You are on page 1of 3

UJIAN KENAIKAN KELAS

TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Mata Pelajaran
: Bahasa Sunda
Kelas
: XI IPA/IPS
Hari, tanggal
:
Waktu
:
1. Pilih jawaban nu dianggap
pangbenerna!
2. Panata acara ngabogaan tugas pikeun ngatur
lumangsungna acara. Sakapeung sok disebut
ogé ....
a. Master of ceremony (MC)
b. Muster op ceremony (MC)
c. Mister of Ceremoni (MC)
d. Muster of Ceremony (MC)
e. Master of Ceremoni (MC)
3. Jalma nu ngayakeun jeung tanggung jawab
ayana hiji acara disebut ....
a. Panata acara
b. Panata calagara
c. Panata kagiata
d. Panata harta
e. Panata raksa
4. Wangenan panata acara nu bener nya nya
éta ....
a. Jalama nu tanggung jawab kana
lumangsungna acara
b. Jalma nu nyadiakeun acara ti awal nepi ka
ahir
c. Jalma nu dibéré pancén pikeun mandu
jalma nu moal nyarita dina hiji acara
d. Jalma nu dibéré pancén pikeun mandu
jalma nu rék nyarita dina hiji acara
e. Jalma nu dibéré kasempetan pikeun
ngadeudeul dina hiji acara
5. “ Saupami dina panampian kirang
nyugemakeun, boh tempatna boh tuang
leueutna, hapunten anu kasuhun”.
6. Mangrupa bagian pokpokan panata acara
nalika ....
a. Sanduk-sanduk
d. Nepikeun
maksud
b. Sunduk-sunduk
e. nepikeun
acara
c. Undak usuk
7. “ Hadirin anu dipihormat, peryogi didugikeun,
yén ieu acara paturay tineung téh diwangun
ku sababaraha runtuyan acara”.
8. Ungkara di luhur mangrupa pokpokan
panata acara nalika ....
a. Bubuka acara
b. Nepikeun maksuda acara
c. Sanduk-sanduk
d. Macakeun runtuyan acara
e. Nutup acara
9. “para wargi nu sami-sami linggih, langkung ti
payun mangga urang nyanggakeun puji
sukur ka Allah SWT., anu parantos
marengkeun urang sadaya tiasa patepung
lawung dina ieu pasamoan”.
10. Kaasup kana pokpokan panata acara
bagian ....
a. Muka acara
b. Nutup acara
c. Nepikeun maksud acara
d. Sanduk-sanduk

e. Ngahaturanan nyarios
11.“sumangga ka sadérék Juned salaku wawakil
ti kelas dua belas nu diistrénan kanggo
ngadugikeun biantarana.”
12. Kecap diistrénan dina ungkara di luhur
ngabogaan harti ....
a. Dilantik
d. dipéstakeun
b. Dikukuhkeun
e. lulus
c. dihajatkeun
13.Nu kaasup kana bagian bubuka dina pidato
nya éta ....
a. Assalamu’alaikum warrahmatullohi
wabarakaatuh.
b. Wassalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakaatuh.
c. Sakitu anu kapihatur, mugia aya
mangpaatna.
d. Sim kuring ngahaturkeun nuhun ka Ibu
miwah Bapa Guru.
e. Sajaba ti ngahaturkeun nuhun, ogé teu
hilap sim kuring neda dihapunten.
14.Upama urang rék biantara saméméhna kudu
nyiapkeun ....
a. Bahan picaritaeun d. Pakéan nu anyar
b. Nu ngaregepkeun
e. sora nu alus
c. Tempat biantara
15.“ Sateuacan neraskeun sasanggem, teu
kakantun ngahaturkeun nuhun ka panata
acara anu parantos maparin kapercantenan
ka abdi kanggo ngadeg di ieu mimbar”.
16. Ungkara kalimah di luhur kaasup kana
bagian ....
a. Bubuka biantara
d. Mungkas
biantara
b. Eusi biantara
e. pedaran biantara
c. Panutup biantara
17.Nu kaasup kana étika dina biantara aya dina
conto ieu di handap, iwal ....
a. Sim kuring ngahaturkeun nuhun ka
panata acara anu parantos maparin
waktos.
b. Hapunten, teu aya maksad sim kuring
kumawantun.
c. Teu karaos sim kuring diajar diajar di ieu
sakola tos aya tilu taunna.
d. Neda hapuntenna waé bilih aya cariosan
anu kirang merenah.
e. Ibu sinareng bapa anu ku sim kuring
dipihormat
18.Salaku jalma biasa anu masih kénéh atah
sareng didikeun kénéh, tangtos moal ... tina
kalepatan.
a. Leupas
d. luput
b. Leungit
e. laput
c. Lépot
19.Masih kénéh émut nalika Ibu sinareng Bapa
guru bendu wiréh abdi sadaya teu tumut
kana aturan anu aya di sakola.
20. Eusi kalih di luhur téh ngébréhkeun ....
a. Eusi haté
d. Cita-cita

Nétélakeun waktu e. Sarjana e.. Ngahaturkeun e. Dipikaresep ku mahluk goib .. diskusi mah néangan solusi jeung kamupakatan e. Siswa e.. nya éta 1).Biantara téh hartina sarua hartina jeung kecap pidato.Mugia amal kasaéan Ibu sareng Bapa guru di ieu sakola di ieu sakola dibales ku Nu Maha Kawasa ku mangrébu-rébu kasaéan di dunya sareng di ahérat. Debatmah neangan pamadegan.. nu mangrupa pangaruh serepan tina basa . a. Nyebutkeun jejer nu bakal dibahas e. pun nini c. Debat mah néangan pamadegan. Bapa d. Dialog d. 23. Panumbu catur 33.. Asihan 42. Kaasup kana pokpokan moderatos dina seminar . Miharep e.. a. Paguneman e... maksad c. waleran ti Kelompok Lima téh nétélakeun yén tatakrama basa téh dipaké. Moderatos nyidekeun guaran 40. ngalaporkeun b.Kecap-kecap di handap ieu mangrupa kecap nu ngalaman parobahan harti ngaheureutan.3). a. Pélét e. Muka cara diskusi c. abdi saparakanca seja nyanggakeun sembah sujud. Jampé-jampé b. mugia tiasa . Ngucapkeun salam b. sadérék b... Kakuatan pikiran c..2)..Do’a Ibu sareng Bapa guru tangtos baris janten pangdorong ka abdi sadaya.Sacara umum tugas moderatos téh saperti ieu di handap.. a. nuhun kana sanéskanten kasaéan Ibu sareng Bapa guru di ieu sakola. a. MC c.b. malikan c. Panata calagara d. Kakuatan batin b. epilog c. Ibu c. Moderator negeskeun pamanggih d..Kiwari mah geus loba kekecapan nu geus robah hartina. Negeskeun pamanggih b. Kakuatan lahir d. Néangan teu kamupakatan 34. Dipikaresep ku sajenis c. Pun aki 26. nu ngandung harti . a.. a... Amin.Nya dina danget ieu pisan.“anu ditaroskeun téh sadaya sadayana aya tilu rupi..Teu kakantun.. tétéh c.. Dipikaresep ku lawan jenis d. ngajak c. a. Pun adi e. Nyanggem d. Maksud nu dikandung dina kalimah di luhur nya éta . a.Jalma nu boga pancén mingpin acara dina rapat atawa sawala disebut .. diskusi mah neangan teu kamupakatan d. iwal .. Ungkara di luhur kaasup kana pokpokan moderator nalika . Harti ngalegaan biasa disebut . Nyebutkeun deui eusi pertanyaan e.”. 29.. Ngawanohkeun saha-saha nu bakal nyarita d... Diskusi mah ukur néangan pamadegan b. Dipikasieun ku musuh b. Nambahan 25. diskusi mah diskusi 35. Dipikasieun ku mahluk goib e. Pangalaman e. a. ka pun biang sareng . Spesifikasi d. a. Iwal .. klasifikasi b.. 36. Kahayang 21. Arab 27.Mantra téh asal kecapna tina basa Sangsekerta.. Yunani c. Moderator nétélakeun waktu c. a...pasantrén b... masihan b. Moderator nanya deui ka pamiarsa b. Kitab d.. a.Waktosna sakedik deui. a. Bedana antara dikusi/sawala jeung debat nya éta .. nalika .. a. Moderator negeskeun jawaban e. tina harti hereut jeung harti ngalegaan..Asihan téh nya éta sarupaning mantra anu tujuanana pikeun . abdi kapapancénan ngawakilan réréncangan saentragan seja . Generalisasi e.. Malayu e. Puisi d. Panata acara e. Pun bapa b.. a. Murid 32... monolog b.. a. Iwal .“Sadérék sadayana. Mangga ka Dendi nu ngacung ti tatadi dihaturanan”.. a.. 38.. Debat mah debat. mung cekap kanggo saurang pananya. deui atikan ka tingkat sakola nu langkung luhur enggoning ngahontal citacita. Ngahaturanan kanggo ngawaler pertanyaan 37.. kakuatan sugésti c. sawala 28. Nanya deui ka pamiarsa 39.Hidep tangtu pernah ngamoderatoran acara diskusi jeung debat... Indonesia d. Negeskeun jawaban c. Ngahaturanan d.” pikeun silihajénan jalma nu nyarita... Debat mah néangan solusi jeung kamupakatan c.. Mimbar 31. Maham ieusi acara nu bakal disawalakeun b. Globalisasi 30.Mantra téh nya éta wangun puisi bébas nu ngandung .. Ngahaturanan midangkeun materi d. Inggris b. Neraskeun e. sarta digunakeunana teu sambarangan. Ngabéjakeun 24. Pun lanceuk d.Di handap ieu mangrupa kecap-kecap nu ngalaman parobahan harti ngalegaan.. Neruskeun d. pangjejer b...Biantara kaasup atawa kagolong kana kelompok .. nambihan b.. substitusi c. Mulangkeun 22.... Kakuatan sugesti e. ngajajapkeun c. Ngadoakeun d. Kakuatan goib 41. Ngawanohkeun c.

amanat 46.. Karya sastra nu ditulis dina wangun dialog nu maksudna pikeun dipintonkeun/dipagelarkeun b. Proloh d. Lighting e. Penulis naskah b. tindakan tokoh c.. tema b. Ucapan-ucapan tokoh 51. panongton c. Latar d.. Nu disebut .Jalma nu boga tanggung jawab kana lumangsungna pagelaran. . Dialog b.. Karya sastra wangun dialog anu dijerona ngandung amanat/maksud c. Karya sastra nu ditulis wangun dialog nu maksudna teu dipintonkeun/dipagelarkeun d. Di handap ieu mangrupa halhal nu bisa ngagambarkeun watek/watak tokoh. Sempalan kajadian-kajadian nu teu luyu jeung naskah drama e.. a. klimaks c. property 50. Dipikaresep ku sasama manusa c. Roh-roh bageur d... a. Babak c. a.Naskah drama téh kudu ngandung ide.43.Di handap ieu nu mangrupa wangenan drama nu bener tur lengkep nya éta . Runtuyan carita-carita nu aya patalina jeung kajadian c. Kostum d. a. Dipikaresep ku nu goib b. Karya sastra nu ditulis ku sutradara anu tujuanana pikeun dipagelarkeun e.. nu teu digambarkeun keur tokoh e. Manager e.Singlar nya éta wangun puisi mantra anu ngabogaan tujuan pikeun ngusir sato galak jeung . Adegan e. iwal . Epilog 48. Sempalan kajadian neu teu aya patalina jeung sekenario d. pamaén atawa tokoh sok ngomong sorangan nu mangrupa ébréhan eusi haténa.. kamandang jeung pikiran utama..Katerangan suana awal dina drama disebut . Karya sastra nu ngandung tokoh-tokoh nu dicokot tina kahirupan nyata 45... Kajadian-kadian nu teu penting lantaran kaluar tina jalan carita 49. Dicageurkeun tina panyakit 44.. adegan c. a.. Roh-roh jahat e.Salian ti dialog.. a.. dangdanan tokoh d. a. Runtuyan kajadian-kajadian atawa anu aya patalina jeung jalanna carita b... Dialog e. latar b. Alur e.Galur atawa alur dina drama nya éta ... Pingpinan produksi (pimpro) c. Prolog d.. Sutradara 52. a. monolog b.Dina nulis naskah drama urang kudu merhatikeun téhnik penokohan (watek/watak).. pikiran tokoh b.. Tokoh d.Merankeun tokoh dina drama biasana pamaén nagunakeun alat atawa barang. Epilog 47. a. Biasana sok disebut .. jeung ngatur pamaen dina mintonkeun tokoh dina drama disebut . Alatalat nu digunakeun dina pagelaran drama tur mangrupa kalengkepan panggung nya éta ...