½Öþ<Ç ºÉ֤ɽþ iÉÉä

ºÉÚ®úVÉ näùJÉÉ,

{É®ú ¶ÉÉ¨É ºÉä {ɽþ±Éä ½þÒ CªÉÉå
+ÄvÉä®úÉ näùJÉÉ?

Ê´ÉEòÉºÉ Eäò <ºÉ EòÉ±É ¨Éå,

ªÉ½þ EèòºÉÒ EòɱÉÒ ®úÉiÉ ½èþ?

MÉÚÄVÉiÉä lÉä ®úÉMÉ VɽþÉÄ

M

ÉÚVÄ É
i Éä l

...........

.... ®úÉM
É Vɽ
þÉÄ

.... ®úÉM
É Vɽ
þÉÄ

Éä.....
.......
.........
.. . . .

®úÉM

þÉÄ

.
Éä....
l
ä
É
i
MÉÚÄVÉ

...

.. .
. . ..

..

ÉÚVÄ É
i Éä l

....
.

... .

. . ..
....
...

..

..

ɽ
ÉV

Éä.....
.......
.........
.. . . .

...........

½þÉÄ
.. ®úÉMÉ VÉ
.
.
.
.
.
.
.
.
........
.
.
.
.
.
.
.
.
MÉÚÄVÉiÉä lÉä...............

M

+ÉVÉ ¤É¨ÉÉå EòÒ +É´ÉÉWÉ ½èþ*

+ÉVÉ

¤É¨ÉÉå EòÒ +É´ÉÉWÉ ½èþ*

¶ÉÒiÉ @ñiÉÖ ¨Éå

ªÉ½þ =¹¨ÉÉ CªÉÉå ½èþ?

+ɶÉÉ+Éå Eäò ºÉÉ´ÉxÉ ¨Éå

CªÉÉå JÉÚxÉ EòÒ ¤É®úºÉÉiÉ ½èþ?

MÉÚÄVÉiÉä lÉä ®úÉMÉ VɽþÉÄ
+ÉVÉ ¤É¨ÉÉå EòÒ +É´ÉÉWÉ ½èþ*

CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?
CªÉÉå?
EèòºÉä?

CªÉÉå? EèòºÉä?
MÉÚÄVÉiÉä lÉä ®úÉMÉ VɽþÉÄ,
+ÉVÉ ¤É¨ÉÉå EòÒ +É´ÉÉWÉ ½èþ?

+¤É,
Eò¤ÉÚiÉ®úÉå Eäò näù¶É ¨Éå,
ÊMÉrùÉå EòÉ ®úÉVÉ ½èþ*
MÉÚÄVÉiÉä lÉä ®úÉMÉ VɽþÉÄ,
+ÉVÉ ¤É¨ÉÉå EòÒ +É´ÉÉWÉ ½èþ*

½Öþ<Ç ºÉ֤ɽþ iÉÉä ºÉÚ®úVÉ näùJÉÉ,
{É®ú ¶ÉÉ¨É ºÉä {ɽþ±Éä ½þÒ CªÉÉå
+ÄvÉä®úÉ näùJÉÉ!
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò <ºÉ EòÉ±É ¨Éå,
ªÉ½þ EèòºÉÒ EòɱÉÒ ®úÉiÉ ½èþ?
MÉÚÄVÉiÉä lÉä ®úÉMÉ VɽþÉÄ
+ÉVÉ ¤É¨ÉÉå EòÒ +É´ÉÉWÉ ½èþ*
¶ÉÒiÉ @ñiÉÖ ¨Éå
ªÉ½þ =¹¨ÉÉ CªÉÉå ½èþ?
+ɶÉÉ+Éå Eäò ºÉÉ´ÉxÉ ¨Éå
CªÉÉå JÉÚxÉ EòÒ ¤É®úºÉÉiÉ ½èþ?
MÉÚÄVÉiÉä lÉä ®úÉMÉ VɽþÉÄ
+ÉVÉ ¤É¨ÉÉå EòÒ +É´ÉÉWÉ ½èþ*
CªÉÉå? EèòºÉä?
+¤É,
Eò¤ÉÚiÉ®úÉå Eäò näù¶É ¨Éå,
ÊMÉrùÉå EòÉ ®úÉVÉ ½èþ*
MÉÚÄVÉiÉä lÉä ®úÉMÉ VɽþÉÄ,
+ÉVÉ ¤É¨ÉÉå EòÒ +É´ÉÉWÉ ½èþ*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful