You are on page 1of 5

GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

netrestný odbor
Štúrova 2, 812 85 Bratislava

VI/1 Gd 37/16/1000 - 15

Bratislava 12 . apríla 2016

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
K čís.: 3426/2016/15-PR
Vec : Podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami
a nakladania s majetkom v mestskej časti Bratislava - Petržalka
Príloha : zväzok písomností
Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky bol 29. januára 2016 osobne
podaný Váš podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami a
nakladania s majetkom v mestskej časti Bratislava - Petržalka vykonanej od 22.
októbra 2015 do 23. novembra 2015. Namietate pravdivosť kontrolného zistenia
týkajúceho sa koncesnej zmluvy „Prevádzka parkovacieho systému mestskej časti
Bratislava - Petržalka". Kontrolné zistenie v protokole o výsledku kontroly konštatuje,
že predmetná koncesná zmluva nebola pred podpisom starostu schválená miestnym
zastupiteľstvom, čím mestská č'asť nepostupovala v súlade s § 11 ods. 4 písm. a)
zákona o obecnom zriadení.
V dopinení podnetu z 18. februára 2016 požadujete preskúmať zákonnosť
postupu kontrolórov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri
preverovaní Vašich písomných námietok proti pravdivosti, úpinosti
a preukázateľnosti kontrolných zistení uvedených v protokole. Poukazujete pritom
na predchádzajúce mediálne vystúpenie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky zo 16. decembra 2015, ktoré podľa Vášho názoru postup
kontrolórov ovplyvnilo. Namietate tiež rozhodnutie predsedu Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky z 2. februára 2016 č. Z001241/2016/1152/RKA, ktorým Vami vznesenej námietke zaujatosti voči
kontrolórom a d'alším zamestnancom nevyhovel.
V druhom dopinení podnetu zo 4. marca 2016 poukazujete na neodbornosť
kontrolórov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, lebo napriek
konštatovaniu porušenia zákona mestskou časťou Bratislava - Petržalka nenavrhli

žiadne opatrenia na nápravu. Taktiež rozširujete a dopĺňate svoju argumentáciu
smerujúcu proti pravdivosti kontrolného zistenia týkajúceho sa koncesnej zmluvy
„Prevádzka parkovacieho systému mestskej časti Bratislava - Petržalka".
Zo zadovážených podkladov vyplýva, že zákonom vymedzená pôsobnosť
prokuratúry neumožňuje preskúmat' zákonnost' postupov namietaných vo Vašom
podnete.
Prokuratúra ako štátny orgán môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v
rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (čl. 2 ods. 2 1:Istavy Slovenskej republiky).
Zásada viazanosti právom znamená, že prokurátori môžu konat' len na
základe zákona a v jeho medziach.
Rozsah pôsobnosti prokurátora pri výkone dozoru nad dodržiavaním
zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej
správy vymedzuje § 20 a § 21 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov.
Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov orgánmi verejnej správy v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Podľa
odseku 2 citovaného ustanovenia orgánmi verejnej správy sa na účely tohto zákona rozumejú
a) orgány štátnej správy,
b) orgány územnej samosprávy,
c) štátne orgány a iné právnické osoby, ktoré osobitný zákon spinomocňuje na vydanie
všeobecne záväzného právneho predpisu,
d) právnické osoby, ktorým osobitný zákon zveril rozhodovanie o právach a
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy; dozor nad
činnostou orgánov záujmovej samosprávy prokurátor nevykonáva, ak osobitný zákon
neustanovuje inak.
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov orgánmi verejnej správy prokurátor dbá na to, aby svoje zákonné povinnosti aktívne
pinili predovšetkým kontrolné orgány.
Podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy preskúmavaním zákonnosti
1. všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi verejnej správy,
2. smerníc, uznesení, úprav , opatrení a iných právnych aktov vydaných na zabezpečenie
pinenia úloh v oblasti verejnej správy ( d'alej len „ opatrenie" ),
3. rozhodnutí vydaných v jednotlivých veciach v oblasti verejnej správy (d'alej len
"rozhodnutie"),
4. postupu orgánov verejnej správy pri vydávaní opatrení a rozhodnutí.

2

K tomu, aby mohol prokurátor realizovat' svoju pôsobnost', musia byt' súčasne
spinené dve podmienky a to, že sa jedná o postup a rozhodnutie v oblasti verejnej
správy (vecná podmienka), a že takýto postup alebo rozhodnutie realizuje orgán
verejnej správy ako ho definuje § 20 ods. 2 zákona o prokuratúre (subjektívna
podmienka).
Protokol o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky a oznámenie o preverení námietok kontrolovanému subjektu sú úkony
orgánu štátu. Ich obsah má autoritatívny vzťah k ich adresátovi, teda
kontrolovanému subjektu. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako orgán
štátu nevystupuje pri vykonávaní kontroly iba v pozícii oznamovateľa jej výsledkov,
ale najmä v úlohe vykonávateľa štátnej moci. Ak ale jeho úkony neobsahujú
opatrenia smerujúce k nastoleniu zákonného stavu, a teda nedochádza
k autoritatívnemu uloženiu povinností či priznaniu práv, nemožno tieto jeho úkony
stotožniť s opatreniami alebo rozhodnutiami, ktorými by sa vrchnostensky menili
práva a povinnosti kontrolovaného subjektu. Inými slovami, protokol o výsledku
kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a oznámenie
o preverení námietok kontrolovanému subjektu povinnosti autoritatívne neukladajú
a tiež práva nepriznávajú. Preto tieto úkony nemožno považovať za opatrenia alebo
rozhodnutia.
So zreteľom na ust. § 15 ods. 1 zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom
kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov protokol o
výsledku kontroly a oznámenie o preverení námietok nie sú opatreniami či
rozhodnutiami ako to vyžaduje ust. § 21 ods. 1 písm. a) v bodoch 2 a 3 zákona č.
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Z uvedeného vyplýva, že prokurátor nie je oprávnený preskúmať zákonnosť
takého postupu orgánu verejnej správy, ktorý nie je postupom pri vydávaní opatrení
a rozhodnutí .
Je potrebné vyjadriť sa k rozhodnutiu predsedu Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky z 2. februára 2016 č. Z-001241/2016/1152/RKA, ktorým
Vami vznesenej námietke zaujatosti voči kontrolórom a d'alším zamestnancom
nevyhovel.
Treba prisvedčiť Vašej námietke, že odôvodnenie tohto rozhodnutia
nezodpovedá ust. § 19 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom
úrade Slovenskej republiky.
Túto skutočnost' Generálna prokuratúra Slovenskej republiky signalizovala
Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky na vykonanie potrebných
opatrení s cieľom preventívne predíst' porušeniam zákona v podobných situáciách.
Nie je totiž prípustné, aby štátne orgány vychádzajúc iba zo svojho
postavenia rozhodovali pri svojom postupe spôsobom, ktorý nezodpovedá zákonu.
3

O to viac sa zákonné postupy a rozhodnutia očakávajú od štátneho orgánu
akým je Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a jeho predseda.
Rozhodnutie o námietke zaujatosti je v tejto veci súčasťou postupu pri
vykonávaní kontroly, nie je zavŕšením tohto postupu, ale slúži na zaistenie priebehu
tohto postupu. Týmto rozhodnutím sa nemohli zmenit' práva alebo povinnosti
kontrolovaného subjektu. Vzhľadom na skutočnosť, že prokurátor nie je oprávnený
preskúmať zákonnosť postupu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
pri vykonávaní kontroly, nepatrí do pôsobnosti prokuratúry preskúmať ani
zákonnosť rozhodnutia o námietke zaujatosti ako súčasti takéhoto postupu.
K vašej d'alšej námietke treba povedat', že prokurátor nie je oprávnený
posudzovat' odbornú spôsobilosť kontrolórov Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky.
Preto je namieste vo vzťahu k postupu Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky uzavriet', že na realizovanie pôsobnosti prokurátora nie je
v tejto veci spinená vecná podmienka, ktorú predstavuje postup orgánu verejnej
správy pri vydávaní opatrení a rozhodnutí tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 21
ods. 1 písm. a) v bode 4. zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov.
I ked' prokurátor dbá na to, aby svoje zákonné povinnosti aktívne pinili
predovšetkým kontrolné orgány, môže uplatitovať svoju pôsobnosť i voči
kontrolným orgánom len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Dbať na
pinenie povinností kontrolnými orgánmi súčasne neznamená zasahovať do ich
činnosti takým spôsobom, že by prokurátor svojimi úsudkami hodnotil postupy
a nahrádzal tak kontrolné zistenia.
So zreteľom na uvedené skutočnosti nie sú spinené zákonné podmienky na
preskúmanie zákonnosti postupov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky namietaných vo Vašom podnete.
Napokon sa v záležitosti koncesnej zmluvy uzavretej 24. júna 2015 na
zabezpečenie prevádzky parkovacieho systému mestskej časti Bratislava - Petržalka
žiada konštatovať, že spoločnosť EEI s.r.o. ako koncesionár od koncesnej zmluvy
odstúpila 27. októbra 2015. Podľa Dohody z 2. decembra 2015 o vysporiadaní
nárokov z tejto ukončenej koncesnej zmluvy zmluvné strany, t.j. Mestská časť
Bratislava - Petržalka ako objednávateľ a spoločnosť EEI s.r.o. ako koncesionár
spoločne uznávajú a vyhlasujú, že koncesná zmluva zanikla týmto odstúpením od
zmluvy a že voči sebe nemajú v súvislosti s týmto odstúpením žiadne nároky.
Túto skutočnosť by prokurátor nemohol obíst' pri posudzovaní verejného
záujmu vykonat' opatrenia na zabezpečenie ochrany práv a zákonom chránených
záujmov ako to vyžaduje ust. § 3 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v
4

znení neskorších predpisov, a to za stavu, že by boli spinené zákonné podmienky na
preskúmanie zákonnosti postupov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky v tejto veci.
Týmto je Váš podnet Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky
vybavený.
V prílohe zasielam zväzok písomností, ktoré ste priložili k podnetu.

Í.)
JUDr. Ivan M i n á
rok tor

5