You are on page 1of 2

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА

МОЛДОВА
CONSILIUL RAIONAL
RÎŞCANI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЫШКАНЬ
Proiect

Decizia nr. 02/10
din
mai 2016
Cu privire la modul de stabilire şi
de plată a compensaţiei anuale
pentru cheltuielile de deservire cu transport
a persoanelor cu dizabilităţi
ale aparatului locomotor

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr 1268 din 21
noiembrie 2007” Cu privire la compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a
persoanelor cu disabilităţi ale aparatului locomotor” în vederea ajustării actelor
normative menţionate la prevederile Legii privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilităţi, art. 49 Legii nr.60 din 30.03.2012 cu privire la
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități şi ale Legii nr. 313 din 26
decembrie 2012. Consiliul Raional Rîşcani DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul privind modul de acordare a compensaţiilor
cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu disabilităţi ale aparatului
locomotor (se anexează ).
2. Plata compensaţiilor va fi efectuată de Direcţia Asistenţă Socială şi
Protecţia a Familiei Rîşcani., prin intermediul ÎS “Poşta Moldovei”, în baza
listelor beneficiarilor prezentate de Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia a
Familiei Rîşcani, pentru serviciile prestate achitînd un procentaj din suma
preconizată la plata compensaţiilor.
3. Responsabil de îndeplinirea prezentei decizii este Specialistului în
probleme persoanelor în etate şi cu dizabilitîţi din cadrul DASPF.
4.Controlul executăriideciziei va fi exercitat de către comisia consultativă de
specialitate în problemele sociale, învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică,
muncă şi drept.
Preşedintele şedinţei
Consiliului raional
Secretar al

Consiliului raional

R. Postolachi