You are on page 1of 46
USTAWA zdnia.. +2016 1. © dzialaniach antyterrorystyeznych” Rozdziat 1 Przepisy ogélne Art.1, Ustawa okresla zasady prowadzenia dzialai antytecrorystyeznych oraz wspolpracy migdzy organami wlasciwymi w zakresic prowadzenia tych dzialan. Art. 2. Tlekroé w ustawie jest mowa o: 1) daiataniach antyterrorystyeznych — nalezy przez to rozumieé dzialania organow administracji publicznejpolegajace na zapobieganiu zdarzeniom 0 charakterze terrorystyeznym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych przedsiewzieé, reagowaniu w przypadku wystapienia takich zdarzen oraz, usuwaniu ich skutk6w, w tym odtwarzaniu zasobow wykorzystywanych do reagowania na nie; 2) dzialaniach kontrterrorystyeznych — nalezy przez to rozumieé dzialania wobec sprawedw, os6b przygotowujacych lub pomagajacych w dokonaniu przestepstwa o charakterze terrorystyeznym, prowadzone w celu wyeliminowania bezposredniego zagrozenia dla Zycia, zdrowia os6b oraz mienia przy wykorzystaniu specjalistyeznych siti Srodk6w oraz. specjalistycznej taktyki dzialania: » “Niniejsza ustawa zmienia sig nastepujgce ustawy: ustawe z dnia 6 kwietnia 1990 r. 0 Poliji, ustawe z dnia 12 paddziernika 1990 r. 0 ochronie granicy paistwows), ustawe x dnia 12 paédziemika 1990 r. 0 Strazy Granicznej, ustawe z dia 6 ezerwea 1997 r. ~ Kodeks karny, ustawe z dnia 22 sierpnia 1997 r. 0 ochronie ‘0s6b i mienia, ustawe z dnia 2 dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ustawe z dnia 26 paddzierika 2000 r. © gieldach towarowych, ustawe z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzadu, ustawe z dnia 24 siegpnia 2001 r. 0 Zandarmerii Wojskowe| i wojskowych organach porzadkowych, ustawe z daia 24 maja 2002 r. 0 ‘Agencji Bezpieczeistwa Wewnetrmego oraz. Agencji Wywiadu, ustawe z daia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnioze, ustawe z dnia 16 lipea 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, ustawe 7 dnia 29 lipea 2005 r. 0 obrocie instrumentami finansowymi, ustawe z dnia 9 czerwea 2006 r. o Stuzbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Siuzbie Wywiadu Wojskowego, ustawe 2 dnia 9 czerwca 2006 r. 0 sluzbie funkejonariuszy Shizby Konirwywiadu. Wojskowego oraz Sluzby Wywiadu Woiskowego, ustawg z dnia 9 czerwea 2006 1. 0 Centralnym Biurze Antykorupeyjnym, ustawe z dnia 14 lipea 2006 r. 0 wjeddzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie), pobycie oraz wyjeédzie z tego terytocium obywateli patistw czlonkowskich Unii Europejskiej i czlonkéw ich rodzin, ustawe z dnia 8 wreoinia 2006 r. 0 Pafstwowym Ratownictwie ‘Medycznym, ustawe z dia 26 kwietnia 2007 ro zarzadzaniu kryzysowym, ustave z dnia 27 sierpnia 2009 r © Sluzbie Celng, ustawe z dnia 9 kwietnia 2010 r. 0 Shudbie Wigzienne}, ustawe z dnia 24 maja 2013 r. 0 Srodkach praymusu bezposreciniego i broni pale oraz ustawe 2 dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoviemcach, 3) infrastrukturze administracji publicenej — nalezy przez to rozumieé systemy oraz obiekty niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego i ciaglego funkcjonowania organow administragji publieznej; 4) infrastrukturze krytycznej — nalezy przez to rozumieé systemy oraz obiekty, 0 ktrych mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzadzaniu kxyzysowym (Dz. U. 2.2013 1, por. 1166 oraz 2.2015 r. poz. 1485); 5) miejscu zdarzenia o charakterze terrorystyeznym — nalezy przez. to rozumieé przestrzeh otwarta, lub zamknieta, w ktérej nastapito zdarzenie o charakterze terrorystyeznym lub w ktorej wystapit ub miat wystapié jego skutek oraz, praestrzes, w Ktére} wystepuja, zagrozenia zwigzane ze zdarzeniem o charakterze terrorystyeznym; 6) zdarzeniu 0 charakterze terrorystyc¢nym ~ nalezy przez. to rozumieé sytuacig, co do Kt6rej_istnieje podejrzenie, ze powstala na skutek przestepstwa o charakterze terrorystyeznym, 0 kiérym mowa w art. 115 § 20 ustawy zdnia 6 ezerwea 1997 r, Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z péén. zm.) Jub zagrozenie zaistnienia takiego ezynu, Rozdzial 2 Dzialania antyterrorystyezne zapobiegajace zdarzeniom o charakterze terrorystyeznym Art. 3. 1. Szef Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, zwany dale} "Szefem ABW", odpowiada za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystyeznym. 2. Minister wiaéciwy do spraw wewnetrznych odpowiada za przygotowanie do przeimowania kontroli nad zdarzeniami 0 charakterze terrorystyeznym w drodze zaplanowanych przedsigwzieé, reagowanie w przypadku wystapienia takich 2darzef oraz ® Zmiany wymienione} ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, 2 1999 r, Nr 64, poz 729i Nr 83, poz, 931, z 2000 r. Nr 48, poz, 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, x 2001 r. Nr 98, poz. 1071, 2 2003 f Nr L11, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr ¥79, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, por. 626, Nr 93, por. 889 i Nr 243, por. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. ‘732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, 2 2007 . Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, ‘poz, 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. S04, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, 22010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Ne 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, ‘Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz, 1602, 22011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr39, poz, 202, Nr48, poz, 245, Nr 72, poz, 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz 1135, Nr217, poz, 1280, Nr233, poz. 1381 iNr 240, poz. 1431, 2.2012 r. poz. 611, 2 2013 r. poz. 849, 905, 1036111247, 2.2014 r. poz. 538 oraz z.2015 r. poz. 396, 541, 1549, 1707 i 1855. usuwanie ich skutkéw, w tym odtwarzanie zasobsw wykorzystywanych do reagowania na te zdarzenia. Art.4. 1. Organy administragji publicznej, posiadacze samoistni i zalezni obiekt6w, instalaji, urzadzen infrastruktury administracji publiczne} lub infrastruktury krytyezne} realizuja dziatania antylerrorystyczne we wspélpracy z organami, stuzbami i instytucjami wlasciwymi w sprawach bezpieczeristwa i zarzadzania kryzysowego. 2, Podmioty, o ktérych mowa w ust. 1, sa obowigzane niezwlocnie przekazywaé Szefowi ABW bedace w ich posiadaniu informacje dotyczace zagrozef o charakterze terrorystyeznym dia infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytyeznej, w tym zagrozeh dla funkejonowania systeméw i sieci energetyezmych, wodnokanalizacyjnych, cieplowniczych oraz teleinformatycznych istotnych z punktu widzenia bezpicezefstwa paistwa, 3. Szef ABW, w przypadku podjgcia informacji 0 mozliwoSei wystapienia zdarzenia 0 charakterze terrorystyeznym zagrazajacego infrastrukturze administracji publicznej lub infrastrukturze krytyeznej, Zyciu lub zdrowiu ludzi, mieniu w znacznych rozmiarach, dziedzictwu narodowemu lub grodowisku, moze wydawaé polecenia organom i podmiotom, 0 Ktorych mowa w ust. 1, zagrozonym tymi zdarzeniami majace na celu przeciwdzialanie zagrozeniom, ich usunigcie albo minimalizacje oraz przckazywaé im informacje niezbedne do tego celu. Organy i podmioty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, sq obowiazane wykonaé skierowane do nich polecenia Szefa ABW. 4, Szef ABW o podjetych dzialaniach, 0 ktérych mowa w ust. 3, informuje Prezesa Rady Ministréw albo Ministra Koordynatora Shuzh Specjalnych, jezeli zostat powolany. Art.5. 1. W celu realizacji zadania, 0 ktérym mowa w art. 3 ust. 1, Szef ABW, koordynuje czynnogei analityezne lub informacyjne, podejmowane przez. stuzby specjalne, 0 Ktorych mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. 0 Ageneji Bezpieczetstwa Wevmnetrznego oraz Ageneji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz 2016 r. poz. 147), oraz wymiang informacji przekazywanych prez Policjg, Straz Graniczna, Biuro Ochrony Rzqdu, Paistwowa Straz Pozama, Stuzbe Celna, Generalnego Inspektora Informagji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Zandarmerig Wojskowa, i Rzadowe Centrum Bezpieezeristwa, dotyezacych zagroze o charakterze terrorystyeznym oraz danych © osobach, o kt6rych mowa w ust. 4, poprzez ich gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie, 2, Prezes Rady Ministrow, w colu Klasyfikacji informacji, o ktérych mowa w ust. 1, okresla, w drodze zarzqdzenia, katalog zdarzei o charakterze terrorystyeznym. 3. Podmioty, 0 ktérych mowa w ust. 1, oraz inne organy administraeji publicznei, przekazuja Szefowi ABW, niczwlocznie po ich uzyskaniu informacje stuzace realizacji dzialah antyterrorystycznych, klasyfikowane zgodnie z katalogiem incydent6w o charakterze terrorystycnym, o ktérym mowa w ust. 2. 4, Szef ABW, z zachowaniom wymogéw dotyezacych ochrony informacji niejawnych, prowadzi wykaz oséb moggcych mieé zwigzek ze zdarzeniami o charakterze terrorystyeznym, zawierajacy informacje 0: 1) osobach podejmujgeych dzialalnosé na rzecz organizacji uznanych za terrorystyezne lub onganizacji zwiazanych 2. dzialalnoScig terrorystyczng lub cztonkach tych organizacji; 2) poszukiwanych osobach prowadzacych dziatalnosé terrorystyczna_ lub osobach podejrzewanych o popelnicnie przestepstw o charakterze terrorystyeznym, wobec Ktorych w Rzeczypospolite| Polskiej zostalo wydane zarzadzenie 0 zatrzymaniu, poszukiwaniu oraz, postanowienie 0 poszukiwaniu listem gofiezym, a take poszukiwanych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania; 3) _osobach, wobec ktérych istni¢je uzasadnione podejrzenie, 2e moga prowadzié dzialania zmierzajgce do popelnicnia przestepstwa o charakterze terrorystyeznym, w tym o osobach stanowigeych zagrozenie bezpieczefstwa lotnietwa cywilnego: 4) osobach uczestniczacych w szkoleniach terrorystyeznych albo podejmujacych podréz w celu popetnicnia przestepstwa o charakterze terrorystycznym. 5. Szef ABW przekazuje informacje, o ktorych mowa w ust. 3 oraz informacje zawarte w wykazie, 0 ktérym mowa w ust. 4, takze w postaci biezacyeh analiz stanu zagrozenia z2darzeniem o charakterze terrorystycznym: 1) Prezydentowi Rzeczypospolite| Polskiej, Prezesowi Rady Ministréw, ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi wlagciwemu do spraw zagranicznych, ministrowi — Koordynatorowi Stuzb Specjalnych, jezeli zostal powolany; 2) podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1 — w zakresie ich wh iwosei; 3) innym organom administraeji publiczne| — w zakresie ich whaseiwosci. 6. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze zarzadzenia, 2 uwzglednieniem wymog6w dotyczacych ochrony informacji niejawnych, spos6b prowadzenia wykazu, o ktérym mowa w ust. 4, oraz try uzyskiwania przez podmioty, o ktérych mowa w ust. 1, informacji z tego wykazu. Art. 6. 1, W celu realizagji zadania, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1, Szef ABW koordynuje ezymnosei operacyjno-rozpoznaweze podejmowane przez shuzby specjalne, 0 Kktérych_mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. 0 Ageneji Bezpieczenistwa Wewnetrznego oraz. Agencji Wywiadu oraz przez Policje, Sttaz Graniezna, Shuzbe Celna, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i Zandarmerie Wojskowa, 2. Szef ABW moze wydawaé podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1, zalecenia majace na elu usunigcie bad minimalizacje zaistniatego zagrozenia terrorystycznego. 3. Prezes Rady Ministréw okresli, w drodze zarzadzenia, warunki, zakres i tryb wydawania zaleced, o kiérych mowa w ust. 2, maja na uwadze zapewnienie sprawnosei i skutecznoéei prowadzonych ezynnosei, a takze uwzgledniajqe wymogi dotyezace ochrony informacji niejawnych. Art.7. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania lub zwalezania przestepstw 0 charakterze terrorystyeznym, Szef ABW moze zarzadzié wobec osoby niebedace} obywatelem Rzeczypospolite} Polskiej, na okres nie dluzszy niz 3 miesiace, niejawne prowadzenie ezynnosei polegajacych na: 1) uzyskiwaniu i utrwalaniu tregei rozméw prowadzonych przy uzyciu Srodk6w technicznych, w tym za pomoca sieci telekomunikacyjnych; 2) uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub déwigku os6b z pomieszczei, srodkéw transportu lub miejse innych niz miejsea publiczne; 3) _uzyskiwaniu i utrwalaniu tresci korespondencji, w tym korespondeneji prowadzone} za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej: 4) uzyskiwaniu i utrwalaniu danyeh zawartych w informatycznych nosnikach danych, telekomunikacyjnych urzadzeniach koricowych, systemach informatyeznych i teleinformatycznych; 5) _uzyskiwaniu dostepu i kontroli zawartosei przesylek. 2. O zarzadzeniu, 0 ktérym mowa w ust. 1, Szef ABW niczwlocznic zawiadamia Prezesa Rady Ministrow oraz Prokuratora Generalnego. 3. Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, moga byé przedtuzane na zasadach okreslonych w art. 27 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. 0 Ageneji Bezpicezefistwa Wewnetrzncgo oraz Agengji Wywiadu. 4, Szef ABW informuje Prokuratora Generalnego 0 wynikach ezynnosei, 0 ktérych mowa w ust. 1, niezwloczie po ich zakosezeniu, a na jego 2adanie rownied. 0 przebiegu tych ezynnosei, przedstawiajae zebrane w ich toku materialy. Prokurator Generalny moze nakazaé zaprzestanie ezynnosci, 0 ktérych mowa w ust. 1. 5. Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materialy zgromadzone podezas stosowania ezynnosei, o ktérych mowa w ust. 1. Prokurator Generalny podejmuje decyzje 0 zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych materialow, Art, 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu postepowania kamego stosuje sig odpowiednio, 6. Prokurator Generalny zarzadza z zezenie materialéw uzyskanych w wyniku ezynnos albo nie sq istotne dla bezpieczefistwa pafstwa, 7. Szef ABW zarzadza niezwloczne komisyjne i protokolame zniszczenie materialéw, 0 , 0 ktorych mowa w ust, 1, ktore nie zawierajq dowodéw popelnienia przestepstwa Ktorych mowa w ust. 6. Art. 8. 1. Funkejonariusze ABW, Policji i Strazy Granicznej sq uprawnieni do pobierania obrazu linii papilamych lub utrwalania wizerunku twarzy osoby niebedace] obywatclem Rzeczypospolite| Polskiej, w przypadku, gdy: 1) _ istnieje watpliwosé co do tozsamosci osoby, lub 2) istnieje podejrzenie niclegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskie} albo watpliwosé co do deklarowanego celu pobytu na terytorium Rzeczypospolite} Polskiej, ub 3) istnieje podejrzenie co do zamiaru niclegalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie), lub 4) _istnieje podejrzenie zwigzku osoby ze zdarzeniem o charakterze terrorystyeznym, lub 5) _osoba mogla przebywaé na terytorium objetym dzialalnoscia grup terrorystyeznych lub mogia uczestniczyé w szkoleniu terrorystycznym. 2. Organ, kt6ry pobral obraz linii papilarnych lub utrwalit wizerunek twarzy, przekazuje Komendantowi Gléwnemu Policji: 1) obraz linii papilamych lub wizerunku twarzy; 2) dane osobowe osoby, ktérej obraz linii papilamych pobrano albo utrwalono wizerunek; 3) _ podstawe prawna pobrania obrazu linii papilamych lub utrwalenia wizerunku. 3, Komendant Giéwny Policji wlacza praekazane obrazy, wizerunki i dane, o ktérych mowa w ust. 2, do baz danych Polieji oraz zapewnia dostep do tych obrazéw, wizerunkéw i danych organom, Ktére je praekazaly. 4, Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, spos6b i tryb: 1) pobierania obrazéw lini papilamych oraz utrwalania wizerunku twarzy osoby niebedacej obywatelem Rzeczypospolite} Polskiej, 2) przekazywania Komendantowi Gléwnemu Policji pobranych obrazéw linii papilarnych, utpwalonego wizerunku twarzy i informagji okreslonych w ust. 2 uwzgledniajge Koniecznosé zapewnienia sprawnego pobierania obrazéw lini papilamych oraz utrwalania wizerunku twarzy, wiernego zobrazowania linii papilamych i wizerunkéw twarzy oraz niezwhocznego ich przekazania wlasciwemu organowi Policji Art. 9, W celu realizagji zadania, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, Szef ABW moze, w celu przetwarzania, nieodptatnie uzyskaé dostep do: 1) danych i informacji zgromadzonych w rejestrach i ewidencjach paiistwowych prowadzonych w szezegélnosei przez: a) podmioty, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1, 1b) ministra wlaseiwego do spraw wewnetrznych, ©) ministra wiaSeiwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 4) ministra wlasciwego do spraw administracji, ©) ministra wlaSciwego do spraw finans6w publicznych, f) _ ministra wlaSciwego do spraw zagranicznych, 8) ministra wlasciwego do spraw informatyzacji, h) _ ministra wlasciwego do spraw infrastruktury, i) ministra wiaseiwego do spraw gospodarki, i) ministra wlasciwego do spraw energii, k)__ ministra wiaSciwego do spraw transportu, 1) ministra wlasciwego do spraw srodowiska, m) ministra wiasciwego do spraw zdrowia, n) ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spotecznego, ©) Ministra Sprawiedliw« p) Mi @) Szefa Urzedu do Spraw Cudzoziemeow, 1) Prezesa Urzedu Komunikaeji Elektroniczne), 8) Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego, t) Prezesa Paistwowej Agencji Atomistyki, ci, istra Obrony Narodowej, u) Prezesa Zakladu Ubezpieczei Spotecznych, v) Komisjg Nadzoru Finansowego, w) Glownego Geodete Kraju, x) _jednostki samorzadu terytorialnego — oraz jednostki organizacyjne im podlegte lub przez nie nadzorowane, 2) obrazu zdarzen rejestrowanego przez urzadzenia rejestrujace obraz. umieszezone w obiektach uzyteeznosei publieznej, przy drogach publiezych i innych miejscach publicznych oraz otrzymywaé nieodptatnie kopig zarejestrowanego zapisu tego obrazt — z uwzgledaieniem zasad i trybu okreslonych w art. 34 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. 0 Agencji Bezpieczeristwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz. z 2016 r. poz. 147), chyba ze zasady i tryb tego dostepu zostaly uregulowane w przepisach odrebnych. Art. 10. 1, Szef ABW prowadzi wykaz obiekt6w, instalacji i urzadzei szezegélnie zagrozonych zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, zwany dale} ,wykazem”. 2. Szef ABW opracowuje wykaz we wspélpracy z Komendantem Glownym Polieji oraz organami administracji rzadowej i organami jednostek samorzadu terytorialnego. 3. W wykazie mozna umiescié w szezegélnosci: 1) obiekty, instalacje i urzadzenia bedace elementami infrastruktury krytycznej, 0 ktorych mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym (Dz. U. 2.2013 r. poz, 1166, z poén. zm.); 2) obiekty podlegajace obowiazkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 siexpnia 1997 ro ochronie os6b i mienia (Dz. U. 2.2014 r. poz. 1099, z poén. zm.); 3) _obickty, instalacje i urcadzenia infrastruktury administracji publicznej; 4) obiekty, instalacje i urzadzenia infrastruktury transportowe); 5) obiekty uzytecznosci publiczne), takie jak miejsca kultu religijnego, centra handlowe, obiekty artystyczno-rozrywkowe, sportowo-rekreacyjne, konferencyjno-szkoleniowe i Swiadezace ustugi hotelarskie; 6) obickty wykorzystywane przy przeprowadzaniu imprez masowych, 0 kiérych mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczefstwie imprez. masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 2 péén. zm.); 7) inne publicznie dostepne miejsca i obiekty, jezeli z uwagi na liczbe pracbywajacych w nich os6b istnieje niebezpieczefstwo wystapienia w nich zdarzenia o charakterze terrorystyeznym. 4, Szef ABW informuje wlascicieli, posiadaczy samoistnych i zalezych obiektow, instalagji i urzadzeA szezegélnie zagrozonych zdarzeniem 0 charakterze terrorystyczaym 0 umieszezeniu w wykazie albo usunieciu z wykazu tych obiektow, instalacji i urzadzen. 5. Wha umieszezonych w wykazie, maja obowigzek wyznaczyé, w terminie 30 dni od dnia iele, posiadacze samoistni i zalesni obicktow, instalacji i urzadzei otrzymania informacji, 0 ktérej mowa w ust. 4, osobe odpowiedzialng za utrzymywanie kontaktéw 2 Szefem ABW w zakresie ochrony prved zagrozeniem 0 charakterze terrorystyeznym. 6. Wlasciciele, posiadacze samoistni i zalezni obiekt6w, instalagji i urzadzei umieszezonych w wykazie, w odniesieniu do tych obiektow, instalacji i urzadzen 1) sporzadzaja i aktualizuja plany ochrony i dzialania na wypadek wystapienia zdarzenia © charakterze terrorystycznym oraz. przekazuja je Szefowi ABW na jego wniosek wraz z planami budynk6w, planami urzadzet i instalacji; 2) wspéldzialaja z Agencia, Bezpieczenistwa Wewnetranego, Polieja, Strazq Graniczna w celu minimalizowania zagrozei o charakterze terrorystyoznym, w_ szezegétnosei niezwlocznie przekazujgc na wniosek tych stuzb informacje dotyezace ochrony fizycznej obiektu, instalacji lub urzadzenia niezbedne w celu zapobiegania i reagowania na zagrozenie o charakterze terrorystyeznym; 3) przekamja_niezwlocznie Szefowi ABW informacje 0 zagrozeniach o charakterze terrorystycznym dla tych obiekt6w, instalacji lub urzadzer, 7. Wlasciwy miejscowo wojewoda moze wymierzyé administracyina kare picnigzna w wysokosei do 50 000 2 za nieprzekazanie planu ochrony i dzialania na wypadek wystapienia zdarzenia 0 charakterze terrorystycznym na wniosek Szefa ABW i naklada jq na wlaseiciela, posiadacza samoistnego lub zaleznego obiekt6w, instalacji i urzadzei umieszezonych w wykazie, 8. W przypadku wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego lub stopnia wyzszego Policja zabezpiecza obiekty umieszczone w wykazie, zlokalizowane na obszarze okreslonym przez Szefa ABW. 9, Rada Ministrow, okresti w drodze rozporzadzenia, zakres i strukturg plandw ochrony i dzialania na wypadek wystapienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz. sposob ich sporzadzania i aktualizacji, majac na wzgledzic koniccznosé zapewnienia odpowiednicgo poziomu bezpieczenistwa obiektéw, instalacji lub urzadzen. —10- Art. 11. 1, Podmioty, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 1, w porozumieniu z Szefem ABW moga oddelegowaé pracownikéw Iub funkejonariuszy jednostek i organéw im podleglych lub przez nich nadzorowanych do pracy lub stuzby w Agengji Bezpicezeiistwa Wewnetrznego, Ww celu realizacji zadai, 0 kt6rych mowa w art, 3 ust. 1, na zasadach okreslonych w porozumieniu zawartym pomigdzy kierownikiem podmiotu oddelegowujgcego a Szefem ABW. 2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Szefem ABW, moze wyzaczyé ilnierzy zawodowych do pelnienia stuzby w Agencji Bezpieczeistwa Wewnetrznego, w celu realizacji zadaf, o ktérych mowa w art, 3 ust. 1, na zasadach okreslonych w porozumieniu zawartym pomiedzy Ministrem Obrony Narodowej a Szefem ABW. 3. Prezes Rady Ministrow okresli w drodze rozporzadzenia: 1) warunki i tryb oddelegowania pracownika lub funkcjonariusza, uwzgledniajac miejsce oraz, charakter i zakres wykonywanych przez niego zadai skuzbowych; 2) rodzaje _przystugujacych oddelegowanemu pracownikowi lub funkejonariuszowi uprawnieft i Swiadezeh oraz zasady wyplacania uposazenia albo wynagrodzenia i innych Swiadezefi pienig¢nych preystugujaeych oddelegowanemu —pracownikowi albo funkejonariuszowi, z uwzglednieniem podziatu na uposazenia albo wynagrodzenia i nalemosei wyplacane przez Agencjg Bezpieczeistwa Wewnetrzmego oraz jednostke organizacyjna z kt6rej pracownik lub funkcjonariusz zostat oddelegowany. 4, Szozegdtowe zasady i tryb postepowania przy wyznaczaniu Zolnierzy zawodowych do pelnienia stuzby w Agencji Bezpieczeristwa Wewnetrmego, a takze szczegélowe zasady przyznawania uposazenia oraz innych Swiadezeh przyslugujacych w ezasie pelnienia sluzby w Agencji Bezpieczefistwa Wewnetrznego okresla ustawa z dnia 11 wrzesnia 2003 1. 0 sluzbie wojskowej Zolnierzy zawodowych (Dz. U. 22014 r. poz. 1414, z poz. zm.). Rozdzial 3 Stopnie alarmowe Art.12. 1. W przypadku zagrozenia wystapieniem zdarzenia 0 charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystapienia takiego zdarzenia mozna wprowadzié jeden zezterech stopni alarmowych: 1) _ pierwszy stopie’ alarmowy (stopies ALFA); 2) drugi stopicsi alarmowy (stopici BRAVO); 3) trzeci stopien alarmowy (stopien CHARLIE); ei 4) cawarty stopiet alarmowy (stopieft DELTA). 2. W przypadku zagrozenia wystapieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyezqcego systeméw teleinformatycznych organéw administracji publieznej Iub systeméw teleinformatycanych wehodzacych w_ sklad infrastruktury krytyezej albo w_ prrypadku wystapienia takiego zdarzenia, mozna wprowadzié jeden z czterech stopni alarmowych CRP: 1) _pierwszy stopiet alarmowy CRP (stopieh ALFA-CRP); 2) drugi stopieti alarmowy CRP (stopiet BRAVO-CRP); 3) _trzeci stopien alarmowy CRP (stopie CHARLIE-CRP); 4) czwarty stopiet alarmowy CRP (stopie DELTA-CRP). 3. Pierwszy stopief, o ktérym mowa w ust. I pkt 1 i ust. 2 pkt 1, wprowadza sie w przypadku uzyskania informacji 0 mozliwosei wystapienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, ktGrego rodzaj i zakres jest trudny do praewidzenia. 4. Drugi stopied, o ktSrym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 pkt 2, wprowadza sie w przypadku zaistnienia zwigkszonego i preewidywalnego zagrozenia wystapieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednakze konkretny cel zdarzenia nie zostal zidentyfikowany. 5. Trzeci stopiei, o ktérym mowa w ust. I pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, wprowadza sie w przypadku: 1) zaistnienia konkretnego 2darzenia potwierdzajacego cel potencjalnego zdarzenia o charakterze terrorystycznym godzacego w bezpieczeristwo Rzeczypospolite} Polskie] lub bezpieczefstwo innych pafstw i stwarzajacego potencjalne zagrozenie dla Rzeczypospolite Polskie), lub 2) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji 0 planowanym zdarzeniu 0 charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskie}, lub 3) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informagji o planowanym zdarzeniu 0 charakterze terrorystyeznym, kt6rego skutki moga dotyezyé obywateli polskich przebywajacych za granicq lub instytucji polskich albo polskie} infrastruktury mieszezacych sie poza granicami Rzeczypospolite| Polskie}. 6. Cawarty sto przypadku: 1) wystapienia zdarzenia o charakterze terrorystyeznym, powodujacego zagrozenie , 0 Ktérym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz w ust. 2 pkt 4, wprowadza sie w bezpieczefstwa Rzeczypospolite| Polskie} Tub bezpieczeristwa innych pafistw i stwarzajacego zagrozenie dla Rzeczypospolitej Polskie}, lub 1 2) gdy uzyskane informacje wskazuja na zaawansowang faze przygotowaii do zdarzenia © charakterze terrorystyeznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskie}, tub 3) _gdy uzyskane informacje wskazuja na zaawansowana faze przygotowai do zdarzenia o charakterze terrorystyeznym, tore ma byé wymierzone w obywateli polskich przebywajacych za granica lub w instytucje polskie albo polska infrastrukture mieszezace sig poza granicami Rzeczypospolite| Polskiej, a zebrane informacje ‘wskazuja jednoezesnie na nieuebronnosé takiego zdarzenia, 7. Wyzszy albo nizszy stopiei alarmowy i stopiei alarmowy CRP moze byé wprowadzony z pominigciem stopni posrednich 8, Stopnie wymienione w ust. 1 i 2 moga byé wprowadzane rozdzielnie lub iaeznie. 9. W przypadku wprowadzenia réznych stopni alarmowych lub réznych stopni alarmowych CRP, nalezy wykonaé zadania przewidziane dla stopnia wy7szego. 10, Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP wprowadza sie na czas niezbedny do minimalizacji zagrozenia lub skutkéw zdarzenia bedacego przeslanka do ich wprowadzenia. Art. 13. 1. Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP, wprowadza, zmienia iodwoluje, w drodze zarzadzenia, w zaleznosei od rodzaju zagrozenia zdarzeniem ocharakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministréw, po zasiegnigciu opinii ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiqeych zwtoki — minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, po zasiegnieciu opinii Szefa ABW, informujac 0 tym niezwlocznie Prezesa Rady Ministrow: 1) wodniesieniu do terytorium Rzeczypospolitej Polskie}; 2) wodniesieniu do obszaru jednej lub kilku jednostek podzialu terytorialnego kraju; 3) wodniesieniu do obszaru okreSlonego w spos6b inny niz, przez odniesienie do jednostek podzialu terytorialnego kraju; 4) w odniesieniu do okreslonych obiekt jednostek organizacyjnych administracji publieznej, prokuratury, sadéw, polskich przedstawicielstw dyplomatyeznych [ub innych obiekt6w infrastruktury administracji publiczne} lub infrastruktury krytycznej, a takze obiekt6w umieszezonych w wykazie; 5) w prypadku, gdy skutki zdarzenia o charakterze terrorystycznym moga dotyezyé obywateli polskich przebywajacych za granica lub instytueji polskich albo polskie] infrastruktury mieszezaeych sig poza granicami Rzeczypospolitej Polskie). =13- 2. © wprowadzeniu, zmianie ub odwolaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP Prezes Rady Ministrow niezwlocanie informuje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie] oraz Marszatka Sejmu i Marszalka Senatu. 3. Wprowadzenie stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP stanowi podstawe do realizacji przez organy administracji publiczne} oraz kicrownikéw stu2b i instytueji wlasciwych w sprawach bezpieezenstwa i zarzadzania kryzysowego, 1) okreslonych zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na podstawie ust. 4 przedsigwzieé ‘wynikajacych z ich kompetengji ustawowych; 2) przedsigwzigé i procedur zarzadzania kryzysowego, jezeli zostaly przewidziane dla danego stopnia alarmowego w zwiazku z wystapieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym i nie zostaty uregulowane w rozporzadzeniu wydanym na podstawie ust. 4. 4, Prezes Rady Ministréw okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje i szezegélowy zakres praedsigwzieé wykonywanych przez organy administraeji publiczne] oraz Kierownikéw sluzb i instytueji wlasciwych w sprawach bezpieczeistwa i zarzadzania kryzysowego, wynikajacych z ich kompetengji ustawowych w poszezegélnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP, majac na uwadze koniecznoSé zapewnienia sprawnosci przeplywu informacji oraz minimalizagji skutk6w zdarzei 0 charakterze terrorystyeznym. Art. 14. 1. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP, Szef ABW powoluje sztab koordynacyjny w sklad kiérego wehodza preedstawiciele stuzb j organéw o ktérych mowa w art. 5 ust. 5 pkt 1 i2. 2. Do udziatu w pracach sztabu koordynacyjnego Szef ABW moze powolaé od rodzaju zdarzenia o charakterze terrorystycznym, a takze przedstawiciela Prokuratora przedstawicieli innych organéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 5 pkt 3, w zalezno Generalnego. 3. Do zada sztabu koordynacyjnego nalezy rekomendowanie zmiany lub odwotania stopnia alarmowego oraz form i zakresu wspétdzialania stuzb i organéw wchodzacych w sklad sztabu koordynacyjnego i bioracych udziat w jego pracach, -14- Rozdziat 4 Drialania antyterrorystycene i kontrterrorystyczne na miejseu zdarzenia o charakterze terrorystyeznym Art. 15. Kierujacym dzialaniami antyterrorystycznymi podejmowanymi przez wiaseiwe sluzby lub organy w ramach ich ustawowych zadafi na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystyeznym, zwanym dalej ,kierujacym dzialaniami”, jest: 1) wyznaezony przez Komendanta Glwnego Policji, a w przypadkach niecierpigeych zwloki przez wlasciwego miejscowo komendanta_wojewddzkiego _Poliji, funkejonariusz Polieji, w szezegélnosei w przypadku udzialu na miejscu zdarzenia 0 charakterze terrorystyeznym innych stu2b i organdw, z zastrzezeniem pkt 2; 2) wymnacrony przez Ministra Obrony Narodowej szef wojewddzkiego sztabu wojskowego w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystyeznym na terenach nalezgeych lub administrowanych przez komérki i jednostki organizacyjne podlegle Ministrowi Obrony Narodowej lub przez. niego nadzorowane. Art.16, 1, Minister wiagciwy do spraw zagranicznych, we wspélpracy z Ministrem Koordynatorem Shuzb Speojalnych, jezeli zostat powolany, koordynuje dziatania wlasciwych stub i organéw w przypadiu zdarzenia o charakterze terrorystycznym poza granicami paistwa wymierzonego przeciwko obywatelom lub mienin Rzeczypospolite} Polskie}, 7 wylqezeniem zdarzei o ktorych mowa w ust. 2. 2. Minister Obrony Narodowej, we wspétpracy z ministrem wiaéciwym do spraw zagranicznych, koordynuje dviatania wlasciwych sluzb i organéw, w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystyeznym poza granicami Rzeczypospolite} Polskiej, wymierzonego przeciwko zotnierzom lub mieniu Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie). Art.17. 1, Jezeli jest to uzasadnione sytuacja na miejscu zdarzenia o charakterze ferrorystycznym, kierujacy dzialaniami moze: 1) zarzadzié ewakuaeje os6b lub mienia z miejsca zdarzenia o charakterze terrorystyeznym i z jego najblizszego otoczenia do wskazanego miejsca, obiektu lub obszaru; 2) wprowadzié zakax przebywania os6b postronnych w miejscu zdarzenia o charakterze terrorystyeznym i w jego poblizu; 3) zarzadzié wstrzymanie ruchu drogowego !ub kursowania srodkéw publicznego transportu zbiorowego w miejscu zdarzenia o charakterze terrorystyeznym i w jego otoczeniu; 15 4) korzystaé z nieruchomosei lub przejaé do uzywania ruchomosci, Srodki transportu, sprzet, a takze przedmioty i urzadzenia koniecze do przeprowadzenia dzialah kontrterrorystycznych na czas niezbedny do skutecznego przeprowadzenia tych dziatai; 5) 2adaé udzielenia pomocy od instytucji, organizacji, przedsiebioresw i os6b fizycznych Jub wydawaé im polecenia, w zakresie niezbednym do skutecznego praeprowadzenia dzialai kontrterrorystyeznych, 2. Instytucje, organizacje, przedsigbiorey i inne osoby fizyczne sq obowiazani: wykonaé skierowane do nich polecenia i zadania kierujacego dzialaniami wymienione w ust. Art.18, 1. Po wprowadzeniu trzeciego lub czwartego stopnia alanmowego minister wlasciwy do spraw wewngtrmych, z inicjatywy wlasnej albo na wniosek Szefa ABW lub Komendanta Glownego Policji, moze zarzadzié zakaz, odbywania zgromadzefi publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objgtym stopniem alarmowym, jezeli jest to konieczne dla ochrony zycia i zdrowia ludzi lub bezpieczeristwa publicznego. 2. Wiasciwe organy administracji publiczne, niezwlocznie po ogloszeniu zarzadzenia, 0 ktorym mowa w ust. 1: 1) wydaja decyzje 0 zakazie zgromadzeii albo decyzj¢ 0 rozwiazaniu zgromadzed, zgodnie Zustawa z dnia 24 lipea 2015 r, — Prawo 0 zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485); 2) odmavwiaja. wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej abo wydaja decyzig 0 zakazic przeprowadzenia imprezy masowej lub przerywaja impreze masowa, zgodnie z ustawa z dnia 20 marea 2009 r. o bezpicezetistwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139) — w odniesieniu do wszystkich zgromadzeA oraz. imprez masowych na obszarze i w czasie obowigzywania stopnia alarmowego. 3. Od decyzji podjetych przez wlasciwe organy administragji publieznej na podstawie ust.2 przyshuguje odwolanie do wlasciwego miejscowo wojewddzkiego —sadu administracyjnego. Art. 19, 1. W przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego, jezeli uzycie oddzialow i pododdziatéw Policji okaze sig niewystarczajqce lub moze okazaé sig niewystarczajace, do pomocy oddzialom i pododdzialom Polieji moga byé uzyte oddzialy i pododdziaty Sit Zbrojnych, stosownie do ich przygotowania specjalistyeznego oraz zaistnialych potrzeb. 16 2. Deeyzig o uzyeiu Sit Zbrojnych, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 1, wydaje Minister Obrony Narodowej, na wniosek ministra wlasciwego do spraw wewneirzych okreslajgey zakres i forme pomocy. O wydaniu decyzji Minister Obrony Narodowej informuje niezwlocznie Prezydenta Rzeczypospolite} Polskiej i Prezesa Rady Ministrw. 3. Decyzja, o ktérej mowa w ust. 2, okre: 1) sklad oddzialow i pododdziatow, ktore maja byé uzyte do pomocy oraz, ich zadania i liczebnosé; 2) obszar, na jakim oddzialy i pododdzialy, ktére maja byé uzyte do pomocy, beda wykonywaly zadania oraz czas ich wykonywania; 3) ewentualne ograniezenia dotyczace uzycia posiadanych srodkéw wlasnych bedacych w wyposazeniu oddzialiw i pododdziatéw, ktore maja byé uzyte do pomocy. 4, Prezydent Rzeczypospolite) Polskie) moze wydaé postanowienie 0 zmianie lub uchyleniu deeyzji, o ktérej mowa w ust. 2. 5. Oddzialy i pododdziaty Sit Zbrojnych Rzeczypospolite} Polskie} moga. weyé i wykorzystaé Srodki przymusu bezposredniego na zasadach przewidzianych dla zolnierzy Zandarmerii Wojskowe} 6. Oddzialy lub pododdziaty Sit Zbrojnych uzyte do pomocy oddzialom lub pododdziatom Policji pozostaja w systemie dowodzenia Sit Zbrojnych. 7. Organem koordynujacym dziatania podejmowane przez. odzialy i pododdzialy Poli oraz odzialy i pododdzialy Sit Zbrojnych w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, jest: 1) waseiwy miejscowo komendant wojewédzki Polieji — w przypadku dziatat podejmowanych przez odzialy i pododdzialy Policji oraz odzialy i pododdziaty Sit Zbrojnych na obszarze jednego wojewodztwa; 2) Komendant Glowny Policji — w praypadku dzialah podejmowanych przez odzialy i pododdzialy Poligji oraz. odzialy i pododdzialy Sil Zbrojnych na obszarze wigkszym niz. Jedno wojewédztwo; 8. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia szezegdlowe warunki i sposéb organizacji wspéldziatania oddzialéw i pododdzialéw Policji z oddziatami i pododdziatami Sil Zbrojnych, majac na uwadze ochrong wymienianych informacji oraz, zakres logistycznego wsparcia. Art.20. 1. W ramach dialai kontrterrorystycznych, jezeli jest to niezbgdne do preciwdzialania bezposredniemu, bezprawnemu, gwaltownemu zamachowi na zycie lub zdrowie czlowieka, a uzycie broni palne) w spos6b wyrzadzajacy mozliwie najmniejsza -11- sckodg jest niewystarezajace i przeciwdziaianie takiemu zamachowi w inny sposdb nie jest motliwe, dopuszeza sig, z uwzglednieniem wszelkich okolicznosei zdarzenia 0 charakterze terrorystycenym oraz modliwosci dzialai Kontrterrorystyeznych, uzycie broni pale} przeciwko osobie dokonujace zamachu, ktérego skutkiem bedzie émieré Iub berposrednic zagrozenie Zycia lub 2drowia te} osoby (specjalne uzycie broni). 2. Specjaine uzycie broni odbywa sig na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. 0 Srodkach przymusu bezposredniego i broni palne} (Dz. U. 7 2013 r. poz. 628 1 1165 oraz z 2014 r, poz. 24 i 1199), x zastrzezeniem odrebnosei przewidzianych w niniejszym artykule, 3. Do specjalnego uzycia broni nie stosuje sig art. 7 ust. 1 i art. 48 ustawy, 0 ktére} mowa w ust. 2. 4, Spegjalne uzycie broni moze byé dokonane przez funkcjonariuszy Policji, Strazy Granieznej, Agencji Bezpieczefistwa Wewnetrzego lub zolnierzy Sit Zbrojnych, wehodzacych w sklad grupy wykonujgcej dziatania kontrterrorystyezne, zwang} dale) “grupq kontrterrorystyeznq". 5. Decyzje 0 dopuszezalnosci specjalnego uzycia broni moze podjaé oraz cofnaé kierujacy dzialaniami. Kierujacy dzialaniami niezwlocznie przekazuje decyzjg dowédey grupy Kontrterrorystyeznej, oraz informuje 0 podjete| decyzji organ wyznaczajacy kierujacego dziataniami okreslony zgodnie z art. 15. 6. Po otrzymaniu decyzji o dopuszezalnosci specjalnego uzycia broni, dowédea grupy kontrterrorystycznej moze wydaé rozkaz specjalnego uzycia broni przez. funkejonariuszy lub zolnierzy grupy kontrterrorystyeznej, okreslajge cel i sposdb specjalnego uzycia broni, 7. Specjalne uzycie broni dokumentuje dowédca grupy kontrterrorystycznej, ktéry, niezwlocznie po zakonezeniu dziatai kontrterrorystyeznych, sporzadza, stosujae odpowiednio art. 54 ust. 1 i 2 ustawy, o kt6rej mowa w ust. 2, protoké! specjalnego uzycia broni i przekazuje go kierujgcemu dziataniami. Rozdziat 5 Praepisy szezegélne dotyezqce postepowania przygotowawezego Art.21, 1. W przypadku podejrzenia lub usitowania popetnienia albo przygotowania przestepstwa o charakterze terrorystyeznym, w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzewanej, a takze w celu malezienia recry -18- mogaeych stanowié dowéd w sprawie lub podlegajacych zajeciu w postepowaniu kamym, prokurator moze postanowié o: 1) przeprowadzeniu przeszukania pomieszezen i innych micjsc znajdujacych sig na ‘wskazanym w postanowieniu obszarze, 2) zatrzymaniu osoby podejrzewane} jezeli istnieja uzasadnione podstawy do przypuszezenia, ze osoba podejrzewana Tub wymienione rzeczy na tym obszarze sig znajduja, 2. W celu znalezienia rzeczy wymienionych w ust. | mozna tex dokonaé przeszukania, znajdujacych sig na wskazanym w postanowieniu obszarze, os6b, ich odziezy i podrecznych przedmiot6w. 3. Prreszukania i zatrzymania, o ktérych mowa w ust, 1 12 mozna dokonaé o kazdej porze daby. 4, Postanowienie prokuratora nalezy okazaé osobie, u ktérej przeszukanie ma byé przeprowadzone, Przepis art. 236 Kodeksu postepowania karego stosuje sig odpowiednio. Art.22, 1. W przypadku podejrzenia popelnienia przestepstwa o charakterze terrorystycznym, jezeli wymaga tego dobro postepowania przygotowawezego, postanowienie © przedstawieniu zarzutéw mozna sporzadzié na podstawie informacji uzyskanych w wyniku ezynnosci operacyjno-rozpoznawezych, w tym czynnosei, o kt6rych mowa w art. 7. 2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, sad, na wniosek prokuratora, moze zastosowaé tymezasowe aresztowanie na okres nieprzekraczajacy 14 dai. Rozdziat 6 ‘Zmiany w przepisach obowigzujacych Art. 23. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 x, 0 Poligji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z pozn, zm.) wprowadza sig nastepujace zmiany: 1) wart. J wust. 2 po pkt 3 dodaje sig pkt 3a w bramieniu: "3a) prowadzenie dzialafi konirterrorystyeznych, w rozumieniu ustawy z dnia ... 0 dziataniach antyterrorystyeznych (Dz. U. poz. > Zmiany tekstu jednolitego wymienione} ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 2 2015 r. poz. $29, 1045, 1066, 1217, 1268, 1890, 2023 12281. 2 3) 4) 5) -19- wart. 13 dodaje sig ust. 4ea w brzmieniu: dea. Srodki finansowe pochodzace z nawiazek orzeezonych w razie skazania za przestepstwo okreslone w art. 224a Kodeksu kamego sa przychodami funduszu centralnego. ”; wart, 18; a) wast. | ozes¢ wspélna otrzymuje brzmienie: so jezeli uzycie oddzialéw lub pododdziatow Policji okaze sig lub moze okazaé sie niewystarczajace, do pomocy oddzialom i pododdviatom Poli¢ji moga byé wiyte oddzialy i pododdzialy Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej »Sitami Zbrojnymi”.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: +4. Pomoc, 0 ktérej mowa w ust. 1, moze byé udzielona réwniez w formic prowadzonego samodzienie przez oddzialy i pododdzialy Sit Zbrojnych preeciwdzialania zagrozeniu, w przypadku gdy oddzialy i pododdzialy Polieji ni dyspomuja mozliwosciami skutecznego przeciwdzialania tym zagrozeniom.”, ©) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 58. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia: 1) szezegdtowe warunki i sposéb uzycia oddzialow i pododdzialéw Policji i Sit Zbrojnych; 2) sposéb koordynowania dziatah podejmowanych przez Poligje i Sily Zbrojne w formie okrestone| w ust. 1; 3) tryb wymiany informacji i sposdb logistyeznego wsparcia dzialat Policji prowadzonych z pomoca oddzialéw i pododdvialéw Sit Zbrojnych.”; wart, 18a ust. 1 otrzymuje bramicnie: wl. W razie zagrozenia bezpieczeiistwa i porzadku publicznego, jezeli sily Policji sa niewystarczajace lub moga, okazaé sig niewystarczajace do wykonania ich zadafi w zakresic ochrony bezpicczeristwa i porzadku publicznego, Prezes Rady Ministrow, na wniosek ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej, moze zarzadzié uzycie zolnierzy Zandarmerii Wojskowe} do udzielenia pomocy Poli”; art. 18b ust. 1 ottzymuje bramicnie: wl. W razie zagrozenia bezpieczefistwa publicznego lub porzadku publicznego, je2eli uzycie Policji okaze sie niewystarezajgce lub moze okazaé sig niewystarczajace, ~20- minister wlasciwy do spraw wewnetranych moze zarzadzié uzycie funkejonariuszy Strazy Granicznej do udzielenia pomocy Policji.”; ©) wart, 18¢ ust. 1 otrzymuje brzmicnic: x1. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 18 ust. 1, lub art, 19 ust. 1 ustawy z dnia ...... 0 dzialaniach antyterrorystycznych (Dz. U. ....poz. ...), Komendant Glowny Policji lub komendant wojewédzki Policji moze zarzadzié zastosowanie przez Policj¢ urzadzeh uniemovliwiajgcych telekomunikacje na okreslonym obszarze, przez czas niezbedny do wyeliminowania zagrozenia lub jego skutkow, z uwzglednieniem koniecznosci minimalizacji skutkéw braku mozliwosei korzystania z ustug telekomunikacyjnych.”, Art. 24, W ustawie z dnia 12 paédziernika 1990 r. 0 ochronie granicy paistwowej (Dz. U. 2015 r. poz. 930, z poén. zm.) w art. 16 po ust. 3 dodaje sig ust. 3! w brzmieniu »3!. Minister wlasciwy do spraw wewngtrmych moze wydaé decyzje 0 czasowym, nie diuzszym niz 7 dni, zamknigciu okreslonych przejS¢ granieznych lub o ograniezeniu ruchu przez te przejscia, w przypadku wprowadzenia drugiego lub wyzszego stopnia alarmowego, 0 ktérym mowa w art. 12 ustawy z dnia ... 0 dzialaniach antyterrorystyeznych. Decyzji nadaje sie rygor natychmiastowe} wykonalnosci.”. Art. 25. W ustawie z dnia 12 pafdziernika 1990 r. o Strazy Granieznej (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1402, z péén. zm."); 1) wart. 9¢ ust, 10a otrzymuje brzmienie: ~10a, Komendant Gléwny Strazy Granicznej albo komendant oddziatu Strazy Granicznej moze upowaanié swojego zastepce do skladania wnioskéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 1, 4, 9 i 10 lub do zarzadzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 4.”; 2) wart, 9f po ust. 4 dodaje sig ust. 4a w brzmieniu: 4a, W uzasadnionych przypadkach, gdy podezas stosowania czynnos: 0 ktérych mowa Ww ust. 1, pojawig sig nowe okolieznosei istotne dla sprawdzenia uzyskanych wezesnie}, wiarygodnych informacji 0 przestepstwie oraz ustalenia spraweow i uzyskania dowodéw przestepstwa, Komendant Gléwny Strazy Granicznej w sprawach przestepstwa, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-5, a komendant oddziatu Strazy Granicane} Ww sprawach 0 przestepstwa, 0 ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5 moze, po uzyskaniu © Zmniany tekstu jednolitego wymienione} ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 2 2014 r. poz. 1822 oraz z 2015 +. por, 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1322, 1336, 1607, 1642, 1830, 1890, 2023 12281. -21- pisemnej zgody wlasciwego prokuratora, zarzadzié kontynuowanie czynnosci przez, czas ‘oznaczony réwniez po uplywie okres6w, o ktérych mowa w ust. 4: 3) wart, L1d ust. 1 otrzymuje brzmienie: wl. W przypadku zagrozenia bezpieczeistwa lub porzadku publicznego w zasi¢gu terytorialnym przejéeia granieznego oraz w strefie nadgranicznej, jezeli sily Strazy Granicznej sq niewystarezajgce lub moga okazaé sig niewystarezajace do wykonania ich vada w zakresie ochrony bezpieczeristwa i porzadku publicznego lub uzasadnia to stopief zagrozenia, Prezes Rady Ministréw, na wniosek ministra wlaseiwego do spraw wewnetrznych uzgodniony zMinistrem Obrony Narodowej, moze zarzadzi¢ uzycie ‘aolnierzy Zandarmerii Wojskowej do udziclenia pomocy Strazy Graniczne}.”. Art. 26. W ustawie z dnia 6 czerwea 1997 r. — Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p6én. zm.) wprowadza sie nastepujace zmiany: 1) uchyla sig art. 117 § 2; 2) uchyla sie art. 118 § 3: 3) poart. 126b dodaje sig art. 126c w brzmieni wArt, 126 § 1. Kto czyni przygotowania do przestepstwa okreslonego w art, 117, art, 118 lub art. 120, - podlega karze pozbawienia wolnosei na czas nie krétszy od 3 lat. §2. Kto ezyni przygotowania do przestepstwa okreslonego w art. 118a § 1 lub 2, art, 122 lub w art, 123, od roku do lat 10, - podlega karze pozbawienia woln« § 3. Kto ezyni praygotowania do przestepstwa okreslonego w art. 124 § 1 lub art, 125, - podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”; ® Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 . Ne 128, poz. 840, 2 1999 r. Nr 64, poz. 729 iNr 83, poz. 931, z 2000 r, Nr 48, poz, 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz 1071, 22003 r. Nr 111, poz, 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, por. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, por. 2426, x 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nt 90, poz. 157, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 iNr 180, poz. 1493, 2 2006 r. ‘Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, 2 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz, 1589, 22010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 2271 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, por. 842, Nr 127, poz, 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, 1Nr225, poz, 1474 i Nr 240, poz, 1602, z 2011 r. Nr 17, por. 78, Nr24, poz. 130, Nr39, poz, 202, Nr48, poz 245, Nr 72, por. 381, Nt 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr217, poz. 1280, Nr233, poz. 1381 {Nr 240, poz. 1431, 2 2012 r. poz. 611, 2 2013 r. poz. 849, 905, 10364 1247, 2 2014 r. poz. 538 oraz, 2 2015 r. poz. 396, S41, 1549, 1707 i 1855. —2- 4) Poart. 224a dodaje sig art, 224b w bramieniu: Art. 224b. W razie skazania za przestepstwo okreslone w art, 224a sad orzeka: 1) nawiazke na rzecz Fundusz Wsparcia Policji w wysokosci co najmniej 10 000 zt oraz 2) Swiadezenie pienigzne wymienione w art. 39 pkt 7 w wysokoSei co najmniej 10 000 23.”; 5) wart. 255a dotychezasowa tresé oznaeza sie jako § 1 i dodaje sie § 2 w bramieniu: »§ 2. Kto w celu popelnienia przestepstwa o charakterze terrorystyeznym uczestniczy w szkoleniu mogaeym umo7liwié popelnienic takiego przestepstwa - podlega karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 3."; 6) poart. 259 dodaje sig art. 259a w brzmieniu: ~Art, 259a, Kto przckracza granice paistwa w celu popelnienia na terytorium innego panistwa przestepstwa o charakterze terrorystyeznym lub przestepstwa ‘okreslonego w art, 255a lub art, 258 § 2 lub § 4, - podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesigey do lat 7) poart. 259a dodaje sig art. 259b w bramieniu: wArt, 259b. § 1. Nie podlega karze za przestepstwo okreslone w art. 259a, to dobrowolnic odstapit od popeinienia na terytorium innego pafistwa przestepstwa © charakterze terrorystyeznym lub przestepstwa okreslonego w art. 255a lub art. 258 § 2 lub § 4 i ujawnit przed organem powolanym do Scigania prrestepstw wszystkie istotne okolicznosei popelnienia ezynu lub zapobiegt popetnieniu zamierzonego przestepstwa § 2. Nie podlega karze za przestepstwo okreslone w art, 259a, kto dobrowolnie odstapit od pomocnictwa innym osobom w popelnieniu przestepstwa, okreslonego w art, 259a i ujawnit przed organem powolanym do scigania przestepstw wszystkie istotne okolicznosei popelnienia czynu, w szezegolnosei informacje o osobach, ktére popelnily przestepstwa, okreslone w art. 2592.” Art. 27. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os6b i mienia (Dz. U. 2 2014 r. poz, 1099, z:poén. zm.) wprowadza sig nastepujace zmiany: 1) wart. 5 wust. 2 po pkt 4 dodaje sig pkt 5 w bramieniu: »5) obiekty, w tym obiekty budowlane, urzadzenia, instalacje, uslugi ujgte w jednolitym wykazie obickt6w, instalacji, urzadzeA i ustug wehodzacych w sklad infrastruktury krytyeznej.”; —23- 2) wart. 7: 3) a) b) w ust, | otrzymuje brzmienie: wl. Kierownik jednostki, kt6ry bezposrednio zarzqdza obszarami, obiektami iiurzadzeniami umieszezonymi w ewidengji, o ktérej mowa w art. 5 ust. 5, albo upowaéniona przez niego osoba jest obowiazana uzgadniaé plan ochrony tych obszaréw, obiektéw i urzadzei z wlasciwym terytorialnie_komendantem wojewédzkim Poligji oraz w zakresie zagrozeit 0 charakterze terrorystyeznym, zwlasciwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji_ Bezpieczeristwa Wewnetranego.”, ww ust. 2 pkt 2 otrzymuje bramicnie: +2) zawieraé analize stanu potencjalnych zagrozeri, w tym zagrozen o charakterze terrorystycznym i aktualnego stanu bezpieczeristwa jednostki:”; art, 36 w ust. I w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 8) granicach chronionych obiekt6w i obszaréw - w przypadkach, o ktérych mowa w art. 45 pkt { lit, a-c i pkt 2 oraz art. 47 pkt 3, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 rn © Srodkach przymusu bezpostedniego i broni palnej, z wytaczeniem przypadkéw preciwdzialania czynnosciom zmierzajqcym bezposrednio do zamachéw, 0 ktérych mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c tej ustawy,”. Art, 28, W ustawie z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z poén. zm.) wart. 105 ust. 1 pkt 2 dodaje sig lit, z w brzmieniu: 12) Szefa Ageneji Bezpieczeristwa Wewngtrznego, w trybie i na zasadach okreslonych A wart, 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. 0 Agengji Bezpicezeistwa Wewnetrznego oraz Ageneji Wywiadu (Dz, U. 2 2015 r. poz. 1929, z péan. zm.);”. rt. 29, W ustawie z dnia 26 paédziemika 2000 r. 0 gieldach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, 7 péén. 7m.) w art. 54 ust. 1 dodaje sig pkt 7a w brzmieniu: 17a) Szefa Ageneji Bezpieczeristwa Wewngtrznego, w trybie ina zasadach okreslonych ww art. 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeristwa Wewnetreego oraz Agencji Wywiadu (Dz, U. 2 2015 r. poz. 1929, z pozn. zm.).”. —u- Art. 30. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. 0 Biurze Ochrony Rzadu (Dz. U. 2 2014 r. poz. 170, z.p6én, 2m.) wprowadza sig nastepujace zmiany: 1) wart, 14 ust. 2 otrzymuje bramienie: 12. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c ie, pkt 2 i pkt3 lit. a oraz, w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt3, 5, 617 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 0 Srodkach przymusu bezposredniego i broni palnej, funkejonariusz moze uzyé broni palnej lub ja wykorzystaé.”; 2) wart, 128 ust. 2 otrzymuje bramienie: +2. W przypadkach, o Ktérych mowa w art, 45 pkt 1 lit. a-c ie, pkt 2, pkt 3 lit. ai pkt4 lit, a oraz. w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 0 Srodkach przymusu bezposredniego i broni palnej, straznicy Strazy Marszatkowskiej moga uéyé broni palnej lub ja wykorzystaé.”, ‘Art. 31. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Zandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzadkowych (Dz. U. 2.2013 r. poz. 568, 2 poén. zm.) wprowadza sig nastepujace zmiany: 1) wart, 31 ust. 10a otrzymuje bramienie: 10a. Komendant Gléwny Zandarmerii Wojskowej albo komendant oddziatu ‘Zandarmerii Wojskowe} moze upowaznié swojego zastepce do skladania wniosk6w, 0 kt6rych mowa odpowiednio w ust. 1, 4, 9 i 10 lub do zarzqdzania kontroli operacyjnej w ‘trybie ust. 4.”; 2) wart. 42 ust. 2 otrzymuje bramienie: 42. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 45 pkt I lit, a-c ie, pkt2, 3, pkt4 it. ai b oraz w art. 47 pkt 1-3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 0 Srodkach przymusu bezposredniego i broni palnej, Zoinierze Zandarmerii Wojskowe} moga uzyé broni palnej lub ja wykorzystaé. Art. 32. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. 0 Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz, Agencji Wywiadu (Dz. U. 2.2015 r. poz, 1929, z poi. zm.) wprowadza sig nastepujace zmiany: 1) wart. S wust. 1 po pkt 2 dodaje sie pkt 2a w brzmieniu: 28) rozpoznawanie, zapobieganic i wykrywanie zagrozeigodzacych w bezpieczefistwo, istotnych z punktu widzenia ciaglosei funkejonowania paristwa systeméw teleinformatycznych organéw administracji publicznej lub systemow =25— albo sieciteleinformatyeznych objetych jednoitym wykarem obickt6w, instalagji urzadzed i ustug wehodzacych w sktad infrastruktury krytycznej, a takze systemow teleinformatycznych posiadaczy samoistnych i zaleznych obiektéw, instalacji lub ureadzei infrastruktury krytyezne}, 0 ktérych mowa w art. Sb ust. 7 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzadzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z poén. zm.);"; 2) wart. 6 wust. 1 po pkt 7 dodaje sig pkt 7a w bramieniu: Ja) rozpoznawanie, przeciwdzialanie i zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym — wymierzonym —przeciwko —obywatelom tub mieniu Reeczypospolite} Polskie} poza granicami pafstwa, z wylgezeniem zdarzeh o charakterze terrorystycznym wymierzonych przeciwko Zolnierzom lub mieniu Sit Zbrojnych Rzecrypospolitej Polskie).”; 3) dodaje sig art. 22b w bramieniu: Art. 22b. 1. Jeveli informacje lub materialy uzyskane przez ABW podezas realizacji zadai, o ktérych mowa wart. 5 ust. 1: 1) wskazuja na fakt popelnienie przestepstwa szpiegostwa albo 2) uprawdopodobniajg dvialalnosé zmierzajaca do popelnienia przestepstwa o charakterze terrorystyezaym — Szef ABW moze, w przypadku gdy jest to uzasadnione wzgledami bezpieczeistwa patistwa, odstapié od obowigzku zawiadomienia wlasciwego prokuratora 0 uzasadnionym podejrzeniu popelnienia tego przestepstwa oraz, osobie, ktéra wedlug uzyskanych przez ABW informacji lub materialow moze byé jego sprawea, 2. Szef ABW odstepuje od obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy sprawea przestepstwa szpiegostwa albo podejrzewany 0 przestepstwa o charakterze terrorystycmym Swiadomie i dobrowolnie: 1) ujawnit wszelkie okolicznosci popelnionego czynu lub prowadzongj dziatalnosci; 2) zobowiazat sig do podjecia tajnej wspélpracy z ABW. 3. Szef ABW odstepuje od obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, po zasiegnieciu opinii Prokuratora Generalnego, a tak#e za zgoda Prezesa Rady Ministrow albo Ministra Koordynatora Shuzb Specjalnych, jezeli zostat powolany oraz powiadamia Prezydenta Raeezypospolite| Polskie) o wystapieniu do Prezesa Rady Ministrow z wnioskiem 0 udzielenie takiej zgody. ~26 4, Przepisu ust. 1 nie stosuje sig w przypadku, gdy sprawea przestepstwa szpiegostwa lub podejrzewany o przestepstwa o charakterze terrorystycznym: 1) popelnit umysine przestepstwo przeciwko zycin albo inne przestepstwo umysIne, Ktérego skutkiem jest émieré ezlowieka, ciezki uszezerbek na zdrowiu albo 2) wspétdziatat w popelnieniu takiego przestepstwa lub usitowal je popelnié albo 3) naklaniat inng osobe do popelnicnia czynu zabronionego, o ktérym mowa w pkt 1. 5. W przypadku, gdy sprawea przestepstwa szpiegostwa tub podejrzewany 0 przestepstwa o charakterze terrorystycznym, pomimo podjgcia tajne] wspélpracy x ABW, prowadzi nadal dziatalnosé na szkode Rzeozypospolite} Polskicj niezgodnie x warunkami tej wspélpracy albo popelnit jedno z przestepstw, o ktérych mowa W ust. 4, lub wspétdziatal w popelnieniu takiego przestepstwa albo naklanial do jego popelnienia, Szef ABW powiadamia wlasciwego prokuratora. 6. Szef ABW powiadamia wlasciwego prokuratora wkze w przypadku, gdy zostanie ujawnione, ze sprawea przestepstwa szpiegostwa lub podejrzewany 0 przestepstwa o charakterze terrorystycznym, ktéry podjal tain wspéiprace z ABW, Swiadomie nie ujawnit wszelkich okolicznosei ezynu lub dziatalnosei, o ktérych mowa wust. 1. 7. W przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia osoby, 0 ktérej mowa w ust. 1, lub osdb przez nig, wskazanych, Szef ABW, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Mi Ow, stosuje wobec tej osoby lub os6b przez nia wskazanych odpowiednie do zagrozenia Srodki ochronne, a takze zapewnia niezbedne Srodki pomocy, w tym, w szezegélnie uzasadnionych przypadkach takée pomoc finansowa, Przepisy art. 35 ust. 3 i art. 36 ustawy stosuje sie odpowiednio. 8, Szef ABW cofa ochrone lub pomoe w przypadku: 1) umySInego naruszania przez osobe objeta ochrona lub pomoca, Ktérych mowa w ust. 7, zasad albo zalece w zakresie tej ochrony lub pomocy; 2) zaistnienia co najmniej jedne} z. okolieznosci, o ktérych mowa w ust. 4-6. 9. W razie cofaigcia ochrony lub pomocy w przypadkach, o ktSrych mowa w ust. 8, sprawea przestepstwa szpiegostwa lub przestepstwa o charakterze terrorystyeznym Jest obowiazany do zwrotu Szefowi ABW réwnowartosei swiadezed otrzymanych w ramach pomoey, a takée zwrotu dokument6w okreslonych w ust. 7, jezeli zostaly mu 4 5) 6) -21- wydane. Przepis stosuje sig odpowiednio do oséb chronionych, 0 kt6rych mowa w ust. 1s wart, 25 ust, 2 otrzymuje bramicnie: +2. W przypadkach, o kt6rych mowa w art. 45 pkt I lit, a-e ie, pkt2, 3 i pkt 4 lit. a, b iilit. ¢ tiret piorwsze oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 3-7 ustawy z dnia 24 maja 2013 x. o Srodkach przymusu bezposredniego i broni palnej, funkejonariusz ABW moze uuzy6 broni palnej lub ja wykorzystag.”; wart. 26 ust, 2 otrzymuje brzmienie: +2. W przypadkach, o ktérych mowa w art, 45 pkt 1 lit. a-c ile, pkt 2 i pkt3 lit a oraz w art. 47 pkt 1, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 0 srodkach przymusu bezposredniego i broni palnej, funkejonariusz AW moze uzyé broni palne| tub ja wykorzystaé.”; po art. 32 dodaje sig art. 32a-32d w bramieniu: wArt. 32a, 1. W celu zapobiegania, przeciwdziatania oraz zwalezania zdarzei 0 charakterze terrorystyeznym —dotyezacych —_systeméw__teleinformatyezmych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskie), polskich _statkach. powietrznych lub wodnych, a takze w przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzcezypospolite) Polskie} lub danych przetwarzanych w tych systemach oraz zapobiegania i wykrywania przestepstw 0 charakterze terrorystyeznym w tym obszarze oraz Scigania ich spraweéw, ABW przeprowadza oceng bezpieczeristwa systeméw teleinformatyeznych, 0 ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2a, zwana dalej ,ocena bezpieczenstwa”. 2. Oceny bezpieczeristwa sq przeprowadzane zgodnie z rocznym planem przeprowadzania ocen bezpieczefistwa. W uzasadnionych przypadkach ocena bezpieczetistwa moze zostaé przeprowadzona z pominigciem planu. 3. ABW informuje podmiot zarzadzajacy systemem teleinformatycznym, o ktérym mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2a, 0 wigezeniu tego systemu do rocanego plana przeprowadzania ocen bezpieczefistwa. 4. ABW uzgadnia z podmiotem, 0 ktérym mowa w ust. 3, ramowe warunki przeprowadzania oceny bezpieczeristwa, 5. Ocena bezpieczeiistwa polega na preeprowadzeniu testow bezpicezeristwa systemu_teleinformatyeznego w celu identyfikacji zagrozei wplywajacych na integralnoSé, poufnosé, rozliczalnosé i dostepnosé tego systemu. -28- 6. Ovena bezpieczetistwa powinna byé prowadzona 2 uwzglednieniem zasady minimalizacjizakiécenia pracy systemu teleinformatyeznego lub ograniezenia jego dostepnosci i nic moze prowadzié do nicodwracalnego zniszezenia danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym podlegajacym tej ocenie. 7. W zwiazku z przeprowadzaniem oceny bezpieezetistwa, ABW moze wytwarzaé lub pozyskiwaé urzadzenia lub programy komputerowe, 0 ktérych mowa w art. 269b ustawy z dnia 6 ezerwea 1997 r, - Kodeks kamy oraz ich uzywaé w celu okreslenia podatnosei ocenianego systemu na mozliwosé popelnienia przestepstw, 0 ktérych mowa w art, 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w zwiazku z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a Kodeksu kamego. 8. ABW, w zwigzku z preeprowadzaniem oceny bezpieczeristwa, uzywajac urzadzea lub programéw komputerowych, o ktérym mowa w ust. 7, moze uzyskaé dostep do informacji dla nie} nieprzeznaczonej, przetamujae albo_omijajge elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szezegélne je} zabezpieezenie lub moze uzyskaé dostep do caloSci lub czeéci systemmn teleinformatycznego. 9. Informacje uzyskane przez ABW w sposéb okreslony w ust. 8 nie moga byé wykorzystane do realizacji zadai ustawowych ABW i podlegaja, niezwlocenemu, komisyjnemu i protokolamemu zniszezeniu, 10. Po przeprowadzeniu oceny bezpieczenstwa ABW sporzadza i prackazuje podmiotowi, ktérego system podlegal ocenie bezpieczefstwa raport zawierajacy podsumowanie przeprowadzonych w ramach oceny bezpieczetstwa czymnosei oraz. wskazanie wykrytych podatnosei systemu teleinformatycznego przez ktore rozumie sie slaboSé zasobu lub zabezpieczenia systemu teleinformatycmego, ktéra moze zostaé wykorzystana przez zagrozenie. 11, Prezes Rady Ministrow oktesli, w drodze zarzadzenia, rodzaje dokonywanych w ramach oceny bezpieczetistwa test6w bezpieczeiistwa oraz warunki i spos6b ich wykonywania, uwzgledniajge potrzebe _kompletnosci_ dokonywanej__oceny bezpieczedstwa. Art, 326. 1. W przypadku powzigcia informacji o wystapieniu zdarzenia o charakterze terrorystyeznym dotyezacego systemow lub danych, 0 ktérych mowa w art. 32a ust. 1, Szef ABW moze Zadaé od podmiotéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2a przedstawienia informagji o budowie, funkejonowaniu oraz zasadach eksploatacji posiadanych systeméw teleinformatycznych, w tym informacji obejmujacych hasta =29- Komputerowe, kody dostepu i inne dane umo/liwiajaee dostep do systemu oraz ich uzywanie, w celu zapobiegania, reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystyeznym dotyczace systeméw lub danych, o ktorych mowa w art. 32a ust. 1, a takae zapobiegania i wykrywania przestepstw o charakterze terrorystycznym w tym obszarze oraz écigania ich spraweow. 2. Informacje i dane, o kiérych mowa w ust. 1, podlegaja ochronie przewidzianej w prepisach 0 ochronie informacji niejawnych i moga byé udostepniane jedynic funkcjonariuszom ABW prowadzaeym w danym postepowaniu czynnosei operacyjno- rozpoznaweze i ich przelozonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad tymi ezynnosciami. 3. Skarb Paistwa ponosi odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone naruszeniem przepiséw ust. 2 na zasadach okreslonych w ustawie z.dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2.2014 r. poz. 121, z poén. zm.) Art. 32c. 1. W celu zapobiegania i wykrywania prvestepstw 0 charakterze terrorystyeznym oraz. Scigania ich sprawedw Szef ABW, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego moze: 1) zarzadzié zablokowanie, albo 2) zazadaé od administratora systemu teleinformatyeznego zablokowania — dostepnosei okreslonych danych informatycznych w systemie teleinformatycznym, na czas okreslony nie diusszy niz 30 dni, zwracajge sig jednoczefnie do Sadu Okregowego w Warszawie z pisemnym wnioskiem 0 wydanie postanowienia w tej sprawie, 2. Administrator systemu teleinformatyeznego jest obowiazany do natychmiastowego dokonania ezynnosei okreslonych w przekazanym mu Zadaniu Szefa ABW. 3. Whiosek Szefa ABW, 0 kiérym mowa w ust. 1, powinien zawicraé w szezeg6lnosei: 1) numer sprawy i jej kryptonim, jezeli zostal jej nadany; 2) _ opis przestepstwa z podaniem, w miare mozliwosei, jego kwalifikacji prawnej: 3) okolicznosei uzasadniajace potrzebg zablokowania dostepnosci okreslonych danych informatycznych w systemic teleinformatyeznym; 30 4) dane pozwalajgce na jednoznaczne okreslenie podmiotu lub przedmiotu, wobec Kt6rego stosowana bedzie blokada dostepnosei danych informatyeznych, ze ‘wskazaniem miejsca lub sposobu joj stosowania; 5) cel czas prowadzonej blokady dostepnosei danych informatycznych. 4. Sad, 0 ktérym mowa w ust. 1, moze, na pisemny wniosek Szefa ABW, zlozony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, na okres nie diuzszy niz 3 miesigce, wydaé postanowienie 0 przedlueniu blokowania dostgpnoscidanych informatycznych, jezeli nie ustaly przyezyny zarzadzenia tych czynnosei, 5. Na postanowienia sadu, 0 ktérych mowa w ust. 1 i 4, przysluguje zazalenic Szefowi ABW. Do zazalenia stosuje sig odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania kamego. 6. Szef ABW niezwlocznie informuje podmiot, o ktérym mowa w ust. 2, 0 tresei prawomocnego postanowienia sadu. 7, Blokady dostepnosei danych informatyeznych zaprzestaje sig w preypadku: 1) nieudzielenia przez sad w terminie 5 dni zgody na zarzadzenie zablokowania dostepnosei okreslonych danych informatycznych, 2) nieudzielenia przez sad zgody na przediuzenie blokowania dostepnosei danych informatycznych w trybie ust. 4, 3) zuplywem okresu, na ktéry blokada dostepnosci danych informatycznych zostala wprowadzona. Art. 32d. 1. Szef ABW prowadzi centralny rejestr zdarzeh_ naruszajaeych bezpicczeiistwo systeméw teleinformetycznych, o ktérych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2a, zwany dale} ,rejestrem”, 2. Rejestr zawiera nastepujace dane obejmujace: 1) _identyfikacjg podmiotu na rzecz ktérego dziala system teleinformatyczny oraz dane administratora systemu, 2) date i czas wykrycia naruszenia bezpieczeistwa systemu oraz prawdopodobna, poczatkowa date i ezas naruszenia bezpieezefstwa systemu, 3) identyfikacje #rédta zdarzenia naruszajacego bezpieczeristwo systentu, 4) opis stwierdzonego zdarzenia naruszajacego bezpieczetistwo systemu oraz. spossb dziatania podmiotu powodujgcego naruszenie bezpieczefstwa, 5) opis szkéd w systemie powstalych wskutek zdarzenia _naruszajacego bezpicezetistwa systemu, yD 8) -31 3, Dane, 0 kiérych mowa w ust. 2, przekazuja Szefowi ABW, z zachowaniem przepisw 0 ochronie informacji__niejawnych, adm stratorzy systeméw teleinformatyeznych, 0 ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2a, niezwlocznie po wykryciu zdarzenia naruszajacego bezpieczetistwo w systemic, 4, Szef ABW przeprowadza analize zdarzei naruszajgeych bezpieczeristwo systeméw teleinformatycznych i wydaje rekomendacje podmiotom, o ktérych mowa W ust. 3, zmierzajace do podniesienia poziomu bezpieczeistwa — systemow teleinformatycznych w celu zapewnienia ich integralnosei, poufhosei, rozliezalnosei i dostepnosei. 5. Podmioty, ktérym Szef ABW przekazal rekomendagje, o ktérych mowa w ust. 4, W temminie 3 miesigcy od ich otrzymania informuja Szefa ABW 0 sposobie ich uwzglednienia, 6. Nicuwzglednienie rekomendacji, o ktérych mowa w ust. 4, stanowi podstawe do wystapienia przez Szefa ABW do organu sprawujacego nadzér nad podmiotem z wnioskiem o podjgcie dzialaf majacych na celu wykonanie rekomendagji.”; wart, 34 po ust. 2 dodaje sig ust. 2a w brzmieniu: 2a. Administrator zbioru danych, 0 ktérym mowa w ust. 2, udostgpnia Szefowi ABW w drodze teletransmisji informacje zgromadzone w zbiorach danych, bez koniecznosci kazdorazowego przedstawiania imiennego upowaénienia wydanego przez, Szefa ABW okazywanego przez funkejonariusza wraz z legitymacja. stuzbowa, 0 Ktorych mowa w ust, 2, jezeli jednostka organizacyjna ABW bedaca odbiorca informacji spelnia tacznie nastepujace warunki: 1) posiada urzadzenia umozliwiajace odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim colu oraz jakie dane uzyskat; 2) posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne _ uniemozliwiajace wykorzystanie danych niezgodnie z.celem ich uzyskania; 3) specyfika lub zakres wykonywanych zadatt uzasadnia takic udostepnienie."; po art. 34 dodaje sig art. 34a w brzmieniu: Art. 34a, 1. W zakresie swojej wlasciwosei ABW, jezeli jest to konieczne dla skutecznego zapobiezenia przestepstwom okreslonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub ich wykrycia albo ustalenia sprawesw i uzyskania dowodéw, moze korzystaé z przetwarzanych przez banki informacji stanowigeych tajemnicg bankowa oraz informacji dotyczacych uméw o rachunek papierow wartoSciowych, uméw o rachunek 32 pienieany, uméw ubezpieczenia Iub innych uméw dotyezseych obrotu instrumentami finansowymi, a w szezeg6Inosei z przetwarzanych przez uprawnione podmioty danych 086b, kt6re zawarly takic umowy. 2. Praepis ust. 1 stosuje sig odpowiednio do: 1) podmiotéw wykonujaeych dziatalnosé na podstawie ustawy z dnia 26 paédziernika 2000 r. 0 gieldach towarowyeh (Dz. U. 2.2014 r. poz. 197, z:paén. zm.); 2) podmiotéw wykonujacych dziatalnosé ubezpieczeniowa; 3) podmiotsw wykonujgcych dziatalnosé w zakresie obrotu papierami wartoSciowymi i innymi instrumentami finansowymi na podstawie ustawy z dnia 29 lipea 2005 r. 0 obrocie instrumentami finansowymi (Dz, U. 22014 r. poz. 94, z péim. zm.); 4) instytucji obowigzanych i podmiot6w swiadezacych ustugi finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. 0 przeciwdzialaniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2 2014 r., poz. 455 oraz x 2015 r. poz. 1223). 3. Informacje i dane, o ktérych mowa w ust. 1, oraz, informacje zwiazane z prekazywaniem tych informacji i danych podlegaja ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie informacji niejawnych i moga byé udostepniane jedynie funkejonariuszom ABW prowadzacym w danym postepowaniu ezynnosci operacyjno- rozpomaweze i ich przelozonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad tymi ezynnosciami, Akta postepowaf zawierajace te informacje i dane udostepnia sig rowniez sadom i prokuratorom, jezeli nastepuje to w celu Scigania karnego. 4, Informacje i dane, 0 ktérych mowa w ust, 1, udostepnia sie na podstawie postanowienia wydanego na pisemny wniosek Szefa ABW przez Sad Okregowy w Warszawie. 5, Wniosek, o ktorym mowa w ust. 4, zawiera: 1) numer sprawy i jej kryptonim, jezeli zostal jej nadany; 2) opis preestepstwa z podanicm jego kwalifikacji prawnej; 3) _okolicznosci uzasadniajgce potrzebe udostepnienia informacji i danych; 4) wskazanie podmiotu, ktérego informacje i dane dotyezas 5) podmiot zobowigzany do udostepnienia informagji i danych; 6) rodzaj i zakres informagji i danych, 6. Po rozpatrzeniu wniosku Sad Okregowy w Warszawie, w drodze postanowienia, wyrata zgode na udostepnienie informagji i danych, o kt6rych mowa w ust. |, okreslajac =33- ich rodzaj, zakres oraz podmiot zobowiazany do ich udostepnienia albo odmawia udzielenia zgody na udostepnienie informacji i danych. Przepis art. 27 ust. 11 stosuje sig odpowiednio, 7. Szefowi ABW na postanowienie Sadu Okregowego w Warszawie, o ktérym ‘mowa w ust. 6, przystuguje zazalenie 8 W prypadku wyrazenia przez Sad Okregowy w Warszawie zgody na udostgpnienie informacji i danyeh, 0 ktérych mowa w ust. 1, Szef ABW pisemnic informuje podmiot, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 5, 0 wydaniu przez Sad Okregowy w Warszawie postanowienia, wskazujac jego date i sygnaturg, oraz o rodzaju i zakresie informagji i danych, ktére majq byé udostepnione, podmiocie, ktérego informacje i dane dotyeza, oraz o osobie funkejonariusza ABW upowaznionego do ich odbioru. 9. W terminie do 120 dni od dnia przekazania informagji i danych, o ktérych mowa Ww ust. |, Szef ABW, informuje podmiot, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 4, o postanowieniu Sadu Okregowego w Warszawie wyrazajacym zgode na udostepnieni danych 10. Sad Okregowy w Warszawie, na wniosek Szefa ABW, zlozony po uzyskaniu informagji i pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, moze odroczyé, w drodze postanowienia, na czas oznaczony, 7. moaliwoscia dalszego przedluzania, obowiazek, o ktérym mowa Ww ust. 9, jezeli zostanie uprawdopodobnione, ze poinformowanie podmiotu, 0 ktérym mowa w ust, 5 pkt 4, moze zaszkodzié wynikom podjetych czynnosci operacyjno- rozpoznawezych. Przepis art. 27 ust. 11 stosuje sig odpowiednio. 11. Jezeli w okresie, 0 ktérym mowa w ust. 9 lub 10, zostato wszezete postepowanie przygotowawcze, podmiot, 0 ktérym mowa w ust. 5 pkt 4 jest powiadamiany 0 postanowieniu Sqdu Okregowego w Warszawie 0 udostepnieniu informagji i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez Szefa ABW przed zamknigciem postepowania przygotowawezego albo niezwtocznie po jego umorzeniu. 12, Jezeli informacje i dane, o ktérych mowa w ust. I, nie dostarczyly podstaw do wszezecia postepowania przygotowawezego, Szef ABW niezwlocznie pisemnie zawiadamia o tym podmiot, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 5. 13. Materialy zgromadzone w trybie, 0 ktérym mowa w ust. 1-10, niestanowigce informagji_potwierdzajacych zaistnienie przestepstwa, podlegaja_niezwlocznemu, protokolamemu, komisyjnemu zniszezeniu. Zniszezenie material6w zarzadza Szef ABW. 9) 10) 1) 34 14, Skarb Paristwa ponosi odpowiedzianosé za szkody wyrzadzone naruszeniem przepis6w ust. 3 na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2 2014 r. poz. 121, z péén. zm.). 15. Prezes Rady Ministréw okresli, w drodze rozporzadzenia, sposoby przetwarzania danych i informagji, o ktérych mowa w ust. 1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek organizacyjnych ABW uprawnionych do korzystania z tych zbioréw oraz. wzory dokumentéw obowiazujacych przy przetwarzaniu danych. uwzgledniajae potrzebe ochrony danych przed nieuprawnionym dostepem.”; wart. 43: a) wust. 2 po pkt 6 dodaje sie pkt 7 w brzmieniu: »7) miszezenia, unieruchomienia lub przejgcia kontroli lotu modelu latajacego lub bezzalogowego statku powietrznego.”, b) ust. 3 otrzymuje bramienie: ~3. Czynnogei, o kiérych mowa w ust. 2 pkt 2, 4, 6 i 7, moga byé wykonywane réwnie2 w migjscu bezposrednio sasiadujgcym z chronionymi urzadzeniami, obszarami lub obiektami, je7eli jest to niezbedne do zapewnienia ich bezpieczetistwa lub bezpieczenisiwa przebywajacych w nich osdb.”; ww art. 44 pkt 1 otrzymuje brzmienie: »1) posiadajaca obywatelstwo polskie:”; w art. 60: a) wust. 1 pkt 5 otrzymuje bramienie: 5) utraty obywatelstwa polskiego.”, b) wust. 2 dodaje sig pkt 9 w brzmieniu: 9) nabycia obywatelstwa innego paistwa.”. Art, 33, W ustawie z dnia 3 lipea 2002 r. ~ Prawo lotnicze (Dz.U. z 2013 r. pox. 1393, x péé, 2m.), po art. 126 dodaje sie art. 126a w brzmieniu: Art, 126a. 1. Bezzalogowy statek powietrzny, w tym model latajgey, moze zostaé zniszezony, unieruchomiony albo nad jego lotem moze zostaé przejeta kontrola, w przypadku gdy: 1) przebieg lotu lub dziatanie bezzalogowego statku powietrznego: a) zagraza 2ycin lub zdrowin osoby, b) _stwarza zagrozenie dla chronionych obiekt6w, urzadzeri lub obszarow, ~35- ©) zakléca przebieg imprezy masowej albo zagraza bezpieczetistwu je) uezestnikow, d) stwarza uzasadnione podejrzenie, ze moze zostaé uzyty jako srodek ataku, terrorystycznego; 2) bezzalogowy statek powietrany wykonuje lot w przestrzeni powietrzne} w ezeSci kt6rej paistwowy organ zarzadzania ruchem lotniczym wprowadzit ograniczenia lotéw albo znajdujace] sig nad terytorium Rzeczypospolite} Polskie), w ktérej lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do okreslonej wysokosei. 2. Do zniszezenia lub unieruchomienia bezzalogowego statku powietrznego albo przejecia kontroli nad jego lotem w przypadku, o ktorym mowa 1) ust. 1 pkt 1 Jit, a, b d — sq uprawnieni funkejonariusze Polioji, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Agencji Bezpieczefistwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Centrainego Biura Antykorupeyjnego, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Sluzby Celnej i Sluzby Wigziennej, zolnierze Zandarmerii Wojskowej i Sit Zbrojnych oraz _pracownicy specjalistyeznych uzbrojonych formacji ochronnych, 2) ust. 1 pkt 1 fit, c— sq uprawnieni funkejonariusze Polieji, Strazy Granieznej, Biura Ochrony Rzadu, Agencji Bezpicczenistwa Wewnetrznego, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, zolnierze Zandarmerii_~ Wojskowej_oraz_pracownicy specjalistycanych uzbrojonych formacji ochronnych, 3) ust. 1 pkt 2— sq uprawnieni Zolnierze Sit Zbrojnych —na zasadach okreslonych w odrebaych przepisach.”. Art. 34, W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne wprowadza sig nastepujace zmiany: 1) wart, 60a: a) wprowadzenie do wyliczenia w ust. 1a otrzymuje brzmienie: nla. Abonent, z wylaczenicm abonenta korzystajqcego z publicznie dostepnych uslug telefonieznych swiadczonych za pomoca aparatu publicznego lub przez wybranic numeru dostepu do sieci dostawcy ustug, podaje dostawcy ushig co najmniej nastepujace dane:”, b) °) -36- w ust law pkt 1: —lit.c otrzymuje brzmienie: 6) adres zameldowania, a w przypadku jego braku, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny”, —dodaje sig lit dw brzmieniu: »d) nazwe, serig i numer dokumentu potwierdzajacego tozsamosé, a w przypadku cudzoziemca, ktéry nie jest obywatelem pafistwa calonkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu,”, wust, 1a w pkt 2 lit. ¢ otrzymuje brzmienie: 10) adres siedziby,”, d) wust. law pkt2 dodaje sie lit. d w brzmieniu: 9 nd) adres korespondeneyjny.” , dodaje sig ust. 1c - 1e w brzmieniu: nlc. Abonent podaje dane okreslone w ust. 1a pry zawieraniu umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. Abonent bedacy strona umowy 0 swindezenie uslug przedplaconych w publiczne} sieci telekomunikacyjne} podaje dane, o ktorych mowa ust. 1a za pomoca formularza udostepnionego na_stronie internetowej dostawey uslug albo w inny sposéb okreslony przez dostawee tych, uslug, 1d. Dostawea ustug rozpoczyna Swiadezenie uslug telekomunikacyjnych, po podaniu przez abonenta danych okreslonych w ust. 1a oraz. zweryfikowaniu zgodnoéci tych danych, z danymi okrelonymi w ust. 1a: 1) pkt 1 lit a b id zawartymi w okazanym dostawey uslug dokumencie potwierdzajaeym tozsamosé abonenta bedacego osoba fizyezna, 2) pkt 2 lit, a- © zawartymi we wlasciwym rejestrze lub w przedlozonych dostawcy ustug uwierzytelnionych odpisach dokumentéw odnoszacych si¢ do abonenta niebedacego osoba fizyezna. le, Niemoznosé zweryfikowania przez dostaweg uslug zgodnoSei danych abonenta w sposdb okreslony w ust. 1d skutkuje wygasnigciem umowy 0 Swiadezenie ustug telekomunikacyinych, ”; —37- 2) wart. 179 ustawy po ust. 9 dodaje sig ust. 9a w brzmicniu: «9a. Prezes UKE udostepnia uprawnionym podmiotom, na ich wniosek, informacje © numerach przeniesionych zawarte w bazie danych, 0 kt6rej mowa w art. 71 ust. 4.”. Art. 38. W ustawie z dnia 29 lipea 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 22014 r. poz. 94, z pon. zm.) wart. 149 po pkt 8a dodaje sig pkt 8b w brzmieniu: 8b) Szefa Agencji Bezpieczesstwa Wewnetrzmego, w trybie i na zasadach okreslonych wart, 34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. 0 Ageneji Bezpicczeistwa Wewnetrnego oraz. Ageneji Wywiadu.”, Art. 36. W ustawie z dnia 9 ezerwea 2006 r. 0 Shuzbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, z poén. zm.) wprowadza sie nastepujace zmiany: 1) wart. 5 ust. 1 pkt 1 lit. g otrymuje bramienie: of) imnych niz okreslone w lit. a-f, godzaeych w bezpieczeiistwo potencjalu obronnego paristwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a take paistw, ktére zapewniaja wajemnosé;"; 2) wart. 5 wust. 1 po pkt 2 dodaje sig pkt 2a w brzmieniu: 2a) rozpozmawanie, zapobieganic oraz wykrywanie zdarzefi oraz przestepstw 0 charakterze terrorystyeznym, godzacych w bezpieczefistwo potencjatu obronnego patistwa, SZ. RP oraz.jednostek organizacyjnych MON;”; 3) wart. 6 ust. 1 po pkt 3 dodaje sig pkt 3a w brzmieniu: 3a) rozpozmawanie, przeciwdziatanie i zapobieganie aktom 0 charakterze terrorystyeznym wymierzonym przeciwko personelowi i mieniu Sil Zbrojnych RP, oraz zwalezanie skutkéw takich akt6w;”; 4) wart. 10 po ust. 1 dodaje sig ust. 1a i 1b w bramieniu: sla, W celu realizacji wspéldzialania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, w szezegélnosei dla zapewnienia bezpieczeiistwa i wlasciwej realizaeji zadai SWW poza granicami paistwa, w SWW moga byé tworzone zespoly zadaniowe skladajace sig z funkejonariuszy SWW, Zolnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska stuabowe w SWW oraz Zolnierzy pelnigcych stuzbe w oddzialach lub pododdzialach SZ RP. 1b, Zotnierze petnigey stuzbe w oddzialach lub pododdzialach SZ RP, wehodzacy w sklad zespoléw zadaniowych, 0 ktorych mowa w ust. 1a, wykonuja polecenia i 5) 1) 38 rozkazy wedtug procedur obowiazujaeych w SWW. Zolnierom tym przystuguia uprawnienia, o ktrych mowa w art. 26, 28 i 30.”; wart. 10 po ust. 2 dodaje sig ust. 2a w brzmieniu: 2a. Minister Obrony Narodowej okresli, w drodze zarzadzenia niepodlegajacego ogtoszeniu, spos6b i tryb tworzenia zespol6w zadaniowych, o ktérych mowa w ust. 1a, oraz wyzaczania Zolnierzy pelnigcych stuzbg w oddziatach lub pododdziatach $Z RP do sktadu takich zespotow.”. dodaje sig art. 27a w bramieniu: wArt, 27a, 1. Jeéeli informacje lub materialy uzyskane przez SKW podczas realizaeji zadai, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1: 1) wskazuja na fakt popelnienia przestepstwa szpiegostwa albo 2) uprawdopodobniaja dzialalnosé zmierzajgca do popelnienia przestepstwa o charakterze terrorystyeznym. — Szef SKW moze, w przypadku gdy jest to uzasadnione wzgledami bezpieczesstwa paistwa, odstapié od obowiazku zawiadomienia wiasciwego prokuratora_ 0 uzasadnionym podejrzeniu popelnienia tego przestepstwa oraz osobie, kt6ra wedtug uzyskanych przez SKW informacji lub materialéw moze byé jego sprawea, 2. Szef SKW odstepuie od obowiazku, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy sprawea przestepstwa szpiegostwa lub albo podejrzewany 0 przestepstwa o charakterze terrorystycznym swiadomie i dobrowolnie: 1) _ujawnit wszelkie okolieznosei popeinionego czynu lub prowadzonej dzialalnosci; 2) robowiazal sig do podigcia tainej wspétpracy 2 SKW. 3. Szef SKW odstepuje od obowiazku, 0 Ktorym mowa w ust. 1, po zasiggnigeiu opinii Prokuratora Generalnego, a takée za zgoda Prezesa Rady Ministréw albo Ministra ~ Koordynatora Stuzb Specjalnych, jezeli zostal powolany oraz powiadamia Prezydenta Rveczypospolite} Polskie} 0 wystapieniu do Prezesa Rady Ministrow z wnioskiem © udzielenie takiej zgody. 4, Praepisu ust. 1 nie stosuje sig w przypadku, gdy sprawea przestepstwa szpiegostwa lub podejrzewany o przestepstwa o charakterze terrorystyeznym: 1) popetnit umysine przestepstwo przeciwko Zyciu albo inne przestepstwo umysine, kt6rego skutkiem jest smieré czlowieka, cigaki uszezerbek na zdrowiu albo 2) _ wspéldziatal w popelnieniu takiego przestepstwa lub usilowal je popelni¢ albo 3) naklaniat inna osobe do popetnicnia czynu zabronionego, o ktérym mowa w pkt 1. ? -39- 5. W preypadku, gdy sprawea przestepstwa szpiegostwa lub podejrzewany 0 przestepstwa o charakterze terrorystycznym, pomimo podjecia tajnej wspolpracy z SKW, prowadzi nadal dziatalnosé na szkodg Sil Zbrojnych lub obronnosei Rzeczypospolitej Polskie), niezgodnie z. warunkami tej wspélpracy albo popehnit jedno z przestepstw, © Ktérych mowa w ust, 4, lub wspéldzialal w popelnieniu takiego przestepstwa albo naktaniat do jego popelnienia, Szef SKW powiadamia wlasciwego prokuratora. 6. Szef SKW powiadamia wlasciwego prokuratora takze w przypadku, gdy zostanie ujawnione, Ze sprawea preestgpstwa szpiegostwa lub podejrzewany o preestepstwa o charakterze terrorystycznym, ktory podj@l taina wspélprace z SKW, Swiadomie nie ujawnit wszelkich okolicznosei ezynu lub dziatalnosei, 0 ktérych mowa wust. 1. 7. W przypadku zagrozenia Zycia lub zdrowia osoby, o ktérej mowa w ust. 1, lub os6b przez. nia wskazanych, Szef SKW, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministréw, stosuje wobec tej osoby Iub osdb przez niq wskazanych odpowiednie do zagrozenia Srodki ochronne, a takze zapewnia niezbedne srodki pomocy, w tym, w szezegélnie uzasadnionych przypadkach takze pomoc finansowa. Przepisy art. 39 ust. 3 i art. 40 ustawy stosuje sie odpowiednio. 8. Szef SKW cofa ochrone lub pomoe w przypadku: 1) _umySInego naruszania przez osobe objet, ochrona lub pomoca, o ktérych mowa w ust, 7, zasad albo zaleceti w zakresic tej ochrony Iub pomocy; 2) zaistnienia co najmniej jednej z okolicznosci, o Ktérych mowa w ust. 4 - 6. 9. W tazie cofnigcia ochrony lub pomocy w przypadkach, 0 ktérych mowa w ust. 8, sprawea przestepstwa szpiegostwa lub przestepstwa 0 charakterze terrorystyeznym jest obowigzany do zwrotu Szefowi SKW réwnowartosci wiadezeé orzymanych w ramach pomocy, a takze zwrotu dokument6w okreslonych w ust. 7, jezeli zostaly mu wydane. Przepis stosuje sie odpowiednio do os6b chronionych, o ktérych mowa w ust. 1 W art. 30 ust. 2 otrzymuje bramicnie: +2. W przypadkach, o ktérych mowa w art, 45 pkt 1 lit, a-c i e, pkt 2 i pkt 4 lit. ¢ tiret trzecie oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, 5, 617 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. © Stodkach praymusu bezposredniego i broni palnej, funkejonariusz SKW moze uzyé broni palnej lub ja wykorzystaé.”; —40- 8) watt, 31 ust. 2 otrzymnje brzmienie: 12. W przypadkach, 0 ktorych mowa w art. 45 pkt 1 lit. ace, pkt 2 i pkt 3 lit. a oraz w art. 47 pkt 1, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o srodkach przymusu bezposredniego i broni palnej, funkejonariusz SWW moze uzyé broni palnej lub ja wykorzystaé.”, Art.37. W ustawie z dnia 9 czerwea 2006 r. 0 stuzbie funkejonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Shuzby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z.2014, poz. 1106, z p6én. zm.) wprowadza sig nastepujace zmiany: 1) wart. 3 pkt 1 otrzymuje bramienie: 1) posiadajaca obywatelstwo polski 2) wart. 19: a) wust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: +5) utraty obywatelstwa polskicgo.”, b) wast. 2 dodaje sig pkt 9 w brzmieniu: 9) nabycia obywatelstwa innego paiistwa.”. Art. 38. W ustawie z dnia 9 czerwea 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupeyjnym (Dz. U. 22014 r. poz. 1411, z pézn. zm.) wprowadza sig nastepujace zmiany: 1) wart, 15 ust, 2 otrzymuje bramienie: +2. W przypadkach, o ktérych mowa w art, 45 pkt 1 lit. ace, pkt2, 314 lit a, bi lit. c tiret drugic oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, 5 - 7 ustawy z dnia 24 maja 2013, 1. 0 érodkach przymusu bezposredniego i broni palne, funkejonariusz CBA moze wzyé broni palnej lub ja wykorzystaé.”; 2) wart. 30: a) wast. 2 po pkt3 dodaje sie pkt 4 w brzmieniu: 14) ziszczenia, unieruchomienia lub przejgcia kontroli lotu modelu latajgcego lub bezzalogowego statku powietranego:”, b) post. 2a dodaje sie ust. 2b w brzmieniu: 2b, Czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2a, 3 i 4, moga byé wykonywane réwniez w micjscu bezposrednio sasiadujacym 2 chronionymi urzadzeniami, obszarami lub obiektami, jezeli jest to niezbedne do zapewnienia ich bezpieczeristwa lub bezpieczeristwa przebywajacych w nich oséb.”. —41- Art. 39. W ustawie z dnia 14 lipea 2006 1, o wjeédzie na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, pobycie oraz wyjeddzie z tego terytorium obywateli paistw cztonkowskich Unii Europejskiej i ezlonkéw ich rodzin (Dz.U. 2.2014 r. poz. 1525 z péém. zm.) wprowadza sie nastepujace zmiany: 1) wart. 73 ust, 1 otrzymuje bremienie: nl. Decyzig 0 wydaleniu obywatela UE lub cztonka rodziny niebedgcego obywatelem UE wydaje, z urzedu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeristwa Wewnetrzego, Szefa Ageneji Wywiadu, Szefa Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Sluzby Wywiadu Wojskowego, Komendanta Glownego Strazy Graniczanej, Komendanta Gléwnego Policji, wojewoda wiasciwy ze wagledu na miejsce pobytu obywatela UE lub ezlonka rodziny niebedacego obywatelem UE lub miejsce ujawnienia faktu albo zdarzenia bedacego podstawa wystapienia z wnioskiem o wydalenic.”; 2) poart. 73b dodaje sig art. 73¢ w brzmieniu: Art. 73c. 1. Minister wlasciwy do spraw wewnetrzych, na wniosek Komendanta Gtownego Polioji, Szefa Agencji Bezpieczefistwa Wewnetrznego albo Szefa Stuzby Kontrwywiedu Wojskowego, wydaje decyzje 0 wydaleniu z _terytorium Rzeczypospolitej Polskie] obywatela UE Iub czlonka rodziny niebedacego obywatelem UE, mogacych prowadzié dzialalnosé terrorystyezng lub szpiegowska albo podejrzewanych 0 popelnienie jednego z tych przestepstw. 2, Deeyzia, o ktérej mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu, przymusowemu wykonaniu. 3. W sprawach decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, organem wyzszego stopnia w rozumieniu przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego jest Prezes Rady Ministeéw.”, Art. 40. W ustawie z dnia 8 wrzesnia 2006 r. 0 Patistwowym Ratownictwie Medycznym, (Wz. U. z 2013 +. poz. 757, % péén. zm.) w art. 11 ust. 3 po pkt 6 dodaje sig pkt 6a w brzmieniu: 16a) w jednostkach podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych niebedaeych podmiotami leczniczymi;” 2- Art. 41, W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zarzadzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z péén. zm.) wprowadza sig nastepujace zmiany: dD 2 3) wart. 3 pkt 11 otrzymuje bramienie: wll) zdarzeniu 0 charakterze terrorystyeznym ~ nalezy przez to rozumieé sytuacje, 0 ktorej mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia . (Dz. U. poz. ...);”; uchyla sig art. 12a; dziataniach antyterrorystycznych uchyla sig art, 23. Art. 42. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 Stuzbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z poz. zm.) w art. 66 ust. 3 ottzymuje brzmicnie: 13. W przypadkach, 0 ktérych mowa w art. 45 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 0 Srodkach przymusu bezpostedniego i broni palnej, funkcjonariusze wykonujacy czynnosei zwiazane z realizacja zadan okreslonych w art. 2 ust. 1 pkt 4-6, pelnigey stuzbe w wyodrebnionych Komérkach organizacyjnych Sluzby Celnej, lub funkcjonariusze upowaznieni przez Szefa Stuzby Celnej do wykonywania tych zadai moga uzyé broni palne} lub ja wykorzystaé.”, Art. 43. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. 0 Studbie Wigziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415, z:poén. zm.) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: +2. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 45 pkt 1 lit. a, b i e, pkt 2, pkt3 lit. a, pkt 5 oraz w art. 47 pkt 3, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o Srodkach przymusu bezposrednicgo i broni palnej, funkejonariusze moga uzyé broni palne) tub ja wykorzystaé.”. Art. 44, W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o Srodkach przymusu bezposredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z péén. 2m.) wprowadza sig nastepujace zmiany: D ‘wart. 47 po pkt 6 dodaje sie pkt 7 w bramieniu: »Tyzniszezenia lub unieruchomienia bezzalogowego statku powietranego, w przypadkach okrestonych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r.— Prawo lotnicze.”; 2) B Ww art, 48 ust. 3 otrzymuje bremienie: +3. Od procedury, 0 ktérej mowa w ust. 1 i 2, lub jej poszezegélnych elementéw, w szezegolnosci od oddania strzalu ostrzegawezego, mozna odstapié, jezel 1) ich zrealizowanie grozitoby bezpostednim niebezpieczeristwem dla 2ycia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby, lub; 2) jest to niezbedne dla zapobiezenia wystapienia zdarzenia 0 charakterze terrorystyeznym, o ktérym mowa w art, 2 pkt 7 ustawy z dnia ... 0 dzialaniach antyterrorystyeznych, a inne srodki ze wzgledu na okolicznosei moglyby okazaé sie niewystarezajace.”. Art. 45. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. 0 cudzoziemeach (Dz. U. poz. 1650, z ‘pOén. zm.) wprowadza sig nastepujace zmiany: y 2) art. 310 otrzymuje bramienie: Art. 310. Decyzie 0 zobowigzanin cudzoziemca do powrotu wydaje: 1) curzedu—Komendant oddzialu Strazy Granicznej lub komendant placéwki Strazy Granicznej, kt6ry stwierdzit istnienie przestanki uzasadniajqce] wydanie decyzji o zobowiazaniu cudzoziemea do powrotu; 2) na wniosek wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Ageneji Bezpieczetistwa Wewnetranego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Stuzby Wywiadu Wojskowego, organu Stuzby Celnej, komendanta wojewsdzkiego lub komendanta powiatowego (miejskiego) Policji — komendant oddzialu Strazy Graniczne} lub komendant placéwki Strazy Granicznej, wiasciwy ze wzgledu na siedzibg organu wystepujacego z wnioskiem albo miejsce pobytu cudzoziemca.”; po art. 329 dodaje sia art. 329a w bremieniu: wArt. 329. 1. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, na wniosek Komendanta Glownego Policji, Szefa Ageneji Bezpieczedstwa Wewnetrznego albo Szefa Shuzby Kontrwywiadu Wojskowego, wydaje decyzje 0 zobowiqzaniu cudzoziemca do powrotu dotyezacq cudzoziemca mogacego prowadzié dziatalnosé terrorystyczna lub szpiegowska albo podejrzewanego 0 popelnicnie jednego z tych przestepstw. 2. Decyzja, 0 ktérej mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu, przymusowemu wykonaniu, 3, W sprawach decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, organem wyzszego stopnia w rozumieniu. przepis6w Kodeksu postgpowania administracyjnego jest Prezes Rady Ministrow.”; 3) waziale X tytut rozdziatu 3 otrzymuje brzmienie: »Krajowy zbiér rejestrow, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemeéw oraz contralny rejestr wizowy”; 4) wart, 449a ust. 2 otrzymuje bremienie: 2. Dane przetwarzane w centralnym rejestrze wizowym udostepnia sie konsulom, Szefowi Urzedu oraz Szefowi Agencji Bezpieczeistwa Wewnetrznego w zakresic niezbednym do realizacji ich ustawowych zadas.”, Rozdziat 7 Praepisy przejéciowe, dostosowujace i koicowe Art. 46, Dotychezasowe przepisy wykonaweze wydane na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy, 0 ktérej mowa w art. 23, zachowuja moe do dnia wejscia w zycie nowych przepiséw wykonawezych na podstawie art, 18 ust. 8 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa, Art. 47. Szef ABW w terminic do 6 miesigey od dnia wejscia w zycie ustawy utworzy wykaz, 0 ktérym mowa w art. 10 ust. 1. Art. 48, 1, W celu realizacji zadai o ktérych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2a, art, 32a, art. 32d i art, 43 ust. 2 pkt 4 ustawy zmicniane} w art. 32, Szef Agencji Bezpicezetstwa ‘Wewnetrznego: 1) dokona zaméwiei na ustugi i dostawy sprzgtu technicznego, informatycznego oraz. oprogramowania, 2) podejmie dziatania inwestycyjne, 3) _zapewni obsadg etatowa, 4) przeprowadzi szkolenia dla funkejonariuszy Agencji Bezpieczefistwa Wewnetrznego = wterminie do 24 iecy od dnia wejscia w zycie ustawy. 2. Szef Ageneji Bezpieczeristwa Wewnetrznego w terminie, 0 ktérym mowa w ust. 1, realizuje zadania w: ikajqce x art. 5 ust, 1 pkt 2a, art. 32a - art. 32d i art. 43 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 32, z. uwzglednieniem posiadanych aktualnie zasobéw osobowych i reczowych. -45~ 3. Rocany plan przeprowadzania ocen bezpieczeristwa, o ktorym mowa w art, 32a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 32, Szef Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego opracuje po raz pierwszy na rok 2017. 4, Realizacja zadan, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 jest finansowana w formic dotacji celowej z:budzetu pafistwa w roku budzetowym 2017 i 2018 5, Do zamowien na dostawy, uslugi i roboty budowlane zwiazanych z realizacjq zadati, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2a, art. 32a, art, 32d i art, 43 ust, 2 pkt 4 ustawy zmienianej W art. 32, nie stosuje sie przepis6w ustawy x dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwies publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Art. 49. W terminie 6 miesigcy od dnia wejscia w zycie ustawy dostawea ustug przedplaconych w publiczne| sieci telekomunikacyjne] zaprzestaje Swiadezenia tych ustug abonentom, ktérzy: 1) nie podali danych okreslonych w art. 60a ust. 1a, lub 2) ktérych dane nie zostaly zweryfikowane przez dostawee ustug zgodnie z art. 60a ust, 1d —ustawy, 0 kt6rej mowa w art. 34, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa, ie zdniem 1 ezerwea 2016 r. Art, 50, Ustawa wehodzi w 2y

You might also like