You are on page 1of 1

1.

Mikroorganisma Dan
Kesannya Ke Atas Benda
Hidup
-1.3 Mengaplikasi
pengetahuan
tentang mikroorganisma
berfaedah
2. Hasil pembelajaran:

menyatakan contoh
kegunaan
mikroorganisma,

menerangkan
dengan contoh
peranan dan
kegunaan
mikroorganisma,

mencadangkan
potensi kegunaan
mikroorganisma
dalam
pelbagai
bidang.

Aktiviti

guru menyatakan contoh kegunaan
mikroorganisma,

guru menerangkan dengan contoh
peranan dan kegunaan
mikroorganisma,

guru mencadangkan potensi
kegunaan mikroorganisma dalam
pelbagai bidang.
Refleksi: