You are on page 1of 2

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА

МОЛДОВА
CONSILIUL RAIONAL
RÎŞCANI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЫШКАНЬ
Proiect

Decizia nr. 02/08
din
mai 2016
Cu privire la modificarea Regulamentului intern
privind organizarea şi funcționarea
Serviciului social Asistență Personală şi Standardelor minime
de calitate
În scopul îmbunătăţirii calității serviciilor de asistență personală în
conformitate cu prevederile pct.1 H.G nr.374 din din 16.06.2015 cu privire la
aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului(19.06.2015
în Monitorul Oficial Nr. 150-159
art Nr : 417), şi a H.G nr.314 din din
23.05.2012 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de
calitate:
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprob modificările ce se operează în Regulamentul intern privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului social Asistenţă Personală şi
Standardelor minime de calitate aprobat prin Decizia Consiliului Raional nr.
06/05 din 06.12.2012. (Anexa 1)
2. Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina

dnei Mariana Turea, şef

Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.
3. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisia consultative de
specialitate în problemele sociale, învățămînt, protecție social, sănătate
publică, muncă şi drept .
Preşedintele şedinţei
Consiliului raional

Secretar al
Consiliului raional

R. Postolachi