You are on page 1of 3

Sn V.

57: Upajjhatthana sutta Page 1 of 3

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Khuddaka nikaya ---\\ Sutta nipata ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.57

Upajjhatthana sutta
Predmeti kontemplacije

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

"Pet je činjenica o kojima bi svako trebalo češto da razmišlja, bilo da je reč o ženi ili muškarcu,
laiku ili zaređenom. Kojih pet?

'Podložan sam starenju, nisam umakao starenju.' To je prva činjenica o kojoj bi svako trebalo
često da razmišlja, bilo da je reč o ženi ili muškarcu, laiku ili zaređenom.

'Podložan sam bolesti, nisam umakao bolesti'...

'Podložan sam smrti, nisam umakao smrti'...

'Promeniću se, odvojiti od svega što mi je drago i što me privlači'...

'Ja sam vlasnik svojih dela (kamma), baštinik svojih dela, rođen zbog svojih dela, u vezi sa
svojim delima i imam svoja dela kao svog sudiju. Šta god da uradim, dobro ili loše, to će mi
ostati u nasleđe'

To je pet činjenica o kojima bi svako trebalo češto da razmišlja, bilo da je reč o ženi ili muškarcu,
laiku ili zaređenom.

Onda, na koji način bi trebalo razmišljati: 'Podložan sam starenju, nisam umakao starenju'? Ima
bića koja su otrovana [tipičnim] otrovom mladih, a to je mladost. Zbog te otrovanosti mladošću,
oni se loše ponašaju telom... govorom... i mišlju. Ali kada često razmišljaju o ovoj činjenici, ta
otrovanost mladošću biće ili potpuno napuštena ili sve slabija...

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-57.html 4/14/2007
Sn V.57: Upajjhatthana sutta Page 2 of 3

Onda, na koji način bi trebalo razmišljati: 'Podložan sam bolesti, nisam umakao bolesti'? Ima
bića koja su otrovana [tipičnim] otrovom zdravih, a to je zdravlje. Zbog te otrovanosti zdravljem,
oni se loše ponašaju telom... govorom... i mišlju. Ali kada često razmišljaju o ovoj činjenici, ta
otrovanost zdravljem biće ili potpuno napuštena ili sve slabija...

Onda, na koji način bi trebalo razmišljati: 'Podložan sam smrti, nisam umakao smrti'? Ima bića
koja su otrovana [tipičnim] otrovom živih, a to je život. Zbog te otrovanosti životom, oni se loše
ponašaju telom... govorom... i mišlju. Ali kada često razmišljaju o ovoj činjenici, ta otrovanost
životom biće ili potpuno napuštena ili sve slabija...

Onda, na koji način bi trebalo razmišljati: 'Promeniću se, odvojiti od svega što mi je drago i što
me privlači'? Ima bića koja osećaju želju i strast prema stvarima koje su im drage i privlačne.
Zbog te strasti, oni se loše ponašaju telom... govorom... i mišlju. Ali kada često razmišljaju o
ovoj činjenici, ta želja i strast prema stvarima koje su im drage i privlačne biće ili potpuno
napuštena ili sve slabija...

Onda, na koji način bi trebalo razmišljati: 'Ja sam vlasnik svojih dela, baštinik svojih dela, rođen
zbog svojih dela, u vezi sa svojim delima i imam svoja dela kao svog sudiju. Šta god da uradim,
dobro ili loše, to će mi ostati u nasleđe'? Ima bića koja se loše ponašaju telom... govorom... i
mišlju. Ali kada često razmišljaju o ovoj činjenici, loše ponašanje telom... govorom... i mišlju biće
ili potpuno napušteno ili sve slabije...

Sada plemeniti sledbenik ovako razmišlja: 'Nisam samo ja podložan starenju, onaj koji nije
umakao starenju. Kakva god da postoje bića -- prošla i buduća, koja se rađaju ili umiru -- sva su
ona podložna starenju i nisu umakla starenju.' Kada često razmišlja o ovome, delovi puta mu se
ukazuju. On postaje privržen putu, razvija ga, neguje. I kako postaje privržen putu, razvija ga i
neguje, okovi bivaju odbačeni, skrivene sklonosti uništene.

Onda plemeniti sledbenik ovako razmišlja: 'Nisam samo ja podložan bolesti, onaj koji nije
umakao bolesti' ... 'Nisam samo ja podložan smrti, onaj koji nije umakao smrti' ... 'Neću se samo
ja promeniti, odvojiti od svega što mi je drago i što me privlači' ...

Plemeniti sledbenik ovako razmišlja: 'Nisam samo ja vlasnik svojih dela, baštinik svojih dela,
rođen zbog svojih dela, u vezi sa svojim delima i imam svoja dela kao svog sudiju; onaj koji šta
god da uradi, dobro ili loše, to će mu ostati u nasleđe. Kakva god da postoje bića -- prošla i
buduća, koja se rađaju ili umiru -- sva bića su vlasnici svojih dela, baštinici svojih dela, rođeni
zbog svojih dela, u vezi sa svojim delima i imaju svoja dela kao svog sudiju. Šta god da urade,
dobro ili loše, to će im ostati u nasleđe.' Kada često razmišlja o ovome, delovi puta mu se
ukazuju. On postaje privržen putu, razvija ga, neguje. I kako postaje privržen putu, razvija ga i
neguje, okovi bivaju odbačeni, skrivene sklonosti uništene."

Podložni rođenju, podložni starenju,


podložni smrti,
svetovni ljudi su

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-57.html 4/14/2007
Sn V.57: Upajjhatthana sutta Page 3 of 3

zgađeni nad onima što pate


nad onim čemu su i oni sami podložni.
Ako i ja treba da budem zgađen
nad bićima koja su podložna svemu tome,
ja onda ne pristajem,
da živim kao i oni.'

Zadržavajući taj stav --


znanje o Dhammi
lišen svakog poseda --
prevladah svaku opijenost
bogatstvom, mladošću i životom
kao onaj što u odvraćenosti
vidi spokojstvo.

U meni se javi energičnost,


oslobođenost jasno sagledah.
Sada više nema načina
da uživam u čulnim zadovoljstvima.
Slédeći tok svetačkog života,
ja se više ne preporađam.

Rev. 17/4/2004

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an5-57.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-57.html 4/14/2007