P. 1
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

|Views: 2,744|Likes:
Published by Ploy Papichaya

More info:

Published by: Ploy Papichaya on May 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


(Achievement Test)
• แบบทดสอบที่ ใช้วั ดความรู ้ความสามารถของผู ้ สอบที่ ได้จากการ
เรียนรู ้ เพื่อดู ว่าผู ้ สอบมีความสามารถในสิ่ งที่ ได้เรียนรู ้ไปแล้ว
มากน้อยเพียงใด
• มุ ่งวั ดประสบการณ์เรียนรู ้ที่ ผ่ านๆ มา
• มีชื่ อเรียกหลากหลาย เช่น
– เรียกชื่ อตามเนื้อหาวิ ชา
– เรียกชื่ อตามเกณฑ์ ที่ ใช้ในการจ าแนกประเภทของ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามแบบของการสอบ
1. แบบทดสอบการปฏ

บั ต

ใช้วั ดความสามารถและการเรียนรู ้โดยตรงของผู ้ สอบ โดย
ให้ผู ้ สอบแสดงพฤติ กรรมการกระท าและลงมือปฏิ บั ติ จริ ง
แบบทดสอบการปฏิ บั ติ สามารถวั ดกระบวนการ และผลผลิ ต
หรือทั้ งสองอย่าง
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามแบบของการสอบ
2. แบบทดสอบปรนัย
• ใช้วั ดพฤติ กรรมทางด้านการรู ้คิ ด โดยเฉพาะสามารถวั ด
พฤติ กรรมการรู ้คิ ดในระดั บเบื้ องต้นหรือระดั บต่ า
• เป็ นแบบทดสอบที่ ก าหนดขอบเขตหรือค าตอบไว้ให้ตอบ
แบบเลือกตอบ แบบถู กผิ ด แบบจั บคู ่ แบบเติ มค า
• คุ ณสมบั ติ
1. มีความชั ดเจนในค าถาม
2. มีการให้คะแนนที่ ตรงกั น
3. มีการแปลความหมายคะแนนตรงกั น
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามแบบของการสอบ
ประเภทของแบบทดสอบปรนัย 4 ประเภท
1. ข้อสอบแบบถู ก – ผิ ด (true – false items)
- ประกอบด้วยข้อความหรือค าถาม
- มีค าตอบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ งจากตั วเลือก
2 ทาง
2. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple – choice items)
- ส่วนค าถามน าของเรื่องราวหรือปัญหา อยู ่ในรู ปค าถาม
หรืออื่นๆ เช่น แผนที่ กราฟ
- ส่วนตั วเลือก ต้องสอดคล้องกั บส่วนค าถาม ประกอบด้วย
ตั วถู กและตั วลวง
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามแบบของการสอบ
ตั วอย่างข้อสอบปรนัยแบบถู ก – ผ


ค าชี้แจง จงกาเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ คิ ดว่าถู ก และ ลง
หน้าข้อความที่ คิ ดว่าผิ ด
..........1) ข้อสอบแบบถู กผิ ดเป็ นข้อสอบที่ มีค าตอบให้เลือกอยู ่ 2
ทาง
หรือ
ค าชี้แจง จงกาเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ คิ ดว่าถู ก และ ลง
หน้าข้อความที่ คิ ดว่าผิ ด และแก้ไขข้อที่ ผิ ดให้ถู กต้องในช่ องว่าง
ที่ เว้นไว้
..........1) คะแนนเฉลี่ยเป็ นการวั ดการกระจายของคะแนนสอบ
......................................................................................
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามแบบของการสอบ
ตั วอย่างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
ค าชี้แจง วงกลมล้อมรอบตั วเลือกที่ ถู กต้องได้เพียงตั วเลือกเดียวใน
แต่ ละข้อ
1) ข้อสอบปรนัยประเภทใดที่ ผู ้ สอบมีโอกาสเดาค าตอบที่ ถู กได้
มาก
ก. ข้อสอบแบบจั บคู ่
ข. ข้อสอบแบบถู ก – ผิ ด
ค. ข้อสอบแบบเลือกตอบ
ง. ข้อสอบแบบเติ มค า
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามแบบของการสอบ
ประเภทของแบบทดสอบปรนัย 4 ประเภท
3. ข้อสอบแบบจั บคู ่ (matching items)
- ประกอบด้วยข้อความ 2 รายการที่ มีความสั มพั นธ์ กั น
4. ข้อสอบแบบตอบสั้ นหรือเติ มค า (short – answer / fill – in
items)
- ให้หาค าหรือวลีมาตอบค าถามหรือเติ มค าลงในประโยค
- 3 แบบ  แบบตั้ งค าถาม แบบเติ มค าหรือข้อความให้
สมบู รณ์ แบบหาความสั มพั นธ์ ระหว่างค าถามกั บค าตอบ
- มีความก้ ากึ่งกั บข้อสอบอั ตนัย เป็ นการวั ดการระลึกได้
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามแบบของการสอบ
ตั วอย่างข้อสอบปรนัยแบบจั บคู ่
ค าชี้แจง ข้อความในแถว ก เป็ นวิ ธีการหาความเที่ ยงตรง และ
ข้อความในแถว ข เป็ นประเภทของความเที่ ยงตรง จงจั บคู ่
ข้อความในแถว ข ที่ มีความหมายตรงกั บข้อความในแถว ก
แถว ก แถว ข
..........
..........
1. ผู ้เชี ่ ยวชาญเห็ นตรงกันว่ า สิ ่ งที ่ วัด
เป็ นตัวแทนของพฤติ กรรมที ่
ต้องการวัด
2. นาคะแนนสอบเข้าท างานไป
สัมพันธ์ กับผลการท างาน
ก. Concurrent validity
ข. Content validity
ค. Construct validity
ง. Face validity
จ. Predictive validity
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามแบบของการสอบ
ตั วอย่างข้อสอบแบบตอบสั้ นหรือเต

มค า
ค าชี้แจง จงเติ มค าหรือข้อความที่ ถู กต้องลงในช่ องว่างที่ ให้ไว้
- แบบตั้ งค าถาม
1) Z score มีค่าเท่ ากั บ 3.0 เที ยบเท่ ากั บ T score ที่ มีค่าเท่ าไร
...............
- แบบเติ มค า
2) ค่า....................ของข้อสอบวั ดผลสั มฤทธิ ์
คือร้อยละของคนที่
ตอบถู ก
- แบบความสั มพั นธ์
3) จงระบุ ลั กษณะส าคั ญของข้อสอบปรนัยมา 1 อย่าง
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามแบบของการสอบ
3. แบบทดสอบอั ตนัย
• แบบทดสอบความเรียง
• ใช้วั ดพฤติ กรรมด้านการรู ้คิ ดในระดั บสู ง
• ผู ้ สอบสามารถตอบค าถามที่ ก าหนดไว้ได้อย่างอิ สระโดย
แสดงความรู ้ และความคิ ดได้อย่างเต็ มที่ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้
• 2 ประเภท
• ไม่จ ากั ดขอบเขต
• จ ากั ดขอบเขต
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามแบบของการสอบ
ตั วอย่างข้อสอบอั ตนัยแบบไม่จ ากั ดขอบเขต
- จงวิ เคราะห์ สาเหตุ ที่ ท าให้ประเทศไทยประสบภาวะวิ กฤตทาง
เศรษฐกิ จในปี พ.ศ. 2541
ตั วอย่างข้อสอบอั ตนัยแบบจ ากั ดขอบเขต
- จงบอกข้อดีและข้อจ ากั ดของการใช้หนังสืออิ เล็ กทรอนิ กส์ มา
อย่างละ 3 ข้อ
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามจุ ดมุ ่งหมายของการสอบ
1. แบบทดสอบการจั ดสรรวางต าแหน่ ง
• วั ดทั กษะเบื้ องต้นที่ จ าเป็ นเริ่ มแรก
• สามารถใช้คั ดเลือกคน
• เป็ นข้อสอบที่ ใช้จ าแนกความสามารถของผู ้ เรียนว่าใครเก่งอ่อน
เพียงใด
2. แบบทดสอบวิ นิ จฉัย
• ใช้เพื่อบ่ งบอกสาเหตุ ที่ เฉพาะของความบกพร่องในการเรียนรู ้
• ใช้เพื่อปรั บปรุ งการเรียนการสอน
• ใช้ประเมิ นผลในระหว่างการเรียนการสอน หรือเป็ นการสอบแบบ
อิ งเกณฑ์
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามจุ ดมุ ่งหมายของการสอบ
3. แบบทดสอบสรุ ปผล
เป็ นแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธิ ์
ที่ นิ ยมใช้เพื่อประเมิ นผลสรุ ป
โดยรวมเมื่อสิ้นสุ ดการสอน เพื่อการให้คะแนน หรือระบุ ความรู ้
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามจุ ดมุ ่งหมายของการสอบ
4. แบบทดสอบระหว่างเรียน
• ใช้สอบระหว่างการเรียนการสอน
• ให้ข้อมู ลย้อนกลั บแก่ผู ้ สอนและผู ้ เรียนถึงการก้าวหน้าของ
การเรียนรู ้ใช้ในการปรั บปรุ งการเรียนการสอน
• มุ ่งตรวจสอบวั ตถุ ประสงค์ หรือจุ ดมุ ่งหมายที่ จ าเป็ นของ
เนื้อหาที่ เรียนแต่ ละเรื่อง
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามจุ ดมุ ่งหมายของการสอบ
5. แบบทดสอบผลสั มฤทธ
ิ ์
เพื่อการส ารวจ
• ใช้เพื่อส ารวจโปรแกรมการศึกษาและส ารวจความสามารถ
ทั ่ วๆ ไปของนักเรียน
• ครอบคลุ มเนื้อหาในระดั บกว้างๆ ประเมิ นความรู ้ ของ
นักเรียนในเนื้อหาวิ ชาหรือทั กษะ
• Standford Achievement Test (SAT)
California Achievement Test (CAT)
Comprehensive Tests of Basic Skills (CTBS)
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามจุ ดมุ ่งหมายของการสอบ
6. แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ
ิ ์
รายบุ คคล
• ใช้เพื่อประเมิ นเจตคติ แรงจู งใจ และกระบวนการเรียนรู ้เชิ ง
พุ ทธิ ปัญญาของผู ้ รั บบริ การปรึกษา
• ผู ้ ให้ค าปรึกษาเป็ นผู ้ ด าเนิ นการทดสอบ
• Wechsler Individual Achievement Test (WIAT)
Wide Range Achievement Test – Revised (WRAT)
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามลั กษณะการสร้าง
1. แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ
ิ ์
ที่ ครู สร้าง
• แบบทดสอบที่ ใช้ในห้องเรียน ใช้กั นเองในโรงเรียน
• ใช้วั ดและประเมิ นผลการเรียนการสอนในห้องเรียน
• วั ดผลสั มฤทธิ ์
ในการเรียนวิ ชาต่ างๆ ที่ ผู ้ เรียนได้เรียนไปแล้ว
โดยยึดเนื้อหาที่ ก าหนดไว้ในหลั กสู ตร
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามลั กษณะการสร้าง
2. แบบทดสอบผลสั มฤทธ
ิ ์
มาตรฐาน
• สร้างขึ้ นอย่างมีระบบและมีหลั กเกณฑ์ โดยผู ้ เชี่ ยวชาญในแต่ ละ
สาขาวิ ชา
• มีการตรวจสอบคุ ณภาพ วิ เคราะห์ และปรั บปรุ งแก้ไข
• มาตรฐาน 3 ประการ
1) มาตรฐานในวิ ธี การด าเนิ นการสอบ
2) มาตรฐานในการตรวจให้คะแนนอย่างมีระบบ
3) มาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนนอย่างมีระบบ
• ต้องมีเกณฑ์ ปกติ (norm)
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามการแปลความหมายผลการสอบ
1. แบบทดสอบอ

งกลุ ่ม
• วั ดความแตกต่ างระหว่างบุ คคล
• เปรียบเที ยบความสามารถของบุ คคลแต่ ละคนกั บบุ คคล
อื่นๆในกลุ ่มที่ เป็ นกลุ ่มมาตรฐานหรือกลุ ่มอ้างอิ ง
• เพื่อสรุ ปผลการเรียนการสอน เพื่อดู ความสามารถของบุ คคล
แต่ ละคนเป็ นเช่ นไรเมื่อเที ยบกั บบุ คคลอื่นภายในกลุ ่ม
แบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


จ าแนกตามการแปลความหมายผลการสอบ
2. แบบทดสอบอ

งเกณฑ์
• เปรียบเที ยบผลการสอบกั บมาตรฐานความส าเร็ จ
• เน้นสิ่ งที่ ผู ้ สอบสามารถท าได้มากกว่าเปรียบเที ยบผลการ
สอบของคนอื่นๆ โดยระบุ ว่าผู ้ สอบรอบรู ้หรือไม่รอบรู ้ใน
พฤติ กรรมที่ เฉพาะเจาะจง
• เป็ นเครื่องมือที่ ใช้วิ นิ จฉัยมากกว่าที่ จะเป็ นเครื่องมือวั ดผล
การสอบอย่างเดียว
ขั้ นตอนการสร้างแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


1. ก าหนดจุ ดมุ ่งหมาย
2. ก าหนดเนื้อหาและพฤต

กรรมที่ ต้องการวั ด
• ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาและพฤติ กรรมที่ ต้องการวั ด
• จั ดท าตารางวิ เคราะห์ หลั กสู ตรหรือตารางก าหนด
ลั กษณะเฉพาะ
• ส่วนประกอบของตาราง
1. สาระสั งเขปของเนื้อหาวิ ชา
2. พฤติ กรรมการเรียนรู ้ ที่ ต้องการวั ด
3. การก าหนดน้าหนักแต่ละเนื้อหาของแต่ ละพฤติ กรรม
ขั้ นตอนการสร้างแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


3. ก าหนดชน

ดรู ปแบบของแบบทดสอบ
• แบบทดสอบปรนัย
• แบบทดสอบอั ตนัย
• ทั้ งสองแบบ
4. การออกข้อสอบ
• ออกข้อสอบให้ตรงตามเนื้อหาและวั ตถุ ประสงค์ เชิ ง
พฤติ กรรมที่ ก าหนดไว้ตามตารางก าหนด
ลั กษณะเฉพาะ
• จั ดท าคู ่มือเฉลยข้อสอบ
• ก าหนดเกณฑ์ การให้คะแนน
ขั้ นตอนการสร้างแบบทดสอบวั ดผลสั มฤทธ


5. การตรวจสอบคุ ณภาพ
1) การตรวจสอบคุ ณภาพเบื ้องต้น
• ตรวจความเที่ ยงตรงเชิ งปรากฏและความเที่ ยงตรงตามเนื้อหา
ความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ และความเหมาะสมของข้อสอบกั บ
ประเภทข้อสอบที่ ใช้
• ปรั บปรุ งแก้ไข
2) การตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ทางการวั ด
• ทดลองใช้กั บกลุ ่มตั วอย่าง
• หาค่าจ าแนกอ านาจรายข้อ ความยากง่ายของข้อสอบ และ
ตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบทั้ งฉบั บ ได้แก่ ความเชื่ อมั ่ น
และความเที่ ยงตรง
• ปรั บปรุ งแก้ไข / น าไปใช้
การใช้ผลจากการทดสอบผลสั มฤทธ


1. การใช้ผลการทดสอบผลสั มฤทธิ ์
เพื่อการสอน
2. การใช้ผลการทดสอบผลสั มฤทธิ ์
เพื่อการคั ดเลือกและ
การจั ดวางต าแหน่ งบุคคล
3. การใช้ผลการทดสอบผลสั มฤทธิ ์
เพื่อแสดงพั ฒนาการใน
เรื่ องความรู ้ เนื้อหาเฉพาะ หรือเนื้อหาวิ ชาในเวลาที่
แตกต่ างกั น
4. การใช้ผลการทดสอบผลสั มฤทธิ ์
เพื่อเป็ นเกณฑ์ ในการ
ประเมิ นหลั กสู ตรของนักเรียน

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->