You are on page 1of 1

ROMANIA

JUDETUL TIMI$
COMUNA PERIAM
Periam, str. Muregului nr. 1 bis, judetul Timig, cod poqtal: 307315;Tel 0256/375001;
Fax.02561375002, www.primatimperiam.ro, e-mail: office@primatimperiam.ro

Nr. inres. 1180/6 din data de ...... ......2016

CERERE DE OFERTA
ACHIZITIE DIRECTA DE LUCRARI DE PAVARE $I ASFALTARE

Cod CPV: 45233222-l

Lucriri

de pavare qi de asfaltare

Prin prezenta va rugam sa aveti amabilitatea de a ne ffansmite o oferta de pret pentru urmatoarele Lucrdri de pavare
Si de

asfaltare.

Cerinte generale:
Oferta va fi valabila pe o perioada de 30 zile lucratoare.
Oferta de pret va fi comunicata ACHIZITORULUI -personal la Primdria Comunei Periam, Str. Muregului nr.
judetul Timig, pe fax:.O256137 5002.
Prelul va fi exprimat in Lei.
Valoare estimati: 254.167 RON + TVA
Criteriul de atribuire: preful cel mai scizut.
Caiet de sarcini: se soliciti de la sediul Primiriei Periam.

bis,

Date achizitor:

PRIMARIA COMUNEI PERIAM


JUDETUL TIMI$
STRADA MURE$ULUI NR. 1 BIS
TEL/FAX: 0256-37 500 1 I 0256137 5002
Sursa de finantare:
Bugetul local

OBLIGATIT ACHTZITOR:
Pe parcursul intregului proces de achizitie publica achizitorul isi asuma responsabilitatea de a respecta urmatoarele
principii: nediscriminare, tratament egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor

publice.

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie :


Denumire: C.N.S.C. - Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Sh. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucuresti; Cod postal: 030084
Tara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon/fax: (+4) 021.310 .46.41 I (+4) 021.310 .46.42 Adresa
internet: www.cnsc.ro
Cu speranta unei colaborari cu societatea dumneavoastra, va

PRIMAR, DUMITRA$