You are on page 1of 42

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN

PHẦN II
THI CÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI
A. TÊNH TOAÏN VAÏN KHUÄN
MOÏNG
1,Vaïn khuän thaình moïng:
Thaình moïng cao:h1 = 300,h2 = 450;kêch thæåïc âaïy moïng 2900x2300
Choün bãö daìy vaïn bàòng 3cm.
Så âäö laìm viãûc cuía caïc thaình pháön vaïn khuän moïng :
 Coi táúm vaïn thaình nhæ dáöm liãn tuûc trãn caïc gäúi la caïc
thanh neûp âæïng âaì vaïn.
 Coi neûp âæïng laìm viãûc nhæ dáöm âån giaín kã lãn caïc gäúi
tæûa laì caïc thanh chäúng
(hoàûc neo) chëu taíi troüng tæì vaïn
thaình truyãön âãún .
 Tênh vaïn thaình :
Choün maïy âáöm trong
116 , cacï thäng säú kyî thuáût :
3
- Nàng suáút 3- 6 m /h
- Baïn kênh taïc duûng : Râ = 35 cm
Aïp læûc ngang taïc duûng lãn vaïn thaình :
*AÏp læûc do væîa bãtäng tæåi: qh = b.hmax..
Choün hmax = h1 = 0,3m
Ta coï : qh = 0,3.2500 = 750 kg/m2
*AÏp læûc do taíi troüng âáöm: qâ = b.Râ = 2500.0,35 = 875 kg/m2.
AÏp læûc gáy ra låïn nháút taûi meïp dæåïi thaình vaïn moïng.Âãø an
toaìn ta láúy noï laìm aïp læûc tênh toaïn.Taíi troüng taïc duûng trãn 1m daìi
thaình moïng laì
Duìng vaïn coï bãö räüng b = 30 cm. Læûc phán bäú taïc duûng trãn
1m daìi :
qtc =(qh+ qâ).b = (750 + 875). 0,3 = 487 kg/m

qtt = b.(1,1.qh+ 1,4qâ) = 0,3.(1,1.750 + 875.1,4)
= 615kg/m. Ta xem vaïn thaình moïng laìm viãûc nhæ dáöm liãn
tuûc:
qtt = 615 kg/m

l

l

l

 Theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü:

 max  n gou ,choün n = 1.
Do dáöm liãn
tuûc: M

tt

max

q l1

2

10
Trang 1

l

M max
go
 n u
W
2
bh
go
Trong đó:W 
; [ ]u = 150 kg/cm2
6
  max 

Trang 2

 l1 

10.n..W .[ u]
(1)
tt
q

 l1 

10.30.3 .150
 104cm
6.6,15

go

2

 Theo âiãöu kiãûn âä voîngü :
f max   f 
l
 f   2 , A:hãû säú phu thuäüc kãút cáúu.
A
1 q tc l 2 4
l
f max 
 2
128 EJ
A
128 EJ (2)
 l2  3
tc
A.q

b.h
våïi E = 10 kg/cm , J =
12
ÅÍ âáy,vaïn saìn laì kãút cáúu che khuáút,A= 250.
5

2

3

128.10 5 .30.3 3
 89cm
250.4,87.12
Choün khoaíng caïch caïc neûp thi cäng laì 700mm.
2,Tênh kêch thæåïc neûp âæïng :
Så âäö tênh:neûp laìm viãûc nhæ dáöm âån giaín:
 l2 

3

.
l

Læûc taïc duûng lãn 1m daìi thanh neûp laì :
q = 615. 0,7/0,3 = 1435
kg/m
Momen tênh toaïn :
Mmax = ql2/8 = 1435.0,32/8 =
16,14 kgm. Màût khaïc :
max  []
 W  Mmax/[]
Choün tiãút diãûn thanh neûp bxh våïi h = 8 cm
6.M max
6.1614 = 2,8 cm
 b 
150.8
=
 .h
Choün tiãút diãûn b x h = 4 x 8 cm.
3,Tênh vaïn khuän cäø moïng:
Kêch thæåïc cäø moïng : 35 x 60 x 140 cm
Choün maïy âáöm trong
116 , cacï thäng säú kyî thuáût :
3
- Nàng suáút 3- 6 m /h .
- Baïn kênh taïc duûng : Râ = 35 cm
*AÏp læûc do væîa bãtäng tæåi: qh = b.hmax..
Chiãöu cao khäúi bãtäng âäø åí cäø moïng laì :
hmax = h3- hgm = 1,4m - 0,3m = 1,1m.(0,3m :la chiãöu

cao giàòng moïng) Choün hmax = 0,75m.

1.150. 0.(1.1.43 go u = q tt Theo âiãöu kiãûn (2):våïi cäüt la cáúu kiãûn håí: A = 400..[ ] 2 10.150. qtt = 1972 kg/m l Theo âiãöu kiãûn (1): l l 10.2500 = 1875 kg/m2 *AÏp læûc do taíi troüng âáöm: qâ = b.75.1.q 3 = 74 cm.Râ = 2500.(1.5.W . Choün vaún gäù daìy 3cm..q tc .0.60.4qâ) = 0. 0.6 = 1650 kg/m qtt = b.1875 + 875. Váûy choün khoaíng caïch gäng cäø moïng thi cäng laì l = 600mm.hmax.  5 128 EJ 3 A.250.35 = 875 kg/m2.qh+ 1. B.6.35 = 875 kg/m2.5 = 1375 kg/m  qtt = b.1.50.1875 + 875.3  82cm 6.4) =  1972kg/m.1. qtt = 1643 kg/m l l l l Theo âiãöu kiãûn (1):  l1  10.Râ = 2500..[ ]  l1  2 10.Ta coï : qh = 0. TÊNH VAÏN KHUÄN CÄÜT VAÌ GÄNG CÄÜT Choün maïy âáöm trong 116.75.qh+ 1. Chiãöu cao khäúi bãtäng âäø cäüt la : hmax = 0.75m > Râ Ta coï : qh = 0.b = (1875 + 875).(1.72 go u = q l tt Theo âiãöu kiãûn (2):våïi cäø moïng laì cáúu kiãûn khuáút: A = 250. Aïp læûc phán bäú taïc duûng lãn 1m daìi vaïn cäüt coï bãö räüng 50cm la : qtc = (qh+ qâ).3 128 EJ =3 tc 12.5 A.n.2500 = 1875 kg/m2 *AÏp læûc do taíi troüng âáöm: qâ = b. 5  l2  3 128.4) = 1643kg/m. Aïp læûc phán bäú taïc duûng lãn 1m daìi vaïn coï bãö räüng 60cm laì : qtc = (qh+ qâ).b = (1875 + 875).60.10 .19.3  82cm 6. våïi caïc thäng säú nhæ sau : 3  Nàng suáút : 3-6 m /h  Baïn kênh aính hæåíng : Râ = 35cm *AÏp læûc do væîa bãtäng tæåi: qh = b.n.16.1.16.W .(1.4qâ) = 0.0. Xem vaïn khuän cäüt laìm viãûc nhæ dáöm liãn tuûc âàût trãn caïc gäúi tæûa laì caïc gäng cäüt.

PHÆÅNG AÏN XAÌ GÄ CÄÜT CHÄÚNG ÂÄÜC LÁÛP .13.400. Váûy choün khoaíng caïch gäng cäüt thi cäng laì 600mm.75 = 63 cm.50. A.128.10 . TÊNH VAÏN KHUÄN DÁÖM SAÌN : I.3 = 3 12.

coï hãû cäüt chäúng riãng . 1:Cäüt 2:Dáöm chênh 3:Dáöm phuû 4:Xaì gäö âåî vaïn saìn 5:Cäüt chäúng xaì gäö 6:Vaïn saìn 250 4 80 Cáúu taûo vaïn khuän dáöm phu : 1:Thanh giæî chán vaïn khuän thaình dáöm.(tênh cho ä saìn 3.3x3.6x3. 2: Xaì gäö âåî vaïn khuän saìn 3: Neûp vaïn saìn 4: Vaïn saìn 5:Thanh ghçm 6:Thanh neûp vaïn thaình 7:Vaïn thaình dáöm phu 8:Cät chäng dám phu 300 250 2 6 3 7 9 1 5 8 100 C Cáúu taûo vaïn khuän dáöm chênh 5 2 3 270 0 80 1:Thanh ghçm 2:Neûp vaïn thaình 35 3: Neûp vaïn saìn 4: Vaïn saìn 5:Vaïn thaình dáöm chênh 6:Vaïn âaïy dáöm chênh 7:Cäüt chäúng dáöm chênh 250 1 6 7 100 2 4 .6 m2va ä saìn 3.6 m2) : Sæí duûng hãû thäúng vaïn khuän dáöm saìn laìm viãûc âäüc láûp.

1 = 400kg/m Taíi troüng tiãu chuáøn taïc duûng lãn vaïn saìn laì : qtc = 208 + 18 + 400 = 626 kg/ m Taíi troüng tênh toaïn : qtt = ( 208 + 18 ) .q 3 3 128.  Så âäö laìm viãûc laì dáöm liãn tuûc coï caïc gäúi tæûa laì caïc cäüt chäúng xaì gäö. n =1. Choün gäù vaïn daìy 3cm theo quy caïch gäù xeí. Càõt mäüt daíi theo phæång vuäng goïc våïi xaì gä coï bãö räüng 1m âãø tênh .[ ] go  l1  u q tt 2 10.6.10 5.150  166cm  l1  6. 1. a.Troüng læåüng cuía bãtäng cäút theïp : 0. Taíi troüng taïc duûng : .8..vaïn saìn laì kãút cáúu håí. Choün khoaíng caïch xaì gäö laì l = min(l1.08 x 2600 x 1 = 208 kg/m .26. qtt= 808. Tênh khoaíng caïch xaì gäö âåî saìn :  Theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü: 10.Hoaût taíi thi cäng láúy bàòng 400kg/ m2 . Tênh xaì gäö âåî saìn :  Choün træåïc xaö gäö tiãút diãûn bxh = 5x10 cm.l2) = 105 cm.4 .n.6 kg/m l l l l b. Tênh vaïn saìn: Så âäö laìm viãûc cuía saìn laö dáöm liãn tuûc kã trãn caïc gäúi tæûa laì xaì gäö.1 + 400.03 x 600 x 1 = 18 kg/ m .Hoaût taíi taïc dung lãn 1m daìi vaïn saìn laì: 400.100.2 3  105cm 400.12 ÅÍ âáy.4 = 808.6 kg/m c. 1.W .100.086  Theo âiãöu kiãûn âä voîngü : 128 EJ   l2  tc A.1.3 . .Troüng læåüng vaïn gäù : 0. 2. Så däö laìm viãûc : Saìn laìm viãûc nhæ mäüt dáöm liãn tuûc kã lãn caïc gäúi tæûa laì xaì gäö. chëu taíi troüng phán bäú âãöu .A= 400.

qtt= 852 kg/m l l l l a.05 m )thç: .Taíi troüng saìn (våïi khoaíng caïch xaì gäö laì 1.Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö : .

10.qtc = 626 kg/m2 qtt = 808.phæång caûnh rx =  Jx 10.1 . bä trê cäüt chäúng xaì gäö va giàòng cäüt chäúng nhæ hçnh veî.10 .l2) = 1.1.5.q Choün khoaíng caïch giuîa caïc cäüt chäúng xaì gäö laì l = min(l1.10 = 109kg/cm2 < [] = 150 kg/cm2 Váûy cäüt chäúng âaím baío âiãöu kiãûn äøn âënh. giæîa 2 âáöu cäüt laì  l2 P lx = 1.21.9m Chiãöu cao cäüt chäúng l= 3. 185/1. Tênh khoaíng caïch cäüt chäúng xaì gäö theo caïc âiãöu kiãûn:  Theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü : 2 10.5 3 12.6.52  tt q  l1   Theo âiãöu kiãûn âä voîngü :våïi xaì gäö laì cáúu kiãûn håí nãn A= 400. ly= l/2 (quan niãûm liãn kãút ).n.9m F x = m.F = 1031/0.Täøng taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö laì :  qtc = 626.10  126cm 3 tc 400.1.05 + 3 = 660 kg/m  qtt = 808. 0.6.Troüng læåüng baín thán xaì gäö : 0.5. Tênh toaún kiãøm tra tiãút diãûn cäüt chäúng xaì gäö saìn: Choün træåïc tiãút diãûn cäüt chäúng laì b x h = 5x10cm. .852 = 1031 kg Âiãöu kiãûn äøn âënh :  = P/.50  1.44 cm.7m  ly = 1. Thanh giàòng gäù choün kêch thæåïc tiãút diãûn 3x 6cm.05 + 3 . khåïp Bäú trê hãû giàòng theo hai phæång lx= l/2.10 .1 = 852 kg/ m b.lx/rx = 1. 3.8.05 .189.189 Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng: P = 1.85m 0.85m l/4 0. 3.7m ngàõ n: 1.12 A. 1. 600 = 3 kg/m .60.6 kg/m2 .21 m.150 go  121cm [] u 6.W .44 = 128 Suy ra: max = x = 128 < 150  min = 0. 5 3 128EJ  3 128.5. .85m * Kiãøm tra äøn âënh cäüt chäúng theo phæång báút låüi x .

l/2 l vaïn l/4 4> Tênh cäüt dáöm phu : âaïy. chäúng .

Tênh vaïn âaïy dáöm phuû:tênh vaïn khuän cho caí dáöm maïi vaì dáöm táöng Tiãút diãûn dáöm phuû : 250x300 .42 kg/m * Hoaût taíi thi cäng : 400. M max  10 Theo âiãöu kiãûn (1).Taíi troüng taïc duûng: * Troüng læåüng bãtäng cäút theïp dáöm: 0. [go ]u 10. 600 = 12. qtt= 368.1.03.22.33  l 2  3 128EJ  3  83.25.a.W .l2) = 0.50  F x = m.6816  tt q Theo âiãöu kiãûn (2):Våïi A = 400:vaïn âaïy dáöm laì cáúu kiãûn håí: 128.16 kg/m . . Tênh cäüt chäúng dáöm phuû: Choün tiãút diãûn cäüt chäúng dáöm phuû laì 5x10 cm. 180/1.3.0.25.8m J x 10.ta coï: 10.3. 0.3 2.25 = 100 kg/m tc Do âoï: q = 195 + 12.25.12 A.03).1. Giàòng theo phæång doüc dáöm (tæïc laì theo phæång caûnh ngàõn cuía cäüt chäúng) *Theo phæång x : (phæång doüc dáöm phuû) P lx = 1.25 + 2.16 kg/m l l l l Gia trë mämen låïn nháút trãn dáöm laì : q tt l 2 .8m 0.42 kg/m qtt = (195 + 12.44 cm.6cm tc 400.150  l1   123cm 6. 2600 = 195 kg/m * Troüng læåüng gäù vaïn : (0.0742. .4 = 368.83m.5 3 rx =  1.lx/rx = 1.1 + 100. 0. 12. 0.3.42 + 100 = 307.105 .Choün vaïn gäù daìy 3cm cho caí vaïn âaïy vaì vaïn thaình. b.q 3.Tênh toaïn khaí nàng laìm viãûc cuaí vaïn âaïy : Xem vaïn âaïy dáöm la 1 dáöm liãn tuûc kã trãn caïc gäúi tæûa laì caïc cäüt chäúng.42).44 = 125 *Theo phæång y :(phæång ngang dáöm phuû) ly = 3. 0.n.6m 1.6m r F Jy  .9m Choün khoaíng caïch caïc cäüt chäúng laì l = min(l1.

.5.50 0.1984.3 12.1984 Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng: P = 368.5 kg Âiãöu kiãûn äøn âënh :  = P/.89 cm y = m. Suy ra: max = x = 125 < 150  min = 0.89 = 125.5/0.F = 305.16.9m 5.10 = 30. 360/2.10 = 2.8 kg/cm2 < [] =150 kg/cm2 Váûy cäüt chäúng âaím baío âiãöu kiãûn äøn âënh. 0.ly/ry = 1.83 = 305.

10 = 2.6m 1.44 cm.n.3.9m Choün khoaíng caïch caïc cäüt chäúng laì l = min(l1.89 cm ry = y  12.q 0. 10.50 F P .4. 0. 12.44 = 125 *Theo phæång y :(phæång ngang dáöm chênh) ly = 3. 5> Tênh vaïn âaïy vaì cäüt chäúng dáöm chênh: a. Tênh tiãút diãûn cäüt chäúng dáöm chênh: Choün gäù coï tiãút diãûn 5x10cm nhæ cäüt chäúng dáöm phuû.25.0.02 kg/m * Hoaût taíi thi cäng : 400 x 0.6m 3 J 5.4362  tt q Theo âiãöu kiãûn (2): Våïi A = 400:vaïn âaïy dáöm laì cáúu kiãûn håí:  l2  3 128EJ 3 128. 600 = 16.7602.Choün vaïn gäù daìy 3cm cho caí vaïn âaïy vaì vaïn thaình.W .Tênh toaïn khaí nàng laìm viãûc cuaí vaïn âaïy: Xem vaïn âaïy dáöm chênh laì 1 dáöm liãn tuûc kã trãn caïc gäúi tæûa la caïc cäüt chäúng. qtt= 443.02) .25 = 100 kg/m qtc = 260 + 16.32.25.4 = 443.622 kg/m .lx/rx = 1.1+ 100.50  F x = m. *Theo phæång x : (phæång doüc dáöm chênh) lx = 1.150 go  112cm [] u 6.25 + 2. . 1.l2) = 0.02 + 100 = 376.3 .9m 3. Choün theo tiãút diãûn cäüt chäúng xaì gäö laì thoîa maîn caïc âiãöu kiãûn.8m J x 10.03). Tênh vaïn âaïy dáöm chênh: tênh cho dáöm táöng vaì dáöm maïi. 2600 = 260 kg/m * Troüng læåüng gäù vaïn : (0.12 A.25.10 5.02 kg/m qtt = (260+ 16.03.622 kg/m l l l l Theo âiãöu kiãûn (1):ü  l1  2 10. 0.Taíi troüng taïc duûng: * Troüng læåüng bãtäng : 0.4.5 3 rx =  1. 1.8m 0.78m b. Tiãút diãûn dáöm chênh : 250x400 . 180/1.0. .3 3   78cm tc 400.

ly/ry = 1.1984. 360/2.PHUÅNG AÏN XAÌ GÄÖ COÏ 1 CÄÜT CHÄÚNG ÅÍ GIÆÎA (tênh cho ä saìn 1.5.y = m.F = 348.1984 Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng: P = 446.89 = 125.8x3. 0.Tênh vaïn saìn: .78 = 348.5/0.8. Suy ra: max = x = 125 < 150  min = 0. II.6 m2) : 1.5 kg Âiãöu kiãûn äøn âënh :  = P/.10 = 35 kg/cm2 < [] = 150 kg/cm2 Váûy cäüt chäúng âaím baío âiãöu kiãûn äøn âënh.

6.34.05cm    f   128 EJ 400 128..72cm 2 2  Choün xaì gäö kêch thæåïc tiãút diãûn laì 5x10 cm2.10 Våïi kêch thæåïc xaì gäö âaî choün thoaí maîn âiãöu kiãûn laìm viãûc.khoaíng caïch xa gäö 1.W  W  Mmax/[] = 5175/150 = 34.52.802.8 m q l2 Mämen lån nháút M max  10 âãø tênh: Choün 1 cäüt chäúng xaì gäö åí giæîa nãn nhëp tênh toaïn cuía xaì gäö : lxg = (1.Tênh xaì gäö: Så âä tênh: qtt= 808.2 (cm)  5 3  0.vaïn saìn laì nhæ nhau nãn våïi kêch thæåïc tiãút diãûn cäüt chäúng cuìng loaûi thç âaím baío âiãöu kiãûn chëu læûc. 2.5.6/10. vç taíi troüng pháön saìn truyãön xuäúng xaì gäö qua hãû thanh bäú trê bãn sæåìn dáöm phu .05m. 3> Tênh cäüt chäúng xaì gäö: Choün træåïc tiãút diãûn cäüt chäúng laì 5x10cm2 nhæ âäúi våïi phæång aïn I.8 .6 kg/m Ta coï : Mmax = ql2/10 = 808.5  3.43 kg/cm2 < [] = 150 kg/cm2 Kiãøm tra âäü voîng : 1 q tc l 4 1.daìy 3 cm.6. choün vaïn daìy 3 cm vaì gäúi tæûa .6 kg/m l =0.vaïn saìn nhæ phæång aïn I.12 80 f max  = 0. Bäú trê hã giàòng ngang theo hai phæång.2)/2 = 0.Màût khaïc traíi troüng phán bäú cuía bãtäng.0. 4> Tênh vaïn âaïy.82/10 = 51.Ta nháûn tháúy khoaíng caïch giæîa caïc gäúi âåî xaì gä trong træåìng håüp naìy nhoí hån so våïi phæång aïn trãn. * Kiãøm tra khaí nàng laìm viãûc cuía xaì gäö: qtc = 660 kg/m qtt = 852 kg/ m Kiãøm tra æïng suáút : max = Mmax/W = 8.5. cäüt chäúng dáöm phu : a/ Tênh vaïn âaïy dáöm phuû: Cáúu taûo dáöm phu vaì taíi troüng taïc duûng giäúng nhæ træåìng håüp I.0.102 = 65.8 m * Âãø choün tiãút diãûn xaì gäö så bäü tênh nhæ sau : Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö chæa kãø troüng læåüng baín thán xaì gäö laìì q = 808.60.8 m l =0.5 cm3  Choün xaì gäö tiãút diãûn chæî nháût våïi h = 2b  Coï : 3 b 12W 3  12.75 kgm Màût khaïc : Mmax  [].10 ..Vç cáúu taûo saìn nhæ nhau nãn.804 .

cuía noï laì cäüt chäúng våïi khoaíng caïch laì 0.25. taíi troüng pháön saìn truyãön xuäúng cätü qua hãû thäúng thanh âæåüc liãn kãút chàût våïi vaïn thaình dáöm phuû coï thãø coi taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng nhæ taíi troüng phán bäú âãöu gäöm caïc loaûi : * Troüng læåüng bãtäng cäút theïp saìn : 0. b/ Tênh cäüt chäúng dáöm phuû: Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng : våïi cáúu taûo vaïn khuän nhæ træåìng håüp naìy.2600 = 93.0.2600 = 195 kg/m .0.3.6 kg/m * Troüng læåüng bãtäng cäút theïp dáöm : 0.5.08.0.83m.9.

4 kg/m * Hoaût taíi thi cäng : 400 .6 + 195 + 8.0.83.052/8 = 111.0.74.5.05 m * Âãø choün tiãút diãûn xaì gäö så bäü tênh nhæ sau : Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö chæa kãø troüng læåüng baín thán xaì gäö laì q = 808.0.03.1 kg/m * Troüng læåüng gäù vaïn dáöm :(0. choün kêch thæåïc cäüt chäúng dáöm chênh la 5x10 cm vaì khoaíng caïch giæîa caïc cäüt chäúng laì 0.1984.W  W  Mmax/[] = 11143/150 = 74.W = 3.4).0. Tênh toaïn giäúng nhæ phæång aïn I vç taíi troüng taïc duûng vaì cáúu taûo saìn khäng âäøi.1 + 360.06.1 + 12.Troüng læåüng baín thán xaì gäö :0.6m): 1> Tênh vaïn saìn: Choün gäù vaïn daìy 3cm theo quy caïch gäù xeí.1.2 .0.1.1 + 12.600 = 4. qtt= 813.4 x 3.600 = 8.9 = 360 kg/m qtc = 93.12.78 m. 5> Tênh vaïn âaïy. Choün tiãút diãûn : 5x10 cm2 coï: Taíi troüng taïc dung lãn âáöu cäüt: P = 0. 0.29 = 6 cm Choün xaì gäö kêch thæåïc tiãút diãûn laì 6x12 cm *Kiãøm tra khaí nàng laìm viãûc cuía xaì gäö: .3.600 = 12.32 kg/m . 2>Tênh xaì gäö âåî saìn: Xaì gäö âæåüc kã tæû do lãn gäúi âåî laì thaình cuía dáöm phu nãn så âäö laìm viãûc laì dáöm kã trãn 2 gäúi tæûa.10 = 70.25.0.352 kg/m l = 1.1 kg/m qtt = (93.9.22.5.844 = 700 kg Kiãøm tra âiãöu kiãûn äøn âënh :  = P/.0.15 = 1.29 cm3 Choün xaì gäö tiãút diãûn chæ nháût våïi b  h 2 3 3 Coï : b = 3.* Troüng læåüng gäù vaïn saìn : 0.Khoaíng caïch cuía caïc xaì gäö láúy 1.05m.6 kg/cm2 < [] =150 kg/cm2.3m. III.F = 700/0.43 kgm Màût khaïc : Mmax = [].0.6 kg/m Ta coï : Mmax = ql2/8 = 808.03).6 + 195 + 8.4 + 360 = 669.05m 2 Gia trë mämen låïn nháút duìng âãø  ql 8 tênh: M max Trong âoï nhëp tênh toaïn cuía xaì gäö : lxg = 1. PHÆÅNG AÏN XA GÄ KHÄNG DUÌNG CÄÜT CHÄÚNG (Tênh cho ä saìn 1. cäüt chäúng dáöm chênh : Nhæ phæång aïn I.6m.4 .03+2. Váûy tiãút diãûn cäüt chäúng âaî choün laì håüp lyï.1.4 = 844.01kg/m Bäú trê hãû giàòng cäüt chäúng dáöm phuû nhæ âäúi våïi dáöm nhëp 3.6.

05 + 4.6 kg/m qtt = 808.6/6.8.32.6.1052.1 = 853.qtc = 626.05+ 4.122 = 81kg/cm2 < [] =150 kg/cm2 Kiãøm tra âäü voîng :  .1.32 = 661.1.53.1.78 kg/m Kiãøm tra æïng suáút :  max = Mmax/W = 8.

4 = 641.600 = 9 kg/m * Troüng læåüng gäù vaïn dáöm :(0.6.3. choün vaïn daìy 3 cm vaì gäúi tæûa cuía noï laì cäüt chäúng våïi khoaíng caïch laì 0.67 tc = 268 kg/m q = 104 + 117 + 9 + 12.8 EJ 400 76.1.Tênh vaïn âaïy.1 + 268.7m Khoaíng caïch cäüt chäúng dáöm console:0.06 + 268 = 510 kg/m qtt = (104 + 117 + 9 + 12.26( 5 3  0.0.616. taíi troüng pháön saìn truyãön xuäúng xaì gäö qua hãû thanh bäú trê bãn sæåìn dáöm phuû .15.6.12 Våïi kêch thæåïc xaì gäö âaî choün thoaí maîn âiãöu kiãûn laìm viãûc.Tênh vaïn âaïy.22.1054 . 3.10 .06).8m Khoaíng caïch cäüt chäúng dáöm phu : 0.0. cäüt chäúng dáöm bo: f max  ) a/ Tênh vaïn âaïy dáöm bo: Cáúu taûo dáöm bo vaì taíi troüng taïc duûng xem giäúng nhæ dáöm phuû ä saìn coï nhëp 1.8m .0.06 kg/m * Hoaût taíi thi cäng : 400 .5. cäüt chäúng dáöm console: Tiãút diãûn dáöm conxon 250x300 nhoí hån tiãút diãûn dáöm chênh va nhëp laì 1.5.15.0.7m Khoaíng caïch cäüt chäúng dáöm bo: 0.0. b/ Tênh cäüt chäúng dáöm bo: Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng : * Troüng læåüng bãtäng cäút theïp saìn : 0.2600 = 104 kg/m * Troüng læåüng bãtäng cäút theïp dáöm : 0.03+ 0.1 qtc l 4 1.1.7 m laì âaím baío.08. CHOÜN PHÆÅNG AÏN THI CÄNG: Do khi thi cäng bäú trê khoaíng caïch âaî tênh toaïn coìn phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc vaì nhëp cuía cäng trçnh nãn ta coï thãø choün laûi caïc khoaíng caïch thi cäng nhæ sau: Khoaíng caïch xaì gäö: 0.600 = 12.03).8.03+0.12 76.2600 = 117 kg/m * Troüng læåüng gäù vaïn saìn : 0. 4.8m.8m.8m Khoaíng caïch cäüt chäúng dáöm chênh : 0.3.03. 0.12 105 cm cm   f     0.8 m Khoaíng caïch cäüt chäúng xaì gäö:0.4 kg/m Do læûc tênh toaïn nhoí nãn bäú trê hãû cäüt chäúng dáöm bo coï tiãút diãûn 5x10cm2 nhæ âäúi våïi dáöm phuû åí phæång aïn xaì gäö 1 cäüt chäúng laì âaím baío.4m nãn choün tiãút diãûn cäüt chäúng laì 5x10 cm vaì khoaíng caïch giæîa caïc cäüt chäúng laì 0.0.

II.Giàòng cäüt chäúng: Cäüt chäúng xaì gäö: giàòng 2 phæång Cäüt chäúng dáöm phuû vaì dáöm console: giàòng 2 phæång Cäüt chäúng dáöm chênh: giàòng 1 phæång. THÄÚNG KÃ VÁÛT LIÃÛU : .

01 0.838 0.03 x 0.200 228.800 18.35 0.875 1.03 0.35 3.03 0.30 0.880 52.840 192 170.40 1.03 x 0.03 x 0.03 0.32 Täøn Cäüt Säú CK Täøn Dám chênh Thaình dáöm chênh Âaïy dáöm chênh Cät Thanh giàòng Dám phu Thanh dám phu Âay dám phuCät Thanh giàòng 0.35 3.03 0.03 x 0.03 0.085 1.60 829.69 117.25 0.50 0.69 .560 1.960 x x x x x x x x x x 1.104 22 22 22 22 3.08 0.03 x 0.20 0.30 0.35 3.6m San: Ä san:3.40 1.38 12.120 7.6 x Kêch Thæåïc Tiãút Diãûn (m) 0.03 x 0.975 176 171.96 DT TT 2 (m (m3 ) ) 0.00 0.35 0.30 0.00 5 0.03 0.24 176 147.30 1.00 Trang 23 0.00 0.29 6 3.49 6 192 132.03 x 0.03 x Täøn g TT (m3) 17.360 4.03 x 0.15 2 0.810 0.80 3.03 x 0.50 1.66 Chiãö u Daìi (m) 2.28 0 1.3m Nhëp Doc3.775 x 3.03 x 0.690 0.46 0.8m Nhëp 3.325 0.52 1.30 2.03 x 0.05 x 0.00 3 0.64 1.6 x 3.600 28 5.6 x 3.03 0.800 16.280 38.70 3.00 3.60 2.080 57.080 192 161.03 0.92 90.30 0.20 2.32 544.00 192 376.03 0.490 0.03 0.03 0.48 192 94.900 48 48 48 3.60 3.880 43.08 0.47 272.960 0.03 x 0.03 3.39 5.35 10.05 0.00 480 176 352 8.10 3.60 3.22 2 0.30 0.10 3.40 88 058.03 x x x x Täøn g 0.36 192 168.283 709.6 x 3.360 0.16 1 1.670 48 48 48 24 24 24 312 48 240 28 26.700 0.60 0.03 x 3.40 0.BAÍNG 1 : THÄÚNG KÃ KHÄÚI LÆÅÜNG VAÏN KHUÄN Táön g Nhaì Tãn Cáúu Kiãûn Thaình moïng Cäø moïng Moïn g Giàng mong Nhëp 1.50 3.40 2.35 3.00 0.25 0.190 0.03 0.08 0.00 8 0.01 0.888 Täøn g DT (m2) 2.

26 7 0.03 x 1.136 18.00 6 0.6 x 1.40 3.Táön g Nhaì Tãn Cáúu Kiãûn Xa gä âå san Nhëp Nhëp Nhëp Nhëp Cät chäng xa Thanh giàòng Dám Console Thaình dáöm Âay dám console Cät chäng Thanh giàòng Dám bo Thaình dáöm bo Âay dám Cät Thanh giàòng San: Ä san:3.00 110 0.03 x 3.05 x 0.29 6 0.03 x 0.74 0.60 x 0.40 2.6 1.40 Trang 24 Täøn g TT (m3) 0.60 3.40 1.70 3.9 3.40 3.6 x 3.03 0.03 x 0.40 0.40 1.60 3.700 3.252 24 72 48 6.3 3.35 3.38 5 12.03 x 0.03 x 0.8 x 3.31 5.97 18.08 0.46 Täøn 10.60 3.560 1.190 48 48 48 0.01 110 0.00 3 0.12 0.70 0.610 709.03 x 0.98 0.03 x 0.00 660 0.00 0.05 0.00 220 0.03 x 0.00 5 g Dám chênh Thaình dáöm chênh Chiãö u Daìi (m) 1.69 0 117.03 0.73 1.73 1.03 0.00 220 0.47 0 272.87 0.03 x 0.4 Cäüt Kêch Thæåïc Tiãút Diãûn (m) DT (m2 ) TT (m3 ) Säú CK Täøn g DT (m2) 0.10 3.120 .080 57.25 0.05 0.12 0 477.00 178 0.048 x 2.55 0.39 55.03 x x x x x x x x x x 1.35 3.25 0.23 3.50 0.08 0.33 x 0.35 0.70 1.60 2.00 192 0 309.01 990 0.30 1.03 x 0.05 0.850 22 22 26.92 090.03 0.00 0.03 3.875 1.6 x 3.510 22 110 44 220 88 11.35 1.225 Täøn g 3.00 1.88 1.220 0.03 0.00 110 0.03 x 3.283 0.40 0.36 192 168.60 2.50 0.60 3.104 22 22 22 22 228.03 x 3.42 2 26.06 0.00 0.20 0.70 8.03 x 3.120 x x x 1.00 0.60 1.25 0.03 0.05 0.35 1.01 110 0.26 0.35 0.10 0.26 3.16 1 0.00 220 0.01 8 0.315 48 15.03 0.46 96 1.10 0.38 1.35 0.360 4.085 1.880 52.188 0.05 0.08 3.01 0.03 0.10 3.

00 5 0.00 9 0.4m xa Cät chäng gä Kêch Thæåïc Tiãút Diãûn (m) 0.700 11.97 4 18.08 0.03 0.510 22 22 22 110 44 220 26.200 5.90 3.00 9 0.74 2 0.26 7 .69 24 24 24 312 48 240 28 28 8.03 0.08 Chiãö u Daìi (m) 1.Táön g Nhaì Tãn Cáúu Kiãûn Âaïy dáöm chênh Cät chäng Thanh giàòng Dám phu Thanh dám phu Âay dám phuCät chäng Thanh giàòng Xa gä âå san Nhëp 1.01 7 0.05 0.120 x x x x 1.33 0.05 0.31 55.08 Thaình dáöm Âay dám console Cät chäng Thanh giàòng Dám bo 0.10 x 0.52 1 352 1.00 3 0.03 0.6m Nhëp 1.350 0.08 0.8m Nhëp 3.03 x 0.73 9 1.60 1.00 110 9 0.12 0.25 0.60 Täøn g DT (m2) Säú CK 0.08 0.15 2 0.05 0.29 6 0.60 3.03 x x x x 3.08 0.30 4 0.03 0.00 3.60 2.800 0.136 18.252 24 72 48 96 6.73 9 1.40 2.03 0.08 0.725 0.315 48 15.00 220 8 0.400 19.38 0 1.05 0.22 2 0.10 0.40 1.55 4 0.40 2.850 0.70 2 8.05 0.03 0.40 2.24 2 0.20 0.00 9 0.00 660 9 0.16 1 0.08 0.670 176 147.00 8 0.03 x 0.08 0.03 0.40 88 058.25 0.03 0.40 1.00 2220 3 0.03 0.16 1 1.08 0.960 480 8.00 0.838 0.20 3.00 178 5 0.00 220 3 0.26 0.40 3.01 8 0.64 0 176 1.03 0.08 0.461 1.87 0 0.3m Nhëp 3.10 0.60 x 2.00 x x x x x x x x x x 1.00 110 8 0.00 3 0.40 3.08 x 1.30 3.70 5 1.50 1.88 0 1.10 3.20 0.15 0.10 0.00 0.01 990 9 0.08 x x x x x x 3.40 Dám Console 0.03 x 0.01 110 6 0.03 x 0.00 5 0.70 3.98 0 0.10 0.400 17.08 0.10 0.60 3.10 0.35 3.220 Thanh giàòng Trang 25 Täøn g TT (m3) DT TT 2 (m (m3 ) ) 0.03 0.01 8 0.40 3.03 0.25 0.23 3.60 2.01 110 7 0.01 8 0.00 1.03 0.03 0.05 x 0.03 0.05 0.188 0.03 x 0.26 3.03 0.03 0.05 0.03 0.06 0.35 3.03 0.30 1.048 Thaình dáöm bo Âay dám boCät chäng Thanh giàòng 0.10 0.60 3.25 x 0.00 6 0.25 0.25 0.60 3.

6m Nhëp 1.47 0 272.50 1.40 Trang 26 Säú CK Täøn g DT (m2) 88 Täøn g TT (m3) 0.40 2.00 5 48 48 48 24 24 24 312 48 240 28 28 23.05 0.60 3.00 2220 3 5.50 Cäüt Âaïy dáöm chênh Cät chäng Thanh giàòng Dám phu Thanh dám phu Âay dám phuCät chäng Thanh giàòng Xa gä âå san Nhëp 1.52 1 1.55 4 0.06 0.70 x 0.00 3.40 88 073.60 1.01 990 9 0.05 0.020 0.01 7 0.24 2 8.640 48.00 0.03 1.70 2 8.610 0.5m xa Cät chäng gä Thanh giàòng 0.12 0.40 2.00 5 0.00 178 5 0.05 0.35 3.15 2 0.10 0.60 10.40 1.60 3.03 0.480 0.03 0.00 0.30 4 0.66 0 18.3 3.03 0.05 0.6 x Kêch Thæåïc Tiãút Diãûn (m) 0.03 0.70 3.08 0.08 0.00 9 0.69 0 0.350 22 0.03 0.90 1 0.6 1.03 0.8m Nhëp 3.03 0.422 228.10 3.08 x x x x x 3.12 Täøn g Dám chênh Thaình dáöm chênh TT (m3 ) 0.6 x 3.03 0.03 x Chiãö u Daìi (m) 2.35 3.700 480 176 352 0.838 0.6 x 3.200 176 147.38 5 12.10 0.700 749.03 x 3.30 0.90 3.360 4.00 1.10 0.400 17.73 9 .01 110 7 0.00 192 0 309.25 0.25 0.87 0 1.20 3.01 8 0.08 0.60 3.00 132 5 0.60 2.25 0.03 0.03 0.03 0.960 8.08 x x x x x x x x x x x 1.03 0.60 2.35 3.10 0.03 x 0.03 x 3.00 3 0.08 x x x x x x x x x 1.03 0.03 x 3.03 0.8 3.12 477.838 0.39 55.4m Nhëp 0.400 19.60 0.725 0.25 0.590 22 22 22 22 3.92 0 100.03 1.040 44.35 3.10 0.03 0.98 029.930 1.00 9 0.60 x 0.275 0.10 0.08 0.10 0.10 3.03 0.30 3.3m Nhëp 3.00 8 0.16 1 1.08 0.25 0.10 0.6 x 1.70 5 1.05 0.25 0.00 DT (m2 ) 3.00 1.350 0.35 3.01 110 6 0.30 0.00 110 8 0.08 0.69 0 117.30 0.4 3.31 55.05 0.05 0.875 1.Táön g Nhaì Tãn Cáúu Kiãûn San: Ä san:3.50 0.9 x 3.22 2 0.64 0 1.800 0.88 0 1.03 x Täøn g 3.01 132 4 0.03 0.00 3.00 660 9 0.76 192 0 168.40 2.

20 0.948 3.920 0.25 x Dám Chênh 0.684 16.51 9 53.35 Giàng Mong 0.40 DT (m2 ) TT (m3 ) 0.452 96 24 88 24 23 22 42.294 x x 6.20 3.03 0.03 x 0.15 3.160 x x x x x x 3.20 3.93 6 17.920 0.30 Dám Bo 0.01 8 0.26 7 0.15 x 0.30 0.132 28.20 0.15 0.08 0.60 3.Táön g Nhaì Dám Console Kêch Thæåïc Tiãút Diãûn (m) 0.33 0.01 8 0.50 9.35 1.08 x x x x x x 3.092 103.03 0.30 1.40 3.153 96 24 88 24 23 42.42 2 BAÍNG 2 : THÄÚNG KÃ KHÄÚI LÆÅÜNG BÃ TÄNG : Táön g Moïn g Tãn Cáúu Kiãû Kêch Thæåc CK Tiãút Chiãöu Diãûn Dai (m) (m) 2.73 9 13.65 6 3.30 0.00 8 0.201 0.461 24.98 0 0.40 2.29 6 0.25 x Táön 0.438 0.90 3.306 72 48 96 22 22 110 44 220 88 1.688 1.22 0.20 2 0.456 1.38 0 1.40 3.08 0.40 0.35 1.15 3.121 0.195 24 88 9.277 Säú CK 1.90 x 0.20 x g 0.00 9 0.25 0.000 22.30 Cät 0.438 0.00 5 Täøn g TT (m3) 220 220 48 0.65 6 3.26 x x x 3.05 0.001 1.069 0.05 0.00 5 Täøn g DT (m2) 1.40 Dám Phu 0.10 0.224 x 1.20 Ngang 0.00 3 0.30 2.40 9.30 Trang 27 .201 0.16 1 0.35 Cät 0.60 0.03 x 0.080 17.03 0.60 1.414 0.40 0.00 0.00 Tãn Cáúu Kiãûn Thaình dáöm bo Cät chäng Thanh giàòng Chiãö u Daìi (m) 3.20 Doüc 0.08 0.069 0.08 Thaình dáöm Cäüt chäúng Thanh giàòng Dám bo 0.688 1.748 0.40 2.03 0.30 Bác Dæåi Bác Nghiãng Cä 0.40 2.03 0.122 0.03 0.22 0.153 2.50 9.25 Dám Chênh Táön Dám Phu g Console 1 Dám Bo San Thãø Têch (m3) Sä ú Læåü ng 92 92 96 KLBT Trong Táöng 184.30 0.00 6 0.30 0.08 0.03 0.60 2.03 0.51 9 0.000 22.15 0.25 0.10 0.08 3.08 x 1.00 3 0.74 2 0.30 x Console 0.080 17.

920 0.20 x 3.080 17.438 0.65 6 3.069 0.40 0.51 9 53.153 30.35 Táön Dám Phu 0.069 0.52 6187.30 Dám Bo 0.080 17.160 60 0.51 9 56.656 3.20 x 1.15 0.15 4 0.40 0.069 0.35 x 0.948 33.15 x 3.35 Tãn Cáúu Kiãû San Cät Dám Chênh Táön Dám Phu g Console 3 Dám Bo Táön g Thãø Têch (m3) 2.153 2.600 22.30 San 0.688 1.519 674.920 0.20 x 3.25 x 9.50 Dám Chênh 0.153 Sä ú Læåü ng 22 96 24 88 24 23 2.159 BAÍNG 3 : THÄÚNG KÃ KHÄÚI LÆÅÜNG CÄÚT THEÏP : Táön g Nhaì Moïn g Cáúu Kiãûn Bác Dæåi Bác Nghiãng Cä Giàng Mong Ngang Doüc Cät Dám Chênh Táön Dám Phu g Console 1 Dám Bo San Khäú i BT/CK Sä ú Læån CK KLBT HLCT KLCT Trong Trong Táöng (m3) (Kg/m3BT) Táöng (Kg) 2.44 0.60 2653.948 33.688 1.08 x 9.20 x 1.32 527.35 Cät 0.069 0.350 0.35 0.20 0.153 2.15 3.25 x 9.688 1.50 Dám Chênh 0.132 28.08 x 9.30 x San 0.600 22.08 x 9.Kêch Thæåc CK Tiãút Chiãöu Diãûn Dai (m) 0.936 60 596.001 1.452 0.50 0.88 Trang 28 .553 96 24 88 24 23 22 KLBT Trong Táöng 53.20 0.201 0.40 0.080 17.20 364.60 20552.51 9 53.30 San 0.25 x 3.195 88 Täng 17.355 170 220 150 220 150 25 1029.15 x 3.414 24 9.08 9.20 1.92 1693.15 Cät 0.452 22 96 24 88 24 23 22 0.920 0.00 4857.201 0.294 92 92 96 184.20 0.15 x 3.40 0.653 96 24 88 24 23 22 42.85 16858.350 0.000 22.53 3.65 6 3.000 22.920 0.15 3.25 x 3.20 x 3.948 42.092 103.452 0.688 1.25 3.15 5 0.224 60 60 60 11045.65 6 3.40 0.30 x 0.35 Táön Dám Phu 0.121 0.080 17.30 Dám Bo 0.201 0.30 g Console 0.64 7140.438 0.16 0.25 x 9.40 0.30 g Console 0.201 0.30 0.

88 31121.350 0.64 523.600 22.656 3.32 527.94 .12 31.85 5712.32 527.Læåü ng (m2) 796. TÊNH CÄNG LAO ÂÄÜNG CHO CAÏC CÄNG TAÏC : BAÍNG 4 : TÊNH CÄNG LAO ÂÄÜNG CHO CÄNG TAÏC VAÏN KHUÄN : Táöng Nhaì Tãn CK Mong Mong Cät K.000 22.60 2653.85 5712.46 Täøng Säú Cäng Lao 236.00 4857.17 6 544.920 0.32 Âënh Mæc LÂ Ng.355 Cät Dám Chênh Dám Phu Táön Console g Dám Bo 5 San 0.70 KA.153 30.88 30973.153 30.03 III.688 1.00 4857.519 674.080 17.069 0.20 364.88 32401.519 674.653 96 24 88 24 23 33.85 16858.85 16858.60 2653.88 96 24 88 24 23 22 Täng 42.920 0.438 0.355 17 22 0 15 0 22 0 15 0 25 32401.90 0 Trang 29 KA.080 17.85 7140.069 0.000 22.688 1.20 364.519 674.21 Nhu Cáu Ngaìy Cäng 236.85 16858.069 0.32 527.656 3.85 7140.519 17 22 0 15 0 22 0 15 0 25 30.355 Cät Dám Chênh Dám Phu Táön Console g Dám Bo 4 San 0.920 0.85 16858.00 4857.653 Sä ú Læån CK KLBT HLCT KLCT Trong Trong Táöng (m3) (Kg/m3BT) Táöng (Kg) Täng 32401.656 3.920 0.Táön g Nhaì Khäú i BT/CK Cáúu Kiãûn Cät Dám Chênh Dám Phu Táön Console g Dám Bo 2 San 0.069 0.201 0.438 0.201 0.653 22 Täøn g 96 24 88 24 23 22 Täng 17 22 0 15 0 22 0 15 0 25 33.350 0.688 1.20 364.00 4857.60 2653.653 22 Täng 674.355 17 22 0 15 0 22 0 15 0 25 Cät Dám Chênh Dám Phu Táön Console g Dám Bo 3 San 0.153 30.20 364.60 2653.600 22.153 96 24 88 24 23 42.c/ SH 2 Âënh 100m 29.32 527.080 17.656 3.080 17.201 0.201 0.688 1.46 173.

79 25.36 3 544.2 19.12 23.57 76.95 KA.45 Täøng Säú Cäng Lao Âäng 177.95 7.26 70.22 Dám Bo San Cät Dám Chênh Dám Phu Console Dám Bo San 56.168 56.17 6 544.13 504.95 7.23 KA.38 34.36 3 477.23 KA.64 70.27 191.36 544.22 KA.38 34.96 .23 KA.36 477.12 161.22 KA.79 KA.36 21.17 152.64 70.22 KA.12 KA.64 21.38 26.38 34.168 56.Læån g (m2) 796.21 KA.056 34.22 KA.056 709.168 56.17 173.5 7 14.20 55.22 KA.c/ 100m2 22.64 61.90 34.38 34.22 61.38 26.23 53.2 8 19.95 31.79 25.22 KA.12 KA.76 0 34.21 5.38 KA.95 31.36 21.38 34.79 25.38 26.22 KA.12 KA.38 34.22 KA.056 Âënh Mæc LÂ Ng.95 31.2 19.306 41.95 7.38 34.2 8 19.17 173.36 021.21 KA.22 Trang 30 Nhu Cáu Ngaìy Cäng 177.22 KA.21 KA.35 130.22 KA.056 709.28 206.90 34.08 0 206.12 181.23 KA.28 0 206.94 503.64 61.21 KA.27 Console Dám Bo San Cät Dám Dám Phu Console Dám Bo San Cät Dám Chênh Dám Phu Console Dám Bo San Cät Dám Chênh Dám Phu Console 709.22 KA.38 34.22 KA.23 191.Táön g 1 Táön g 2 Táön g 3 Táön g 4 Táön g 5 Dám Chênh Dám Phu 179.38 34.93 25.22 KA.64 0 0 221.17 152.38 34.28 SH Âënh Mæï KA.22 KA.32 179.168 26.28 206.95 7.38 KA.23 46.36 34.27 191.140 749.22 70.35 392.10 013.32 0 179.20 62.056 709.38 34.90 34.06 523.22 KA.21 KA.38 34.12 KA.22 KA.38 34.01 4.168 56.32 0 179.57 BAÍNG 5:TÊNH CÄNG LAO ÂÄÜNG CHO CÄNG TAÏC LÀÕP ÂÀÛT VAÏN KHUÄN (TÊNH 75 0 0 TÄØNG CÄNG TAÏC VAÏN KHUÄN) Táöng Nhaì Tãn CK Mong Mong Cät Dám Táöng Dám Phu Console 1 Dám Bo K.36 021.38 KA.95 31.27 191.4 14.28 0 206.94 523.38 26.14 202.90 34.

23 143.36 3 20.San 709.21 Trang 31 KA.38 .

45 143.17 6 544.168 56.056 709.93 25.32 0 179.23 53.22 KA.38 114.23 53.21 8 8.28 0 0 CÄNG TAÏC VAÏN KHUÄN) Âënh Mæc LÂ Ng.9 KA.41 17.21 SH Âënh Mæï KA.42 BAÍNG 6:TÊNH CÄNG LAO ÂÄÜNG CHO CÄNG TAÏC THAÏO VAÏN KHUÄN (TÊNH BÀNG 25 Táöng Nhaì Tãn CK Mong Mong Cät Dám Táöng Dám Phu Console 1 Dám Bo San Táöng Cät Dám 2 K.79 43.21 5.36 21.22 KA.23 KA.15 46.12 8 8.79 25.168 56.22 8.69 53.22 KA.23 Nhu Cáu Ngaìy Cäng 130.12 0 181.Læån g (m2) 544.41 15.79 20.76 0 Âënh Mæc LÂ Ng.38 114.36 544.21 5.74 1.28 206.21 23.21 5.38 130.168 56.79 25.34 378.12 KA.36 3 477.12 KA.41 15.28 206.01 3.36 21.6 KA.79 25.23 KA.168 56.4 6 14.23 7.6 KA.10 013.99 .79 25.12 130.056 709.23 46.96 377.4 14.22 KA.21 KA.68 57.08 206.Læån g (m2) 796.9 KA.79 25.79 25.79 20.79 25.21 KA.36 21.99 130.21 23.79 25.056 709.32 179.Táöng Nhaì Táöng 2 Táöng 3 Táöng 4 Táöng 5 Tãn CK Cät Dám Dám Phu Console Dám Bo San Cät Dám Dám Phu Console Dám Bo San Cät Dám Dám Phu Console Dám Bo San Cät Dám Chênh Dám Phu Console Dám Bo San K.4 14.23 46.41 Täøng Säú Cäng Lao 59.21 23.36 477.79 25.6 KA.22 KA.15 41.306 41.23 KA.22 KA.22 KA.4 KA.79 20.79 25.21 KA.45 143.c/ SH 2 Âënh 100m 7.45 143.22 KA.64 0 221.c/ 100m2 23.12 KA.12 KA.21 KA.96 392.056 709.82 47.7 KA.22 6.61 151.82 4.36 21.55 Täøng Säú Cäng Lao Âäng 392.22 KA.21 Trang 32 Nhu Cáu Ngaìy Cäng 59.32 0 179.93 25.93 25.6 KA.22 KA.22 KA.79 25.28 206.4 3 10.12 161.22 KA.32 0 179.79 25.22 8.36 544.140 749.79 20.93 25.22 8.12 43.6 KA.12 3 7.

7 KA.08 206.21 8.23 4 Nhu Cáu Ngaìy Cäng 17.79 38.22 8.6 KA.56 3.36 544.22 8.656 2.6 KA.12 0 181.52 Täøng Säú Cäng Lao 130.56 3.306 41.22 6.56 17.00 78.6 KA.22 6.36 477.Læåü Tãn CK g ng Ng.c/ SH 2 Âënh 100m 8.56 HA.6 KA.36 21.056 709.99 125.05 13.22 8.7 KA.22 6.56 HA.74 1.9 KA.6 KA.6 KA.32 0 179.28 206.53 133.519 3.50 HA.79 38.31 Táöng 81.36 477.00 4.05 15.21 8 0 8.9 KA.6 KA.31 San Cät Dám Táöng Chênh Dám Phu 2 Console Dám Bo 53.12 8 8.Táöng Nhaì Táöng 3 Táöng 4 Táöng 5 Tãn CK Dám Phu Console Dám Bo San Cät Dám Dám Phu Console Dám Bo San Cät Dám Dám Phu Console Dám Bo San Cät Dám Chênh Dám Phu Console Dám Bo San K.6 KA.23 HA.54 1.7 KA.00 1.64 0 0 221.54 50.89 19.08 3.56 HA.23 7.00 78.77 482.77 189.82 4.79 482.656 Console 3.31 Trang 32 Nhu Cáu Ngaìy Cäng 561.Læån g (m2) 206.74 1.6 KA.79 .14 3.23 Dám 22.9 0 12.56 HA.31 1 Dám Bo 3.36 21.6 KA.94 8 42.168 56.74 1.82 47.519 3.22 0 8.64 HA.9 KA.50 3.60 62.12 161.79 189.56 HA.32 HA.22 8.056 709.08 0 17.82 47.53 Täøng Säú Cän g 561.31 HA.12 8 8.76 0 Âënh Mæc LÂ Ng.14 BAÍNG 7 : TÊNH CÄNG LAO ÂÄÜNG CHO CÄNG TAÏC BÃ TÄNG: Âënh Mæc LÂ Táön K.82 4.22 8.41 15.36 21.00 22.31 HA.56 HA.6 KA.97 5.6 KA.056 709.22 0 8.23 7.6 KA.168 56.12 Cät 42.168 56.12 8.22 8.82 47.31 Chênh 0 Dám Phu 17.22 0 6.60 62.68 3.97 5.10 013.23 7.21 8.140 749.c/ SH Âënh 3 3 Nhaì (m Mæïc m Mong Mong 342.6 KA.7 KA.41 17.9 0 12.48 4.82 4.31 3.78 126.68 81.79 43.6 KA.

23 22.20 78.56 HA.c/ SH Âënh (m3) Mæïc m3 53.3 4 10.00 4857.23 IA.c/ 1000k g IA.79 151.31 53.00 78.41 405.32 Nhu Cáu Ngaìy Cäng 133.32 42.41 10.32 33.54 50.25 IA.66 405.31 1.110 3.4 246.60 62.159 2.86 139.53 133.50 HA.20 68.Læåü ng Ng.56 HA.50 HA.31 17.41 10.Læåü ng (kg) 20552.62 3.320 3.9 12.22 IA.080 3.23 IA.79 151.688 3.070 3.48 HA.Táöng Nhaì Táöng 3 Táöng 4 Táöng 5 Tãn CK San Cät Dám Dám Phu Console Dám Bo San Cät Dám Dám Phu Console Dám Bo San Cät Dám Chênh Dám Phu Console Dám Bo San Âënh Mæc LÂ K.97 5.656 3.54 Täøng Säú Cäng Lao Âäng 171.41 10.23 IA.60 2653.02 10.23 IA.00 0 Âënh Mæc LÂ Ng.7 9 5.9 12.66 405.60 0 2653.000 4.948 2.31 1.31 53.63 10.56 HA.519 3.31 2.31 3.50 HA.519 3.48 HA.79 189.41 10.56 HA.48 HA.56 HA.41 71.53 Täøng Säú Cäng Lao 482.56 HA.60 62.3 7 12.23 22.23 19.600 4.78 78.66 .22 Trang 33 SH Âënh Mæï 8.54 50.56 HA.20 364.20 0364.080 3.23 IA.31 56.41 10.28 BAÍNG 6 : TÊNH CÄNG LAO ÂÄÜNG CHO CÄNG TAÏC CÄÚT THEÏP : Táöng Nhaì Tãn CK Mong Mong Táön g 1 Táön g 2 Cät Dám Chênh Dám Phu Console Dám Bo San Cät Dám Chênh Dám Phu Console Dám Bo San Cät K.56 HA.79 444.22 IA.31 3.600 4.656 3.4 9 246.62 3.65 71.850 16858.56 HA.23 IA.320 527.56 HA.31 3.8 75 7140.99 457.519 3.02 10.25 IA.53 133.6 40 7140.688 3.23 IA.41 14.65 71.56 HA.32 33.57 27.23 IA.850 16858.320 527.41 10.948 2.8 75 7140.31 22.948 2.00 0 4857.11 IA.41 14.57 27.7 5.02 Nhu cáu Ngaìy Cäng 171.56 HA.71 7.31 17.48 HA.63 10.97 5.

nãn viãûc täø chæïc âäø bã täng cäút theïp taûi chäù khung nha våïi caïc täø thæûc hiãûn caïc cäng viãûc seî coï nhëp cäng taïc khäng âäøi .850 16858.41 10.23 IA.89 TÄØ CHÆÏC THI CÄNG : Sau khi âaî coï âáöy âu caïc säú liãûu . Trong qua trçnh thi cäng .8 75 Âënh Mæc LÂ Ng.62 3. khäng laì bäüi säú cuía nhau trong tæìng âåüt thi cäng . do biãn chãú thaình pháön caïc täø âäüi thæûc hiãûn caïc cäng viãûc khaïc nhau .25 IA.Læåü ng (kg) 4857.23 IA.850 16858. tênh toaïn thåìi gian hoaìn thaình cäng taïc chuí yãúu laì cäng taïc âä bã täng. Trong mäùi âåüt âæåüc phán ra thaình nhiãöu phán âoüan .6.57 27.23 50.4 246.41 14.3. Tãn CK Dám Chênh Dám Phu Console Dám Bo San Cät Dám Chênh Dám Phu Console Dám Bo San Cät Dám Chênh Dám Phu Console Dám Bo San K.63 Nhu cáu Ngaìy Cäng 50.7 4 5. chia cäng trçnh ra thaình 6 âåüt thi cäng theo chiãöu cao nha .02 10.25 IA.23 IA.4 246.23 IA.65 Täøng Säú Cäng Lao Âäng 391.8 5712. thi cäng moïng .25 34.3. Våïi säú læåüng ngæåìi âaî læûa choün .23 IA.60 2653.35 392.41 10.23 IA.63 10.63 10.23 IA.20 364.65 57.23 IA. thi cäng caïc táöng 1.4.23 IA. Âåüt 1.20 364.5. Sau khi læûa choün giaíi quyãút caïc yãu cáöu cå baín cuía cäng viãûc âaî täø chæïc thi cäng theo phæång aïn sau : Âãø thi cäng dáy chuyãön .4.23 IA.40 0 0 3316. khäng thäúng nháút .4 9 246.41 10.320 527. ta tiãún haình täø chæïc thi cäng âäø bã täng taûi chä nha theo phæång phaïp dáy chuyãön .00 0 4857.850 16858.60 2653. Theo yãu cáöu cuía cäng viãûc .320 527.23 44.23 IA.00 4250.8 5712.41 14.41 10.52 4.5.25 SH Âënh Mæï 10. våïi säú ngæåìi láúy Trang 34 .2.65 57.02 10.41 10.7 5.23 IA.62 3.41 14. Âåüt 2.41 10.57 27. Sau âoï tênh thåìi gian cho caïc cäng viãûc coìn laûi .41 10.400 527.c/ 1000k g IA. caïc täø thå âæåüc láúy vaìo seî laìm viãûc liãn tuûc våïi säú læåüng ngæåìi khäng thay âäøi tæì khi bàõt âáöu cho âãún khi kãút thuïc cäng viãûc.7 5. âàûc âiãøm cuía cäng trçnh .41 10.50 0455.22 IA.Táöng Nhaì Táön g 3 Táön g 4 Táön g 5 IV.22 IA.41 10.

vaìo thi cäng sao cho mäùi cäng viãûc âæåüc hoaìn thaình våïi thåìi gian gáön bàòng thåìi gian hoaìn thaình cäng taïc âä bã täng . Sàõp xãúp thåìi âiãøm thæûc hiãûn caïc cäng viãûc náöy theo cäng taïc âä bã täng . thoîa maîn nhæîng giaïn âoaûn kyî thuáût khi âäø bã täng nhaì nhiãöu táöng . Trang 35 . våïi mäúi liãn hã âáöu vaì cuäúi .

tæì 1 âãún truûc 23.5/1 + 4 .. säú phán âoüan trong mäùi âåüt thi cäng cuía mäùi cäng viãûc âãöu låïn hån säú phán âoaûn täúi thiãøu âæåüc tênh bàòng : mmin  At1/K + n .1 = 1.14 8 6 5 20 3 12 10 12 8 6 7 22 4 3 3 12 4 3 9 14 12 6 11 40 P.18 Ptb = 78 75 66 72 58 52 26 BIEÅU ÑOÀ NHAÂN LÖÏC 28 14 6 V.. Tiãún âäü thi cäng âæåüc biãøu thë trãn så âäö .1 = 8 ÅÍ âáy giaïn âoüan kyî thuáût chå cho bã täng âuí cæåìng âäü âãún khi âæåüc pheïp dæûng daìn daïo trãn no .42 1 5 6 24 2 10 8 6 5 20 3 14 4 3 7 22 1 5 14....84 1 4 6 24 2 8 5 20 7 22 56.56 1 5 5 20 3 14 4 3 7 22 28.Caïc täø thåü thi cäng mäùi ngaìy 1 ca va mäùi ca laìm mäüt phán âoaûn .  ŠÜT ÜT 1 ÂÅ Â Å ÜT 2  ŠÜT 3  ŠÜT 4  ŠÜT 5  ŠÜT 6 TIEÁN ÑOÄ THI COÂNG 10 20 77 40 50 104 104 101 87 30 98 60 103 101 70 80 90 100 103 99 95 87 87 82 78 K 1 = Pmax/Ptb K 2 = A du/A = 0... XAÏC ÂËNH Hà SÄÚ LUÁN CHUYÃØN VAÏN KHUÄN VA KHÄÚI LÆÅÜNG Trang 36 ..70 1 4 6 24 2 8 4 3 7 22 42. Táút caí sä liãûu âæåüc tênh toaïn ghi vaìo baíng.28 8 6 6 24 2 10 6 24 2 10 8 6 5 20 3 14 1... Trãn tiãn âäü.. 70. láúy bàòng 5 ngaìy.Trãn âo caïc cäng viãûc âæåüc thæûc hiãûn liãn tuûc tæ âåüt 1 âãún âåüt 6..

GÄ SÆÍ DUÛNG: Trang 37 .

Tênh hã säú luán chuyãøn vaïn khuän saìn (5táöng) Tomax = 21 ngaìy Skv = 21/t1 = 21/1 = 21 nd = 70/21 = 3.8  nc = 2 3.8  nc = 2  Táöng 4. Cäüt táöng 4 giäúng táöng 5. *Tênh hãû säú luán chuyãøn vaïn khuän : Tomax = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + ttc + tkt m : säú khu væûc cho toaìn cäng trçnh  sä ca thi cäng Tênh moïng :m = 14 Tênh cäüt (trong 1 táöng) :m = 14 Tênh dáöm: m = 14 + 14 + 14 + 14 = 56 Tênh saìn : m = 14 + 14 + 14 + 14 +14 = 60 1.Tênh hã säú luán chuyãøn vaïn khuän cäüt :  Táöng 1.33  nd = 3 Âäúi våïi thanh giàòng va cäüt chäúng.7  nd = 2 4.Kêch thæåïc dáöm chênh .Hãû säú luán chuyãøn vaïn khuän âæåüc tênh cho caïc kãút cáúu cuìng loaûi .Tênh hã säú luán chuyãøn vaïn khuän dáöm(táöng1.Cäüt táöng 1 giäúng táöng 2.hã säú luán chuyãøn chênh laì cuía cáúu kiãûn Cáu kiãnmaì noï giàòng n m hoàûc no chäúng Skv Baíng hã säú luán chuyãøn vaïn khuän: Mon 1 9 1 g Cät 1 4 4 5 2 .4) Tomax = 21 ngaìy Skv = 21/t1 = 21/1 = 21 nd = 56/21 = 2.2. 5 : Tomax = 5 ngaìy Skv = 5/t1 = 5/1 = 5 nc = 14/5 = 2.3. dáöm phu giäúng nhau trong 3 táöng âáöu .5 nm = 1 2.3 .Thåìi gian chu ky sæí duûng vaïn khuän låïn nháút coï thãø nháûn biãút ngay trãn tiãún âäü thi cäng .2.3 : Tomax = 5 ngaìy Skv = 5/t1 = 5/1 = 5 nc = 14/5 = 2. Do cáúu taûo vaïn khuän nhæ âaî trçnh baìy nãn chè tênh hãû säú luán chuyãøn vaïn khuän chëu læûc ( vaïn khuän chëu læûc vaì khäng chëu læûc âæåüc thaïo då cuìng mäüt luïc ).Tênh hã säú luán chuyãøn vaïn khuän moïng : Tomax = 9 ngaìy Skv = 9/t1 = 9/1 = 9 nm = 14/9 = 1.

2n) Trong âoï: V:khäúi læåüng säú bäü vaïn khuän âæåüc chãú taûo.7 5 36.6 6 384.5 1 14.V. 0.4 34. 1.5 1.5 1124.2 3 655.(1+0.87 .40 Cät Táöng 1.8 8 194.0 6 694.3 2 Táöng 4.18 Moïng trçnh 3 Q m 46.0 170. n:sä láön luán chuyãøn vaïn khuän cuìng loaûi .2.5 Q V1 V Q m2 m2 m3 11.4.78 38.3 1.4:hãû säú sæí dung caïc vaïn khuän maì khäng kã âãún.8 V1 V m2 m2 m3 38.8 7 64.5 0.30 40.7 8 82.3 6.0 Dám Táöng 1.8 2 31.40 10.2:hãû säú kãø âãún hæ hoíng va hao huût.64 75. TT 1 Loai Van Khuän Chè Sä Âån Vë Khäi Læång Baíng Tênh khäúi læåüng gä cáön duìng cho cäng V m2 796.Dám San 56 60 21 21 2 3 *Tênh khäúi læåüng gäù khi tênh âãún hãû säú luán chuyãøn vaïn khuän : Q’ = 1.3 28.4 3 Táöng 5 4 5 6 7 V1 V Q V1 V Saìn Q V1 V Xaì gäö Q V1 V Cäüt chäúng xaì gäö saìn Thanh giàòng Cäüt chäúng dáöm Thanh Täng Khäi Læång Q V1 V Q V1 V Q m2 m2 m3 m2 m2 m3 2 m m2 m3 3 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 33.5 53.3.2.

Thäúng kã khäúi læåüng váût liãûu cho tæìng khu væûc : Váût Xaì Cäút Täøng Vaï C.5 T :taíi troüng âënh mæïc.87 0. Choün cáön truûc thiãúu 5 nhi âãø váûn cäút theïp : Nàng suáút cuía cáön truûc âæåüc tênh : Q = Qo.chäú liãûu gäö theïp Cäüng n ng.0.85)/6 = 58 láön/ca Choün 1 maïy T41 coï sæïc taíi låïn nháút laì 0. Q = n.kQ.ktg.5(T) la thoaí maîn. 0.8/1000 = 22. K.581 T) 6 chuyãøn vaïn khuän vaì 2.85.Choün maïy âáöm bã täng : Khäúi læåüng May bãtäng âám Tãn may Nàng suát Sä læång 3 3 (m /c 7 И116 (m /h) San. ktg = 1 :hã säú sæí dung tåìi gian T = 8 giåì :thåìi gian laìm viãûc cuía cáön truûc trong mäüt ca.5.20. VII.0.67.9.85.Km/tck = (8.k1. kQ = 0.dá 32 И116 mCät 3 361 Khi âäø bãtäng dáöm saìn âãø âaím baío6thåìi gian nghinh kãút bãtäng ta choün 2 maïy.VI. Ktg.4(T/ca) Trong âoï : Qo = 0. 3.k2. Choün cáön truûc 2M coï sæïc truûc 0.n.2 vaì cäüt åí caïc táöng ) Choün 1 maïy C-99 dung têch 250 (l) Nàng suáút cuía maïy C-99 dung têch 250 (l)-3 âæåüc tênh : N = e. Choün maïy träün bã täng :(phuûc vuû âäø táöng 1.T =0. 0.314 6. CHOÜN MAÏY THI CÄNG : 1.0.Qo = 58.5 táún/láön .5 = 29 T/ca > 25(T):thoa maîn. Choün maïy thàng taíi phuûc vuû váûn chuyãøn bã täng : Thã têch bãtäng cáön chuyãøn trong 1 ca la:10m3. 0. THÄÚNG KÃ CAÏC CHÈ TIÃU CUÍA PHÆÅNG AÏN THI CÄNG ÂAÎ CHOÜN: .78 m3/ca.9 :hãû säú låüi duûng taíi troüng n =14 :sä láön váûn chuyãøn trong 1 giåì.8 = 50.8/1000 = 250. 4. Khäúi læåüng bã täng váûn chuyãøn trong 1 ca laì 10 m3.Choün mäüt maïy la âuí.18 2.14.tæång æïng våïi khäúi læåüng 25(T) Nàng suáút maïy thàng taíi âæåüc tênh : n = T.n.Læång( 2.206 1. 5.

THÄÚNG KÃ KHÄÚI LÆÅÜNG CÄNG NHÁN THAM GIA THÆÅÌNG XUYÃN : Báûc STT Nghãö nghiãûp Säú Thåü 2 3 4 5 6 chuyãn män CN 1 Vaïn khuän 3 0 2 Cäút 2 theïp 9 3 Âäø bã täng 3 6 4 Dåî vaïn khuän 9 Täøng 104 säú .

8 7 .CAÏC CHÈ TIÃU CUÍA PHÆÅNG AÏN THI CÄNG : TT 1 2 Caïc chè säú Âån vë Thåìi gian thi cäng Sl CN tham gia 3 Maïy thàng taíi 4 Cáön truûc thiãúu nhi Maïy träün bã täng Maïy âáöm bã täng Kl gä sæí duûng 5 6 7 Trang 39 nga ìy ngæ åìi chiã úc chiã úc chiã úc chiã úc m3 Säú læåün 10 3 10 4 1 1 2 3 384.