You are on page 1of 1

1.

Mikroorganisma Dan
Kesannya Ke Atas Benda
Hidup
-1.1 Memahami
pengelasan
mikroorganisma
2. Hasil pembelajaran:

menyenaraikan ciriciri pelbagai
jenis
mikroorganisma,

mengelaskan
pelbagai kumpulan
mikroorganisma
kepada
bakteria,
fungi,
protozoa,
virus dan alga,

memerihalkan ciriciri
bagi
setiap
kumpulan
mikroorganisma.

Aktiviti

menyenaraikan ciri-ciri pelbagai
jenis mikroorganisma,

mengelaskan
pelbagai
kumpulan
mikroorganisma
kepada
bakteria,
fungi, protozoa, virus dan alga,

setiap

memerihalkan ciri-ciri bagi
kumpulan mikroorganisma.
Refleksi: