You are on page 1of 1

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL

РЫШКАНСКИЙ РАИОННЫЙ

RÎŞCANI

СОВЕТ
Proiect

DECIZIE Nr. 02/06
din mai 2016
Despre modificarea deciziei nr.13/13 din 24.12.2015
Cu privire la crearea Comisiei raionale
de organizare a transporturilor auto de
călători și bagaje din raionul Rîșcani
În temeiul art.43 al.2 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administra ția
publică locală, art. 12, al. 1 și art. 35 al.1 din Codul Transporturilor rutiere nr.
150 din 17.07.2014, , Hotărării Guvernului nr. 854 din 28.07.2006 cu privire la
Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje,
Consiliul raional, DECIDE:
1. În pct. 4 al deciziei sintagma ,,Președintelui raionului” se substituie cu
sintagma ,,Comisiei raionale de organizare a transporturilor auto de
călători și bagaje din raionul Rîșcani”.
2. În pct. 5 al deciziei sintagma ,,Președintele raionului” se substituie cu
sintagma „ președintele comisiei raionale”.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport,
protecția mediului și amenajarea teritoriului, președinte dl. Daniel
Duminică.

Preşedintele şedinţei
Consiliului raional
Secretar al
Consiliului raional
Contrasemnat:
Specialist principal
Serviciul Juridic

R. Postolachi

A. Petraşescu