perkataan society datang daripada bahasa Latin societas, "perhubungan baik
dengan orang lain". Perkataan societas diambil dari socius yang bererti "teman", maka
makna masyarakat itu adalah berkait rapat dengan apa yang dikatakan sosial. Ini
bermakna telah tersirat dalam kata masyarakat bahawa ahli-ahlinya mempunyai
kepentingan dan matlamat yang sama. Maka, masyarakat selalu digunakan untuk
menggambarkan rakyat sesebuah negara. Walaupun setiap masyarakat itu berbeza,
namun cara ia musnah adalah selalunya sama: penipuan, pencurian, keganasan,
peperangan dan juga kadangkala penghapusan etnik jika perasaan perkauman itu
timbul. Masyarakat yang baru akan muncul daripada sesiapa yang masih bersama,
ataupun daripada sesiapa yang tinggal.
Masyarakat manusia adalah sekumpulan orang yang terlibat dalam hubungan
interpersonal berterusan, atau perkumpulan sosial yang besar berkongsi wilayah
geografi dan sosial yang sama, biasanya tertakluk kepada kuasa politik yang sama dan
jangkaan budaya dominan. Masyarakat manusia yang dicirikan oleh corak hubungan
(hubungan sosial) antara individu yang berkongsi budaya yang tersendiri dan institusi;
masyarakat yang diberikan boleh digambarkan sebagai jumlah wang bagi hubungan
tersebut di kalangan ahli konstituennya. Dalam sains sosial, masyarakat yang lebih
besar sering evinces stratifikasi atau penguasaan corak dalam kumpulan kecil.

Sejauh mana ia adalah usaha sama, masyarakat yang membolehkan ahli-ahlinya


mendapat manfaat dengan cara yang tidak akan jika tidak mungkin secara individu;
kedua-dua (biasa) faedah individu dan sosial dengan itu boleh dibezakan, atau dalam
banyak kes didapati bertindih.
Masyarakat juga boleh terdiri daripada orang-orang seperti yang berfikiran
dikawal oleh norma sendiri dan nilai-nilai mereka dalam dominan, masyarakat yang
lebih besar. Ini kadang-kadang dirujuk sebagai cabang kebudayaan, istilah yang
digunakan secara meluas dalam kriminologi. Secara umumnya, dan khususnya dalam
pemikiran structuralist, masyarakat yang boleh digambarkan sebagai infrastruktur
ekonomi, sosial, perindustrian atau budaya, terdiri daripada, tetapi berbeza daripada,
koleksi pelbagai individu. Dalam masyarakat hal ini boleh bermakna hubungan orang
mempunyai matlamat dengan dunia material dan dengan orang lain, dan bukannya
"orang lain" di luar individu dan persekitaran sosial biasa mereka.

4. Sains Asas
Komuniti saintifik telah berdebat untuk beberapa dekad yang akhir mengenai nilai jenis
sains. Adakah ia bernilai untuk mengejar sains demi hanya mendapat pengetahuan,
atau

adakah

pengetahuan

saintifik

hanya

mempunyai

nilai

jika

kita

boleh

menggunakannya untuk menyelesaikan masalah tertentu atau untuk memperbaiki

kehidupan kita? Soalan ini memberi tumpuan kepada perbezaan di antara dua jenis
ilmu: sains asas dan sains gunaan.
Sains asas atau sains "tulen" bertujuan untuk meluaskan pengetahuan tanpa
mengambil kira permohonan jangka pendek pengetahuan itu. Ia tidak memberi
tumpuan kepada membangunkan produk atau perkhidmatan yang bernilai awam atau
komersial serta-merta. Matlamat asas sains adalah pengetahuan demi pengetahuan ini;
walaupun ini tidak bermakna bahawa, pada akhirnya, ia mungkin tidak menyebabkan
aplikasi praktikal.

5. Sains Gunaan
Sains gunaan adalah satu disiplin sains yang terpakai pengetahuan saintifik yang sedia
ada untuk membangunkan aplikasi yang lebih praktikal, seperti teknologi atau ciptaan.
Dalam sains semula jadi, disiplin yang sains asas, juga dikenali sebagai sains tulen,
membangun maklumat untuk meramalkan dan mungkin menerangkan-itu entah
bagaimana memahami-fenomena dalam dunia semula jadi. Sains gunaan terpakai
sains dengan amalan dunia sebenar. Sains kejuruteraan termasuk sebagai contoh:
termodinamik, pemindahan haba, mekanik bendalir, statik, dinamik, mekanik bahan,
kinematik, keelektromagnetan, sains bahan, sains bumi, fizik kejuruteraan, dan lain-lain
lagi. Sains perubatan, misalnya mikrobiologi perubatan dan virologi klinikal, digunakan
sains yang berkenaan biologi terhadap ilmu perubatan dan ciptaan, tetapi teknologi
tidak semestinya perubatan, yang pembangunan adalah lebih khusus bioperubatan
atau kejuruteraan bioperubatan. Sains gunaan juga boleh memohon sains formal,
seperti statistik dan teori kebarangkalian, seperti dalam epidemiologi. Epidemiologi
Genetik adalah sains gunaan menggunakan kedua-dua kaedah biologi dan statistik.
Sains gunaan merupakan penggunaan ilmu daripada satu atau lebih bidang sains
semula jadi untuk mengatasi masalah praktikal. Bidang-bidang kejuruteraan merupakan
sains gunaan. Sains gunaan penting untuk perkembangan teknologi. Penggunaannya
dalam medan industri biasanya dipanggil penyelidikan dan pembangunan (R&D). Sains
gunaan menggunakan asas pengetahuan yang dibekalkan oleh sains asas untuk
merangka penyelesaian, sering teknologi, untuk masalah tertentu.

Sebaliknya, sains gunaan atau "teknologi" bertujuan untuk menggunakan sains untuk
menyelesaikan masalah dunia nyata seperti meningkatkan hasil tanaman, mencari
penawar untuk penyakit tertentu, atau menyimpan haiwan diancam oleh bencana alam.
Dalam bidang sains gunaan, masalah ini biasanya ditakrifkan untuk penyelidik.
Sains asas atau sains "tulen" bertujuan untuk meluaskan pengetahuan tanpa
mengambil kira permohonan jangka pendek pengetahuan itu. Ia tidak memberi
tumpuan kepada membangunkan produk atau perkhidmatan yang bernilai awam atau
komersial serta-merta. Matlamat asas sains adalah pengetahuan demi pengetahuan ini;
walaupun ini tidak bermakna bahawa, pada akhirnya, ia mungkin tidak menyebabkan
aplikasi praktikal. Sesetengah individu boleh melihat sains gunaan sebagai "berguna"
dan sains asas sebagai "tidak berguna." Satu soalan yang orang-orang ini mungkin
menimbulkan kepada pemerolehan pengetahuan saintis menyokong akan menjadi,
"Apa yang untuk?" Jika kita mengkaji secara berhati-hati di dalam sejarah sains,
bagaimanapun, menunjukkan bahawa pengetahuan asas telah menyebabkan banyak
aplikasi yang luar biasa yang mempunyai nilai yang besar. Banyak ahli-ahli sains
berfikir bahawa pemahaman asas sains adalah perlu sebelum sesuatu permohonan
dibangunkan; Oleh itu, sains gunaan bergantung kepada hasil yang dijana melalui sains
asas. Ahli-ahli sains yang lain berfikir bahawa sudah tiba masanya untuk beralih
daripada sains asas dan bukannya untuk mencari penyelesaian kepada masalah
sebenar. Kedua-dua pendekatan adalah sah. Memang benar bahawa terdapat masalah
yang memerlukan perhatian segera; Walau bagaimanapun, beberapa penyelesaian
yang akan ditemui tanpa bantuan asas pengetahuan yang luas dijana melalui sains
asas.
6. Paradigma lama dan baru untuk pembelajaran sains
Dunia kita nampaknya membuat anjakan besar kepada paradigma baru. Paradigma
lama berkhidmat kemanusiaan bagi banyak, bertahun-tahun, dan dalam beberapa cara
bertindak kita masih. Namun paradigma baru yang menarik yang membuka jalan untuk,
cara yang lebih penyayang harmoni hidup dan berinteraksi dengan semua di sekeliling
kita. Perbandingan di bawah adalah satu percubaan untuk menangkap semangat
paradigma lama dan baru tanpa niat untuk membuat yang lebih baik daripada yang lain,

tetapi juga mengajak kita untuk menyertai dalam menyambut cara inspirasi baru yang
boleh menyokong kami semua dalam menjadi yang terbaik kita boleh dan membuat
perubahan dalam kehidupan kita dan dunia.
Dalam sains, "anjakan paradigma" membolehkan untuk membuang teori (Kuhn) yang
tidak lagi boleh berdiri kerana kajian telah menunjukkan mereka menjadi salah. Untuk
masa yang lama kita fikir atom adalah zarah yang paling kecil. Itu semua kita boleh
"melihat" dengan alat-alat yang telah disediakan. Teknologi baru dan sains
membuktikan teori itu salah. Ini mewujudkan satu anjakan paradigma dalam pandangan
dunia untuk semua orang. Kami telah dikenali selama bertahun-tahun bahawa ada cara
yang lebih baik dan lebih berkesan untuk mendidik anak-anak kita daripada model
ajaran tersebut. Ia mengambil masa yang lama untuk institusi seperti sekolah kepada
perubahan dari status quo, walaupun semua orang boleh melihat bahawa terdapat
keperluan terdesak untuk berbuat demikian. Komputer peribadi dan Internet memainkan
peranan yang berpengaruh dalam anjakan paradigma semasa dalam pendidikan.
Penyelidikan telah menunjukkan dengan jelas selama bertahun-tahun yang banyak
amalan yang dipegang erat oleh sekolah-sekolah tradisional adalah salah dan
berbahaya untuk meneruskan.
Ini adalah ciri-ciri paradigma pendidikan yang baru, yang mula muncul pada
pertengahan abad ke-20. Bandingkan paradigma yang lama dengan yang baru. Apa
yang anda fikir tentang paradigma baru?

Penekanan kepada kandungan, memperoleh suatu kumpulan maklumat tepat


Penekanan kepada pembelajaran bagaimana untuk belajar, bagaimana untuk bertanya
soalan. Memberi perhatian kepada perkara-perkara yang betul, dibuka kepada dan
menilai konsep baru mempunyai akses kepada maklumat. Konteks adalah penting.