You are on page 1of 9

FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA-FERIZAJ

DEPARTAMENTI I MAKINERIS

VITI I PAR

Afati i Prillit 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Profili: Teknika e prpunimit t materialeve artificiale-Plastmasave

Orari i provimeve pr vitin shkollor 2015/2016


Lndt
Matematika inxhinierike l
Fizik e aplikuar
Mekanik teknike l-statik
Materialet inxhinierike
Kimi e materialeve polimere
Anglisht
Shkrim Akademik
Matematika inxhinierike ll
Konstruksion l/CAD dhe VT
Informatika inxhinierike
Materialet polimere
Anglisht teknike

Prill 2016
Sem.
Data
Koha
I
16. 04.'16
10:00
I
30. 04.'16
10:00
I
10. 04.'16
10:00
I
23. 04.'16
10:00
I
16. 04.'16
10:00
I
16. 04.'16
10:00
I
10. 04.'16
14:00
ll
16. 04.'16
10:00
ll
16. 04.'16
10:00
ll
16. 04.'16
14:00
ll
23. 04.'16
14:00
ll
16. 04.'16
14:00

Salla
Amf.M
Amf.M
Amf.M
Amf.M
OO5
Amf.M
Amf.M
Amf. M
KAB
KAB
OO5
Amf. V

Razim Hoxha
el Gjonbalaj

Halit Mehmeti
Fatmir erkini
Milihate Aliu
Mefail Zylbehari
Bashkim Musliu
Razim Hoxha
Sejdi Hoxha
Sejdi Hoxha
Fatmir erkini
Mefail Zylbehari

VITI I DYT

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Shkenca mbi qndrueshmrin


Detalet e makinave I
Prpunimi me prerje dhe makinat vegla
Provat e materialeve polimere
Mekanika teknike II
Menaxhimi i Kualitetit
Bazat e elektrotekniks me elektronik
Detalet e makinave II
Mekanika e rrymimit
Termodinamik teknike
Teknika e rregullimit dhe komandimit
Prpunimi me deformim
Teknika e matjes

VITI I TRET

26 Makinat termike

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Teknika e prpunimit t materialeve polimere


Ndrtimi i veglave
Materialet lidhse polimere
Riprpunimi i materialeve polimere/ekologji
Mekanika e materialeve polimere
Konstruksion II (CAE/CAD)
Makinat me rrymim
Menaxhimi i personelit
Seminari i praktiks
Mirmbajtja e makinave dhe mbrojtja n pun
Organizimi i uzinave dhe shkenca mbi uzinat industriale
Semestri praktik
Makinat per perpunimin e materialeve polimere

III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III

V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
V

10. 04.'16
23. 04.'16
16. 04.'16
16. 04.'16
23. 04.'16
16. 04.'16
10. 04.'16
23. 04.'16
23. 04.'16
16. 04.'16
10. 04.'16
16. 04.'16
30. 04.'16
16. 04.'16

10:00
10:00
14:00
14:00
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
10:00
14:00

Amf.M
207
207
OO5
207
Amf. V
207
207
207
207
207
207
Amf. V
207

23. 04.'16
16. 04.'16
16. 04.'16
23. 04.'16
16. 04.'16
24. 04.'16
23. 04.'16
10. 04.'16
16. 04.'16
16. 04.'16
23. 04.'16

10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
14:00
14:00
10:00

23. 04.'16

14:00

OO5
OO5
OO5
Amf. V
117
Kab.Inf
207
Amf.M
207
117
117
207
117

Halit Mehmeti
Isak Jashari
Binaze Jashari
Milihate Aliu

Halit Mehmeti
Bujar Pira
Ibrahim unaku
Isak Jashari
Ismet Malsiu
Abdyl Koleci
Binaze Jashari
Ismet Malsiu
Abdyl Koleci

Fatmir erkini
Binaze Jashari
Milihate Aliu
Ismet Malsiu
Ferit Idrizi
Flamur Salihu
Ismet Malsiu
Binaze Jashari
Abdyl Koleci
Isak Jashari
Binaze Jashari
Fatmir erkini

FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA-FERIZAJ


INXHINJERI INDUSTRIALE ME INFORMATIK

VITI I PAR

Afati i Prillit 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Orari i provimeve pr vitin shkollor 2015/2016


Prill 2016
Lndt
Sem.
Data
Koha
Salla
Matematika 1
I
16. 04.'16
10:00
Amf.M Razim Hoxha
Fizika
el Gjonbalaj
I
30. 04.'16
10:00 Amf.M
Mekanika Teknike I - Statike
10. 04.'19
10:00
I
Amf.M Halit Mehmeti
Vizatim teknik me gjeometri deskriptive
I
16. 04.'16
10:00
KAB Sejdi Hoxha
Shkathtesi akademike me informatike
I
23. 04.'16
10:00
Kab.Inf. Rrahim Sejdiu
Matematika 2
II
16. 04.'16
10:00 Amf. M Razim Hoxha
Materialet Inxhinierike
II
23. 04.'16
10:00
Amf.M Fatmir erkini
Gjuh Angleze
16. 04.'16
II
14:00
Amf. V Mefail Zylbehari
Softwert Aplikativ
Ferit Idrizi
16. 04.'16
II
14:00
117
Shkenca mbi qndrueshmrin
II
10. 04.'16
10:00
104
Halit Mehmeti

FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA-FERIZAJ


DIZAJNI DHE TEKNOLOGJIA E DRURIT

VITI I PAR

Afati i Prillit 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Profili: Dizajni dhe teknologjia e drurit

Orari i provimeve pr vitin shkollor 2013/2014


Lndt
Shkenca e drurit l
Matematik dhe statistik l
Kimi
Mekanik
Vizatim teknik
Shkrim Akademik
Shkenca e drurit ll
Matematik dhe statistik ll
Konstruksion I/CAD
Fizik
Konstruksionet nga druri
Gjuh angleze l

Sem.
I
I
I
I
I
l
II
II
II
II
II
II

Nentor 2015
Data
Koha
Salla
24.04.2016 10:00
117
16.04.2016 13:00 Amf.M
24.04.2016 10:00
OO5
23.11.2016 9:00
104
10.04.2016 10:00
KAB
09.04.2016 9:00
Amf.M
23.04.2016 10:00
118
16.04.2016 10:00 Amf. M
09.04.2016 10:00
103
23.04.2016 10:00 Amf.M
24.04.2016 10:00
103
10.04.2016 12:00 Amf.M

VITI I DYT
VITI I TRET

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Prodhimi i lendes se sharruar


Prodhimet gjysme te gatshme nga druri I
Menaxhimi i projekteve
Gjuhe Angleze II
Kimia e drurit
Perpunimi final i drurit
Teoria e dizajnit
Formsimi ne interier
Teknika e ngjitjes dhe mbrojtja e drurit
Makina dhe instrumenta prerese
Ekonomia dhe Menaxhimi
Zhvillimi i Projektit
Tharja e drurit
Prodhimet gjysme te gatshme nga druri II
Dizajni ne interier
Ergonometria
Prgatitja dhe prcjellja e prodhimtaris (I.drurit)

Perpunimi siperfaqesor i drurit


Biznesi Nderkombetar
Seminari i praktikes
Teknologjit bashkkohore
Projektimi i produkteve nga druri
Menaxhmenti i Ambientit dhe cilesis
Ambienti Biznesor
CIM-specializim
Projekt specializimi
BA2 Teknologjia e drurit
Dizajni i projektimit n interier
BA2 Dizajni n interier
Menaxhmenti (Industri e drurit)
Organizimi I uzinave dhe shkenca mbi uzinat ind.(Ind, e drurit
Mbriojtja ne pune (Ind. E drurit)

III
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V

10.04.2016
09.04.2016
23.04.2016
10.04.2016
17.04.2016
23.04.2016
23.04.2016
16.04.2016
17.04.2016
10.04.2016
17.02.2016
16.04.2016
10.04.2016
09.04.2016
17.04.2016
16.04.2016
09.04.2016

10:00
12:00
10:00
12:00
9:00
10:00
12:00
12:00
10:00
11:00
11:00
10:00
12:00
9:00
12:00
10:00
10:00

117
118
118
Amf. V
OO5
117
117
103
117
118
103
103
118
103
103
104
118

V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
V

17.04.2016
23.04.2016
24.04.2016
17.04.2016
23.04.2016
16.04.2016
30.04.2016
24.04.2016
17.04.2016
10.04.2016
23.04.2016
30.04.2016
23.04.2016
10.04.2016
30.11.2016

11:00
9:00
12:00
9:00
9:00
11:00
11:00
11:00
10:00
9:00
13:00
12:00
12:00
10:00
11:00

103
117
118
103
103
104
118
103
104
117
103
117
103
104
103

FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA-FERIZAJ


ARKITEKTURA E INTERIERIT DHE DIZAJNI I MOBILEVE

VITI I PAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VITI I PAR

Afati i Prillit 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Orari i provimeve pr vitin shkollor 2014/2015


Nentor 2015
Lndt
Sem.
Data
Koha
Bazat e ekonomis
I 16.04.2016 10:00
Bazat e Dizajnit
I 23.04.2016 13:00
Bazat e arkitektures s interierit
I 30.04.2016 12:00
Komunikim Vizuel
I 17.04.2016 12:00
Shkathtesi akademike
I 16.04.2016 12:00
Dizajni i produkteve (mobilet)
II 30.04.2016 11:00
Dizajni i interierit
II 30.04.2016 11:00
Computer Aided Design (CAD)
II 24.04.2016 12:00
Marketingu
II 23.04.2016
9:00
Gjuha Angleze I
II 10.04.2016 13:00
Dizjani I hapesirave komerciale
Vendosja e produkeve dhe cmimeve
CAD
Bazat e Inxhinierise
Perpunimi i drurit
Materialet me baze druri

I
I
I
I
I
I

17.04.2016
23.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
23.04.2016
30.04.2016

10:00
10:00
10:00
12:00
12:00
9:00

Salla
Amf.M
117
104
OO5
Amf.M
Amf.M
Amf.M
KAB
Amf.M
Amf.M

004
005
Kab
005
005
004

FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA-FERIZAJ


MENAXHMENTI INDUSTRIAL

VITI I PAR

Afati i Prillit 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14

Orari i provimeve pr vitin shkollor 2015/2016


Lndt
Bazat e ekonomis
Matematik
Materialet inxhinierike
Gjuh angleze l
E drejta biznesore
Shkrim akademik
Hyrje n informatik
Mekanik teknike
Statistik
Vizatim teknik CAD
Gjuh angleze ll
Etika n biznes
Mjedisi biznesor n Kosov

Sem.
I
I
I
I
I
l
l
II
II
II
ll
ll
II

Data
16. 04.'16
17. 04.'16
23. 04.'16
09. 04.'16
23. 04.'16
10. 04.'16
16. 04.'16
30.04.16
16. 04.'16
24. 04.'16
9. 04.'16
23. 04.'16
10. 04.'16

Prill 2016
Koha
Salla
10:00
Amf.M
10:00
Amf.M
14:00
Amf.M
10:00
117
10:00
Amf.M
10:00
117
14:00
KAB
14:00
104
10:00
Amf.V
14:00
Amf.M
14:00 Amf. V
14:00
Amf.M
14:00
207

Afrim Loku
Razim Hoxha
Fatmir erkini
Mefail Zylbehari
Afrim Loku
Bashkim Musliu
Sejdi Hoxha

Flamur Salihu
Bujar Pira
Flamur Salihu
Mefail Zylbehari
Afrim Loku
Idriz Kovai

VITI I DYT
VITI I TRET

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Menaxhment
Teknologjia e prodhimit
Menaxhimi i cilesise
Bazat e dizajnimit dhe konstruktimit
Bazat e elektroteknikes
Teknika e matjes
Termodinamika
Marketingu
Kontabiliteti
Teknologjia e proceseve te perpunimit
Bazat e te Dhenave
Mekanika e aplikuar e Rrymimit
Menaxhimi i Transportit dhe Shpedicionit
Projektimi i Linjave te Prodhimit

III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

16. 04.'16
10. 04.'16
10. 04.'16
24. 04.'16
30. 04.'16
30. 04.'16
16. 04.'16
16. 04.'16
17. 04.'16
10. 04.'16
30. 04.'16
23. 04.'16
16. 04.'16
10. 04.'16

14:00
14:00
10:00
10:00
10:00
10:00
14:00
14:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
14:00

Amf. V
Amf. V
Amf. V
Kab.Inf.
207
Amf. V
207
Amf.V
Amf.V
207
207
207
Amf. V
207

Bujar Pira
Abdyl Koleci
Ferit Idrizi
Flamur Salihu

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Menaxhimi i Burimeve Njerzore


Menaxhimi i Operacioneve
Menaxhimi i Financiave
Projektimi me teknologjit CNC
Dizajnimi dhe Zhvillimi i Produkteve industriale
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionit
Mbrojtja dhe Siguria n Pun
Biznesi Nderkombetar
Projektimi i proceseve teknologjike
Menaxhimi i Projekteve inxhinierike
Marketingu Ndrkombtar
Ndermarrjet e Vogla dhe te Mesme (NVM)
Sjellja Organizative
Sociologji Ekonomike
E-Biznesi
Teknologjia e drurit
Praktik

V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
V

10. 04.'16
16. 04.'16
16. 04.'16
16. 04.'16
30. 04.'16
24. 04.'16
24. 04.'16
24. 04.'16
23. 04.'16
16. 04.'16
24. 04.'16
30. 04.'16
24. 04.'16
30. 04.'16
10. 04.'16
10. 04.'16
30. 04.'16

10:00
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
14:00
10:00
11:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

207
117
118
118
118
Amf. V
Amf. V
207
117
103
Amf.V
103
118
104
118
103
207

Bislim Lekiqi
Bujar Pira
Idriz Kovai

Ismet Malsiu
Abdyl Koleci
Afrim Loku
Afrim Loku
Binaze Jashari
Ismet Malsiu
Sejdi Hoxha

Halit Mehmeti

Muhamet Ymeri
Sejdi Hoxha
Abdyl Koleci
Idriz Kovai
Fatmir erkini

Muhamet Ymeri
Afrim Loku
Sejdi Hoxha
Ilir Doi
Bashkim Thai
Binaze Jashari

FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA-FERIZAJ


MENAXHMENT N HOTELERI DHE TURIZM

VITI I PAR

Afati i Prillit 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
1
2
3
4
5
6
7

Orari i provimeve pr vitin shkollor 2015/2016


Lndt
Sem.
Data
Bazat e ekonomis
I 24.04
Matematika pr Biznes
I 23.04
E drejta n turizm dhe hoteleri
I 23.04
Mjedisi biznesor n Kosov
I 24.04
Shkathtesi akademike me informatike
I 23.04
Hyrje n turizm
II 17.04
Biznesi n turizm dhe hoteleri
II 17.04
Statistik pr biznes
II 23.04
Bazat e kontabilitetit
II 17.04.
Gjuha Angleze I
II 17.04
Bazat e marketingut
Menaxhmenti n hotelieri dhe turizm
Menaxhimi i financave
Menaxhimi i logjistikes dhe transporti
NVM n turizm
Gjuha angleze 2
Gjeografia turistike

III
III
III
III
III
III
III

30.04
30.04
24.04
24.04
29.04
29.04
30.04

Prill 2016
Koha
10:00
10:00
12:00
12:00
14:00
10:00
12:00
14:00
10:00
14:00
10:00
12:00
14:00
12:00
10:00
14:00
14:00

Salla
Amf.M
Amf.V
Amf.V
Amf.M
Amf.M
Amf.V
Amf.M
Amf.V
Amf.M
Amf.V

Afrim Loku
Razim Hoxha
Agim Thaqi
Idriz Kovai
Bashkim Musliu
Bedri Millaku
Bedri Millaku
Bujar Pira
Afrim Loku
Mefail Zylbehari

117
118
118
117
117
118
117

Afrim Loku
Bedri Millaku
Idriz Kovaqi
Sejdi Hoxha
Beslim Lekiqi
Mefail Zylbehari
Bedri Millaku