LEONIDES S.

VIRATA MEMORIAL SCHOOL Rio Tuba, Bataraza, Palawan

SILABUS SA ARALING PANLIPUNAN IV EKONOMIKS SY 2009 ± 2010

Inihanda ni:

GNG. REMEDIOS G. SALANGA Guro

LEONIDES S. VIRATA MEMORIAL SCHOOL Rio Tuba, Bataraza, Palawan

SILABUS SA ARALING PANLIPUNAN IV EKONOMIKS SY 2009 ± 2010

Inihanda ni:

GNG. REMEDIOS G. SALANGA Guro

LEONIDES S, VIRATA MEMORIAL SCHOOL De La Salle Supervised School Rio Tuba, Bataraza, Palawan

SILABUS SA ARALING PANLIPUNAN IV

I.

Paglalarawan ng Kurso Ang Araling Panlipunan IV ay ang pag-aaral ng Ekonomiks. Batay sa mga batayang prinsipyo ng ekonomiks ang mga pagsusuring ginagawa sa mga isyung-pulitiko at pangkabuhayan ng bansa.

Ang Araling Panlipunan IV ay nakatuon sa pag-aaral ng Ekonomiks. Nakatuon dito ang iba¶t-ibang aspeto na may kinalaman sa paglinang ng kabihasnan ng Pilipinas , Asia at daigdig at kaunlaran ng tao. Binibigyang-diin ang pagpapahalagang pangkatauhan (values), kritikal at mapanuring pag-iisip, kasanayan sa pagpapasya at pagpapahayag upang maging responsible at matalinong mamamayan ng ating bansa ngayon at sa darating na panahon. Ang kursong ito ay nahahati-hati sa apat na bahagi. Ang una ay natutungkol sa diwa at mga saligan ng pag-aaral ng ekonomiks; ang ikalawa ay tungkol sa maykroekonomiks; ang ikatlo ay natutungkol sa makroekonomiks; at ang pangapat ay ang mga pangunahing sektor ng ekonomya ng Pilipinas. Ang saklaw ng kursong ito ay ang mga prinsipyo, teorya, institusyong pangekonomya, sistemang pang-ekonomya at mga batayan ng pagsulong at pag-unlad ng mga bansa. Tinatalakay din dito ang sandigan at kasaysayan ng ating ekonomya, mga suliranin sa pag-unlad at iba pang paksang may kaugnayan sa programa ng pagtatag ng maunlad na ekonomya. Nilalayon ng kursong ito na linangin ang mga kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga ng isang mag-aaral upang makatulong sa pambansang pag-unlad ng ekonomya.

II. Layuning Panlahat

1. Nauunawaan ang mga batayang kaisipan at pamamaraan sa ekonomya 2. Naipapamalas ang maka-agham na saloobin sa pagsusuri at paglutas ng mga suliraning pangkabuhayan

3. Naisasaloob ang kahalagahan ng wastong paggamit, pangangalaga at pagpapaunlad ng mga pinagkukunangyaman 4. Naipamamalas ang wastong saloobin sa paggawa, pagiging produktibo, sariling pagsisikap at pagtangkilik ng sariling produkto 5. Naitatangi ang mga kaugaliang nakakatulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan 6. Nauunawaan ang kahalagahan ng pakikipag-asahan at pakikipagtulungang pangkabuhayan 7. Napahahalagahan ang bahaging ginagampanan ng bawat mamamayan sa pagtataguyod ng kapakanang panlahat

III. Paraan ng Pagmamarka Pangmarkahang Pagsusulit Pagsusulit Partisipasyon sa Klase Mahabang Pagsusulit Proyekto Takdang Aralin Kabuuan

- 25 % - 15 % - 30 % - 10 % 5% - _15 %_ 100 %

Yunit Kredit: Laang Oras Pangklasrum: Ang Araling Panlipunan ay gugugol ng 250 minuto sa loob ng limang araw sa isang linggo. IV. Mga Sanggunian 1. Bilisano, Jose B. et al. Economic Development and Progress. Metro Manila: Social Studies Publications, Inc., 1988. 2. Castillo, Andres V. Philippine Economics. Manila, 1969. 3. Imperial, Consuelo M. et al. Pana-Panahon: Ekonomiks. Manila: Rex Book Store, 1999. 4. Kagawaran ng Repormang Pansakahan. Ang Pinalawak na Programa ng Repormang Pansakahan. 1989. 5. Macarubbo, J. et al. Ekonomiks Ngayon: Pinagaan at Pinaunlad. Quezon City: New Horizon Publication. 1991. 6. Mc Connel, Campbell R. Economics. Mc Graw Hill Book Company, Reprinted by National Book Store, 1984. 7. Rillo, Julia D. et al. Makabayan_Serye IV:_Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad ± Vibal Publishing House, Inc., 2007 8. Sebastian, Victoria V. et al. Ekonomiks. Metro Manila: VS Publication and Trading,1991. 9. SEDP III . Ekonomiks. Manila: DECS, 1991. 10. Sicat, Gerardo P. Economics. Metro Manila: National Book Store, 1983.

11. Tolentino,Rhodora R. et al. Ekonomiks. Manila: Saint Bernadette Publication, 1991 12. Tullao, Tereso Jr. S. Unawain Natin Ang Eknomiks Sa Diwang Pilipino. Manila: Phoenix Publishing House, Inc. 1990.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful