แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
(Achievement Test)
• แบบทดสอบที่ใช้วดั ความรู้ความสามารถของผูส้ อบที่ได้จากการ
เรียนรู้ เพื่อดูว่าผูส้ อบมีความสามารถในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว
มากน้ อยเพียงใด
• มุ่งวัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผา่ นๆ มา
• มีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น
– เรียกชื่อตามเนื้ อหาวิชา
– เรียกชื่อตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนกประเภทของ
แบบทดสอบ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามแบบของการสอบ
1. แบบทดสอบการปฏิบตั ิ
ใช้วดั ความสามารถและการเรียนรู้โดยตรงของผูส้ อบ โดย
ให้ผสู้ อบแสดงพฤติกรรมการกระทาและลงมือปฏิบตั ิ จริง
แบบทดสอบการปฏิบตั ิ สามารถวัดกระบวนการ และผลผลิต
หรือทัง้ สองอย่าง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามแบบของการสอบ
2. แบบทดสอบปรนัย
• ใช้วดั พฤติกรรมทางด้านการรู้คิด โดยเฉพาะสามารถวัด
พฤติกรรมการรู้คิดในระดับเบือ้ งต้นหรือระดับตา่
• เป็ นแบบทดสอบที่กาหนดขอบเขตหรือคาตอบไว้ให้ตอบ
แบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู่ แบบเติมคา
• คุณสมบัติ
1. มีความชัดเจนในคาถาม
2. มีการให้คะแนนที่ตรงกัน
3. มีการแปลความหมายคะแนนตรงกัน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามแบบของการสอบ
ประเภทของแบบทดสอบปรนัย 4 ประเภท
1. ข้อสอบแบบถูก – ผิด (true – false items)
- ประกอบด้วยข้อความหรือคาถาม
- มีคาตอบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ งจากตัวเลือก
2 ทาง
2. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple – choice items)
- ส่วนคาถามนาของเรื่องราวหรือปัญหา อยู่ในรูปคาถาม
หรืออื่นๆ เช่น แผนที่ กราฟ
- ส่วนตัวเลือก ต้องสอดคล้องกับส่วนคาถาม ประกอบด้วย
ตัวถูกและตัวลวง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามแบบของการสอบ

ตัวอย่างข้อสอบปรนัยแบบถูก – ผิด
คาชี้แจง จงกาเครื่องหมาย หน้ าข้อความที่คิดว่าถูก และ  ลง
หน้ าข้อความที่คิดว่าผิด
..........1) ข้อสอบแบบถูกผิดเป็ นข้อสอบที่มีคาตอบให้เลือกอยู่ 2
ทาง
หรือ
คาชี้แจง จงกาเครื่องหมาย หน้ าข้อความที่คิดว่าถูก และ  ลง
หน้ าข้อความที่คิดว่าผิด และแก้ไขข้อที่ผิดให้ถกู ต้องในช่องว่าง
ที่เว้นไว้
..........1) คะแนนเฉลี่ยเป็ นการวัดการกระจายของคะแนนสอบ
......................................................................................

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามแบบของการสอบ
ตัวอย่างข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
คาชี้แจง วงกลมล้อมรอบตัวเลือกที่ถกู ต้องได้เพียงตัวเลือกเดียวใน
แต่ละข้อ
1) ข้อสอบปรนัยประเภทใดที่ผสู้ อบมีโอกาสเดาคาตอบที่ถกู ได้
มาก
ก. ข้อสอบแบบจับคู่
ข. ข้อสอบแบบถูก – ผิด
ค. ข้อสอบแบบเลือกตอบ
ง. ข้อสอบแบบเติมคา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามแบบของการสอบ
ประเภทของแบบทดสอบปรนัย 4 ประเภท
3. ข้อสอบแบบจับคู่ (matching items)
- ประกอบด้วยข้อความ 2 รายการที่มีความสัมพันธ์กนั
4. ข้อสอบแบบตอบสัน้ หรือเติมคา (short – answer / fill – in
items)
- ให้หาคาหรือวลีมาตอบคาถามหรือเติมคาลงในประโยค
- 3 แบบ แบบตัง้ คาถาม แบบเติมคาหรือข้อความให้
สมบูรณ์ แบบหาความสัมพันธ์ระหว่างคาถามกับคาตอบ
- มีความกา้ กึ่งกับข้อสอบอัตนัย เป็ นการวัดการระลึกได้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามแบบของการสอบ
ตัวอย่างข้อสอบปรนัยแบบจับคู่
คาชี้แจง ข้อความในแถว ก เป็ นวิธีการหาความเที่ยงตรง และ
ข้อความในแถว ข เป็ นประเภทของความเที่ยงตรง จงจับคู่
ข้อความในแถว ข ที่มีความหมายตรงกับข้อความในแถว ก
แถว ก
แถว ข
.......... 1. ผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่ า สิ่งที่วัด ก. Concurrent validity
เป็ นตัวแทนของพฤติกรรมที่
ข. Content validity
ต้ องการวัด
ค. Construct validity
.......... 2. นาคะแนนสอบเข้ าทางานไป
ง. Face validity
สัมพันธ์ กับผลการทางาน
จ. Predictive validity

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามแบบของการสอบ
ตัวอย่างข้อสอบแบบตอบสัน้ หรือเติมคา
คาชี้แจง จงเติมคาหรือข้อความที่ถกู ต้องลงในช่องว่างที่ให้ไว้
- แบบตัง้ คาถาม
1) Z score มีค่าเท่ากับ 3.0 เทียบเท่ากับ T score ที่มีค่าเท่าไร
...............
- แบบเติมคา
2) ค่า....................ของข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ คือร้อยละของคนที่
ตอบถูก
- แบบความสัมพันธ์
3) จงระบุลกั ษณะสาคัญของข้อสอบปรนัยมา 1 อย่าง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามแบบของการสอบ
3. แบบทดสอบอัตนัย
• แบบทดสอบความเรียง
• ใช้วดั พฤติกรรมด้านการรู้คิดในระดับสูง
• ผูส้ อบสามารถตอบคาถามที่กาหนดไว้ได้อย่างอิสระโดย
แสดงความรูแ้ ละความคิดได้อย่างเต็มที่ ภายในระยะเวลาที่
กาหนดให้
• 2 ประเภท
• ไม่จากัดขอบเขต
• จากัดขอบเขต

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามแบบของการสอบ
ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยแบบไม่จากัดขอบเขต
- จงวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2541

ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยแบบจากัดขอบเขต
- จงบอกข้อดีและข้อจากัดของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มา
อย่างละ 3 ข้อ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามจุดมุ่งหมายของการสอบ
1. แบบทดสอบการจัดสรรวางตาแหน่ ง
• วัดทักษะเบือ้ งต้นที่จาเป็ นเริ่มแรก
• สามารถใช้คดั เลือกคน
• เป็ นข้อสอบที่ใช้จาแนกความสามารถของผูเ้ รียนว่าใครเก่งอ่อน
เพียงใด

2. แบบทดสอบวินิจฉัย
• ใช้เพื่อบ่งบอกสาเหตุที่เฉพาะของความบกพร่องในการเรียนรู้
• ใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
• ใช้ประเมินผลในระหว่างการเรียนการสอน หรือเป็ นการสอบแบบ
อิงเกณฑ์

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามจุดมุ่งหมายของการสอบ
3. แบบทดสอบสรุปผล
เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ ที่นิยมใช้เพื่อประเมินผลสรุป
โดยรวมเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อการให้คะแนน หรือระบุความรู้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามจุดมุ่งหมายของการสอบ
4. แบบทดสอบระหว่างเรียน
• ใช้สอบระหว่างการเรียนการสอน
• ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผสู้ อนและผูเ้ รียนถึงการก้าวหน้ าของ
การเรียนรู้ใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
• มุ่งตรวจสอบวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่จาเป็ นของ
เนื้ อหาที่เรียนแต่ละเรื่อง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามจุดมุ่งหมายของการสอบ
5. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ ิ เพื่อการสารวจ
• ใช้เพื่อสารวจโปรแกรมการศึกษาและสารวจความสามารถ
ทัวๆ
่ ไปของนักเรียน
• ครอบคลุมเนื้ อหาในระดับกว้างๆ ประเมินความรูข้ อง
นักเรียนในเนื้ อหาวิชาหรือทักษะ
• Standford Achievement Test (SAT)
California Achievement Test (CAT)
Comprehensive Tests of Basic Skills (CTBS)

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามจุดมุ่งหมายของการสอบ
6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ รายบุคคล
• ใช้เพื่อประเมินเจตคติ แรงจูงใจ และกระบวนการเรียนรู้เชิง
พุทธิปัญญาของผูร้ บั บริการปรึกษา
• ผูใ้ ห้คาปรึกษาเป็ นผูด้ าเนินการทดสอบ
• Wechsler Individual Achievement Test (WIAT)
Wide Range Achievement Test – Revised (WRAT)

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามลักษณะการสร้าง
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ ที่ครูสร้าง
• แบบทดสอบที่ใช้ในห้องเรียน ใช้กนั เองในโรงเรียน
• ใช้วดั และประเมินผลการเรียนการสอนในห้องเรียน
• วัดผลสัมฤทธ์ ิ ในการเรียนวิชาต่างๆ ที่ผเู้ รียนได้เรียนไปแล้ว
โดยยึดเนื้ อหาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามลักษณะการสร้าง
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ ิ มาตรฐาน
• สร้างขึน้ อย่างมีระบบและมีหลักเกณฑ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาวิชา
• มีการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไข
• มาตรฐาน 3 ประการ
1) มาตรฐานในวิธีการดาเนินการสอบ
2) มาตรฐานในการตรวจให้คะแนนอย่างมีระบบ
3) มาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนนอย่างมีระบบ
• ต้องมีเกณฑ์ปกติ (norm)

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามการแปลความหมายผลการสอบ
1. แบบทดสอบอิงกลุ่ม
• วัดความแตกต่างระหว่างบุคคล
• เปรียบเทียบความสามารถของบุคคลแต่ละคนกับบุคคล
อื่นๆในกลุ่มที่เป็ นกลุ่มมาตรฐานหรือกลุ่มอ้างอิง
• เพื่อสรุปผลการเรียนการสอน เพื่อดูความสามารถของบุคคล
แต่ละคนเป็ นเช่นไรเมื่อเทียบกับบุคคลอื่นภายในกลุ่ม

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
จาแนกตามการแปลความหมายผลการสอบ
2. แบบทดสอบอิงเกณฑ์
• เปรียบเทียบผลการสอบกับมาตรฐานความสาเร็จ
• เน้ นสิ่งที่ผสู้ อบสามารถทาได้มากกว่าเปรียบเทียบผลการ
สอบของคนอื่นๆ โดยระบุว่าผูส้ อบรอบรู้หรือไม่รอบรู้ใน
พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง
• เป็ นเครื่องมือที่ใช้วินิจฉัยมากกว่าที่จะเป็ นเครื่องมือวัดผล
การสอบอย่างเดียว

ขัน้ ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
1. กาหนดจุดมุ่งหมาย
2. กาหนดเนื้ อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด
• กาหนดขอบเขตของเนื้ อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด
• จัดทาตารางวิเคราะห์หลักสูตรหรือตารางกาหนด
ลักษณะเฉพาะ
• ส่วนประกอบของตาราง
1. สาระสังเขปของเนื้ อหาวิชา
2. พฤติกรรมการเรียนรูท้ ี่ต้องการวัด
3. การกาหนดน้าหนักแต่ละเนื้ อหาของแต่ละพฤติกรรม

ขัน้ ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
3. กาหนดชนิดรูปแบบของแบบทดสอบ
• แบบทดสอบปรนัย
• แบบทดสอบอัตนัย
• ทัง้ สองแบบ

4. การออกข้อสอบ
• ออกข้อสอบให้ตรงตามเนื้ อหาและวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่กาหนดไว้ตามตารางกาหนด
ลักษณะเฉพาะ
• จัดทาคู่มือเฉลยข้อสอบ
• กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ขัน้ ตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ ิ
5. การตรวจสอบคุณภาพ
1) การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น

ตรวจความเที่ยงตรงเชิงปรากฏและความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความเหมาะสมของข้อสอบกับ
ประเภทข้อสอบที่ใช้
ปรับปรุงแก้ไข

2) การตรวจสอบคุณสมบัติทางการวัด


ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
หาค่าจาแนกอานาจรายข้อ ความยากง่ายของข้อสอบ และ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบทัง้ ฉบับ ได้แก่ ความเชื่อมัน่
และความเที่ยงตรง
ปรับปรุงแก้ไข / นาไปใช้

การใช้ผลจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ ิ
1. การใช้ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ ิ เพื่อการสอน
2. การใช้ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ ิ เพื่อการคัดเลือกและ
การจัดวางตาแหน่ งบุคคล
3. การใช้ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ ิ เพื่อแสดงพัฒนาการใน
เรือ่ งความรู้ เนื้ อหาเฉพาะ หรือเนื้ อหาวิชาในเวลาที่
แตกต่างกัน
4. การใช้ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ ิ เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
ประเมินหลักสูตรของนักเรียน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful