You are on page 1of 1

1.

Mikroorganisma Dan
Kesannya Ke Atas Benda
Hidup
-1.2 Mensintesis idea
tentang faktor yang
mempengaruhi
pertumbuhan
mikroorganisma

Aktiviti

guru mengenalpasti faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan
mikroorganisma,

guru merancang eksperimen untuk
mengkaji kesan nutrien ke atas
pertumbuhan mikroorganisma,

guru merancang eksperiman untuk
mengkaji kesan kelembapan ke atas
pertumbuhan mikroorganisma,

guru merancang eksperimen untuk
mengkaji kesan cahaya ke atas
pertumbuhan mikroorganisma,

guru merancang eksperimen untuk
mengkaji kesan suhu ke atas
pertumbuhan mikroorganisma,

guru merancang eksperimen untuk
mengkaji kesan pH ke atas
pertumbuhan mikroorganisma,

2. Hasil pembelajaran:

mengenalpasti
faktor yang
mempengaruhi
pertumbuhan
mikroorganisma,
merancang
eksperimen untuk
mengkaji kesan
nutrien ke atas
pertumbuhan
mikroorganisma,

merancang
eksperiman untuk
mengkaji kesan
kelembapan ke
atas pertumbuhan
mikroorganisma,

merancang
eksperimen untuk
mengkaji kesan
cahaya ke atas
pertumbuhan
mikroorganisma,

merancang
eksperimen untuk
mengkaji kesan
suhu ke atas
pertumbuhan
mikroorganisma,

merancang
eksperimen untuk
mengkaji kesan pH
ke atas
pertumbuhan
mikroorganisma,

menerangkan
bagaimana setiap
faktor
tersebut
mempengaruhi
pertumbuhan
mikroorganisma

guru menerangkan bagaimana setiap
faktor tersebut mempengaruhi
pertumbuhan mikroorganisma
Refleksi: