You are on page 1of 1

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL
RÎŞCANI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЫШКАНЬ
Proiect

Decizia nr.02/11
din
mai 2016
„Cu privire la examinarea actelor comisiei raionale
pentru precăutarea cererilor (materialelor) victimelor
represiunilor politice”.
În temeiul prevederilor art.43, al.1, lit (b) din Legea nr.436-XIV din
28.12.2006, pentru administraţia publică locală, p.10 din Regulamentul, privind
restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse
represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiilor în cazul decesului,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 627 din 05.06.2007, precum şi Hotărîrii
Comisiei raionale pentru precautarea cererilor (materialelor) victimilor
represiunilor politice nr.22 din _____________2016.
Consiliul Raional

D E C I D E:

1. Se ia act de Hotărîre comisiei raionale pentru precautarea cererilor
(materialelor) victimelor represiunilor politice nr.22 din ____________2016
2. Responsabil de remiterea actelor, conform legislaţiei, Ministerului
Finanţelor al Republicii Moldova, se desemnează d-na V. Garaşciuc, şef
Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru, secretar al comisiei raionale pentru
precăutarea cererilor (materialelor) victimelor represiunilor politice.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi economico – financiare şi
comerţ.

Preşedintele al şedinţei
Secretar al
Consiliului Raional

R. Postolachi