You are on page 1of 3

SURAT EDARAN

Nomor : HM.608/l l3lJlCIzAt6

PT. Jakarta lnternational Container Terminat
Jl. Sr:iaw*si U1u;rg l,lc. 1. irnlu*g Pricl;
Jal:aca 143i0. Rsrrillr; cf tndonesre
Tel .62-21.:33351 1 i
Fax : 62-2 ri3S02446
r*q,J;.tic1.cl.id
?

TENTANG
TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS DAN BARANG DALAM PETTKEMAS
TERKAIT DENGAN KEGIATAN PEMERIKSAAN OLEH INSTANSI BERWENANG

DI TINGKUNGAN PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAT

Menunjuk Surol dori PT. Pelobuhon lndonesio ll (Persero) nomor Fp.OAS/2312t2.pi.|-16 tonggot 23
Februori 2016 tentong peloyonon joso petikemos terkoit dengon kegioton pemeriksoon olehlnstonsi
berwenong don Surot dori Kepolo Konior Otoritos Pelobuhon Utomo Tonjung priok nomor
UM.)O2l2Bll B/op.lpk. I 5 tonggol 2 Oktober 201 5 tentong Tempot Pemeriksoqn Korontino (TpK).
Berkenoon dengon holtersebut diotos, dengon inidisompoikon hol-holsebogoi berikul :

l.

Torif Peloyonon Peiikemos don borong dotom pelikemos terkoit dengon pemeriksoon inslonsi
berwenong dilokukon dengon kelentuon sebogoi berikul :

o.

Besoron torif dikenokon secoro Torif Pokel sebogoi berikul

l)
2)
3)

Podo TPK Termincrl Petikemos PT. JICT
Untuk petikemos ukuron 20'
Untuk pelikemos ukuron 40'

o)
b)

Rp. I .015.000,- per box
Rp. 1.390.200,- per box

:
:

Pemeriksoon Terpodu yong dilokukon podo horiyong berbedo, dikenokon

o)

Pelikemos ukuron 20'
Pemeriksoon Fisik
Pemeriksoon Fisik ll

-

Totol

Petikemos ukuron

-

:

I

40'

:

Pemeriksoon Fisik I
Pemeriksaon Fisik ll

Tofol
b.

:
:

Pemeriksoon Terpodu yong dilokukon podo horiyong serno dikenokon
Untuk petikemos ukuron 20'
Rp. 1.015.000.- per box
Untuk petikemos ukuron 40'
Rp. I.390.200,- per box

o)
b)

bl
4)

:

:

:
:
:
:
:
:

Rp. I.015.000,- per box

Ro.

Rp.

?27.ffi0., per box

1.942.000.- per box

Rp. 1.390.200,- per box
Ro. I.302.200.- per box
Rp. 2.6?2.4AA,- per box

Terhodop petikemos ukuron diolos 40' dikenokon tombohon torif sebesor 25% (duo puluh
limo persen) doriTorif Poket ukuron 40'.

Besorcn Torif Poket tersebut diotos belum lermosuk pojok don odministrosiyong berloku.

2. Pengenoon torif dimoksud berloku terhilung muloitonggol

1

Moret 2016 Pukul00.00 WlB.

Demikion Surot Edoron iniuntuk diketohuidon menjodipeloksonoon, terimo kosih.
Diketuorksn di
Podo tonggol

: JAKARTA
: yCI FEBRUART 2016

PT. JAKARTA I

Tembuson:

l.

n

E"r

DANI RUSII

Direksi PT. Pelobuhon lndonesio ll {Persero}

2. Kepolo Konlor Otoriios Pelobuhon Utomo Tonjung Priok
3. Kepolo Kqntor peloyonon Utomo Beo & CukoiTonjung Priok
4. Kepolo Boloi Besor Koronlino Pertonion Tonjung Priok
5. DPW ALFIIILFA DKIJoKoTTo
6. BPD GlNSlDKlJokorto
7. DPD GPE|DKlJokorto
8. Pengguno Joso
ffil ememUerof the HPH Group
$! n Hut,niton whampoa (ompanv

-

UTAMA

oL
v/ {-I

Perhitungan Pinalti : a.:-::a:.l tne HpH Group ({ riJt(irrron riotdings . dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu. Segala biaya yang timbul atas kegiatan tersebut rnenjadi beban pemilik barang. Sular. Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah terbit Surat Penyerahan dengan ketentuan sebagai beriktl 1) Petikemas (SPZ). Keputusan Direksi PT. ll.56l3l2lPl.. Jakarta lnternational Container Terminal nomor 560/1/3/JICT-2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di PT.. 2j Setelah hari ke-3 (ke-tiga) sejak petikemas menumpuk di lapangan dan tidak dikeluarkan oleh pemilik barang. Selasa.:.568l23lT1lPl.t"' :-- -.*. -- PL Jakana Internati0n&t Container Terminal ai:1.riict. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL Menuniuk: l. maka terminal akan memindahkan petikemas tersebut setelah melaporkan kepada Otoritas Pelabuhan.gai seiak tanggal penetuitan SPPB. dikenakan tambahan sebesar 300% (tiga ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu. dikenakan tambahan sebesar 200o/o (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu. setelah hari ke-3 (ke-tiga] sejak tanggal penerbitan SPPB.Ianju*g Priok Jakarta 14310. dikenakan tambahan tarif sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tarif yang dikenakan saat itu. setelah hari ke-3 (ke-ti. Berkenaan hal tersebut diatas.'lesi Uiung I'io. Kamis setelah hari ke-2 (kedua) sejak tanggal penerbitan SPPB.ll-08 tanggal 11 Agustus 2008. b) SPPB terbit sebelum kegiatan bongkar 1) : Setelah hari ke-3 (ketlga) sejak petikemas menumpuk di lapangan. 2) SPPB yang terbit pada hari Jumat dan Sabtu. Rabu. fonn (SLJ . Surat Keputusan Direksi PT.r merll)t r r.id Nomor : 608/1/5/JICT-2016 .ll}:::: __. 3) SPPB yang terbit satu hari sebefum hari tibur nasiona[.. dengan ini dapat disampaikan perubahan perhitungan tarif jasa penumpukan petikemas sebagai berikut 1..co. TENTANG PENYESUA1AN TARIF PELAYANAN JASA PETIKEMAS DITERMINAL PT. Pelabuhan lndonesia ll (Persero) nomor HK. Petabuhan lndonesia tl (Persero] nomor HK. dikenakan : SPz terbit setelah menumpuk di lapangan : Setelah hari ke-2 (kedua) setelah tanggal penerbitan SP2. Bepublic of rndonesia Tel : 62-21 -439051 1 1 Fax : 62'21 -43902440 w'rc". l. SURAT EDARAN Jl. : Perhitungan Jasa Penumpukan a. Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas irnpor yang telah selesai proses kepabeanannya (telah terbrt Surat Persetujuan Pengeluaran Barang/ SPPB) dikenakan ketentuan sebagai berikft: a) SPPB terbit setelah menumpuk dilapangan : 1) SPPB yang terbit pada hari Senin.ll-08 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikernas pada Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.ll-16 tanggal 23 Februari 2016 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Direksi PT Pelabuhan lndonesia ll (Persero) nomor HK. . Jakarta [ntemational Container Terminal sesuai dengan Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT.--. dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus prosen) dari tariff yang dikenakan saat itu. : Petikemas isiimpor Hari ke-t (k*satu) tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan Hari k*2 (kedua) dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 900% (sembilan ratus prosen) dari tarif dasar 2."ru= "'-.56/3/?Pl. b. Segala biaya yang timbul atas kegiatan tersebut menjadi beban pemilik barang..

ai'tarif yang dikenakan saat itu. Dikeluarkandi Pada tanggat PT.Jl]impor vans dihonskardari kapar tansgar 1 Maret 2016 pukur 00:00 dan c. 8. terhadap sisa petikemas yang berum dikeruarkan dikenakan tambahan sebesar g0o'/.llj.r). 5' surat Edaran ini berraku efektif.2) Untuk partai besar diatas 30 Box per B/L : setelah hari ke-4 (ke-empat) sejait tanggal penerbitan sP2. terhitung muraitanggar I Maret 2016 pukur 00:00 wB Demikian surat edaran ini untuk diketahuidan menjadikan pelaksanaannya. d' Ketentuan sebagaimana diatur dalam outil ] $ttl-111!-toy4 surat edaran ini hanya bertaku di tingkungan Terminat PT Jtcr dan Tempat pemeriksaan Fisik rerpadu perl diL6rh* Tanjung priok.l?. dikenakan ' t rjfl.ilxffilTllll. pelabuhan lndonesia ll (persero) Kepala Kantor Otoritas pelabuhan 2. 7.j.:tJilil.'*ukan LlrLflil. 3.ilT. : Direksi PT.:o:fi#l1Xffiffijflan tarif petayanan jasapenumpukan petikemas isi impor di rerminal palins tama 3 (tisa) hari keria sejak barans ditumpuk di Apabila pemilik barang /kuasanya lidak memindah.iffi. Besaran tarif dimaksud sebagaimana terrampir. berum termasuk pajak-pajak yang berraku.kan barang yang merewati batas waktu sebagaimana butir a diatas. c' Dalam hal teriadi kelal/ytn oihak Pengetola Terminal Petikemas yang mengakibatkan ketertambatan pengeruaran Petikemas. terima kasih.l]. (tid5 fir. Utama Taniuno priof pelayanan Utama Sea A Cukai'iaiirno priot Kepala Batai Besar Karantina pertanian firfr. maka hari ke-4 (keempau PT ilcT akan memindarrran peii<6mas.j|h 4' segil'ily. maia teisiii tiori'i**"r{an perhitunsan ni i!#:#tr:{'^Terminat ' b' . JAKARTA Tembusan 1. Kepala Kantor I5. yansiimburdibebankan Besaran tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : petikemas impor vans dibonskar dari kapat sebetum tanggat 1 Maret 2016. tersebut dari rapangan penumpukan pr JrcT ke melaporkan kepada oioiitas peraounan oan f#ff:'ffi||Jfl.Xrt'n. 6.g DPW ALFIIILFA DKI Jakarla BPD GtNSt DKt Jakada DPD GPE| DKI Jakarta Pengguna Jasa dilri' I : : JAKARTA Lb FEBRUART 2016 TERMINAL . iai.