You are on page 1of 2

AN V-43: Ittha sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.43

Ittha sutta
Šta je dobrodošlo
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Onda domaćin Anatapindika otide do Blaženoga i, stigavši i poklonivši mu se, sede sa strane. Dok
je tako sedeo, Blaženi mu reče: "Ovih pet stvari, domaćine, jesu dobrodošle, drage, prijatne i
teško dostupne u ovom svetu. Kojih pet?

Dug život je dobrodošao, drag, prijatan i teško dostupan u ovom svetu.

Lepota je dobrodošla, draga, prijatna i teško dostupna u ovom svetu.

Sreća je dobrodošla, draga, prijatna i teško dostupna u ovom svetu.

Ugled je dobrodošao, drag, prijatan i teško dostupan u ovom svetu.

Preporađanje na nebu je dobrodošlo, drago, prijatno i teško dostupno u ovom svetu.

Dakle, kažem ti, ovih pet stvari nije moguće zadobiti molitvama ili željama. Kad bi ih bilo moguće
zadobiti molitvama ili željama, ko bi u njima oskudevao? Ne priliči sledbeniku plemenitih koji želi
dug život da za to moli i još da u tome uživa. Umesto toga, sledbenik plemenitih koji želi dug
život trebalo bi da sledi put prakse koji vodi do dugog života. Tako radeći, imaće dug život,
ljudski ili božanski.

Ne priliči sledbeniku plemenitih koji želi lepotu da za to moli i još da u tome uživa. Umesto toga,
sledbenik plemenitih koji želi lepotu trebalo bi da sledi put prakse koji vodi do lepote. Tako
radeći, imaće lepotu, ljudsku ili božansku.

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-43.html 4/14/2007
AN V-43: Ittha sutta Page 2 of 2

Ne priliči sledbeniku plemenitih koji želi sreću da za to moli i još da u tome uživa. Umesto toga,
sledbenik plemenitih koji želi sreću trebalo bi da sledi put prakse koji vodi do sreće. Tako radeći,
imaće sreću, ljudsku ili božansku.

Ne priliči sledbeniku plemenitih koji želi ugled da za to moli i još da u tome uživa. Umesto toga,
sledbenik plemenitih koji želi ugled trebalo bi da sledi put prakse koji vodi do ugleda. Tako
radeći, imaće ugled, ljudski ili božanski.

Ne priliči sledbeniku plemenitih koji želi preporađanje na nebu da za to moli i još da u tome
uživa. Umesto toga, sledbenik plemenitih koji želi preporađanje na nebu trebalo bi da sledi put
prakse koji vodi do preporađanja na nebu. Tako radeći, postići će da se posle smrti preporodi na
nebu

Dug život, lepota, lepota, ugled,


nebo, plemenit život: Onima koji priželjku
da dostignu takve stvari
u obilju i neograničeno
mudraci savetuju pažljivot
u sakupljanju zasluga.
Mudrac, pažljiv,
stiče dvostruku blagodet:
blagostanje u životu ovom i
blagostanje u budućem.
Osvojivši svoje blago,
njega nazivaju razboritim,
mudracem.

Rev. 10/3/2007

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an5-43.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-43.html 4/14/2007