You are on page 1of 1

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL
RÎŞCANI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЫШКАНЬ

DECIZIE nr. 02/13
din mai 2016
Cu privire la aprobarea Programului
de activitate al Consiliului Raional pentru
trimestrul III al anului 2016
În conformitate cu lit. j), art. 43 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală,
Consiliul Raional DECIDE:
1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului Raional pe trimestrul III al
anului 2016 (se anexează).
2. Executarea deciziei se pune în sarcina doamnei Rodica Postolachi, secretar
al Consiliului Raional.

Preşedinte al şedinţei
Consiliului Raional

P.Plămădeală

Secretar al
Consiliului Raional

R. Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal, Aparatul președintelui raionului

A.Petrașescu

Conform originalului:
Secretar al
Consiliului Raional

R. Postolachi