You are on page 1of 4

AN V.

75: Yodhajiva sutta Page 1 of 4

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Khuddaka nikaya ---\\ Sutta nipata ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.75

Yodhajiva sutta
Ratnik (1)

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Napomena: Ovaj govor je upućen monasima i tiče se njihove borbe da održe svoj zavet celibata
i u toj borbi izađu kao pobednici. Bud atakvog monaha pobednika poredi sa ratnikom
pobednikom, što je poređenje koje je verovatno trebalo u monasima da podstakne njihov muški
ponos (videti AN VII.48). U ovoj analogiji, onaj koji poštuje celibat nije slabić, već ratnik najvišeg
stupnja. Pošto se onaj ko pokušava da održi celibat prvo sukobljava sa privlačnošću prema
ženama, žene u ovom govoru imaju ulogu najbližeg neprijatelja. Na žalost, nemamo nikakvih
svedočanstava o tome kako je Buda savetovao svoje sledbenice da čuvaju svoj celibat, pa ne
znamo da li bi koristio analogiju sa ratnicom kad bi ih podučavao odupiranju privlačnosti prema
muškarcima ili bi možda upotrebio neku drugu analogiju ne bi li efikasnije podstakao njihov
ženski ponos (videti takođe AN VII.48). Međutim, ima govora u pali kanonu u kojima se opisuju
monahinje koje su sačuvale svoj celibat pri susretu sa muškarcima u šumi. Najbolji primer je
Therigatha XIV, a ima i drugih primera kad su se monahinje oduprle iskušenju u Bhikkhuni
samyutta. Na kraju krajeva, naravno, pravi neprijatelj je u nama, a ne izvan nas. To pokazuje i
činjenica da monasi u ovom govoru moraju sam ida očvrsnu i okončaju nečistoće koje im
stvaraju čulna zadovoljstva u sopstvenom umu pre nego što se mogu smatrati istinskim
pobednicima.

"Monasi, postoji pet vrsta ratnika na ovom svetu. Kojih pet?

Ima ratnika koji, kad vidi oblak prašine (koji je podigla neprijateljska vojska), postaje kolebljiv,
malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u borbu. Neki ratnici su takvi. To je prva vrsta ratnika
na ovom svetu.

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-75.html 4/14/2007
AN V.75: Yodhajiva sutta Page 2 of 4

Zatim ima ratnika koji može podneti oblak prašine, ali kada vidi vrh neprijateljskog barjaka
postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u borbu. Neki ratnici su takvi. To je
druga vrsta ratnika na ovom svetu.

Zatim ima ratnika koji može podneti oblak prašine i vrh neprijateljskog barjaka, ali kad čuje
tutanj (nadolazeće vojske) postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u borbu.
Neki ratnici su takvi. To je treća vrsta ratnika na ovom svetu.

Zatim ima ratnika koji može podneti oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka i tutanj, ali kad
dođe do borbe prsa u prsa biva proboden i pada ranjen. Neki ratnici su takvi. To je četvrta vrsta
ratnika na ovom svetu.

Zatim ima ratnika koji može podneti oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka, tutanj i borbu
prsa u prsa. Kad dobije bitku, pobednik u bici, ostavlja je na samom vrhuncu. Neki ratnici su
takvi. To je peta vrsta ratnika na ovom svetu.

To su pet vrsta ratnika koji postoje na ovom svetu.

Na isti način, monasi, postoji među monasima pet vrsta ljudi nalik ovim ratnicima. Kojih pet?

[1] "Ima monaha koji, kad vidi oblak prašine, postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno,
ne može da nastavi svetački život. Objavljujući svoju slabost u vežbanju, on napušta vežbanje i
okreće se nižem životu. Šta je za njega taj oblak prašine? Ima monaha koji čuje: 'U tom selu ili
gradu ima žena ili devojka lepo građena, lepo izgleda, šarmantna, obdarena savršenom
ženstvenošću.' Kad to čuje, on postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne može da
nastavi svetački život. Objavljujući svoju slabost u vežbanju, on napušta vežbanje i okreće se
nižem životu. To je za njega onaj oblak prašine? Takav čovek, kažem vam, jeste kao onaj ratnik
koji kad vidi oblak prašine, postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u borbu.
Neki ljudi su takvi. To je prva vrsta ljudi među monasima nalik ovim ratnicima.

[2] "Ima zatim monaha koji može savladati oblak prašine, ali kad vidi vrh neprijateljskog barjaka
postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne može da nastavi svetački život. Objavljujući
svoju slabost u vežbanju, on napušta vežbanje i okreće se nižem životu. Šta je za njega taj vrh
neprijateljskog barjaka? Ima monaha koji ne samo da čuje: 'U tom selu ili gradu ima žena ili
devojka lepo građena, lepo izgleda, šarmantna, obdarena savršenom ženstvenošću.' On i sam
vidi da u tom selu ili gradu ima žena ili devojka lepo građena, lepo izgleda, šarmantna, obdarena
savršenom ženstvenošću. Kad to vidi, on postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne
može da nastavi svetački život. Objavljujući svoju slabost u vežbanju, on napušta vežbanje i
okreće se nižem životu. To je za njega onaj vrh neprijateljskog barjaka? Takav čovek, kažem
vam, jeste kao onaj ratnik koji može savladati oblak prašine, ali kad vidi vrh neprijateljskog
barjaka postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u borbu. Neki ljudi su takvi.
To je druga vrsta ljudi među monasima nalik ovim ratnicima.

[3] "Ima zatim monaha koji može savladati oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka, ali kad

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-75.html 4/14/2007
AN V.75: Yodhajiva sutta Page 3 of 4

čuje tutanj (nadolazeće vojske) postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u
borbu. Objavljujući svoju slabost u vežbanju, on napušta vežbanje i okreće se nižem životu. Šta
je za njega taj tutanj? Ima monaha koji ode u divljinu, u podnožje drveta ili na otvoren prostor.
Onda naiđe neka žena i počne da se osmehuje na njega, doziva ga, naglas smeje i začikava ga. I
kad se ona osmehuje na njega, doziva ga, naglas smeje i začikava ga, on postaje kolebljiv,
malakše, ne postavi se odlučno, ne može da nastavi svetački život. Objavljujući svoju slabost u
vežbanju, on napušta vežbanje i okreće se nižem životu. To je za njega onaj tutanj. Takav čovek,
kažem vam, jeste kao onaj ratnik koji može savladati oblak prašine i vrh neprijateljskog barjaka,
ali kad čuje tutanj postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u borbu. Neki ljudi
su takvi. To je treća vrsta ljudi među monasima nalik ovim ratnicima.

[4] "Ima zatim monaha koji može savladati oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka i tutanj, ali
kad dođe do borbe prsa u prsa biva proboden i pada ranjen. Šta je za njega ta borba prsa u
prsa? Ima monaha koji ode u divljinu, u podnožje drveta ili na otvoren prostor. Onda naiđe neka
žena i sedne pored njega, legne pored njega, baci se preko njega. Kad ona sedne pored njega,
legne pored njega, baci se preko njega on -- ne odbacujući vežbanje, ne objavljujući svoju
slabost -- ima sa njom snošaj. To je za njega ona borba prsa u prsa. Takav čovek, kažem vam,
jeste kao onaj ratnik koji može savladati oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka i tutanj, ali
kad dođe do borbe prsa u prsa biva proboden i pada ranjen. Neki ljudi su takvi. To je četvrta
vrsta ljudi među monasima nalik ovim ratnicima.

[5] "Ima zatim monaha koji može savladati oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka, tutanj i
borbu prsa u prsa. Kad dobije bitku, pobednik u bici, ostavlja je na samom vrhuncu. Šta je za
njega ta pobeda u bici? Ima monaha koji ode u divljinu, u podnožje drveta ili na otvoren prostor.
Onda naiđe neka žena i sedne pored njega, legne pored njega, baci se preko njega. Kad ona
sedne pored njega, legne pored njega, baci se preko njega on se izmakne, oslobodi i ode kud mu
je volja.

On nalazi utočište na osamljenom mestu u divljini, u podnožju drveta, na planini, u klisuri, pećini,
na zgarištu, u šumi, na otvorenom, u plastu sena. Otišavši u divljinu, u podnožje drveta ili na
otvoren prostor, on sedne, prekrštenih nogu, uspravnog tela i usredsređene pažnje.

Napuštajući gramzivost prema ovome svetu, on boravi svesti lišene granzivosti. On svoj um
pročišćuje od gramzivosti. Napuštajući zlovolju i ljutnju, on boravi svesti lišene zlovolje i ljutnje,
saosećajući za dobrobit svih bića. On svoj um pročišćuje od zlovolje i ljutnje. Napuštajući tromost
i pospanost, on boravi svesti lišene tromosti i pospanosti, sabran, budan, uočavajući svetlost. On
svoj um pročišćuje od tromosti i pospanosti. Napuštajući nemir i teskobu, on boravi nepomućen,
uma potpuno smirenog. On svoj um pročišćuje od nemira i teskobe. Napuštajući neizvesnost, on
boravi prevladavši neizvesnost, bez ikakvih dilema u pogledu povoljnih mentalnih kvaliteta. On
svoj um pročišćuje od neizvesnosti.

Napustivši tih pet prepreka, bolesti svesti koje kvare uvid, potom -- potpuno se povukavši od
senzualnosti, povukavši se od štetnih [mentalnih] svojstava -- ulazi i ostaje u prvom

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-75.html 4/14/2007
AN V.75: Yodhajiva sutta Page 4 of 4

zadubljenju: ushićenju i zadovoljstvu rođenim iz povučenosti, praćeni usmerenom mišlju i


vrednovanjem. Smirujući usmerenu misao i vrednovanje, ulazi on i ostaje u drugom zadubljenju:
ushićenju i zadovoljstvu rođenim iz sabranosti, sažimanju svesnosti, lišene usmerene misli i
vrednovanja -- unutrašnjem pouzdanju. Sa bleđenjem ushićenja, ostaje on u ravnodušnosti,
sabran i budan, fizički osetljiv na zadovoljstvo. Ulazi i ostaje u trećem zadubljenju, za koje
Plemeniti objavljuju: 'Ravnodušan i sabran, ima on prijatno boravište.' Napuštajući zadovoljstvo i
bol, kao kod ranijeg nestanka zanosa i nespokojstva, ulazi i ostaje u četvrtom zadubljenju: čistoti
ravnodušnosti i sabranosti, ni-zadovoljstvu-ni-bolu.

Uma tako skencentrisanog, pročišćenog i blistavog, neukaljanog, lišenog manjkavosti, gipkog,


elastičnog, postojanog i nepokolebljivog, on ga usmerava i okreće ka znanju o iskorenjivanju svih
mentalnih nečistoća. On uviđa, ovde i sada: 'Ovo je patnja... Ovo je nastanak patnje... Ovo je
prestanak patnje... Ovo je put koji vodi do prestanka patnje... Ovo su mentalne nečisotće... Ovo
je nastanak nečistoća... Ovo je nestanak nečistoća... Ovo je put koji vodi do nestanka nečistoća.'
Njegovo srce, tako znajući, tako uviđajući, oslobođeno je nečistoća senzualnosti, nečistoća
bivanja, nečistoća neznanja. Sa oslobađanjem dolazi saznanje: 'Oslobođen'. On uviđa da: nema
više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno što je trebalo učiniti: 'Ništa više nije
ostalo da se učini na ovome svetu.'

To je za njega ona pobeda. Takav čovek, kažem vam, jeste kao onaj ratnik koji može savladati
oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka, tutanj i borbu prsa u prsa. Kad dobije bitku, pobednik
u bici, ostavlja je na samom vrhuncu. Neki ljudi su takvi. To je peta vrsta ljudi među monasima
nalik ovim ratnicima.

To su pet vrsta ljudi među monasima nalik ovim ratnicima."

Rev. 1/7/2002

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an5-75.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-75.html 4/14/2007