You are on page 1of 16

AMW 494 AMW 496

INSTALLATION, QUICK START INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG


INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATION, SNABBGUIDE

INSTALLATION, HURTIG START INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE


INSTALLASJON, HURTIG START INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ASENNUS, PIKAOPAS
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

1
INSTALACE

INSTALACE SPOTŘEBIČE

PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostat-


nými přiloženými instalačními pokyny.

PŘED PŘIPOJENÍM

ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku od- ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ TROUBA POŠKOZENÁ. Zkont-
povídá napětí ve vaší domácnosti. rolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a
zda těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte
všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým
NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPU MIKROVLN umístěné na
vlhkým hadříkem.
vnitřní boční straně trouby.
Chrání přívodní kanálky mi- TROUBU NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená přívod-
krovln před tukem a zbyt- ní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefungu-
ky jídel. je správně, nebo když došlo k jejímu poškoze-
ní či pádu. Přívodní síťový kabel ani zástrčku
PŘED INSTALACÍ TROUBY SE neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí
PŘESVĚDČTE, že je prázdná. dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k
úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiné-
mu ohrožení zdraví a majetku.

PO PŘIPOJENÍ
TROUBU LZE SPUSTIT JEN TEHDY, JSOU-LI dvířka správ- UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE je podle zákona po-
ně zavřená. vinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost
za zranění osob a zvířat nebo za škody na ma-
jetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy


způsobené nedodržením těchto pokynů
uživatelem.

2
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI JE PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ


NEOHŘÍVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLY NEDOVOLTE DĚTEM používat tento spotřebič bez do-
uvnitř trouby nebo v její blízkosti. Kouř může hledu dospělých; mohou ho používat jen teh-
způsobit požár nebo výbuch. dy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly
schopny používat spotřebič bezpečně a chápa-
NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU troubu k sušení odě- ly možná nebezpečí způsobená nesprávným po-
vů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovo- užitím.
ce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by TENTO SPOTŘEBIČ NESMĚJÍ POUŽÍVAT OSOBY (ani děti) se
dojít k požáru. sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, pokud je nesledují osoby odpověd-
POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNĚ TROUBY NĚCO VZŇALO, né za jejich bezpečnost.
NEBO SI VŠIMNETE KOUŘE,neotevírejte dvířka a VAROVÁNÍ!
troubu vypněte. Vytáhněte přívodní síťový ka- PŘI POUŽITÍ SE PŘÍSTUPNÉ ČÁSTI TROUBY ZAHŘÍVAJÍ na vy-
bel ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu sokou teplotu, malé děti se proto nesmějí ke spo-
pojistek nebo jističů. třebiči přibližovat.

JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE. Mohlo by dojít k požáru. MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte


pro tepelnou úpravu jídel nebo ná-
NENECHÁVEJTE TROUBU BEZ dozoru, zvláště pokud pojů v hermeticky uzavřených
při vaření používáte papír, umělé hmoty nebo nádobách. Zvýšení tlaku by
jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět mohlo způsobit škody při otevření,
nebo shořet a některé umělé hmoty použité nebo by nádoby mohly vybouchnout.
při ohřívání jídel se mohou roztavit.

JE TŘEBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NENÍ POŠKOZENO


NEPOUŽÍVEJTE v tomto elektrospotřebiči agresiv- TĚSNĚNÍ dvířek nebo přilehlé plochy. V případě po-
ní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je škození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud
určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen ji kvalifikovaný technik neopraví.
pro průmyslové nebo laboratorní účely.

SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ VEJCE


ODBORNĚ VYŠKOLENÝ TECHNIK.
MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření
Provádění oprav nebo úprav, u kte- nebo ohřívání celých vajec se
rých je nutné sejmout kryty chrání- skořápkou nebo bez ní, proto-
cí před mikrovlnami, je nebezpečné že vejce by mohla puknout i po
- tyto činnosti smí provádět pouze od- ukončení tepelné úpravy.
borně vyškolený technik.
NEOTVÍREJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ UCHYCENÉ KRY-
TY.

3
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCÍMU TEKUTINY


POUŽITÍ! NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA. Mohou se v mikrovln-
né troubě přehřát za bod varu,
MIKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE prázdnou,
aniž by se objevily bubliny.
bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.
Vroucí tekutiny pak mohou ná-
JESTLIŽE SE CVIČÍTE V ovládání trouby, vložte do- hle vytéct z nádoby.
vnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou Abyste tomu předešli, postupujte takto:
energii a trouba se nepoškodí. 1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami
a úzkým hrdlem.
NEPOUŽÍVEJTE TROUBU ke skladování žádných 2. Tekutinu před vložením nádoby do mik-
předmětů. rovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní
ponořenou čajovou lžičku.
DRÁTĚNÉ UZÁVĚRY z plastových nebo 3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a
papírových sáčků před vložením do pak ji před opatrným vytažením nádoby z
mikrovlnné trouby odstraňte. mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

FRITOVÁNÍ V OLEJOVÉ LÁZNI


POZOR
MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE k frito-
VŽDY SI vyhledejte v mikrovlnné kuchařce po-
vání v olejové lázni, protože
drobné údaje. Doporučujeme zvláště v přípa-
teplotu oleje není možné re-
dech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.
gulovat.
PO OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJŮ PRO DĚTI musíte
ABYSTE SE NEPOPÁLILI, používejte při uchopení pokrm nebo tekutinu protřepat
nádob, částí trouby a plechů vždy kuchyňské a před podáváním zkontrolo-
chňapky. vat teplotu. Tím se teplo rovno-
měrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo
popálení.
Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve
víčko a dudlík.

4
PŘÍSLUŠENSTVÍ
OBECNĚ DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE
NA TRHU JE mnoho různých druhů příslušenství. SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ pokládejte
Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné na držák otočného talíře. Na držák
pro mikrovlnnou troubu. otočného talíře nepokládejte žád-
né jiné nádoby.
NÁDOBY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ,
musí být pro ni vhodné a
 Držák otočného talíře nasaďte do trouby.
musí být z materiálu, kte-
SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ
rým mohou mikrovlny vol-
SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ používejte při všech způ-
ně procházet.
sobech úpravy jídel. Zachycuje
KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JÍDLEM do mikrovlnné veškeré odkapávající šťávy a od-
trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního padávající kousky jídel, které by
prostoru trouby. jinak potřísnily a znečistily vnit-
To je důležité zvláště u příslušenství z kovu řek trouby.
nebo s kovovými částmi.  Skleněný otočný talíř umístěte na držák
otočného talíře.
POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBÍ dotýká vnitřních stěn za-
pnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může
poškodit.

PŘED ZAPNUTÍM TROUBY se vždy ujistěte, že se


otočný talíř může volně otáčet.

OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / ZÁMEK TLAČÍTEK


TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SE ZAP- BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU UVOLNÍTE otevřením a za-
NE MINUTU PO přepnutí trouby do pohoto- vřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby.
vostního stavu. (Trouba je v pohoto- Jinak se na displeji zobrazí "DOOR" (dvířka).
vostním stavu "stand by", když se na
displeji ukazuje denní čas ve 24-hodi-
novém formátu, nebo pokud hodiny neby-
ly nastaveny, když je displej prázdný).

5
PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ
PŘERUŠENÍ VAŘENÍ: JESTLIŽE UŽ NECHCETE POKRAČOVAT:
POKUD CHCETE JÍDLO ZKONTROLO- VYJMĚTE JÍDLO Z TROUBY, zavřete dvířka
VAT, ZAMÍCHAT NEBO OBRÁTIT, ote- a stiskněte tlačítko STOP.
vřete dvířka a proces tepel-
né úpravy se dočasně přeru-
ší. Nastavení se po dobu 10
minut nezmění.
CHCETE-LI V TEPELNÉ ÚPRAVĚ POKRAČOVAT: PO SKONČENÍ PROGRAMU ZAZNÍ ZVUKOVÝ SIGNÁL jed-
ZAVŘETE DVÍŘKA a JEDNOU stiskněte nou nebo dvakrát za minutu po
tlačítko Start. Proces tepelné úpra- dobu 10 minut. Chcete-li sig-
vy se obnoví od okamžiku, kdy byl nál zrušit, stiskněte tlačítko STOP
přerušen. nebo otevřete dvířka.
STISKNUTÍM TLAČÍTKA START DVAKRÁT se doba pro- POZNÁMKA: Pokud po skončení tepelné úpravy
dlouží o 30 vteřin. dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hod-
noty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.

CHLAZENÍ
PO SKONČENÍ ZVOLENÉ FUNKCE se trouba může auto- CHLAZENÍ můžete přerušit bez jakéhokoli poško-
maticky ochlazovat. To je normální jev. zení trouby otevřením dvířek.
Po ochlazení se trouba automaticky vypne.

OTEVŘENÍ DVÍŘEK

DVÍŘKA OTEVŘETE STISKNUTÍM TLAČÍTKA.

6
KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ
 TUTO FUNKCI POUŽIJTE, potřebujte-li
použít minutku k přesnému od-
měření času např. při vaření va-
  jec, těstovin nebo k vykynutí těs-
ta před pečením.

 TLAČÍTKY +/- nastavte požadovaný čas.

 OPAKOVANÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU nastavte výkon na 0 W.

 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

PO UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY zazní zvukový signál.

HODINY
KDYŽ SE SPOTŘEBIČ připojí k síti po-
prvé nebo po výpadku elektři-
ny, je displej prázdný. Pokud jste
 nenařídili hodiny, bude displej
  prázdný tak dlouho, dokud nena-
stavíte dobu vaření.
 STISKNĚTE TLAČÍTKO STOP (na 3 vteřiny), až začne levá
číslice (hodiny) blikat.
 TLAČÍTKY + / - nastavte hodinu.

 STISKNĚTE TLAČÍTKO START. (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).

 TLAČÍTKY + / - nastavte minuty.

 STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO START.


HODINY JSOU NAŘÍZENÉ a jsou v chodu.

POZNÁMKA:
PŘI NASTAVOVÁNÍ HODIN MAJÍ BÝT DVÍŘKA TROUBY OTEVŘENÁ. Na nastavení hodin
pak máte 10 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.

7
VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI
TUTO FUNKCI POUŽIJTE k běžnému
 vaření a ohřívání zeleniny, ryb,
brambor a masa.

 
TLAČÍTKY +/- nastavte požadovaný čas.

 OPAKOVANÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU nastavte výkon.

 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

PO SPUŠTĚNÍ PEČENÍ:
Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím
tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Na-
stavený čas můžete také prodlužovat nebo zkracovat stiskem tla-
čítek +/-.
STISKNUTÍM TLAČÍTKA VÝKONU můžete také změnit stupeň výkonu. Po
prvním stisknutí se objeví právě používaný stupeň výkonu. Opako-
vaným stisknutím tlačítka výkonu stupeň nastavení změníte.

STUPEŇ VÝKONU

POUZE MIKROVLNY
VÝKON DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým
750 W obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
Příprava ryb, masa, zeleniny atd.
ŠETRNĚJŠÍ PŘÍPRAVA např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k
500 W
dokončení dušeného masa se zeleninou.
350 W DUŠENÍ MASA, rozpouštění másla.
160 W ROZMRAZOVÁNÍ. Změknutí másla, sýrů a zmrzliny.
0W NSTAVENÍ doby dojití (jen při použití časovače).

8
JET START
TATO FUNKCE RYCHLÉHO STARTU SE
POUŽÍVÁ k rychlému ohřevu po-
travin s vysokým obsahem vody,
 jako řídkých polévek, kávy nebo
čaje.
 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

STISKNUTÍM TOHOTO TLAČÍTKA se trouba automaticky zapne na maxi-


mální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Kaž-
dým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vte-
řin. I po spuštění funkce se dá čas prodlužovat nebo zkracovat stisk-
nutím tlačítek.

ROZMRAZOVÁNÍ S RUČNÍM NASTAVENÍM


POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ v části "Vaření a ohřívá- JÍDLO PRAVIDELNĚ SLEDUJTE A KONTROLUJTE. Postup-
ní s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte ruč- ně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jíd-
ně výkon 160 W. la potřebuje.

MRAŽENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SÁČCÍCH, plas- VELKÉ KUSY uprostřed rozmrazování obraťte.
tových fóliích nebo lepenkových krabičkách
můžete vložit přímo do trouby jen teh- VAŘENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY se roz-
dy, nejsou-li na obalu kovové části (např. mrazí rychleji, jestliže je během rozmra-
svorky). zování zamícháte.

TVAR OBALU ovlivňuje dobu nutnou k DOPORUČUJEME nechat jídlo částečně roz-
rozmrazení. Potraviny zabalené do úz- mrazit a pak ho nechat dojít.
kých balíčků se rozmrazí rychleji než sil-
né bloky. NECHÁTE-LI JÍDLO PO ROZMRAZOVÁNÍ dojít, vždy do-
sáhnete lepšího výsledku,
JAKMILE JÍDLO TROCHU POVOLÍ, oddělte jednotlivé
protože se v něm teplo rov-
kusy od sebe.
noměrně rozptýlí.
Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

KDYŽ SE NĚKTERÉ ČÁSTI ZAČNOU


OHŘÍVAT (např. kuřecí stehna a
konce křidélek), zakryjte je
hliníkovou fólií.

9
RYCHLÉ ROZMRAZENÍ
FUNKCI RYCHLÉHO ROZMRAZENÍ
POUŽÍVEJTE jen pro čistou váhu v
rozmezí 100 g - 2 kg.
   JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE na skleněný
otočný talíř.
 STISKNĚTE TLAČÍTKO JET DEFROST.

 TLAČÍTKY + / - nastavte váhu potravin.

 STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

UPROSTŘED ROZMRAZOVÁNÍ se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení


jídla TURN FOOD.
 Otevřete dvířka.
 Obraťte jídlo.
 Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

POZNÁMKA: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po


2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

VÁHA: ZMRAZENÉ POTRAVINY:


U TÉTO FUNKCE musí trouba zjistit MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLOTU, než je teplota hlubo-
čistou váhu potravin. Trouba pak kozmrazených potravin (-18°C), zvolte
automaticky vypočítá potřebný nižší váhu jídla.
čas k dokončení rozmrazení. MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLOTU, než je teplota
JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA: hlubokozmrazených potravin (-18°C),
Postupujte podle pokynů v části " Vaření a ohří- zvolte vyšší váhu jídla.
vání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte
výkon 160 W.

JÍDLO TIPY

Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečeně.


MASO (100 g - 2,0 kg)
OBRAŤTE JÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.

Celé kuře, kousky nebo řízky.


DRŮBEŽ (100 g - 3,0 kg)
OBRAŤTE JÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.

Celé ryby, řízky nebo filé.


RYBA (100 g - 2,0 kg)
OBRAŤTE JÍDLO, když vás k tomu trouba vyzve.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TÉTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než
doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro
rozmrazování zvolte 160 W.

10
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
ČIŠTĚNÍ JE JEDINOU ÚDRŽBOU, která je obvykle nutná. K ČIŠTĚNÍ vnitřních ploch trouby, vnitřní i vněj-
NEBUDETE-LI TROUBU UDRŽOVAT čistou, může dojít ší části dvířek a jejich těsnění používejte jemný
k poškození povrchu a tedy ke zkrácení život- čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.
nosti spotřebiče a případně i vytvoření nebez-
ODSTRAŇUJTE MASTNÉ USAZENINY nebo zbyt-
pečné situace a riziku požáru.
ky jídel kolem dvířek.
NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ KOVOVÉ
HOUBIČKY, ČISTICÍ PROSTŘEDKY V PŘÍPADĚ ODOLNÝCH SKVRN nechte v mikrovlnné
S DRSNÝMI ČÁSTICEMI, ko- troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo
vové drátěnky, hadříky 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.
s čisticí drtí apod., které
MIKROVLNNOU TROUBU nikdy nečistěte
mohou poškodit ovládací panel, vnitřní
čisticím zařízením na páru.
i vnější plochy trouby. Používejte hou-
bu namočenou do neutrálního čisticího NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH V TROUBĚ se dá odstranit tak,
prostředku nebo papírový ubrousek s že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťá-
aerosolovým prostředkem na čištění skel. vy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a ne-
Aerosolový čisticí prostředek na okna cháte vřít po dobu několika minut.
nastříkejte vždy na papírový ubrousek.
NIKDY jej nestříkejte přímo na troubu.
VHODNÉ DO MYČKY:
V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH, zvláště po-
kud došlo k přetečení tekutin, vy-
jměte otočný talíř, držák otočné-
ho talíře a vytřete dočista dno DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE.
trouby.
KONSTRUKCE TÉTO TROUBY umožňuje provoz jen s
řádně usazeným otočným talířem.
NEZAPÍNEJTE mikrovlnnou troubu, jestliže SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ.
jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

11
JAK ODSTRANIT PORUCHU
POKUD TROUBA NEFUNGUJE, nevolejte hned do ser- POŠKOZENÝ PŘÍVODNÍ KABEL JE TŘEBA VYMĚNIT
visu, ale proveďte tyto kontroly: za originální přívodní ka-
 Otočný talíř a držák otočného talíře jsou bel, který je k dostání v ser-
řádně usazené na svém místě. visním středisku. Výměnu
 Zástrčka je správně zasunutá do síťové zá- přívodního kabelu smí
suvky. provádět pouze vyškolený
 Dvířka jsou správně zavřená. servisní technik.
 Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není
vypnutý elektrický proud.
 Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné vě- SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT
VÝLUČNĚ ODBORNĚ VYŠKOLENÝ
trání.
 Počkejte asi deset minut, a pak troubu zno- TECHNIK. Provádění oprav
nebo úprav, u kterých je nut-
vu zapněte.
 Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít né sejmout kryty chránící
před mikrovlnami, je
a zavřít.
PŘEDEJDETE TÍM zbytečným zásahům servisu, kte- nebezpečné - tyto činnosti
ré byste museli zaplatit. smí provádět pouze odborně vyškolený
Když voláte do servisního střediska, vždy uveď- technik.
te výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou uve- NEOTVÍREJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ UCHYCENÉ KRYTY.
deny na servisním štítku). Další pokyny najdete
v záručním listě.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


JAK DOKLÁDÁ RECYKLAČNÍ SYMBOL, kra- SYMBOL na výrobku nebo
bici, v níž je výrobek zabalen, lze na dokumentech přilože-
beze zbytku recyklovat. Řiď- ných k výrobku udává, že
te se platnými pokyny pro tento spotřebič nepatří do
odstraňování odpadu. Oba- domácího odpadu. Je nut-
lový materiál (plastové sáč- né odvézt ho do sběrného
ky, polystyrén apod.) může být pro místa pro recyklaci elek-
děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo je- trického a elektronického
jich dosah. zařízení.
TENTO SPOTŘEBIČ je označen v souladu s evrop- LIKVIDACE musí být prove-
skou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektric- dena v souladu s místními
kého a elektronického zařízení (WEEE). Zajiš- předpisy o ochraně život-
těním správné likvidace tohoto spotřebiče po- ního prostředí, které se tý-
můžete zabránit případným negativním dů- kají likvidace odpadu.
sledkům na životní prostředí a lidské zdraví, PODROBNĚJŠÍ INFORMACE o zpracování, rekupera-
které by jinak byly způsobeny nevhodnou li- ci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u přísluš-
kvidací výrobku. ného místního úřadu, služby pro likvidaci do-
movního odpadu nebo v obchodě, kde jste vý-
robek zakoupili.
PŘED LIKVIDACÍ odřízněte přívodní kabel, aby
spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.

12
13
14
15
ÚDAJE PRO ZKUŠEBNÍ TESTY TEPELNÉHO VÝKONU

V SOULADU S NORMOU IEC 60705.


MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro srovnávací testy tepelného výkonu růz-
ných mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test Množství Přibl. čas Stupeň výkonu Nádoba


12.3.1 750 g 10 min 750 W Pyrex 3.220
12.3.2 475 g 5 ½ min 750 W Pyrex 3.827
12.3.3 900 g 15 min 750 W Pyrex 3.838
13.3 500 g 2 min 40 s Rychlé rozmrazení

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTI 230 V/50 HZ


JMENOVITÝ PŘÍKON 1300 W
POJISTKA 10 A (UK 13 A)
MIKROVLNNÝ VÝKON 750 W
VXŠXH
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V X Š X H) 347 X 595 X X320
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V X Š X H) 290 X 187 X 370
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.

4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 7 2 6 1
CZ
© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved

16