You are on page 1of 5

Đồ án Kết cấu thép

GVHD: Ths. Phan Cẩm Vân

Hình 1. Biểu đồ momen do tỉnh tải tác dụng lên khung

Hình 2. Biểu đồ momen do hoạt tải sửa chữa mái tác dụng nên nửa phải khung

SVTH: Nguyễn Hữu Khương – 12X1C – Nhóm 12.69

Trang: ….

Biểu đồ momen do áp lực đứng lớn nhất của cầu trục tác dụng lên cột phải SVTH: Nguyễn Hữu Khương – 12X1C – Nhóm 12. Phan Cẩm Vân Hình 3. .Đồ án Kết cấu thép GVHD: Ths.69 Trang: …. Biểu đồ momen do hoạt tải sửa chữa mái tác dụng nên nửa trái khung Hình 4.

Đồ án Kết cấu thép GVHD: Ths. Biểu đồ momen do áp lực hãm ngnag của cầu trục tác dụng lên cột phải SVTH: Nguyễn Hữu Khương – 12X1C – Nhóm 12. Biểu đồ momen do áp lực đứng lớn nhất của cầu trục tác dụng lên cột trái Hình 6. Phan Cẩm Vân Hình 5. .69 Trang: ….

69 Trang: …. Phan Cẩm Vân Hình 7.Đồ án Kết cấu thép GVHD: Ths. . Biểu đồ momen do áp lực hãm ngnag của cầu trục tác dụng lên cột trái Hình 8. Biểu đồ momen do tải trọng gió ngang phải tác dụng lên khung SVTH: Nguyễn Hữu Khương – 12X1C – Nhóm 12.

Biểu đồ momen do tải trọng gió ngang trái tác dụng lên khung Hình 10.Đồ án Kết cấu thép GVHD: Ths. . Phan Cẩm Vân Hình 9.69 Trang: …. Biểu đồ momen do tải trọng gió dọc tác dụng lên khung SVTH: Nguyễn Hữu Khương – 12X1C – Nhóm 12.