You are on page 1of 1

ROMANIA

JUDETUL TIMI$
COMUNA PERIAM
Periam, str. Muregului nr. I bis, judeful Timig, cod pogtal: 307315;Tel:0256/375001;
F ax. 0256137 5002, www.primatimperiam.ro, e-mail: office@primatimperiam.ro

Nr. inres. 1182/6din data d" .1,E.,!.j.?.,.2016

CERERE DE OFERTA
ACHIZITIE DIRECT.A DE LUCRARI DE CONSTRUCTII DE PARCARI

Cod CPV: 45223300-9.

Lucriri

de construcfii de

parciri

Prin prezenta va rugam sa aveti amabilitatea de a ne transmite o oferta de pret pentru urmatoarele Lucrdri de
construclii de parcdri.
Cerinte generale:
Oferta va fi valabila pe o perioada de 30 zile lucratoare.
Oferta de pret va fi comunicata ACHIZITORULUI -personal la Primdria Comunei Periam, Str. Mureqului nr. I bis,

judetul Timiq, pe fax:

0256137 5002.
Preful va fi exprimat in Lei.
valoare estimata: 125.000 RoN + TVA
Criteriul de atribuire: preful cel mai scizut.
Caiet de sarcini: se solicita de la sediul Primdriei Periam.

Date achizitor:

PRIMARIA COMUNEI PERIAM
JUDETUL TIMI$
STRADA MURE$ULUI NR. 1 BIS
TEL/FAX: 0256-37 5001 /025 6/ 37 5002
Sursa de finantare:
Bugetul local

OBLIGATII ACHIZITOR:
Pe parcursul intregului proces de achizitie publica achizitorul isi asuma responsabilitatea de a respecta urmatoarele
principii: nediscriminare, tratament egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor
publice"

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie :
Denumire: C.N.S.C. - Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucuresti; Cod postal: 030084
Tara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon/fax: (+4) 02 1.3 I 0 .46.41 I (+4) 02 1.3 I 0 .46.42 Adresa
internet: www.cnsc.ro
Cu speranla unei colaborari cu societatea

ffixk
PEFiIAM

CORNBIu,,.
C.l

i

,i r lr

,:.