ทฤษฎีบุคลิกภาพ

คาร์ ล อาร์ โรเจอร์ ส (Carl R. Rogers)

ชีวประวัติของคาร์ ล อาร์ โรเจอร์ (1902-1987)
• คาร์ ล แรมซัม โรเจอร์ ส (Carl Ransom Rogers) เป็ นนักจิตวิทยาชาว
อเมริกนั เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 1902 เสี ยชีวติ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
1987 รวมอายุได้ 85 ปี
• ครอบครัวและรูปแบบชีวติ
ชาวคริสต์ ทเี่ คร่ งครัดศาสนา เขาเป็ นลูกคนที่ 4 จากพีน่ ้ อง 6 คน พ่อ
แม่ จบจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน พ่อเป็ นวิศวกรที่ประสบ
ความสาเร็จในอาชีพ ลักษณะครอบครัวทีอ่ บอุ่น มีทศั นะทางลบต่ อ
อบายมุข สิ่ งแวดล้อมทางสั งคมอันเลวร้ าย ตอนอายุ 12 ปี ย้ ายมาทา
ฟาร์ ม สนใจการทดลองทางการเกษตร รักการอ่านและธรรมชาติ ใน
มหาวิทยาลัยทากิจกรรมของ YMCA

ชีวประวัติของคาร์ ล อาร์ โรเจอร์ (1902-1987)
• การศึกษา
เข้ าเรียนที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน วิชาเอกเกษตรศาสตร์
❑ เข้ าร่ วมสั มมนาสหพันธ์ คริ สเตียนโลกที่ปักกิง
่ ปี ค.ศ.1922 เปลีย่ นวิชาเอก
❑ ได้ รับปริ ญญาตรี ทางประวัติศาสตร์ และศาสนา ปี ค.ศ. 1924
❑ ศึ กษาต่ อทางศาสนาและจิตวิทยาเพือ
่ เตรียมทางานทางศาสนา
❑ เข้ าร่ วมสั มมนาสหสั มพันธ์ ศาสนาศาสตร์ ที่นิวยอร์ กเพือ
่ เตรียมทางานด้ าน
ศาสนาและเปลีย่ นใจ
❑ เรี ยนทีว
่ ิทยาลัยครู มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ระดับปริญญาโทและเอกทางด้ าน
จิตวิทยาคลินิกและสาเร็จการศึกษา เมื่อปี ค.ศ. 1928 และ ค.ศ. 1931

ชีวประวัติของคาร์ ล อาร์ โรเจอร์ (1902-1987)
• การทางาน
ค.ศ.1928-ค.ศ.1940 นักจิตวิทยาคลินิก ทีศ่ ูนย์ แนะแนวโรเชสเตอร์ (Rochester
Guidance Center)
❑ ค.ศ.1940-ค.ศ.1945 ศาสตราจารย์ ทางจิตวิทยาคลินิก ที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ
❑ ค.ศ.1945-ค.ศ.1957 ศาสตราจารย์ ทางจิตวิทยาและผู้อานวยการศู นย์ แนะแนว
มหาวิทยาลัยชิคาโก้
❑ ค.ศ.1957-ค.ศ.1964 ศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาละจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วิสคอนซิล
❑ ค.ศ.1964-ค.ศ.1967 สถาบันพฤติกรรมศาสตร์ ตะวันตก ที่ ลาโยลา แคลิฟอร์ เนีย
❑ ค.ศ.1968 ศู นย์ ศึกษาบุคคล (Center for Studies of the Person) เขาทางาน ณ
ทีแ่ ห่ งนีจ้ นเสี ยชีวติ

แนวคิดที่สาคัญ
• ตัวตนของบุคคล (Self)
มนุษย์ ทุกคนมีตัวตน 3 แบบ ได้ แก่
(1) ตนทีม่ องเห็น
(Self Concept)
(2) ตนตามที่เป็ นจริง (Real Self)
(3) ตนตามอุดมคติ
(Ideal Self)

แนวคิดทีส่ าคัญ
• คาร์ ล อาร์ โรเจอร์ ส (Carl R. Rogers) มีความเชื่อว่ า บุคลิกภาพทั้งหลาย
ของบุคคลนั้นเป็ นการตอบสนองต่ อความเป็ นจริงทีเ่ ขาได้ รับรู้ โรเจอร์ ส
จะมองมนุษย์ ในแง่ ดแี ละสู งส่ ง นอกจากนั้นเขายังเชื่อต่ อไปอีกว่ า ตัว
ผลักดันพฤติกรรมทั้งหลายนั้นอยู่ในตัวของบุคคล และเมื่อใดทีส่ ภาพของ
สั งคมไม่ ได้ ทาให้ บุคคลรู้สึกผิดหวัง ตัวผลักดันเหล่านีก้ จ็ ะพัฒนาไปในทาง
ทีด่ ีเสมอ เมื่อโรเจอร์ สมีความเชื่อว่ าตัวผลักดันพฤติกรรมอยู่ในตัวมนุษย์
เขาจึงมุ่งศึกษาเรื่องของ “ตัวตน” (self) ในฐานะที่เป็ นตัวผลักดันสาคัญยิ่ง
ให้ เกิดและพัฒนาบุคลิกภาพ

• “ตัวตน” คือ กระบวนการซึ่งประกอบด้ วย การรับรู้และความเชื่อเกีย่ วกับ
ตนเองของแต่ ละบุคคล
• กระบวนการทีบ่ ุคคลรับรู้ตนเองว่ า การมองตนเองหรืออัตมโนทัศน์ (self –
concept) ถูกสร้ างขึน้ โดยอาศัยประสบการณ์ และการปฏิบัติของบุคคล
• คนทีม่ ีการปรับตัวได้ ดีจะมีการแสดงออกทีบ่ ่ งชัดถึงการปรับปรุงการมอง
ตนเอง ทาให้ ประสบการณ์ มีความสอดคล้องไปกันได้ กบั การมองตนเอง ส่ วน
คนทีม่ ีการมองตนเองแบบยึดแน่ นไม่ มีทางยืดหยุ่น หรือปรับปรุงก็จะมี
ความไม่ สอดคล้องกันระหว่ างการมองตนเองกับประสบการณ์ เกิดขึน้ จึงมี
ผลให้ บุคคลนั้นไม่ สามารถปรับตัวกับสภาพความเป็ นจริงได้ ในทีส่ ุ ดก็จะ
พยายามสร้ าง กลวิธาน (defense mechanism) ขึน้ เพือ่ ป้องกันตนเอง

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ (Development of Personality)
1. กระบวนการพัฒนาการค่านิยม (Organizing Valuing Process)
2. การยอมรับจากผู้อนื่ (Positive Regard from others)
3. การยอมรับตนเอง (Self-Regard)
4. ภาวะของการมีคุณค่ า (Conditions or Worth)

แนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษย์

1. มนุษย์ เป็ นผู้มีศักดิ์ศรี
2. มนุษย์ มคี วามแตกต่ างกัน
3. มนุษย์ มีแรงจูงใจในทางทีด่ ี
4. พฤติกรรมของมนุษย์ ทุกอย่ างต้ องมีสาเหตุ
5. มนุษย์ มคี วามต้ องการ
6. มนุษย์ มคี วามต้ องการพัฒนาการชีวติ
7. มนุษย์ ต้องการการผักผ่ อน
8. มนุษย์ เป็ นสั ตว์ สังคม
9. มนุษย์ ต้องการขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
10. มนุษย์ มีความต้ องการ การอยากรู้อยากเห็น

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful