You are on page 1of 2

AN VI.

19: Maranassati sutta Page 1 of 2

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya VI.19

Maranassati sutta
Svesnost smrti

Prevod Branislav Kovačević


Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Nadiki, u Dvorani od opeke. Tu se on
obrati monasima: "Monasi!"

"Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi.

A Blaženi reče: "Svesnost smrti, kada se razvija i praktikuje, donosi veliki plod i veliku korist.
Ona uranja u Besmrtno, ima Besmrtno kao svoj krajnji cilj. Zato bi trebalo da razvijate svesnost
smrti."

Kad ovo bi rečeno, jedan monah se obrati Blaženom: "Ja već razvijam svesnost smrti."

"A kako to razvijaš svesnost smrti?"

"Razmišljam ovako: 'Oh, kad bih mogao živeti samo još jedan dan i noć, kako bih mogao da
saslušam uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario.' Tako ja razvijam svesnost
smrti."

Onda se drugi monah obrati Blaženom: "I ja već razvijam svesnost smrti."

"A kako to razvijaš svesnost smrti?"

"Razmišljam ovako: 'Oh, kad bih mogao živeti samo još jedan dan, kako bih mogao da saslušam
uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario.' Tako ja razvijam svesnost smrti."

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an6-19.html 4/14/2007
AN VI.19: Maranassati sutta Page 2 of 2

Onda se treći monah obrati Blaženom: "I ja već razvijam svesnost smrti." ... "Razmišljam ovako:
'Oh, kad bih mogao živeti samo još toliko koliko traje jedan obrok, kako bih mogao da saslušam
uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario.' ... "

Onda se četvrti monah obrati Blaženom: "I ja već razvijam svesnost smrti."... "Razmišljam
ovako: 'Oh, kad bih mogao živeti samo još toliko koliko traje da progutam četiri zalogaja koja
sam sažvakao, kako bih mogao da saslušam uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga
ostvario.' ... "

Onda se peti monah obrati Blaženom: "I ja već razvijam svesnost smrti."... "Razmišljam ovako:
'Oh, kad bih mogao živeti samo još toliko koliko traje da progutam jedan zalogaj koji sam
sažvakao, kako bih mogao da saslušam uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga
ostvario.' ... "

Onda se šesti monah obrati Blaženom: "I ja već razvijam svesnost smrti."... "Razmišljam ovako:
'Oh, kad bih mogao živeti samo još toliko koliko traje da izdahnem pošto sam udahnuo, kako bih
mogao da saslušam uputstva koja daje Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario.' Tako ja razvijam
svesnost smrti."

Kada ovo bi izrečeno, Blaženi se obrati monasima: "Ko god razvija svesnost smrti razmišljajući
ovako: 'Oh, kad bih mogao živeti samo još jedan dan i noć... jedan dan... koliko traje jedan
obrok... koliko traje da progutam četiri zalogaja, kako bih mogao da saslušam uputstva koja daje
Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario' -- za toga se kaže da živi nepromišljeno. On razvija svest
o smrti polako kako bi uklonio nečistoće u umu.

Ali ko god razvija svesnost smrti razmišljajući ovako: 'Oh, kad bih mogao živeti samo još toliko
koliko traje da progutam jedan zalogaj koji sam sažvakao ... koliko traje da izdahnem pošto sam
udahnuo ili da udahnem pošto sam izdahnuo, kako bih mogao da saslušam uputstva koja daje
Blaženi. Tada bih mnogo toga ostvario.' -- za toga se kaže da živi promišljeno. On razvija svest o
smrti iz sve snage kako bi uklonio nečistoće u umu.

Zato bi trebalo sebe da vežbate: 'Živećemo promišljeno. Razvijaćemo svesnost smrti iz sve
snage kako bismo uklonili nečistoće u umu.' Tako bi trebalo sebe da vežbate."

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.

Rev. 25/1/02

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an6-19.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an6-19.html 4/14/2007