You are on page 1of 1

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL
RÎŞCANI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЫШКАНЬ
Proiect

Decizia nr. 02/09
din
mai 2016
Cu privire la aprobarea Regulamentul Serviciului
de îngrijire socială la domiciliu şi a
standardelor minime de calitate
În scopul implementării prevederilor Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25
decembrie 2003 cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.123 din 18 iunie
2010 cu privire la serviciile sociale, şi Hotărîrîi Guvernului nr. 1034 din
31.12.2014 Cu privire la aprobarea Regulamentul Serviciului de îngrijire socială la
domiciliu şi a standardelor minime de calitate,
Consiliul raional Rîşcani DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.
conform anexei nr. 1;
2. Se aprobă Standardele minime de calitate privind organizarea şi funcţionarea
Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, conform anexei nr. 2.
3. Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina doamnei M.Turea, Şef
DASPF
4. Contolul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate activităţi socio-culturale, învăţămînt,protecţie socială, sănătate
publică,muncă şi drept.

Preşedintele şedinţei
Secretarul Consiliului raional

R. Postolachi