You are on page 1of 1

1.

Mikroorganisma Dan
Kesannya Ke Atas Benda
Hidup
-1.4 Menganalisa kesan
Mikroorganisma berbahaya
kepada manusia
2. Hasil pembelajaran:

menyatakan kesan
mikroorganisma
berbahaya ke atas
manusia,
menghubungkaitka
n jenis
mikroorganisma
dengan penyakit,
memerihalkan
symptom utama
penyakit yang
disebabkan oleh
mikroorganisma,
memerihalkan
pelbagai cara
bagaimana
mikroorganisma
boleh
menyebabkan
jangkitan.

Aktiviti

guru menyatakan kesan
mikroorganisma berbahaya ke atas
manusia,
 guru menghubungkaitkan jenis
mikroorganisma dengan penyakit,
 guru memerihalkan symptom utama
penyakit yang disebabkan oleh
mikroorganisma,
 guru memerihalkan pelbagai cara
bagaimana mikroorganisma boleh
menyebabkan jangkitan.
Refleksi: