You are on page 1of 2

AN V-148: Sappurisadana sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya V.148

Sappurisadana sutta
Darovi za čestitog čoveka

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Pet je darova koji sleduju čestitom čoveku. Kojih pet? Čestit čovek daje dar sa uverenjem. Čestit
čovek daje dar sa pažnjom. Čestit čovek daje dar u pravi čas. Čestit čovek daje dar sa ljubavlju.
Čestit čovek daje dar koji ne ugrožava ni njega ni druge.

Dajurujći sa uverenjem, on -- gde god da rezultat toga dara dozre -- jeste bogat, sa mnogo
blaga, sa mnogo imetka. I on sam je lepog izgleda, naočit, nadahnuće za druge, lepotom nalik
lotosu.

Dajurujći sa pažnjom, on -- gde god da rezultat toga dara dozre -- jeste bogat, sa mnogo blaga,
sa mnogo imetka. A njegova deca, žene, robovi, sluge i radnici slušaju ga s pažnjom, paze šta će
da kaže i služe ga iskrenog srca.

Darujući u pravi čas, on -- gde god da rezultat toga dara dozre -- jeste bogat, sa mnogo blaga,
sa mnogo imetka. I svoje ciljeve postiže on u pravi čas.

Darujući sa ljubavlju, on -- gde god da rezultat toga dara dozre -- jeste bogat, sa mnogo blaga,
sa mnogo imetka. I njegov um biva preplavljen najrazličitijim zadovoljstvima.

Darujući ono što ne ugrožava ni njega ni druge -- gde god da rezultat toga dara dozre -- jeste
bogat, sa mnogo blaga, sa mnogo imetka. I niodakle ne preti opasnost tome imetku -- ni od
vatre, ni od vode, ni od vladara, ni od lopova, a ni od nezahvalnih naslednika.

To je pet darova za čestitog čoveka."

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-148.html 4/14/2007
AN V-148: Sappurisadana sutta Page 2 of 2

Videti takođe: SN 3.19; SN 3.20; AN 5.34; AN 5.36; AN 5.41; AN 7.49.

Rev. 1/2/2007

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an5-148.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an5-148.html 4/14/2007