You are on page 1of 12

DISCURSUL

PRIM-MINISTRULUI PAVEL FILIP
LA PREZENTAREA RAPORTULUI PE 100 DE ZILE DE MANDAT
28 aprilie 2016, Chișinău
Bună ziua tuturor și vă mulțumesc că suntem împreună la primul raport, pe
care Guvernul îl prezintă în fața cetățenilor, raportul pentru primele 100 de
zile de activitate.
Doamnelor și Domnilor,
Vreau de la bun început să spun că acest raport este o dare de seamă în
fața cetățenilor, nu o prezentare triumfalistă a unor rezultate. Aș vrea să
rupem tradiția rapoartelor laudative, guvernan ții trebuie să raporteze în fa ța
oamenilor, corect și obiectiv, nu să se laude. De aceea, în prima parte
prezentarea mea va fi una tehnică, pe principalele direc ții și ac țiuni derulate
în această perioadă, iar apoi voi vorbi despre viitor, dar voi prezenta și
câteva elemente ce țin de viziunea mea ca Prim-ministru.
Scopul unui Guvern este să activeze în așa fel, încât să asigure un trai
decent și sigur pentru oameni . În mod special, Guvernul nostru trebuie să
se preocupe de reformarea instituțiilor statului și continuarea drumului
european al Moldovei, elemente cheie care pot aduce bunăstarea
cetățenilor.
Guvernul este conștient de provocările momentului, a fost și rămâne
hotărât să facă reforme ambițioase, dar nu prin planuri și strategii, ci prin
acțiuni. În urma acestor reforme oamenii trebuie să simtă că viața lor se
schimbă în bine, administrația funcționează mai eficient, politica nu mai
sfidează cetățeanul, iar partenerii de dezvoltare î și recapătă încrederea în
noi și continuă sprijinul pentru modernizarea țării noastre.
În continuare voi prezenta o serie de măsuri care eviden țiază că obiectivul
nostru este să fim GUVERNUL CARE FACE, un Guvern al acțiunii.
Este adevărat că nu poți realiza miracole în 100 de zile: dar po ți îndrepta o
serie de lucruri cheie, și pune mai multe procese pe drumul corect. Pentru
mine, care sunt de formație inginer, munca pe care o fac împreună cu
echipa trebuie să arate astfel: acțiuni, rezultate concrete și cifre concrete,
1

transformate în beneficii concrete pentru oameni.
În cele 100 de zile de activitate, Guvernul pe care am onoarea să îl conduc
a aprobat 545 de hotărâri de Guvern, dintre care 83 - proiecte de legi.
Dintre actele aprobate de Guvern în perioada men ționată, 77 de acte
(hotărâri de guvern și proiecte de legi) au fost aprobate în vederea
implementării Acordului de Asociere RM-UE. Din cele 77 de proiecte de
acte cu relevanță comunitară, 28 de acte au fost proiecte restante, iar
determinarea noastra este să recuperăm, în acela și ritm, tot ceea ce a
rămas restant.
Am spus de la începutul mandatului meu faptul că Moldova trece printr-o
situație economică dificilă și nu putem majora veniturile oamenilor atât cât
ne-am dori, nu înseamnă că nu putem face anumite lucruri pentru a face
viața oamenilor mai bună prin reducerea unor costuri și tarife pe care le
plătesc zi de zi. Am demarat mai multe acțiuni în acest sens, a caror
finalitate a fost reducerea unor tarife la câteva servicii importante. Oamenii
au o grijă mai mică pentru facturile la energie acum: am scăzut cu peste
10% costul energiei electrice pentru cetă țeni. Tarifele la gaze au fost și ele
micșorate cu 10,9%. De asemenea, o preocupare a Guvernului a fost
situația cetățenilor vulnerabili: am indexat de la 1 aprilie pensiile și alte
prestații sociale cu aproximativ 10%; în plus, ca măsură pregatită în
primele 100 de zile de activitate, creștem salariul minim garantat în sectorul
real de la 1900 la 2100 lei, începând chiar cu unu mai.
Una din obligațiile Guvernului este să acționeze pentru protejarea
oamenilor, de aceea, în perioada următoare vom lansa un plan cuprinzător
de creare de noi locuri de muncă, la care deja se lucrează. De asemenea,
o prioritate cheie pentru noi este ca la munca decentă să fie plătite și salarii
decente. Oamenii trebuie să trăiască mai bine în baza muncii lor și vor găsi
în acest Guvern un partener, care își dorește să existe echitate socială, dar
și respect față de munca lor.
Un subiect care figurează pe primul loc în agenda Guvernului, dar și a
cetățenilor, este cel legat de domeniul sănătă ții, un domeniu în care am
făcut deja anumite schimbări, dar urmează să ne intensificăm ac țiunile în
perioada următoare. Am aprobat un Plan de acțiuni în domeniul
medicamentelor: am alocat fonduri cu 50% mai mari pentru medicamente
compensate și am extins lista acestora , asta înseamnă că oamenii au
acces la o categorie mult mai largă de medicamente gratuite; de
asemenea, promovăm un acces sporit pentru medicamente de calitate,
2

urmare a simplificării autorizării şi plasării pe piaţă a acestora. Guvernul a
luat deja câteva măsuri ferme și în ceea ce prive ște abuzurile furnizorilor
de medicamente, dar și acțiun ile unor speculanți din acest domeniu.
Încercăm să oprim aceste abuzuri prin reglementări și ac țiuni
administrative, dar dacă acest lucru nu-i va determina sa termine cu
specula, îi vom da pe mâna organelor de ancheta, să-i oprească legea.
Tot legat de domeniul sănătății, vreau să facem totul pentru a păstra în țară
medicii și personalul medical auxiliar, să le îmbunătă țim pas cu pas
condițiile de muncă. De aceea, am pregătit cre șterea cu 20% a salariilor
lucrătorilor medicali din 1 iulie curent, proiect pentru care sunt deja
planificate sursele bugetare necesare. Avem nevoie de personal medical
profesionist pentru a trăi într-o Moldovă sănătoasă – e un subiect care mă
preocupă și în care mă implic personal.
Totodată, am lansat proiectul Reîntoarcerea profesională a diasporei, în
cadrul căruia se oferă granturi profesioniștilor din diasporă, în scopul
încurajării transferului de capital uman și experien ță profesională pentru
dezvoltarea academică, socială și economică a Republicii Moldova. Testam
reîntoarcerea profesională pe termen scurt, dar ne-o dorim pe termen
mediu și lung.
Ca tată de feciori mari și ca fost manager, știu ce înseamnă pentru un tânăr
să vadă că este apreciat, să aibă șansa să muncească într-un loc decent,
să fie angajat în proiecte de construcție, inclusiv a statului, de modernizare
a lui. De aceea, facem din Guvern un partener de încredere pentru tineri
prin implementarea, începând cu februarie, a Programului de stagii în
cadrul instituțiilor publice și private din Moldova; vrem să acordăm
posibilitatea tinerilor să cunoască cum funcționează institu țiile publice și
companiile private din țară, să aplice aici cuno știn țele și abilită țile ob ținute
în timpul studiilor. Stagiul este, în multe cazuri, și primul pas spre angajare:
urmărim să oferim slujbe decente, să combatem șomajul, acestea sunt
elemente cheie pe agenda noastră în următoarele luni și vom raporta
periodic în fața populației pașii concreți făcuți în acest sens.
Avem nevoie de mai multe investiții și investitorii cer pe bună dreptate o
administrație eficientă, un mediu de afaceri curat și, mai ales, o justi ție
corectă și eficientă.
Acest Guvern este conștient că oamenii sunt nemulțumi ți din cauza
corupției și abuzurilor din țară din ultimii 25 de ani, precum și de ho țiile mai
3

recente din sistemul bancar și nu numai; vinova ții trebuie găsi ți și pedepsi ți
de justiție, cred asta, am spus asta și o repet. Vă asigur că suntem
conectați la realitatea vieții, ne dorim și noi dreptate și justi ție corectă: în
același timp, conform regulilor democratice și institu ționale, Guvernul nu
poate interveni peste procurori și judecători, fiecare are responsabilitatea
sa și așa este normal, fiecare răspunde pentru rezultate în domeniul său de
activitate. Asta nu înseamnă însă că nu ne pasă și că nu luăm măsuri:
tocmai pentru că ne pasă am decis să facem o serie de pa și concre ți care
să ajute instituțiile de drept să își facă treaba.
Pentru eficientizarea activităților anticorupție, precum și asigurării
independenței judecătorilor, procurorilor, precum și angaja ților organelor
anticorupție, au fost adoptate o serie de proiecte de acte legislative,
perfectate cu sprijinul partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, a
societății civile, experților naționali și internaționali. Aici a ș dori să remarc
adoptarea în comun cu colegii din Parlament a cadrului normativ nou ce
reglementează activitatea Procuraturii, care prevede instituirea și
funcționarea a două procuraturi specializate, conform modelului DNA și
DIICOT din România, instituții care au demonstrat eficien ța în lupta
anticorupție și combaterea crimei organizate.
Important este că, odată cu intrarea în vigoare a legii, va fi exclusă
interferența politicului în procedura de numire a procurorului general, fiind
asigurată, totodată, independența funcțională a procurorilor. În paralel, au
fost adoptate la Guvern modificări ce elimină definitiv influen ța politicului la
numirea judecătorilor Curții Supreme de Justiție. În proces de adoptare
finală în Parlament se află proiectele menite să consolideze capacită țile
funcționale ale Comisiei Naționale de Integritate, a șa-zisul pachet de legi
cu privire la integritate. Avem nevoie de integritate în Republica Moldova,
integritatea funcționarilor statului este o prioritate guvernamentală, ca și
transparența.
De asemenea, pentru eficiență, au fost delimitate clar competen țele de
investigare a corupției mari și corupției mici. De marii corup ți se va ocupa
Procuratura Anticorupție, întărită și organizată conform modelului DNA. Din
angajamentele asumate față de partenerii de dezvoltare a țării, inclusiv ce
reies din Acordul de Asociere RM-UE, au fost introduse prevederi noi în
Codul Penal, privind răspunderea pentru fraudele comise în gestionarea
fondurilor externe, modificări ce vor face posibilă interac țiunea dintre
organele de drept ale RM cu cele europene, OLAF (Agen ția Europeană
Antifraudă) și Curtea de Conturi Europeană.
4

Totodată, preluînd cele mai bune practici, vom lansa mecanismul de
recuperare a activelor provenite din infracțiuni, inclusiv din acte de corup ție
comise de funcționari de rang înalt, active aflate atât în Moldova, cât și în
afara țării.
Doamnelor și Domnilor,
O chestiune care ne preocupă pe toți este găsirea vinova ților pentru frauda
bancară și întărirea sistemului bancar. Justiția trebuie să î și facă treaba,
indiferent de cine sunt cei care au fraudat țara și economiile oamenilor! Eu
respect separarea puterilor în stat și independen ța lor, nu mi-am propus să
intervin în nici un fel în activitatea lor, dar monitorizez cu maximă aten ție
ceea ce se întamplă în ancheta legată de fraudă de la BEM, dar și în
procesul de recuperare a banilor delapida ți.
Ceea ce s-a întâmplat în sistemul nostru bancar, nu trebuie să se mai
repete vreodată! Pentru implementarea recomandărilor FMI și Băncii
Mondiale pentru consolidarea stabilităţii financiare şi îmbunătă țirea
guvernanței corporative a băncilor, supravegherii bancare, gestionării
crizelor și ameliorării sistemului de garantare a depozitelor, Banca
Națională a elaborat o strategie de interven ție cu elaborarea unor propuneri
de modificare a legislației, care a fost prezentată spre consultare FMI și
BM. Guvernul a adoptat aceste documente importante, care vor contribui la
consolidarea sistemului bancar și va coopera în continuare strâns cu BNM
și alte instituții pentru atingerea acestui obiectiv vital pentru stabilitatea
economică a țării.
Doamnelor și Domnilor,
Pentru prea mult timp în istoria noastră, statul a fost abuziv, și nu un
adevărat partener pentru cetățeni. Guvernul și-a asumat obiectivul de a
demara un proces amplu de eliminare a abuzurilor la adresa cetă țeanului și
a companiilor, de către autoritățile statului. De aceea, am decis să venim în
sprijinul oamenilor în chestiuni vitale: pentru crearea condi țiilor favorabile
mediului de afaceri și a exclude eventualele abuzuri din partea organelor
de control a fost aplicat moratoriul asupra controalelor de stat, iar în
perioada următoare vom veni cu noi proceduri de control, care să fie
corecte, să împiedice posibilele abuzuri.

5

Statul trebuie să fie un accelerator pentru mediul de afaceri, nu o frână.
Mesajul pe care Guvernul îl transmite investitorilor, locali și străini, este că
suntem hotărâți să reducem puternic birocrația, să eliminam abuzurile și să
creem un mediu de afaceri sănătos. Am început acest proces, el este unul
pe termen lung, dar important este să fim consecven ți: am reu șit să
reducem lista actelor permisive cu 114 poziții, adică cu mai mult de un sfert
din cele 416 depistate într-un studiu recent al Băncii Mondiale. Știu că
unele instituții care eliberează actele permisive își apără la sânge
interesele și nu doresc schimbări. Dar vom face reforma, trebuie să ne
modernizăm, iar cine nu merge cu noi în acest proiect, va pleca și vom
aduce oameni, care vor și sunt în stare să participe la acest proces de
modernizare.
Doamnelor și Domnilor,
Agricultura este un sector cheie al economiei noastre. Chiar săptămâna
trecută am avut o discuție constructivă cu asocia țiile de agricultori din țară:
am creat un grup de lucru care va face informări despre problemele din
sector și va face propuneri pentru soluționarea lor, în strânsă comunicare
cu reprezentanții agricultorilor.
Am actualizat Codul Funciar și este în proces de definitivare Proiectul legii
cu privire la principiile de subvenționare în agricultură şi dezvoltare rurală.
Legea va include și un aspect inovator: instituirea Fondului de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural, care se formează din aloca țiile anuale de la
bugetul de stat pentru domeniul dezvotare agricolă și rurală, precum și din
alte surse, inclusiv din cadrul programelor Comisiei Europene.
Aș vrea să vă vorbesc, pe scurt, și de un domeniu care îmi este foarte
drag, cel al tehnologiei. Putem transforma Moldova, o țară cu oameni foarte
talentați într-o țară etalon pentru creativitate și pentru informa ție. De aceea,
am extins facilitățile fiscale pentru companiile din industria IT, inclusiv
săptămâna trecută fiind adoptat un proiect de suflet pentru mine, cel cu
privire la crearea parcurilor virtuale IT. E un pas important pentru sectorul
IT și nu ne vom opri aici, vrem o Moldova modernă.
Aş vrea în continuare să vă vorbesc despre cultură, educaţie, mentalitate.
Portejarea patrimoniului naţional este o prioritate! În acest sens, în primele
100 de zile, am apobat şi o lege. Educaţia inovativă este şi ea un obiectiv,
prin implementarea noilor tehnologii pentru o Moldovă Inteligentă, cu cadre

6

didactice bine instruite si motivate, conţinuturi bine definite, manageri
responsabili.
Una din sarcinile de bază a Guvernului pe care-l conduc este de a asigura
ordinea publică și siguranța cetățenilor. Am adoptat Strategia privind
dezvoltarea Poliției pentru 2016-2020 și Legea privind func ționarul public
cu statul special din cadrul MAI. Vrem un poliţist ferm, nemilos faţă de
infractori, dar mai respectuos faţă de cetăţeni.
Doamnelor și Domnilor,
Nu trebuie să ne ferim să vorbim deschis despre mentalitatea noastră,
despre nevoia de modernizare a ei, despre unele probleme delicate din
societate. O Moldovă modernă înseamnă o relaţie de bun simţ şi de
respect reciproc între barbaţi şi femei. Am aprobat în acest sens legea ce
consfințește drepturi politice și economice mai largi pentru femei, inclusiv
cota de reprezentare de 40%. Această guvernare inseamnă aşadar şi
victorii concrete dar şi victorii simbolice: vrem să dăm femeilor din Moldova
locul pe care îl merită în societate, în deplină egalitate cu barbatul. Asta
inseamnă normalitate şi vom fi fermi impotriva oricaror abuzuri contra
femeilor: Guvernul a aprobat în acest sens legea ce vizează combaterea
violenței în familie. Este un subiect la care voi reveni în perioada
urmatoare, pentru ca el vizează şi actele de violenţă asupra copiilor.
Doamnelor și Domnilor,
In ultimii ani s-a vorbit mult despre reforme, de multe ori la modul general,
subiectul reformelor a ajuns mai degrabă la modă în discursurile tuturor
politicienilor, cand, de fapt, ar fi trebuit să sublinieze nişte acţiuni concrete,
aflate în derulare. Toţi ştiu cum trebuie să facă alţii reformele, dar parcă
nimeni nu actionează. Asta pentru că reforma trebuie să o începem în
primul rând cu noi, cei care suntem responsabili de acest proces, cu
reformarea mai întâi a instituţiilor în care activăm. Ca Prim Ministru sunt
conştient că prima dovadă a capacităţii noastre de reformă, atât a mea, cât
şi a colegilor din guvern, dar şi a colegilor din majoritatea parlamentară,
este să demonstrăm că suntem capabili să reformăm Guvernul, să
optimizăm procesele care au loc aici.
Doamnelor și Domnilor,

7

Reforma profundă o vom începe chiar cu noi, cu Guvernul în care activăm.
În perioada următoare vom demara un proces amplu de restructurare a
Guvernului: vom desfiinţa mai bine de o treime din ministerele şi agenţiile
existente, ceea ce va reprezenta cea mai profundă şi ambiţioasă reformă a
administraţiei publice centrale care s-a facut vreodată in Republica
Moldova, dar şi cea mai complicată.
Domeniile de care sunt responsabile ministerele si agenţiile pe care le vom
desfiinţa vor trece în responsabilitatea celor rămase, după o logică foarte
clară, care vizează pe de o parte eficientizarea lor, o mai bună comunicare
instituţională în zona domeniilor asemănătoare ca responsabilitate, o
reducere a birocraţiei, o modernizare a Guvernului. În aceste 100 de zile
am lucrat intens la acest proiect împreună cu specialiştii şi cu colegi din
guvern, dar şi cu experţi străini, am analizat cele mai bune formule, în aşa
fel încât să ajungem la o optimizare reală a Guvernului, o reformare
sanatoasa a lui. În perioadă următoare vom definitiva planul de
restructurare şi curând vom începe să-l punem în practică, după ce vom
finaliza consultările şi cu colegii din majoritatea parlamentară, pe al caror
sprijin politic mă bazez în acest proiect important de restructurare. Va fi un
proces de durată, realizat pe etape, pentru că vorbim de transformari
instituţionale complexe, dar sper ca până în toamnă să îl finalizăm.
Este o reformă complexă, spre mai bine, scopul nu este reducerea
personalului, oamenii buni vor ramane să muncească, spun asta foarte
clar, pentru a nu permite apariţia speculaţiilor pe această temă. Scopul
acestei reforme este optimizarea, eficientizarea activităţii, de asta am
implicat şi experţi străini, care să ne ajute pe partea tehnică. Imediat ce
vom avea finalizat tot acest proiect de reformă, voi face o conferinţă de
presă special dedicată acestui subiect, în care voi anunţa toate detaliile.
Doamnelor și Domnilor,
Ştiu că dacă vom munci intensiv pe direcţiile prezentate în acest raport,
efectul va fi imbunatatirea reală a calităţii vietii cetăţenilor în perioada
următoare. Am fost în fiecare saptămână în ultimul timp în teritoriu, am
văzut că asta e şi prioritatea oamenilor. Întâlnirile cu oamenii în teritoriu
sunt adevarate lectii, foarte utile pentru guvernanţi, un exerciţiu de realism
pe care voi încerca să-l fac cât mai des. Am fost recent, la Limbenii Noi, am
cunoscut oameni deosebiţi acolo: am văzut cum s-au mobilizat părin ții și
profesorii pentru repararea şcolii după tragedia de acolo şi mi-am recăpătat
8

încrederea în omenie, inclusiv în momente de criză. Vreau să le mulţumesc
tuturor celor cu care m-am văzut în ultimele luni pentru discuţiile avute şi
sfaturile utile primite, pentru parteneriatul pe care începem sa-l construim.
Doamnelor și Domnilor,
Parteneriatul este un cuvant care îmi ghidează activitatea ca premier, eu
sunt un om al dialogului constructiv. De aceea aş vrea să vă vorbesc
despre ideea de parteneriat, atât intern cât şi extern. Partenerii noştri
interni sunt cetăţenii, în primul rând. Consider partener intern orice
cetăţean al Moldovei care işi face cinstit treaba zi de zi, ajutând ţara să
funcţioneze, să mearga înainte. Cu aceşti oameni vrem să guvernăm şi
pentru ei, lor vrem să le recâştigăm încrederea în instituţiile statului, dar nu
în avans şi nu prin vorbe goale, ci prin acţiuni şi rezultate, aşa cum am
făcut în aceste 100 de zile, când nu am ieşit să fac promisiuni, am lucrat
fără să povestesc prea multe şi fără sa stau prin studiourile televiziunilor,
pentru că eu nu cred ca e timpul pentru asta, eu cred că e timpul pentru
muncă, pentru rezultate.
Un alt parteneriat important este cel extern. Şi în acest caz nu cerem nimic
în avans, nu cerem încredere în avans, cerem răbdare şi colaborare
constructivă, în interesul cetăţenilor Republicii Moldova. Am realizat integral
lista de obiective convenită pe termen scurt cu partenerii externi, în timp
record. Dar am facut-o în primul rând pentru interesele ţării noastre, apoi
sigur că era important să demonstrăm că acest guvern are voinţă şi are
sprijin politic. Că vorbim de partenerii de dezvoltare, ţări mai bogate care
ne ajuta, din UE şi din afara Uniunii Europene, sau că vorbim de parteneri
gen FMI - al carei misiune o aşteptăm la Chişinău curând, e vital pentru noi
dialogul cu aceştia şi finalizarea cu bine a tuturor proiectelor comune.
Moldova are nevoie de expertiză externă, de proiecte, de finanţare, noi
vom dovedi seriozitate în implementarea lor. Am lucrat şi vom continua sa
lucram cu Bruxelles-ul şi aş dori să mulţumesc şi Bucureştiului pentru tot
ajutorul din ultimele luni, mulţumim României că ne este partener de
nadejde şi la vremuri mai grele.
Am început procesul de repoziţionare a Moldovei pe calea europeană, vom
continua prin cre şterea vitezei reformelor: am adoptat o Foaie de parcurs
clară privind agenda de reforme prioritare până la 31 iulie 2016, practic, am
reconfirmat angajamentul european al ţării. Legat de parcursul european,
rog cetăţenii să se uite la rezultatele concrete, azi, de exemplu, e o
aniversare importantă - doi ani de călătorie fără vize în Europa.
9

Vom lucra de asemenea mai mult să consolidăm relaţii bilaterale cheie din
Europa şi din lume: urmează o ofensivă diplomatică şi de comerţ exterior a
Moldovei în lunile următoare, pentru a cuceri pieţe străine şi a aduce
investitori mai mulţi în Moldova.
Reintegrarea ţării şi consolidarea statului rămân o prioritate a Guvernului:
dezvoltăm măsuri de consolidare a încrederii dintre ambele maluri ale
Nistrului şi sperăm că anul 2016 să fie unul propice negocierilor.
В Молдовe - многокультурное и толерантное общество. Поэтому я
особо обращаюсь к нашим согражданам, которые представляют
национальные меньшинства: к украинцам, русским, гагаузам,
болгарам, ромам и ко всем остальным, без исключения. Благополучие
в Молдове должно быть для всех и во всех её регионах! Планы
развития и инвестиций разработаны по этому принципу и включают
Гагаузкую автономию, ровно как и другие территории. Они
разработаны и будут продвигаться Советом по инвестиционным
проектам национального значения. Мы хотим чтобы все чувствовали к
себе заботу, а главное, чтобы всем гражданам жилось лучше в нашей
стране!
======
Stimați cetățeni,
Guvernul îşi propune să vină cu noi practici de lucru, dar şi cu anumite
schimbări de mentalitate pe interior. În trecut, a existat o mentalitate
greşită, cea a conflictului, uneori chiar şi î’n interiorul Guvernului. Lumea sa săturat de ceartă, de scandal, de războaie, de imagini cu dezordine, cu
agresivitate, de politicieni care işi fac imagine pe seama necazurilor
oamenilor, de prefacatorie și de populism. Ştiu toate astea de la dvs,
oamenii cu care m-am întâlnit în această perioadă şi vă dau dreptate.
De aceea, obiectivul meu este să conduc un Guvern al prosperităţii şi
stabilităţii, dar aceste două lucruri sunt obiective care necesită muncă şi un
parteneriat cu dvs. În Moldova apar periodic etichete şi stereotipuri, ultimul
e cel al statului captiv. Cei care lansează şi promovează stereotipuri,
prejudecăţi şi demonizări personale, evită însa să le spună oamenilor cum
de 25 ani fiecare dintre ei a avut rolul său în conservarea unui sistem
10

bolnav, fie că au condus guvernul sau au activat în el, fie ca au activat că
politicieni sau în business. Uitaţi-vă bine în cv-urile unora dintre ei şi o să
întelegeţi mai bine la ce mă refer. De 25 de ani țara noastră este prizoniera
unui sistem putred, care nu s-a modernizat inclusiv din cauza unora dintre
cei care astăzi se plang că statul ar fi captiv. În cele 100 de zile, am avut
ocazia să constat de mai multe ori cât de complicat este acest sistem şi cât
de mare este nevoia de modernizare a lui. Şi am început cu Guvernul, cu
reformarea lui. Aşa voi merge mai departe. De 25 de ani însă, Moldova
este captiva unei mentalitati care nu o lasă să evolueze, încurajată de-a
lungul timpului inclusiv de unii dintre cei care azi îndeamna oamenii să iasa
în stradă. Aceasta mentalitate, eu şi colegii de la guvern, nu o putem
schimba singuri, o putem schimba doar cu dumneavoastră, cetăţenii, întrun parteneriat foarte concret si corect, lipsit de tradiţionalele deja
angajamente şi promisiuni populiste ale actorilor politici de până acum.
Doamnelor și Domnilor,
Proiectul de ţară al RM pe care vi-l propunem este ca cetă țenii Moldovei să
trăiasca bine, într-o ţară construită în baza valorilor europene, moderne.
Aderarea la UE este importantă tocmai pentru ca ne ajută, ne arată drumul
clar de a trăi mai bine. Dar puterea de a schimba lucrurile sta în noi, nu la
UE sau în alta parte. Moldovenii trebuie să trăiască mai bine AZI, nu doar
peste trei, cinci sau zece ani; de asta in aceste 100 de zile am luat deja
câteva măsuri sociale de mai bine, chiar dacă timpul a fost scurt si situaţia
economică dificilă. Şi vom continua cu alte asemenea masuri.
De asemenea, nu mai putem lăsa pe alţii ce trebuie sa facem noi.
Responsabilitatea e a noastră, nu a unor salvatori externi, indiferent de
unde sunt aceştia. Trebuie să acceptam şi să mulţumim pentru sprijinul
care ni se ofera, dar primul pas este să întelegem rolul nostru ca indivizi şi
ca naţie în succesul RM. Regret ca de multe ori, unii politicieni au încercat
să creeze o imagine falsă despre rolul UE in dezvoltarea ţării noastre, doar
pentru a obţine rezultate electorale. Au creat aşteptări false, au pus
Uniunea Europeana într-o situaţie delicată şi au afectat încrederea
oamenilor în acest proiect. Eu vreau să îndreptăm împreună lucrurile în
acest sens, şi voi acţiona activ pentru acest lucru.
Și, apropo, de ceea ce s-a întâmplat în anumite perioade, inclusiv în
guvernarea democratică uneori, această practică a unei comunicari în
avans cu cetăţenii pe anumite proiecte care erau anunţate triumfalist, apoi
dispăreau pur şi simplu, eu nu o accept. Viziunea mea este total diferită,
11

chiar dacă înteleg că nu se încadreaza poate în aşteptările jurnaliştilor
uneori, eu cred că imaginea premierului şi a Guvernului trebuie să fie
facută de rezultatele pe care le obtinem, nu de numarul de apariţii prin
studiourile de televizune sau în diferite interviuri. Comunicăm deschis, vrem
să fim cât mai transparenţi posibil, dar vrem ca prioritar să comunice pentru
noi rezultatele pe care le obţinem, acţiunile noastre. Vom ieşi cu rapoarte
periodice în faţa oamenilor şi în toate momentele importante, aşa cum cred
că este firesc.
Doamnelor și Domnilor,
Acest Guvern a venit în conditii de criză dar a adus ţara la stabilitate şi o va
duce cu siguranţă spre destinaţie. Am preluat o maşina turată foarte tare,
fara benzina, o reparam, o vom aproviziona, o vom dota cu tot ce îi trebuie,
astfel incât să ajungem cu toţii în siguranţă la destinaţie, împreună cu dvs,
cei care, pe bună dreptate, vreţi să ajungeţi la destinaţia pe care v-o doriţi,
nu la cea spre care unii au vrut în ultimii ani să vă ducă, fără să vă întrebe
ce vă doriţi cu adevarat. Am încredere că împreună vom reuşi să parasim
definitiv acel cerc vicios al conflictelor şi razboaielor politice, vom avea în
sfârşit liniştea necesară să muncim şi să dezvoltăm Moldova, să o
modernizăm.
Vă mulţumesc pentru atenție şi vreau să mulţumesc în mod deosebit
colegilor mei – miniștri, şi tuturor celor care muncesc zi de zi în instituţiile
statului, raportul este, de fapt, o muncă de echipă. Așa să ne ajute
Dumnezeu, un Paşti fericit vă doresc, zile liniştite lângă cei dragi!

12