You are on page 1of 2

Raadsbrief Voortgang ontwikkeling project

Recreatieoord Enkhuizer Zand
Informerend
Zaaknummer: 168693

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,
In deze raadsbrief informeren wij u over de voortgang van het project Recreatieoord Enkhuizer Zand.
Aanleiding
In uw vergadering van 2 februari jl. is bij het agendapunt ‘Doorstart herontwikkeling Recreatieoord
Enkhuizer Zand’ afgesproken dat wij uw raad per kwartaal informeren over de voortgang van dit
project. Met deze raadsbrief voldoen wij aan onze toezegging.
Informatieverstrekking
Na het raadsbesluit is de beoogde ontwikkelende partij door ons gevraagd, de op basis van het
selectiedocument nog in te dienen documenten, aan ons te overleggen. Dit is inmiddels gebeurd en
wij hebben deze ontwikkelcombinatie per brief bericht dat zij aan de gestelde selectie-eisen voldoen.
In deze bevestiging hebben wij uitdrukkelijk aangegeven dat wordt gestart met verkennende
gesprekken, zonder dat er in deze fase over en weer rechten en/of verplichtingen ontstaan.
Vervolgens is een overleg gestart met vertegenwoordigers vanuit de gemeente en vanuit de
ontwikkelende partij. Daarnaast blijft de interne projectgroep functioneren.
In het externe overleg is begonnen met het opstellen van een plan van aanpak dat is vertaald in een
planning. De planning moet er toe leiden dat er in oktober een concept overeenkomst ligt op basis
waarvan een defintief besluit over de planontwikkeling kan worden genomen.
In de planning is naast de noodzakelijke overleggen over de planuitwerking etc. ook uitdrukkelijk
aandacht besteed aan de communicatie met de verschillende betrokkenen partijen, waaronder uw
raad. In dat kader is er inmiddels een vierde nieuwsbrief onder de standplaatshouders van de
seizoenscamping verspreid. Deze nieuwsbrief voegen wij voor u ter kennisname bij. Voor 3 mei a.s. is
een bijeenkomst gepland met alle direct bij het plan betrokken bedrijven (stakeholders) zoals
Sprookjeswonderland, het Zuiderzeemuseum en de Zeilschool. Ook is er dan een persbijeenkomst
georganiseerd.
Omdat gesproken wordt met één partij, en concurrentie dus ontbreekt, is met de ontwikkelaar
besproken dat hij niet één, maar meerdere plannen zal presenteren. Deze plannen zullen conform de
gunningsleidraad worden beoordeeld met dien verstande dat wij nog nadere afspraken willen maken
over de wijze waarop wij de inwoners bij de keuzebepaling willen betrekken.
Elk van de plannen zal aan de minimale eisen, opgenomen in de gunningsleidraad, moeten voldoen.
Om vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de planuitgangspunten en de
randvoorwaarden is kort geleden, in een aparte bijeenkomst, een verdere toelichting en uitwerking
besproken van het gunningsdocument en het beeldkwaliteitsplan.
Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben wij in het kader van de te voeren planologische
procedure de prealabele vraag voorgelegd of zij kunnen instemmen met de voorgenomen
ontwikkeling van dit plangebied.
De provincie let bij de beoordeling van dit soort verzoeken of nut en noodzaak van de ontwikkeling
voldoende is aangetoond en of het plan voldoende ruimtelijke kwaliteit heeft. Om dit laatste aspect te
kunnen beoordelen vraagt de provincie advies aan de ARO-commissie. Op 18 maart hebben wij van
de provincie het bericht ontvangen dat nut en noodzaak voldoende is aangetoond. Voorts geeft de
provincie aan dat zij positief staat tegenover de ontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizer Zand.

Daarbij wordt nog een aantal uitdrukkelijke aandachtspunten meegegeven o.m. over de borging van
de ruimtelijke kwaliteit en de spanning tussen kwantiteit en kwaliteit van het maximaal aantal te
bouwen recreatiewoningen. Bovendien wordt aandacht gevraagd voor fasering en beheer van het
gebied en de wijze waarop met de risico’s van buitendijks bouwen wordt omgegaan.
De aanleg van het overloopparkeerterrein is inmiddels gereed en in gebruik is genomen. De drie
geplande parkeerkoffers ten behoeve van het sportpark Immerhorn, maken onderdeel uit van de
verdere planontwikkeling en zullen dus te zijner tijd door de ontwikkelende partij aangelegd worden.
Ook de kavel bestemd voor uitbreiding van Sprookjeswonderland in zuidelijke richting is gereed, zodat
deze door Sprookjeswonderland in gebruik genomen kan worden. Conform de gemaakte afspraken
heeft tijdig de daarbij behorende verplaatsing van caravans en aanpassing van de – ondergrondse
infrastructuur- plaats gevonden. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het huidige oost-westpad aan de
zuidzijde van Sprookjeswonderland tijdelijk is komen te vervallen. In de zomermaanden kan van het
pad dat over de camping loopt gebruik worden gemaakt. Buiten het seizoen is dit pad uit
veiligheidsoverwegingen gesloten. De bewegwijzering wordt hierop aangepast. Zoals bekend zal zijn
is in het beeldkwaliteitsplan voor het te ontwikkelen plan een nieuwe oost-westverbinding opgenomen
enerzijds als verbindingspad en anderzijds als doorkijk richting het IJsselmeer.

Enkhuizen, 26 april 2016
Burgemeester en wethouders van Enkhuizen
De secretaris,
R.M. Reus

De burgemeester,
J.G.A. Baas

Related Interests