You are on page 1of 2

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА

МОЛДОВА
CONSILIUL RAIONAL
RÎŞCANI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЫШКАНЬ
Proiect

Decizia nr. 02/07
din
mai 2016

Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind modul de acordare a compensaţiilor pentru
călătoria în transport unor categorii de populaţie
din teritoriul raionului Rîşcani
În scopul eficientizării politicilor sociale coerente şi consecvente, precum şi
ajustarea acestora la standardele europene din domeniu, mecanismului de prestare
a serviciilor şi prestațiilor sociale către populaţie, creşterii bunăstării populaţiei, în
conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) al Legii nr. 60 din 30 martie 2012
„Privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”, în temeiul art. art. 43
al. (1) lit. (i), al Legii cu privire la administraţia publică locală nr. 436 din
28.12.2006,
Consiliul raional Rîşcani DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul privind modul de acordare a compensaţiilor
pentru călătorie în transport (se anexează ).
2. Plata compensaţiilor va fi efectuată de Direcţia Asistenţă Socială şi
Protecţia a Familiei Rîşcani., prin intermediul ÎS “Poşta Moldovei”, în baza
listelor beneficiarilor prezentate de Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia a
Familiei Rîşcani, pentru serviciile prestate achitînd un procentaj din suma
preconizată la plata compensaţiilor.
3. Responsabil de îndeplinirea prezentei decizii este Specialistului în
probleme persoanelor în etate şi cu dizabilitîţi din cadrul DASPF.
4.Controlul executării deciziei va fi exercitat de către comisia consultativă
de specialitate în problemele sociale, învăţămînt, protecţie socială, sănătate
publică, muncă şi drept.
Preşedintele şedinţei

Consiliului raional
Secretar al
Consiliului raional

R. Postolachi