You are on page 1of 83

PISMO ZA TEBE

PROITAJ PORUKU

JER BOG JE TAKO LJUBIO SVIJET DA JE DAO I


SVOG JEDINOROENOG SINA DA NE POGINE
NIJEDAN KOJI VJERUJE U NJEGA NEGO
2010DA IMA
IVOT VJENI. IVAN,3:16

ZA : TEBE !!!

OSVRT NA TEOLOKU ZNANOST


SPAENJE JE BOIJI DAR PO MILOSTI BOIJOJ A NE PO
DIJELIMA KAKO SE NIKO NE BI MOGAO HVALITI .
BIBLIOTEKA

ESHATOLOGIA

2010

Cijena je ISUS 2010

I ODMERIE MU TRIDESET SREBRENJAKA ZA NEPROCENJIVOGA , TO JE


UINIO ISUSOV UENIK JUDA IZDAO JE SVOG UITELJA ZA NOVAC I
TO POLJUPCEM, A MI ZATO GA DANAS IZDAJEMO I KAKO EMO BITI
NJEGOVO TIJELO , A ON USKORO DOLAZI DA USPOSTAVI VENO
KRALJEVSTVO BOGA OCA ALI NITA NEISTO NEE UI U
KRALJEVSTVO BOGA OCA JER SVAKI KOJI ODBACI NJEGOVOG SINA
NEE VIDETI IVOTA JER ISUS JE IVOT .

Ovaj spis pie obraenik koji vjeruje da se preko imena Isusa


Krista moe svaki spasiti , i koji je shvatio i vido svu nepravdu
sveta a Duh Sveti ga je potaknuo da sve ovo napie zbog toga
ovaj tekst ima za cilj kako bi nekog postakao da razmisli koga
koga e odabrati Istinu ili la jer cijena je Isus a to je vjeni ivot.
Besplatni dar je ivot vjeni dostupan svakom ovjeku i najvei
grijenik ga moe dobiti potrebno je samo istinsko priznanje
svojih grijeha pred Isusom i vie ne ponavljanje grijeha jer Isus
je samo jednom umro za nae grijehe, za ponovljeni grijeh rtva
vie ne vrijedi .
Bog je sa ovijekom samo jedan savez sklopio i to preko
Njegovog Sina Isusa ,jedino je samo On spaenje i put ka Bogu
sve ostalo je samo obmana od zloga ne dozvoljavajte zlomu da
vam ukrade najdragoceniji dar koji vam je od Oca .
Nauni Fakti Dananja nauka je potvrdila jo starije injenice da
se naa vasiona iri i velikom brzinom da se udaljava zato je
kriva Tamna Energija koja ne doputa Tamnoj Materiji da od
sada uspori Vasionu i uini je bezlinom ali trebate znati i tamna
energija isto vodi vasionu u smrt praktino u pucanje atoma
,ljudske misli za osvajanje vasione i venog ivota su nemogui
jer i najblia nam zvijezda proksima udaljena je od nas 70.000
godina ,dakle nae bivstvovanje je nemogue ostvariti jer i

Cijena je ISUS 2010

sama vasiona umire sve ivo se podvrgava zakonu raanja i


smrti ali Isus nam je dao obeanje da nam ide pripraviti mesto u
naoj pravoj domovini ,Vasiona je samo trenutno nae mijesto
ivljenja sve se vraa kod Boga,
sami ovijek u sebi udi za Bogom taj gen stvaranja od Tvorca
jai je od svega ovijek u svojim dubinama zna da nas negdije
tamo eka izravno Bog
OVAJ PROSTOR KOJI JE VJEAN DOKAZUJE DA VJENOSTI MORA BITI JER
PROSTOR NIKAD NE MOE ISEZNUTI ON E ZAUVIJEK BITI

jer zakoni vasione ne odstupaju a onda shvatamo da je zaista


Bog vjean jer On je nad svim on je Pokreta ivota ,
Bog je u sebi odluio da ovijeku pokloni vjeni ivot preko
Njegovog Sina Isusa meutim na zemlji smo svjedoci da nauka
Isusa je nasilno uzurpirana i promenjena ak u mnogim
zajednicama je stvorena neka religija koja u sutini je dokaz da
su ovo poslednji dani kada Pobunjeni otpadnik skuplja svoju
vojsku za dan sukoba protiv Boga sada zaronimo u okean
EVANELJA da uvidimo istinsko uenje i isto tako
spomenuemo i neka pogubna uenja koja slue Palom Anelu
da skuplja svoju vojsku i da ih vodi u venu smrt
Danas se trebamo odluiti koga emo prihvatiti a ulog je veliki
to je vjeni ivot.
Jer je plaa za grijeh smrt, a dar Boji jest ivot vjeni u Kristu
Isusu, Gospodinu naem.
Rimljanima 6:23

Cijena je ISUS 2010

UENJE RIMOKATOLIKE CRKVE

Koje je porijeklo Katolike crkve?


Rimokatolika crkva tvrdi da je nastala u vrijeme smrti,
uskrsnua i uznesenja Isusa Krista otprilike 30. godine. Katolika
crkva sebe naziva Crkvom za koju je Isus Krist umro, Crkvom
koju su uspostavili i sagradili Apostoli. Je li to pravo porijeklo
Katolike crkve? Naprotiv, ak i letimino itanje Novoga
zavjeta otkrit e da Katolika crkva nema svoje porijeklo u
Isusovu uenju, kao ni u uenju njegovih apostola. U Novom
zavjetu, ne spominje se ni papinstvo, ni tovanje / oboavanje
Marije (ni Marijino bezgrjeno zaee, Marijino trajno
djevianstvo, Marijino uznesenje niti Marija kao su-otkupiteljica
i su-posrednica), molitve svecima na Nebu da se mole za nas,
apostolsko naslijee, obredi crkve koji vre ulogu sakramenata,
krtenje male djece, ispovijedanje grijeha sveeniku, istilite,
indulgencije/oprotajnice kao ni jednaki autoritet crkvene
Predaje i Svetoga pisma. Stoga, ako Katolika crkva ne potjee
od uenja Isusa i njegovih uenika, kao to itamo u Novom
zavjetu, koje je onda pravo porijeklo Katolike crkve?

Cijena je ISUS 2010

U prvih 280 godina povijesti kranstva, kranstvo je bilo


zabranjeno od Rimskoga carstva, a krane su strahovito
progonjili. To se promijenilo nakon obraenja rimskoga Cara
Konstantina. Konstantin je legalizirao kranstvo Milanskim
ediktom iz 313. godine. Godine 325., Konstantin je sazvao
Nicejski sabor, u pokuaju da ujedini kranstvo. Konstantin je
kranstvo zamislio kao religiju koja bi ujedinila Rimsko carstvo,
koje se u to vrijeme poinjalo dijeliti. Premda se to tada inilo
pozitivnim razvojem kranske crkve, rezultati nipoto nisu bili
pozitivni. Kao to Konstantin nije htio u potpunosti prihvatiti
kransku vjeru nego je nastavio sa svojim poganskim
vjerovanjima i praksom, tako je i kranska crkva koju je
Konstantin promicao bila mjeavina pravoga kranstva i
rimskog poganizma.
Konstantin je shvatio da zbog toga to je Rimsko carstvo toliko
golemo, prostrano i raznoliko nee svi htjeti napustiti svoja
religijska vjerovanja i prihvatiti kranstvo. Zato je dopustio, pa
ak i zagovarao, kranizaciju poganskih vjerovanja. Potpuno
poganska i krajnje nebiblijska vjerovanja dobila su nov,
kranski identitet. Evo nekoliko jasnih primjera tih
vjerovanja:
(1) Kult Izide, religija egipatske majke-boice, uvedena je u
kranstvo tako to su Izidu zamijenili Marijom. Mnogi nazivi
koji su se koristili za Izidu, poput Kraljica Neba, Majka
Boja i theotokos (Bogorodica), pripisani su Mariji. Mariji je
dana uzviena uloga u kranskoj vjeri, daleko vea od one koju
joj daje Biblija. Sve to sluilo je kako bi se privukli tovatelji Izide
5

Cijena je ISUS 2010

vjeri koju inae ne bi prihvatili. Zapravo, mnogi hramovi boice


Izide pretvoreni su u hramove posveene Mariji. Prve jasne
naznake katolike Mariologije javljaju se u pisanjima Origena,
koji je ivio u Aleksandriji u Egiptu, koja je sluajno bila arite
tovanja boice Izide.

(2) Mitraizam je bila religija Rimskoga carstva od prvoga do


petog stoljea nakon Krista. Bila je jako popularna meu
Rimljanima a posebno meu rimskim vojnicima, te je vjerojatno
bila religija nekolicine rimskih careva. Premda Mitraizam nikada
nije dobio slubeni status u Rimskome carstvu, de fakto je
bila slubena religija sve dok ga Konstantin i naredni carevi nisu
zamijenili kranstvom. Jedna od kljunih znaajki Mitraizma
bio je rtveni obrok, koji je ukljuivao jedenje tijela i pijenje krvi
bika. Mitra, bog Mitraizma, bio je prisutan u tijelu i krvi bika,
a onima koji su ga blagovali u rtvenom objedu davao je
spasenje (theofagija, jedenje boga). Mitraizam je takoer imao
sedam sakramenata, tako da je slinosti izmeu Mitraizma i
Rimokatolianstva toliko puno da se jednostavno ne mogu
zanemariti. Konstantin i njegovi sljedbenici pronali su laku
zamjenu za rtveni obrok Mitraizma u konceptu Gospodnje
veere. Naalost, neki rani krani Gospodnjoj veeri ve su
poeli pripisivati mistike znaajke, pritom odbacivi biblijski
pojam jednostavne uspomene na Kristovu smrt i prolivenu krv.
Romanizacija Gospodnje veere upotpunila je prijelaz u rtvenu
konzumaciju Isusa Krista, koja je sada poznata kao katolika
Misa / Euharistija.
(3) Veina Rimskih careva (i graana) bili su henoteisti.
6

Cijena je ISUS 2010

Henoteist je osoba koja vjeruje u postojanje mnogih bogova, ali


se prvenstveno usredotouje samo na jednoga boga, ili pak
smatra da je taj jedan bog nadreen drugim bogovima. Na
primjer, rimski bog Jupiter bio je vrhovni bog rimskoga
panteona bogova. Rimski mornari esto su tovali Neptuna,
boga oceana. Kada je Katolika crkva prigrlila rimski poganizam,
jednostavno je zamijenila panteon bogova svecima. Kao to je
rimski panteon bogova imao boga ljubavi, boga mira, boga rata,
boga snage, boga mudrosti itd., jednako je i Katolika crkva
imala sveca koji je bio zaduen za sve ove i mnoge druge
kategorije. Kao to su mnogi rimski gradovi imali boga zatitnika
pojedinog grada, tako je i Katolika crkva izmislila sveca
zatitnika za gradove.
(4) Vrhovnost rimskoga biskupa (papinstvo) nastala je uz
podrku rimskih careva. Budui da je Rim bio sredite vladavine
Rimskim carstvom u kojemu su ivjeli rimski carevi, grad Rim
postao je prominentan u svim aspektima ivota. Konstantin i
njegovi nasljednici podrali su rimskoga biskupa kao vrhovnog
vladara crkve. Naravno da je za jedinstvo rimskoga carstva bilo
najbolje da vlast i dravna religija imaju sjedite na istome
mjestu. Premda se veina drugih biskupa (i krana) odupiralo
ideji o vrhovnosti rimskoga biskupa, rimski biskup se na kraju
uzdigao do vrhovnosti zbog moi i utjecaja rimskih careva. Kada
je Rimsko carstvo doivjelo slom, pape su preuzele naslov koji
su prethodno imali rimski carevi Pontificus Maximus.
Mogli bismo iznijeti mnoge druge primjere. Ova etiri dovoljna
su da pokau pravo porijeklo Katolike crkve. Naravno,
7

Cijena je ISUS 2010

Rimokatolika crkva nijee pogansko porijeklo njezinih


vjerovanja i obiaja. Katolika crkva preruava svoja poganska
vjerovanja slojevima komplicirane teologije. Ona izgovara i
nijee svoje pogansko porijeklo tako to stavlja masku crkvene
Predaje. Budui da prepoznaje da su mnoga njezina vjerovanja
i obiaji krajnje strani Svetomu pismu, prinuena je zanijekati
autoritet i dostatnost Biblije.
Porijeklo Katolike crkve je tragian kompromis kranstva s
poganskim religijama koje su je okruivale. Umjesto da
navijeta Evanelje i obraa pogane, Katolika crkva pokrstila
je poganske religije i opoganila kranstvo. Briui razlike i
znaajke, da, Katolika crkva postala je privlana stanovnitvu
Rimskoga carstva. Jedna posljedica toga jest to to je Katolika
crkva stoljeima bila vrhovna religija u Rimskome svijetu.
Meutim, druga posljedica jest ta to je najdominantniji oblik
kranstva otpao od istinskog Evanelja Isusa Krista, kao i od
pravoga navijetanja Boje rijei.
2. Timoteju 4,3-4 kae: Jer doi e vrijeme kad ljudi nee
podnositi zdrave nauke, nego e prema svojim strastima sebi
nagomilati uitelje da im kaklju ui, te e odvratiti ui od istine,
a okrenut e se bajkama.
Glavna odlika ove ljudske nauke koja je ula u savez sa Boijim
Protivnikom je tovanje kipova Marije i Josipa uglavnom oni se
mole kipovima da ih zastupaju pred Bogom ostavljajui novce
po njima i lepei ih ,isto i razni tzv.sveci se mole da im pomognu
jer oni vjeruju u njihovo zastupnitvo i njihovu odanost prema
8

Cijena je ISUS 2010

njima odaju oboavajui njihove grobove i kosti .tj.kosti umrlih i


basamovanih tzv.svetaca i papa .
Prijanji papa Ivan Pavao 2 je naredijo da mu se telo balsamira u
tome je uestvovala cijela ekipa koja je ispunila zadatak i
spremila papu da njegovo tijelo opstane kako bi mu se vjernici
mogli moliti jer onome kome tijelo propadne manje su anse da
mu se mole.
Uveli su i nauk o istilitu kako bi koristili svoje lanstvo i unijeli
su im ovo teko breme kako bi se rtva naeg Spasitelja
zaboravila.
Papinstvo zamislite samo malo kakvu opasnost u sebi ispoljava
Oni prvo se daju usuditi nazvati se Isusovim namjesnicima i dati
sebi titulu Boga Sveti Otac a u Evanelju je striktno data
zabrana da se Ocem naziva samo na Bog Stvoritelj.
Ova tzv.zajednica na vrlo drski nain obara autoritet Boga
stvarajui lanu religiju za nju nam je vrlo dobro opisano u
petrovoj2,2.
Ova tzv. zajednica najvie oboava kult Marije praen sa svim
ukazanjima gde se njoj mole traei od nje neka udna
ozdravljenja i spasenje isto imaju i procesije Marijinog kipa po
gradu gde lepe pare po kipu i oboavaju ga, svima je sad moda
jasnije da se radi o sili Pobunjenika otpalog anela koji se
sprema uvesti novu religiju marijanstvo koja e se suprostaviti
pravim Isusovim vjernicima i koja e ih i poraziti a neke e i
ubiti ali ime pravih vjernika koji su oieni preko krvi jedinog
spasitelja i posrednika Isusa Krista je u Knjizi ivota.
ISUS je rekao da e se vratiti ponovo u slavi anela i sva druga
ukazanja nisu od Boga i isto spaenje nam ne moe niko dati jer
to je zavrena stvar Pomazanik je na Gogoti prolio krv za nas.
9

Cijena je ISUS 2010

Danas rimska crkva se trudi da stvori zajednitvo sa drugim


zajednicama nazvano ekumenizam ,neke od protestantskih
zajednica ve su potpisali savez i poklonili su se pozivu
Antihrista, isto tako Vatikan igra najznaajniju politiku silu i svi
vladari svijeta idu u Vatikan da se poklone papi ali pravi vjernici
nikad nee se pokloniti ovoj lanoj religiji i nee primiti na sebi
ig zvjeri jer je njihovo ime u kjnizi ivota kod jagnjeta
Od samog poetka ova zajednica je napravila lo kompromis sa
Rimom i vie se nije mogla vratiti nazad poela je da srlja iz
grijeha u grijeh i vie joj nije bilo pomoi na kraju ova zajednica
je postala progoniteljem Vjernika i Hulnikom na Boga ali pravi
vjernici e izdrati ovaj progon do kraja iako su vrlo mala
manjina,oni e biti odbaeni iz drutva nee im se dati ni da
rade ni da kupuju ni da prodaju biti e pritisnuti sa svih strana
ak e mnogi biti i ubijeni ali blago onima koji ustraju za svog
Spasitelja koji je nekad isto tako za nas poloio ivot.
Prisetite se samo koliko je Protestanata bilo ubijeno samo zato
to su osvjedoili svoju vjeru u Isusa i samo zato to su
posjedovali Novi Zavjet koliko nedunih je samo stradalo od
inkvizitora a gdje su kriarski masakri na Istoku sve ove rtve iz
tzv.Apostolske Crkve veliki udarac je ova zajednica nanijela
vjernicima,nevinim ljudima i Bogu zbog toga pozivam sve ljude
koji se oseaju Katolicima da ostave uenje Rimske Crkve jer
nauk kojim ona vodi je vjena smrt,okrenite se dakle Isusu
itajte Evanelje to je Sila Boija i spaenje svakom koji vjeruje i
jo preporuujem svim katolicima da u molitvama ne prizivaju
Mariju i Svece ve nek se mole Bogu Ocu u ime Isusovo i
sigurno e primetiti snagu ive molitve koja e ih osloboditi
lane religije i dovesti ka Spasitelju.
10

Cijena je ISUS 2010

Razlike izmeu katolika i protestanata


Jedna od prvih veih razlika izmeu katolianstva i
protestantizma pitanje je dostatnosti i autoriteta Svetoga
pisma. Protestanti vjeruju da je Biblija jedini izvor Boje
posebne objave ovjeanstvu, i kao takva ui nas sve to je
nuno za nae spasenje od grijeha. Protestanti Bibliju smatraju
mjerilom po kojemu se treba prosuivati ponaanje svakog
kranina. To vjerovanje obino se naziva Sola Scriptura i
jedna je od Pet Sola (sola je latinska rije koja znai samo)
koje su izale iz protestantske reformacije kao saetak nekih
vanijih razlik izmeu katolik i protestanata.
Dok u Bibliji postoji mnogo stihova koji potvruju njezin
autoritet i dostatnost u svim pitanjima vjere i prakse, jedan od
najjasnijih nalazimo u 2. Timoteju 3,16 gdje vidimo da: Svako
je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za
popravljanje i odgajanje u pravednosti, da ovjek Boji bude
savren opremljen za svako djelo ljubavi. Katolici s druge
stane odbacuju doktirinu Sola Scriptura i ne vjeruju da je
Biblija jedina dostatna. Oni vjeruju da kranina podjednako
obvezuju i Biblija i sveta rimokatolika Predaja. Mnoge
rimokatolike doktrine, kao to su istilite, molitve svecima,
tovanje ili oboavanje Marije itd. imaju jako malo ili nimalo
temelja u Svetom pismu, nego se iskljuivo zasnivaju na
rimokatolikim predajama. U svojoj sutini, to to Rimokatolika
11

Cijena je ISUS 2010

crkva nijee Sola Scripturu i ustraje na tome da Biblija i


njihova Sveta Predaja imaju jednak autoritet potkopava
dostatnost, autoritet i dovrenost Biblije. Takvo gledite o
Pismu ini korijen mnogih, ako ne i svih, razlika izmeu katolika
i protestanata.
Druga vana ali blisko povezana razlika izmeu katolianstva i
protestantizma odnosi se na slubu i autoritet Pape. Prema
katolianstvu, Papa je Kristov vikar (vikar je zamjenik) i
zauzima Isusovo mjesto kao vidljiva glava Crkve. Kao takav, ima
sposobnost govoriti ex cathedra (s autoritetom o pitanjima
vjere i prakse), a kada to ini njegovo uenje smatra se
nezabludivim i obvezujuim na sve krane. S druge strane,
protestanti vjeruju da ni jedno ljudsko bie nije nezabludivo i da
je Krist jedini glava Crkve. Katolici se oslanjaju na apostolsko
naslijee kako bi uspostavili autoritet Pape. Protestanti pak
vjeruju da autoritet crkve ne dolazi iz apostolskoga naslijea,
ve iz Boje rijei. Duhovna sila i autoritet ne lee u rukama
obinoga ovjeka, nego se nalaze u samoj Bojoj rijei koja je
zapisana u Svetom pismu. Premda katolianstvo pouava da
jedino katolika crkva moe pravilno i tono tumaiti Bibliju,
protestanti vjeruju da Biblija ui da je Bog poslao Duha Svetoga
da prebiva u svim nanovo roenim vjernicima, ime je
osposobio sve vjernike da razumiju poruku Biblije.

12

Cijena je ISUS 2010

To jasno vidimo u odlomcima poput Ivana 14,16-17: Ja u


moliti Oca, i dat e vam drugog Branitelja koji e ostati s vama
zauvijek: Duha istine, kojega svijet ne moe pimiti, jer niti ga
vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer e
biti u vama. (Vidi takoer Ivan 14,26 i 1. Ivanova 2,27). Iako
katolianstvo ui da jedino Rimokatolika crkva ima autoritet i
silu tumaiti Bibliju, protestantizam potvruje biblijsku doktrinu
o sveenstvu svih vjernika, te da se pojedinani krani mogu
pouzdati u Svetoga Duha za vodstvo u samostalnom itanju i
tumaenju Biblije.
Trea vana razlika izmeu katolianstva i protestantizma tie
se naina spasenja. Jo jedna od Pet Sola reformacije bila je
Sola Fide (Samo vjera), koja potvruje biblijsku doktrinu o
opravdanju samo po milosti samo kroz vjeru samo zbog Krista
(Efeanima 2,8-10). Meutim, prema rimokatolianstvu, ovjek
se ne moe spasiti samo po vjeri samo u Krista. Oni ue da se
kranin mora pouzdati u vjeru plus zasluna djela kako bi se
spasio. Za rimokatoliku doktrinu o spasenju od velike vanosti
su Sedam Sakramenata, a to su: krtenje, potvrda, Euharistija,
Ispovijed, bolesniko pomazanje, Sveti red i brak. Protestanti
vjeruju da Bog opravdava vjernike na temelju vjere iskljuivo u
Krista jer je Krist na kriu platio sve njihove grijehe i pripisana
im je njegova pravednost. S druge strane, katolici vjeruju da je
Kristova pravednost dodijeljena vjerniku po milosti kroz
13

Cijena je ISUS 2010

vjeru, ali da sama po sebi nije dovoljna da ga opravda. Vjernik


mora nadopuniti Kristovu pravednost koja mu je dodijeljena
sa zaslunim djelima.
Katolici i protestanti takoer se ne slau po pitanju to znai biti
opravdan pred Bogom. Prema katoliku, opravdanje ukljuuje
postajanje pravednim i svetim. Vjeruju da je vjera u Krista samo
poetak spasenja, te da svaki pojedinac mora graditi na tome
svojim dobrim djelima zato to ovjek mora zasluiti Boju
milost opravdanja i vjeno spasenje. Naravno, to gledite o
opravdanju suprotstavlja se jasnome uenju Svetoga pisma u
odlomcima poput Rimljanima 4,1-12; Titu 3,3-7, kao i mnogim
drugim. S druge strane, protestanti razlikuju izmeu trenutnoga
ina opravdanja (kada nas Bog proglaava pravednima i svetima
na temelju nae vjere u Kristovo djelo pomirenja na kriu) i
posveenja (trajnoga procesa postajanja pravednima koji se
nastavlja kroz cijeli na ovozemaljski ivot.) Iako protestanti
prepoznaju da su djela vana, vjeruju kako su ona posljedica ili
plod spasenja, a nikada sredstvo spasenja. Katolici spajaju
opravdanje i posveenje u jedan trajan proces, to dovodi do
zbunjenosti o tome kako se spaavamo.
etvrta vana razlika izmeu katolika i protestanata tie se
ovjekove sudbine nakon smrti. Premda obje skupine vjeruju da
e nevjernici vjenost provesti u paklu, postoje znaajne i vane
14

Cijena je ISUS 2010

razlike u pogledu toga to se dogaa s vjernicima. Iz svojih


crkvenih predaja i oslanjanja na nekanonske knjige, katolici su
razvili doktrinu o istilitu. Prema Katolikoj enciklopediji,
istilite je mjesto ili stanje vremenite kazne za one koji ovaj
ivot naputaju u Bojoj milosti, ali nisu u potpunosti slobodni
od lakih grijeha, ili nisu platili punu zadovoljtinu za njihove
prijestupe. S druge pak strane, protestanti vjeruju da emo
nakon smrti ii izravno u Nebo i biti u Gospodinovoj prisutnosti
zbog toga to smo opravdani po vjeri u Krista jedinoga (1
Korinanima 5,6-10 i Filipljanima 1,23).
Meutim, katolika doktrina o istilitu jo vie nas uznemiruje
zbog injenice da oni vjeruju da ovjek mora pa ak i moe
platiti ili zadovoljiti za svoje grijehe. Zajedno s njihovim
pogrenim shvaanjem to Biblija ui o tome kako se ovjek
opravdava pred Bogom, to ima za posljedicu jako nisko
miljenje o dostatnosti i uinkovitosti Kristova pomirenja na
kriu. Jednostavno reeno, rimokatoliko gledite o spasenju
podrazumijeva da Kristovo pomirenje na kriu nije bilo dovoljno
da plati za grijehe onih koji vjeruju u njega, te da vjernik mora
okajati ili platiti za svoje grijehe, bilo kroz djela pokore ili
vremenom provedenim u istilitu. Ipak, Biblija uvijek iznova
ui da Kristova smrt sama moe zadovoljiti ili umiriti Boji gnjev
na grjenike (Rimljanima 3,25; Hebrejima 2,17; 1. Ivanova 2,2;
1. Ivanova 4,10). Naa pravedna djela ne mogu dodati onome
15

Cijena je ISUS 2010

to je Krist ve postigao.

Premda postoje brojne druge razlike izmeu onoga to vjeruju


katolici i protestanti, ove etiri trebale bi biti dovoljne da
donesemo zakljuak kako se ove dvije skupine ozbiljno
razlikuju. Veoma nalik na judaiste (idove koji su rekli da se
krani iz poganstva trebaju pokoravati starozavjetnom zakonu
kako bi se spasili) o kojima je Pavao pisao u Galaanima, inei
djela nunima da bi se ovjek opravdao pred Bogom, katolici
dobivaju potpuno drukije evanelje. Razlike izmeu katolika i
evaneoskih protestanata vane su i znaajne.
Molimo se da Bog otvori oi svakome koji ita ovaj lanak, a koji
se pouzdaje u uenje Katolike crkve. Nadamo se da e svi
shvatiti i povjerovati u istinu da ih njihova pravedna djela ne
mogu opravdati niti posvetiti (Izaija 64,6). Umjesto toga,
molimo se da svoju vjeru u potpunosti stave u injenicu da smo
opravdani ... besplatno, njegovom milou po otkupljenju u
Kristu Isusu. Njega je Bog izloio da krvlju svojom bude
Pomirilite po vjeri. (Rimljanima 3,24-25). Bog nas spaava: ne
po djelima to ih u pravednosti mi uinismo, nego po svojem
milosru: kupelji novoga roenja i obnavljanja po Duhu Svetom
koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju naemu, da
opravdani njegovom milou budemo, po nadi, batinici ivota
vjenoga (Titu 3,5-7).
16

Cijena je ISUS 2010

Katoliko uenje o istilitu

Prema Katolikoj enciklopediji, istilite je mjesto ili stanje


vremenite kazne za one koji su ovaj ivot napustili u Bojoj
milosti, ali nisu u potpunosti slobodni od lakih grijeha ili pak
nisu u potpunosti platili za svoje prijestupe. Da samemo, u
katolikoj teologiji istilite je mjesto na koje kraninova dua
odlazi nakon smrti da bude oiena od grijeha koji nisu bili u
potpunosti oieni tijekom ivota. Je li doktrina o istilitu u
skladu s Biblijom? Nipoto!
Isus je umro da plati kaznu za sve nae grijehe (Rimljanima 5,8).
U Izaiji 53,5 pie: Za nae grijehe probodoe njega, za opaine
nae njega satrijee. Na njega pade kazna radi naeg mira,
njegove nas rane iscijelie. Isus je patio za nae grijehe da nas
izbavi od patnje. Rei da i mi moramo patiti radi svojih grijeha
znai zanijekati da je Isusova patnja bila dovoljna. Rei da
moramo okajati nae grijehe ienjem u istilitu znai
zanijekati dostatnost Isusove okajnike rtve (1. Ivanova 2,2).
Ideja da trebamo trpjeti radi naih grijeha nakon smrti suprotna
je svemu to Biblija kae o spasenju.
Najvaniji odlomak u Pismu koji katolici istiu kao dokaz za
istilite jest 1. Korinanima 3,15, gdje pie: A onaj ije djelo
izgori tetovat e. On sm spasit e se, ali kao kroz vatru. Taj
odlomak (1. Korinanima 3,12-15) kao ilustraciju koristi
17

Cijena je ISUS 2010

pronoenje predmeta kroz vatru kao opis prosudbe vjernikovih


djel. Ako su naa djela dobre kvalitete zlata, srebra, dragog
kamenja, kroz vatru e proi neoteena, a mi emo biti
nagraeni zbog njih. Ako su naa djela loe kvalitete drveta,
sijena, slame, vatra e ih progutati, a mi neemo dobiti
nagradu. Ovaj odlomak ne kae da e vjernici proi kroz vatru,
nego da e kroz vatru proi vjernikova djela. 1. Korinanima
3,15 govori o vjernikovu spaavanju ... kao kroz vatru, a ne o
njegovu oienju vatrom.
Poput mnogih drugih katolikih dogmi, istilite se temelji na
pogrenom shvaanju naravi Kristove rtve. Katolici Misu /
Euharistiju smatraju ponovnim uprisutnjenjem Kristove rtve
zbog toga to ne razumiju da je Isusova jednom zauvijek
prinesena rtva bila potpuno i savreno dostatna (Hebrejima
7,27). Katolici smatraju da zasluna djela doprinose spasenju,
jer ne shvaaju da Isusovu rtvenom okajanju nije potreban
dodatan doprinos (Efeanima 2,8-9). Isto tako, katolici
istilite vide kao mjesto oienja kako bi se vjernik pripremio
za Nebo jer ne shvaaju da nas je Isusova rtva ve oistila,
opravdala, donijela nam oprotenje, pomirila s Bogom i
posvetila.
Sama ideja o istilitu, kao i doktrine koje se s njime esto
povezuju (molitve za mrtve, oprotajnice, zasluna djela za
18

Cijena je ISUS 2010

mrtve itd.), ne prepoznaje da je Isusova rtva bila dovoljna da


plati kaznu za SVE nae grijehe. Isus, koji je bio utjelovljeni Bog
(Ivan 1,1. 14), platio je beskonanu cijenu za nae grijehe. Isus
je umro za nae grijehe (1. Korinanima 15,3). Isus je rtva
pomirnica za nae grijehe (1. Ivanova 2,2). Ograniiti Isusovu
rtvu na okajanje naega iskonskog grijeha, ili na grijehe koje
smo poinili prije spasenja, napad je na Osobu i Djelo Isusa
Krista. Ako moramo u bilo kojem smislu platiti, okajati ili trpjeti
za nae grijehe, onda Isusova smrt nije bila savrena, potpuna i
dostatna rtva.
to se vjernika tie, smrt znai otii iz ovog tijela i vratiti se (u
domovinu) ka Gospodinu (2. Korinanima 5,6-8; Filipljanima
1,23). Zapazite da tu ne pie: otii iz ovog tijela u istilite u
vatru oienja. Ne, jer zbog savrenstva, potpunosti i
dostatnosti Isusove rtve nakon smrti odmah odlazimo u
Gospodinovo prisustvo, potpuno oieni, slobodni od grijeha,
proslavljeni, usavreni i potpuno posveeni.
papinstvo
to kae Biblija o papi / papinstvu?
Uenje Rimokatolike crkve o Papi (papa znai otac)
ukljuuje i temelji se na sljedeim rimokatolikim uenjima:

19

Cijena je ISUS 2010


1) Krist je Petra uinio voom apostol i crkve (Matej 16,1819). Kada je Petru dao kljueve kraljevstva, Krist ga nije
uinio samo voom, nego i nezabludivim kada izvrava svoju
dunost ili govori u njegovo ime kao Kristov predstavnik na
zemlji (kada govori s prijestolja autoriteta ili ex cathedra).
Ova sposobnost da izvrava dunost prema crkvi na
nezabludiv nain kada govori ex cathedra prela je na
Petrove nasljednike, ime je Crkva dobila nezabludivo vodstvo
na zemlji. Svrha papinstva je da Crkvu vodi nepogreivo.
2) Petar je kasnije postao prvi rimski biskup. Kao rimski
biskup, izvravao je vlast nad svim drugim biskupima i
crkvama. Uenje da je rimski biskup iznad svih drugih biskupa
po autoritetu naziva se primatom rimskoga biskupa.
3) Petar je svoj apostolski autoritet prenio na sljedeeg
rimskog biskupa, kao to su drugi apostoli prenijeli svoj
apostolski autoritet na biskupe koje su oni rukopoloili. Ti novi
biskupi su, po redu, prenosili taj apostolski autoritet na one
biskupe koje su oni kasnije rukopoloili, i tako dalje. To
prenoenje apostolskog autoriteta naziva se apostolskim
naslijeem.

20

Cijena je ISUS 2010

4) Na temelju rimokatolike tvrdnje o neprekinutom lancu


rimskih biskupa, oni ue da je Rimokatolika crkva jedina
prava crkva, te da su se sve crkve koje ne prihvaaju primat
Pape odvojile od nje, izvorne i jedine prave crkve.

Nakon to smo ukratko naveli neka uenja Rimokatolike


crkve o papinstvu, pitanje je jesu li ta uenja u skladu sa
Svetim pismom. Rimokatolika crkva smatra kako su
Papinstvo i nezabludiv uiteljski autoritet majke Crkve
nuni za vodstvo Crkve, te koriste taj razlog kao logini
argument da ih je Bog priskrbio. Meutim, istraujui Sveto
pismo, dolazimo do sljedeih zakljuaka:
1) Premda je Petar bio sredinja linost u ranome navijetanju
evanelja (to je dio znaenja Mateja 16,18-19), kada ga
uzmemo u njegovu kontekstu, Pismo nigdje ne ui da Petar
ima autoritet nad drugim apostolima ili nad Crkvom (vidi Djela
15,1-23; Galaanima 2,1-14; 1. Petrova 5,1-5). Isto tako, ono
nigdje ne ui da rimski biskup treba imati primat nad Crkvom.
Zapravo, postoji samo jedan odlomak u Svetom pismu,
nalazimo ga u 1. Petrovoj 5,13, koji kae da Petar pie iz
Babilona, a to ime ponekad se odnosilo na Rim. Uenje
Rimokatolike crkve o primatu rimskoga biskupa prvenstveno
se temelji na ovome odlomku i na povijesnom usponu utjecaja
rimskoga biskupa (zbog podrke Konstantina i rimskih careva
21

Cijena je ISUS 2010

koji su ga naslijedili). Meutim, Sveto pismo pokazuje da je


Petar svoj autoritet dijelio s drugim apostolima (Efeanima
2,19-20), te da su njemu pripisan autoritet vezanja i
razrjeivanja s njime dijelile mjesne crkve, a ne samo njihovi
voe (vidi Matej 18,15-19; 1. Korinanima 5,1-13; 2.
Korinanima 13,10; Titu 2,15; 3,10-11).
2) Sveto pismo nigdje ne kae da se autoritet apostola trebao
prenositi na one koje su oni rukopoloili (apostolsko naslijee)
kako bi se crkva sauvala od pogreke. Apostolsko naslijee je
uitano u one stihove koje Rimokatolika crkva koristi kako
bi poduprla tu doktrinu (2. Timoteju 2,2; 4,2-5; Titu 1,5; 2,1;
2,15; 1. Timoteju 5,19-22). S druge strane, Sveto pismo ZBILJA
ui da e lani nauci nastati ak i meu voama crkve, te da
krani trebaju usporeivati uenja tih kasnijih crkvenih voa
s Pismom, za koje Biblija jedino kae da je nezabludivo. Biblija
ne ui da su apostoli bili nezabludivi, osim njihovih spisa koji
su uvrteni u Sveto pismo. U svome govoru voama crkve iz
velikoga grada Efeza, Pavao im napominje da e doi lani
uitelji, a kako bi se oni suprotstavili tim lanim naukama on
ih NE preporuje apostolima i onima koji nastavljaju njihov
autoritet, nego Bogu i rijei njegovoj milosti... (Djela
20,28-32).
Ponovno, Biblija ui da se Sveto pismo treba koristiti kao
22

Cijena je ISUS 2010

mjerilo pomou kojega moemo razaznati istinu od lai. U


Galaanima 1,8-9 Pavao ne kae da je za razlikovanje istine od
lai vano TKO nauava ve je vano TO se nauava. Dok
Rimokatolika crkva nastavlja izricati prokletstvo na pakao,
anatemu, onima koji odbacuju Papinu vlast, Sveto pismo to
prokletstvo baca na one koji navijetaju neko drugo evanelje
(Galaanima 1,8-9).
3) Dok Rimokatolika crkva smatra kako je apostolsko
naslijee logina potreba kako bi Bog mogao nepogreivo
voditi Crkvu, Sveto pismo kae da se Bog za svoju crkvu
pobrinuo kroz:
(a) Nezabludivo Sveto pismo, (Djela 20,32; 2. Timoteju 3,1517; Matej 5,18; Ivan 10,35; Djela 17,10-12; Izaija 8,20; 40,8
itd.) Biljeka: Petar o Pavlovim spisima kae da spadaju u istu
kategoriju s drugim Pismima (2. Petrova 3,16),
(b) Kristovo neprekinuto velikosveenstvo na Nebu
(Hebrejima 7,22-28),
(c) Duha Svetoga koji je uveo apostole u istinu nakon Kristove
smrti (Ivan 16,12-14), koji vjernicima daje darove za djelo
slube, ukljuujui uenje (Rimljanima 12,3-8; Efeanima 4,1116), te koji koristi pisanu Rije kao svoje glavno sredstvo
23

(Hebrejima 4,12; Efeanima 6,17).

Cijena je ISUS 2010

Premda je (prema ljudskome mjerilu) bilo i dobrih i moralnih


ljudi koji su sluili kao Pape Rimokatolike crkve, ukljuujui
Papu Ivana Pavla II. i Papu Benedikta XVI., uenje
Rimokatolike crkve o slubi Pape treba se odbaciti zato to
nije u skladu s uenjem izvorne crkve, koja je povezana s
nama u Novom zavjetu. Ova usporedba uenja bilo koje crkve
iznimno je vana, kako ne bismo previdjeli uenje Novoga
zavjeta o evanelju, jer time ne bismo samo mi sami propustili
vjeni ivot na nebu, nego bismo nesvjesno i druge odveli
stranputicom (Galaanima 1,8-9).

24

Cijena je ISUS 2010

UENJE PRAVOSLAVNE CRKVE

Ova nacionalno religiozna zajednica najveu svoju doktrinu


usmerava na oboavanju ikona to su veinom slike tzv.svetaca
oni se mole njima i ljube slike i ostavljaju pare po njima, mislei
da je ovo Bogougodno dijelo zatim se mole mariji i trae od nje
spasenje a zatim i celivaju i krst ,kao to ste mogli primetiti sve
se radi o oboavanju slika i predmeta sa ovim se kri Boija
zapovest o onima koji oboavaju idole ,Krst kao predmet nita
ne slui ali vjera u Isusovu rtvu je samo ta koja nas moe
izbaviti od grijeha.Isto tako oni su uveli cenovnik sa kojim
naplauju vjerske usluge kao to su
molitve,krtenja,vjenanja,slave itd dijela koja Bog od nas ne
trai .
Skoro svi njihovi praznici koji imaju i velike slinosti sa
paganstvom svode se na opijanje i veliko konzumiranje
svinjskog mesa ,prorok Isaija je napisao Svi oni koji jedu
svinjsko meso i mieve izginut e.
A isto tako i jelo bilo ega ivoga je grijeh zbog toga to se naa
Svest u nama buni i negoduje da se zaustavi najvei genocid
ovijeka koji nerazumno ak ubija i delfine?
Ovo uenje je u suprotnosti sa uzvienim uenjem naeg
Spasitelja i njegovih apostola koji su skoro svi bili ubijeni zbog
svjedoanstva koje su dali za Isusa,Apostol Pavao je sam
zaraivao za ivot i rekao je ko ne radi neka i ne jede a ovi
koriste ovjeka ivei preko njegovih muka isto kao nekad
farizeji i dugo se mole u dugim hgaljinama i misle da e biti

25

Cijena je ISUS 2010

spaeni i kradu i od udovice teko njima kad se susretnu sa


svojim Spasiteljem za sve ove njihove lai.

U ovoj zajednici evangelizacija ne postoji oni su striktno


okrenuti naciji u kojoj deluju i zato su se proglasili majkom
nacije i njezinim jedinim uvarem i ona ima punomono
ovlaenje da pozove u rat i da ga blagoslovi pa i da njezini
sveenici i uestvuju u ratu , i isto su uveli standarde
raspoznavanja a to su NACIJA,JEZIK,VLASTITO IME I PISMO
Ovaj otrovni alac kojeg su uneli u svoje lanstvo pretvorio se u
mrnju prema svemu drugome dok oni obamrli u ovoj vjeri nisu
ni svjesni ove uspene zamke od Protivnika Boga ,kraj kod Boga
bie veoma teak za one koji slijede ovaj grijeni nihilistiki
nauk.
Probudite se iz sna prizovite ime Isusovo i bit ete spaeni
Jer ISUS e se od mnogih odrei a najvie od onih koji ire
bezakonje i prestavljaju vjeru Isusovu nasilnom i koja je u sebi
prepuna idolatarije sa time skrivajui pravu i istu vijest
evandjelja a jedina vijest je da nas ISUS voli i da je umro za nas
da nas iskupi od grijeha .
Bog je pokazao svoju ljubav prema nama time to je Krist, dok
smo jo bili grjenici, umro za nas.
Rimljanima 5:8

26

Cijena je ISUS 2010

UENJE O PROSPERITETU
U dananjem dobu pojavilo se je uenje o proklamiranju
Bogatstva kao najveeg blagoslova u ovom uenju najglasovitiji
su ,Kenneth Copeland,Kenneth Hagin,Derek Prince i dr.
Oni ue o blagoslovu i prokletstvu ,pre nego to analiziramo
njihov nauk moram vam napomenuti da se radi o veoma
bogatim ljudima koji u svoje vlasnitvo poseduju i line avione
Ovi propovednici prosperiteta uspjeli su se enormno obogatiti u
poslednjih 20godina iskoristili su slabost ljudi i opljakali im
njihov trud.
Najvanija uenja ovih tzv.kranskih karizmatika su
1.Isus je umro za nas da bismo bili i bogati
2.Siromani i bolesni su prokleti
3.Sve je dozvoljeno i Isus uvek prata i razvod braka je doputen
4.Duhu Svetom nareuju u molitvi
27

Cijena je ISUS 2010

5.Uestvuju u ratu
Ovaj pokret je uneo veliku omrazu i podeljenost u svijetu
siromani ljudi su postali ljuti na Boga to i oni ne mogu da
budu blagoslovljeni bogatstvom jer imaju krivnju na sebe da su
prokleti i da su mnogo zgreili Bogu a sve to nije istina na
Spasitelj nije imao ni dve haljine a za nas kad budu dani
progonstva biemo potpuno izolirani od drutva tako da emo
svi osetiti gorki okus potpunog siromatva
ISUS JE REKAO TAMO GDE JE VAE SRCE TAMO JE VAE
BOGATSTVO
Isus je umro za nae grijehe a ne da bismo bili bogati ovo
uenje je pravo huljenje na nauk naeg Spasitelja.

UENJE EVANGELISTIKIH ZAJEDNICA


U ovoj grupi spadaju
Evaneoska,Baptistika,Metodistika,Kongreanska,Luteranska,
Kalvinova,Reformirana i dr. Crkve
U sutini ove zajednice ue pravilno o spaenju ,meutim njihov
kompromis sa svjetom doveo je da ove zajednice postanu
dravnim religijama sklapajui savez sa ovosvijetskim poretkom
kao i potpunim prihvatanjem Rimske Crkve kroz EKUMENIZAM sa
ovim savezom Evaneoske crkve su se udaljile od svog pravog
poziva polako kroz prizmu tolerantnosti dozvolili su da VATIKAN
Progonitelj Evaneoskog uenja sada bude njihov vladar i
28

Cijena je ISUS 2010

mesto da oni budu progonjeni sada oni su protiv manjine onih


krana koji dre vjeru Isusovu mnogo je kotao savez sa
Rimskom Crkvom jer Evaneoske su se zajednice reformirale po
potrebi svijeta kompromis je vrlo lo sada oni mesto evanelja
u ruci dre oruje sluei Protivniku Boga.

UENJE ADVENTISTIKE CRKVE

Reformni pokret adventista sedmog dana


Ovaj pokret se odvojio od adventista tijekom 20 st. iz dva
razloga. Prvi je bio neslaganje oko sudjelovanja vjernika u
Prvom svjetskom ratu. Pripadnici ovog pokreta zagovaraju
strogo pridravanje Deset bojih zapovijedi. TJ. NIKAKO NE
NOSITI ORUJE Drugi razlog je bilo shvaanje zdravstvene
reforme koja je kod njih postala jedno od osnovnih naela
vjere. Naime, dok adventisti ne jedu samo neisto meso,
pripadnici ovog pokreta su strogi vegeterijanci i od ivotinjskih
proizvoda piju mlijeko. Takoer, za razliku od adventista ne
dozvoljavaju razvod braka.

29

Cijena je ISUS 2010

Ostala naela vjerovanja ista su kao i kod Kranske


adventistike crkve.
to Adventisti vjeruju
Sveto pismo

Sveto pismo, Starog i Novog zavjeta je pisana Boja rije dana


boanskim nadahnuem preko svetih Bojih ljudi koji su govorili
i pisali onako kako ih je pokretao Sveti Duh. U ovoj Rijei Bog je
povjerio ovjeku znanje potrebno za spasenje. Sveto pismo je
nepogrjeivo otkrivenje Njegove volje. Ono je mjerilo karaktera,
ogled iskustva, autoritativni tuma doktrina i pouzdana
zabiljeka o Bojim djelima u povijesti. (2. Petrova 1,20.21; 2.
Timoteju 3,16.17; Psalam 119,105; Izreke 30,5.6; Izaija 8,20;
Ivan 17,17; 1. Solunjanima 2,13; Hebrejima 4,12)
Trojstvo
Postoji jedan Bog: Otac, Sin i Sveti Duh, jedinstvo tri osobe iste
vjenosti. Bog je besmrtan, svemoan, sveznajui, iznad svega i
svuda prisutan. On je beskonaan i prelazi mo ljudskog
shvaanja, ali ipak poznat preko svojih otkrivenja o Sebi. On je
vjeno dostojan da Ga sva stvorenja potuju, oboavaju i da Mu
slue. (Ponovljeni zakon 6,4; Matej 28,19; 2. Korinanima 13,14;
Efeanima 4,4-6; 1. Petrova 1,2; 1. Timoteju 1,17; Otkrivenje
14,7)
Otac
Bog vjeni Otac je Tvorac, Vrelo, svedritelj i Vladar cjelokupnog

30

Cijena je ISUS 2010

stvaranja. On je pravedan i svet, milostiv i pun milosra, spor na


gnjev i obilan nepokolebljivom ljubavlju i vjernou. Osobine i
sila koje su se pokazale u Sinu i Svetom Duhu takoer su
otkrivenje Oca. (Postanak 1,1; Otkrivenje 4,11; 1. Korinanima
15,28; Ivan 3,16; 1. Ivanova 4,8; 1. Timoteju 1,17; Izlazak 34,6.7;
Ivan 14,9)
Sin
Bog vjeni Sin utjelovljen je u Isusu Kristu. Kroz Njega je sve
stvoreno, Boji karakter je otkriven, izvreno spasenje ljudskog
roda i sud svijetu. Za svu vjenost ivi Bog postao je i ovjek Isus
Krist. Zaet je Svetim Duhom i rodila Ga je Marija. ivio je i
iskusio iskuenja kao ljudsko bie, ali je savrenim primjerom
pokazao Boju pravednost i ljubav. Svojim udima On je otkrio
boansku pravednost i ljubav. Svojim udima On je otkrio
boansku silu i umro na kriu za nae grijehe i umjesto nas,
uskrsnuo je iz mrtvih i uznio se na Nebo da u nebeskoj svetinji
vri slubu za nas. Doi e opet u slavi da konano oslobodi svoj
narod i da obnovi sve. (Ivan 1,1-3.14; Koloanima 1,15-19; Ivan
10,30; 14,9; Rimljanima 6,23; 2. Korinanima 5,17-19; Ivan 5,22;
Luka 1; Filipljanima 2,5-11; Hebrejima 2,9-18; 1. Korinanima
15,3.4; Hebrejima 8,1.2; Ivan 14,1-3)
Sveti Duh
Bog vjeni Duh bio je aktivan sa Ocem i Sinom prilikom
stvaranja, utjelovljenja i otkupljenja. On je nadahnjivao pisce
Svetog pisma. On je ispunjavao Kristov ivot silom. On privlai i
ubljeuje ljudska bia, a one koji se odazovu, obnavlja i
31

Cijena je ISUS 2010

preobraava u Boji lik. Poslat od Oca i Sina da bude stalno sa


Njegovom djecom, On daje duhovne darove Crkvi,
opunomouje je da svjedoi za Krista, i u skladu sa Svetim
pismom, uvodi je u svaku istinu. (Postanak 1,1.2; Luka 1,35;
4,18; Djela 10,38; 2. Petrova 1,21; 2. Korinanima 3,18;
Efeanima 4,11.12; Djela 1,8; Ivan 14,16-18.26; 15,26.27; 16,713)
Stvaranje
Bog je tvorac svega koji je u Svetom pismu otkrio vjerodostojan
izvjetaj o svojoj stvaralakoj djelatnosti. Za est dana Gospod
je stvorio "nebo i zemlju", sva bia na Zemlji i poinuo sedmog
dana tog prvog tjedna. Na taj nain On je uspostavio Subotu
kao vjenu uspomenu na svoje zavreno stvaralako djelo. Prvi
ovjek i ena stvoreni su po Bojem obliju kao kruna
stvaralakog djela. ovjeku je dana vlast nad svijetom, ali i
odgovornost da se brine o njemu. Kada je stvaranje svijeta bilo
zavreno, svijet je bio "veoma dobar" spreman da objavljuje
Boju slavu. (Postanak 1,2; Izlazak 20,8-11; Psalam 19,1-6;
33,6.9; 104; Hebrejima 11,3)
ovjekova priroda
ovjek i ena stvoreni su po Bojem obliju sa individualnou,
sa mogunou i slobodom miljenja i djelovanja. Iako su
stvoreni kao nezavisna bia, svaki ovjek je nedjeljiva cjelina
tijela, duha i due, koja zavisi od Boga za ivot, disanje i sve
ostalo. Kada su postali neposluni Bogu, nai prvi roditelji su
poricali svoju zavisnost od Njega, odvojili se od Boga i pali sa
32

Cijena je ISUS 2010

svoga visokog poloaja. Boji lik u njima bio je naruen i oni su


postali podloni grijehu. Njihovi nasljednici sudjeluju u ovoj
spaloj prirodi i njenim posljedicama. Oni su roeni sa
slabostima i sklonostima ka zlu. Meutim, Bog je u Kristu
pomirio svijet sa sobom i svojim Duhom obnavlja smrtnike koji
se kaju u lik njihovog Tvorca. Stvoreni na slavu Bogu, oni su
pozvani da Ga vole, da vole jedni druge i vode brigu o svojoj
ivotnoj sredini. (Postanak 1,26-28; 2,7; Psalam 8,4-8; Djela
17,24-28; Postanak 3; Psalam 51,5; Rimljanima 5,12-17; 2.
Korinanima 5,19.20; Psalam 51, 10; 1. Ivanova 4,7.8.11.20;
Postanak 2,15)
Velika borba

Cijeli ljudski rod obuhvaen je velikom borbom izmeu Krista i


sotone u odnosu na Boji karakter, Njegov zakon i Njegovu
vladavinu nad svemirom. Ovaj sukob nastao je na nebu kada je
jedno stvoreno bie, obdareno slobodom izbora, u samo
uzvienju uvelo duh pobune u ovaj svijet i navelo na grijeh
Adama i Evu. Ovaj ovjekov grijeh imao je za ishod izopaenost
Bojeg oblija u ljudskom rodu, nered u stvorenom svijetu i na
kraju njegovo unitenje u vrijeme potopa cijelog svijeta. Gledan
od svih stvorenih bia, ovaj svijet postao je poprite sveopeg
sukoba iz koga e Bog ljubavi na kraju izai opravdan. Da bi
pomogao svom narodu u ovoj borbi, Krist alje Svetog Duha i
odane anele da ga vode, zatite i podupru na putu spasenja.
(Otkrivenje 12,4-9; Izaija 14,12-14; Ezehijel 28,12-18, Postanak
3; Rimljanima 1,19-32; 5, 12-21; 8,19-22; Postanak 6-8; 2.
Petrova 3,6; 1. Korinanima 4,9; Hebrejima 1,14)

33

Cijena je ISUS 2010

Kristov ivot, smrt i uskrsnue

U Kristovom ivotu savrene poslunosti Bojoj volji, u Njegovoj


patnji, smrti i uskrsenju, Bog je dao jedino sredstvo pomirenja
za ljudski grijeh, tako da oni koji vjerom prihvate ovo pomirenje
mogu imati vjeni ivot, a cjelokupno stvaranje moe bolje
razumjeti Tvorevu bezgraninu i svetu ljubav. Ovo savreno
pomirenje opravdava pravednost Bojeg zakona i milostivost
Njegovog karaktera; jer ovo dvoje osuuju na grijeh i daju nam
oprotenje. Kristova smrt je zamjena i otkupljenje koje vri
pomirenje i preobraaj. Kristovo uskrsenje objavljuje Boju
pobjedu nad silama zla, a onima koji prihvaaju pomirenje, daje
vrsto obeanje o konanoj pobijedi nad grijehom i smru. Ono
objavljuje dostojanstvo Gospoda Isusa Krista pred kojim e se
saviti svako koljeno na Nebu i na Zemlji. (Ivan 3,16; Izaija 53; 1.
Petrova 2,21.22; 1. Korinanima 15,3.4.20-22; 2. Korinanima
5,14.15.19-21; Rimljanima 1,4; 4,25; 8,3.4; 1. Ivanova 2,2; 4,10;
Koloanima 2,15; Filipljanima 2,6-11)
Iskustvo spasenja
U beskrajnoj ljubavi i milosti Bog je uinio Krista, koji nije znao
za grijeh, grijehom za nas, tako da u Njemu moemo biti
uinjeni Bojom pravdom. Voeni Svetim Duhom mi osjeamo
svoju potrebu, priznajemo svoju grenost, kajemo se zbog
svojih prijestupa, i upranjavamo vjeru u Isusa kao Gospoda i
Krista, kao Zamjene i Primjera. Ova vjera koja prima spasenje
dolazi preko boanske sile Rijei i dar je Boje blagodati. Kroz
Krista mi smo opravdani, usvojeni kao Boji sinovi i keri i
osloboeni od vlasti grijeha. Nanovo smo roeni i posveeni
34

Cijena je ISUS 2010

Duhom; Duh obnavlja nae umove, upisuje Boji zakon ljubavi u


naa srca i mi dobivamo silu da ivimo svetim ivotom. Time to
ostajemo u Njemu, postajemo sudionici u boanskoj prirodi i
imamo jamstvo spasenja sada i na sudu. (2. Korinanima 5,1721; Ivan 3,16; Galaanima 1,4; 4,4-7: Titu 3,3-7; Ivan 16,8;
Galaanima 3,13.14; 1. Petrova 2,21.22; Koloanima 1,13.14;
Rimljanima 8,14-17; Galaanima 3,26; Ivan 3,3-8; 1. Petrova
1,23; Rimljanima 12,2; Hebrejima 8,7-12; Ezehijel 36,25-27; 2.
Petrova 1,3.4; Rimljanima 8,1-4; 5,6-10; Rimljanima 10,17; Luka
17,5; Marko 9,23.24; Efeanima 2,5-10; Rimljanima 3,21-26)
Rastenje u Kristu
Svojom smru na kriu Isus je trijumfirao nad silama zla. Onaj
koji je pokorio demonske duhove tijekom svoje zemaljske
slube, slomio je njihovu mo i uinio izvjesnom njihovu
konanu propast. Isusova pobjeda daje nam pobjedu nad zlim
silama koje nas i dalje ele nadzirati dok hodimo s Njim u miru,
radosti i sigurnosti Njegove ljubavi. Sada Sveti Duh prebiva u
nama i daje nam silu.
Stalno posveeni Isusu kao naem Spasitelju i Gospodinu,
osloboeni smo tereta naih prolih djela. Vie ne ivimo u
tami, strahu od zlih sila, neznanju i besmislenosti naeg
prethodnog naina ivota. U toj novoj slobodi u Kristu, mi smo
pozvani da rastemo u slinosti s Njegovim karakterom,
komunicirajui s Njim svakodnevno u molitvi, hranei se
Njegovom Rijeju, razmiljajui o njoj i o Njegovoj providnosti,
pjevajui Njemu hvale,, okupljajui se zajedno na bogosluju i
sudjelujui u poslanju Crkve. Dok dajemo sebe u slubi ljubavi

35

Cijena je ISUS 2010

onima oko nas i u svjedoenju o Njegovom spasenju, Njegova


nepromjenljiva prisutnost s nama preko Duha preobraava
svaki trenutak i svaku zadau u duhovno iskustvo. (Psalam
1,1.2; 23,4; 77,11.12; Koloanima 1,13.14; 2,6.14.15; Luka
10,17-20; Efeanima 5,19.20; 6,12-18; 1. Solunjanima 5,23; 2.
Petrova 2,9; 3,18; 2. Korinanima 3,17.18; Filipljanima 3,7-14; 1.
Solunjanima 5,16-18; Matej 20,25-28; Ivan 20,21; Galaanima
5,22-25; Rimljanima 8,38.39; 1. Ivanova 4,4; Hebrejima 10,25.)
Crkva
Crkva je zajednica vjernika koji priznaju Isusa Krista za Gospoda
i Spasitelja. Kao nastavak Bojeg naroda iz starozavjetnog doba,
mi smo pozvani iz svijeta; i skupljamo se radi bogosluenja,
bratske zajednice, prouavanja Boje rijei, proslavljanja Veere
Gospodnje, slube cijelom ljudskom rodu i objavljivanja
Evanelja cijelom svijetu. Crkva dobiva svoje ovlatenje od
Krista koji je utjelovljena Rije iz Svetoga pisma koje je pisana
rije. Crkva je Boja porodica. Usvojeni od Njega, njeni lanovi
ive utemeljeni na Novom zavjetu. Crkva je Kristovo tijelo,
zajednica vjere ija je glava sam Krist. Crkva je nevjesta za koju
je Krist umro da bi mogao da je posveti i oisti. Prilikom svog
pobjedonosnog dolaska On e staviti preda se slavnu Crkvu,
vjerne svih vjekova, otkupljenu Njegovom krvlju; bez mane ili
greke, svetu i bez mrlje. (Postanak 12,3; Djela 7,38; Efeanima
4,11-15; 3,8-11; Matej 28,19.20; 16,13-20; 18,18; Efeanima
2,19-22; 1,22.23; 5,23-27; Koloanima 1,17.18)
Ostatak i njegova misija

36

Cijena je ISUS 2010

Naa crkva sastavljena je od svih koji istinski vjeruju u Krista, ali


u posljednje vrijeme iroko rasprostranjenog otpada, jedan
ostatak bio je pozvan da izae da dri Boje zapovijesti i vjeru
Isusovu. Ovaj ostatak objavljuje dolazak sudnjeg dana,
propovijeda spasenje u Kristu i oglaava pribliavanje Njegovog
Drugog dolaska. Ovo objavljivanje simboliki je predstavljeno sa
tri anela iz Otkrivenja 14. glave; to se podudara sa
djelovanjem Suda na Nebu i ima za posljedicu djelo pokajanja i
reforme na Zemlji. Svaki vjernik je pozvan da osobno sudjeluje u
ovom svjedoenju po cijelom svijetu. (Otkrivenje 12,17; 14,612; 18,1-4; 2. Korinanima 5,10; Juda 3.14; 1. Petrova 1,16-19;
2. Petrova 3,10-14; Otkrivenje 21,1-14)
Jedinstvo u tijelu Kristovom
Crkva je jedno tijelo sa mnogim lanovima pozvanim iz svakog
naroda, plemena, jezika. U Kristu smo nova stvorenja; razlike
meu nama ne smiju biti po rasi, kulturi, obrazovanju i
nacionalnosti, kao ni razlike izmeu visokih i jednostavnih,
bogatih i siromanih, mukaraca i ena. Svi smo mi jednaki u
Kristu, koji nas je jednim Duhom povezao u jednu zajednicu sa
Sobom i jedne sa drugima; mi treba da sluimo i da nam se slui
bez ikakve podvojenosti i rezerve. Otkrivenjem Isusa Krista u
Svetome pismu dijelimo istu vjeru i nadu, i dopiremo do svih
jednim svjedoenjem. Ovo zajednitvo ima svoj izvor u
jedinstvu tro jedinog Boga, koji nas je usvojio kao svoju djecu.
(Rimljanima 12,4.5; 1. Korinanima 12,12-14; Matej 28,19.20;
Psalam 133, 1; 2. Korinanima 5,16.17; Djela 17,26.27;
Galaanima 3,27.29; Koloanima 3,10-15; Efeanima 4,14-16; 4,

37

Cijena je ISUS 2010

1-6; Ivan 17,20-23)


Krtenje

Krtenjem ispovijedamo svoju vjeru u smrt i uskrsenje Isusa


Krista i dokazujemo svoju smrt grijehu i namjeru da hodimo u
novom ivotu. Na taj nain priznajemo Krista kao Gospoda i
Spasitelja, postajemo Njegov narod i primljeni smo za vjernike
Njegove crkve. Krtenje je znamenje naeg jedinstva sa Kristom,
znamenje oprotenja naih grijehova i primanja Svetog Duha.
Krtenje se vri zagnjurivanjem u vodu i mogue je na osnovu
priznanja vjere u Isusa i dokaza o pokajanju zbog grijeha. Ono
slijedi upute iz Svetoga pisma i prihvaanja njegovog uenja.
(Rimljanima 6,1-6; Koloanima 2,12.13; Djela 16,30-33; 22,16;
2,38; Matej 28,19.20)
Veera Gospodnja
Veera Gospodnja je uestvovanje u znamenju Isusovog tijela i
krvi kao izraza vjere u Njega, naeg Gospoda i Spasitelja. U
ovom iskustvu zajednitva Krist je prisutan da se sastane sa
svojim narodom i da ga jaa. Uzimanjem uea mi
objavljujemo Gospodnju smrt sve dok ponovo ne doe.
Priprema za Veeru Gospodnju ukljuuje samoispitivanje,
pokajanje i priznanje. Uitelj je uspostavio obred pranja nogu
da oznai ponovno oienje, da izrazi voljnost za slubu jedan
drugome u Kristovoj poniznosti i sjedini naa srca u ljubavi.
Sluba Veere Gospodnje otvorena je za sve krane koji
vjeruju. (1. Korinanima 10,16.17; 11,23-30; Matej 26,17-30;

38

Otkrivenje 3,20; Ivan 6,48-63; 13,1-17)

Cijena je ISUS 2010

Duhovni darovi i slube


Bog svim vjernicima svoje Crkve u svim vremenima poklanja
duhovne darove, koje svaki vjernik treba da upotrijebi u slubi
ljubavi za ope dobro Crkve i ljudskog roda. Dati posredstvom
Svetoga Duha, koji dodjeljuje svakom vjerniku po svojoj volji,
darovi pruaju sve sposobnosti i slube potrebne Crkvi da bi
ispunila svoje Bogom uspostavljene funkcije. Na osnovu
Svetoga pisma, za pomo i ohrabrenje ljudima ovi darovi
ukljuuju takve slube kao to je vjerovanje, iscjeljivanje,
prorokovanje, objavljivanje, pouavanje, upravljanje,
pomirenje, saaljenje, samoprijekorno djelovanje i milosre.
Neke vjernike Bog poziva i daruje ih Duhom za dunosti koje
Crkva priznaje u pastirskoj, evaneoskoj, apostolskoj i
uiteljskoj slubi osobito potrebnoj da bi se vjernici pripremili za
slubu, za izgradnju Crkve do duhovne zrelosti da bi se ouvalo
jedinstvo vjere i poznanje Boga. Kada vjernici koriste ove
duhovne darove kao vjerni pristavi Bojih razliitih vrlina, Crkva
je zatiena od razornog utjecaja lanog uenja i sazidana u vjeri
i ljubavi, dostie rast koji je od Boga. (Rimljanima 12,4-8; 1.
Korinanima 12,9-11.27.28; Efeanima 4,8.11-16; Djela 6,1-7; 1.
Timoteju 3,1-13; 1. Petrova 4,10.11)
Dar prorotva
Prorotvo je jedan od darova Svetoga Duha. Ovaj dar je znak
raspoznavanja Crkve Ostatka i isticalo se u slubi Elen G. White.
Kao Gospodnji vjesnik, njeni spisi su neprekidni i autoritativni
39

Cijena je ISUS 2010

izvor istine koja Crkvi objezbjeuje utjehu, vodstvo, pouavanje


i popravljanje. Oni, takoer, naglaavaju da je Biblija mjerilo
kojim se moraju ispitati sva uenja i iskustva. (Joel 2,28.29;
Djela 2,14-21; Hebrejima 1,1-3; Otkrivenje 12,17; 19,10)
Boji zakon
Uzviena naela Bojeg zakona uobliena su u Deset zapovijesti
i potvrena Kristovim ivotom. Ona izraavaju Boju ljubav,
volju i ciljeve u vezi sa ljudskim ponaanjem i odnosima i
obavezuju sve ljude u svim vremenskim razdobljima. Ova
pravila su osnova Bojeg zavjeta sa Njegovim narodom i mjerilo
Bojeg suda. Posredstvom Svetoga Duha ona ukazuju na grijeh i
bude potrebu za Spasiteljem. Spasenje je samo po blagodati, a
ne od djela, a njegov rod je poslunost Zapovijestima. Ova
poslunost razvija kranski karakter i donosi osjeanje sree.
Ona je dokaz nae ljubavi prema Gospodu i nae brige za nae
blinje. Poslunost koja potie od vjere ispoljava Kristovu silu da
preobrazi ivot i u skladu sa tim jaa kransko svjedoenje.
(Izlazak 20,1-17; Psalam 40,7.8; Matej 22,36-40; Ponovljeni
zakon 28,1-14; Matej 5,17-20; Hebrejima 8,8-10; Ivan 15,7-10;
Efeanima 2,8-10; 1. Ivanova 5,3; Rimljanima 8,3.4; Psalam
19,7-14)
Subota
Milostivi Tvorac, poslije est dana stvaranja, odmarao se
sedmoga dana i za sve ljude uspostavio Subotu kao uspomenu
na stvaranje. etvrta zapovjest Bojeg nepromjenjivog Zakona
zahtjeva svetkovanje ovog sedmog dana, Subote, kao dana od
40

Cijena je ISUS 2010

odmora, oboavanja i slube u skladu sa uenjem i ivotom


Isusa, Gospodara od Subote. Subota je dan divnog zajednitva
sa Bogom i nas meusobno. Ona je simbol naeg spasenja u
Kristu, znak naeg posveenja, znak nae vjernosti i preduvjet
nae vjene budunosti u Bojem kraljevstvu. Subota je Boji
vjeni znak Njegovog vjenog zavjeta izmeu Njega i Njegovog
naroda. Radosno svetkovanje ovog svetog vremena od veeri
do veeri, od Sunevog zalaska do zalaska, je svetkovanje
Bojeg stvaralakog i otkupiteljskog djela. (Postanak 2,1-3;
Izlazak 20,8-11; Luka 4,16; Izaija 56,5.6; 58,13.14; Matej 12,112; Izlazak 31,13-17; Ezehijel 20,12.20; Pononljeni zakon 5,1215; Hebrejima 4,1-11; Levitski zakonik 23,32; Marko 1,32)
Pristavska sluba

Mi smo Boji pristavi, kojima je On povjerio vrijeme i prilike,


sposobnosti i posjede i blagoslove Zemlje i njena sredstva. Mi
odgovaramo Njemu za njihovo pravilno koritenje. Mi
priznajemo Boje vlasnitvo vjernom slubom Njemu i naim
blinjima, vraanjem desetka, davanjem darova za objavljivanje
Njegovog Evanelja i podupiranjem Njegove crkve i njenim
rastom. Pristavska sluba je prednost koju nam je Bog dao za
njegovanje ljubavi i za pobjedu nad sebinou i pohlepom.
Pristav se raduje blagoslovima koji se kao rezultat njegove
vjernosti izlijevaju na druge. (Postanak 1,26-28; 2,15; 1.
Ljetopisa 29,14; Hagaj 1,3-11; Malahija 3,8-12; 1. Korinanima
9,9-14; Matej 23,23; 2. Korinanima 8,1-15; Rimljanima
15,26.27)

41

Cijena je ISUS 2010

Kransko ponaanje

Pozvani smo da budemo poboan narod koji misli, osjea i radi


u skladu sa nebeskim naelima. Zbog Duha koji u nama ponovo
stvara karakter naeg Gospoda, mi se ukljuujemo samo u ono
to e u naem ivotu stvoriti istou slinu Kristu, zdravlje i
radost. To znai da naa zabava treba da odgovara najviim
mjerilima kranskog ukusa i ljepote. Dok priznajemo kulturne
razlike, naa odjea treba da bude jednostavna, skromna i
ukusna, koja dolikuje onima ija se istinska ljepota ne sastoji od
vanjskog ukraavanja, ve od neprolaznog ukrasa blagog i tihog
duha. To takoer znai da poto je nae tijelo hram Svetoga
Duha, mi trebamo da se razumno brinemo o njemu. Pokraj
dovoljnog vjebanja i odmora, trebamo da usvojimo i
najzdraviju moguu prehranu i uzdrimo se od neiste hrane
utvrene u Svetom pismu. Poto alkoholna pia, duhan i
neodgovorno koritenje droga i narkotika tetno djeluju na
nae zdravlje i od njih treba da se uzdrimo. Umjesto toga treba
da uestvujemo u svemu to nae misli i tijelo dovodi u
poslunost Kristu koji nam eli zdravlje, radost i dobro.
(Rimljanima 12,1.2; 1. Ivanova 2,6; Efeanima 5,1-21;
Filipljanima 4,8; 2. Korinanima 10,5; 6,14-7,1; 1. Petrova 3,1-4;
1. Korinanima 6,19.20; 10,31; Levitski zakonik 11,1-47; 3.
Ivanova 2)
Brak i porodica
Bog je ustanovio brak u Edenu, a Isus ga je ponovo potvrdio kao
doivotnu zajednicu izmeu ovjeka i ene u prijateljstvu
punom ljubavi. Za kranina brana obaveza je dana Bogu kao i
42

Cijena je ISUS 2010

branom paru i trebala da se sklopi izmeu partnera koji su iste


vjere. Obostrana ljubav, uvaavanje, potovanje i odgovornosti
su sr ove veze, koja treba da odsjajuje ljubavlju, svetou,
bliskou i postojanou odnosa izmeu Krista i Njegove crkve.
to se tie rastave Isus je uio da osoba koja se razvede od
branog partnera, osim za preljubu, pa sklopi brak sa drugim
branim partnerom, ini preljubu. Iako neki odnosi u porodici
moda ne odgovaraju idealu, brani partneri koji se u Kristu
potpuno predaju jedan drugome, mogu da postignu zajednicu
ljubavi pomou vodstva Duha i crkvenog odgoja. Bog
blagoslivlja porodicu i eli da njeni lanovi pomau jedni
drugima do potpune zrelosti. Roditelji treba da pouavaju svoju
djecu da vole Boga i da su Mu posluni. Svojim primjerom i
svojim rijeima treba da ih pouavaju da je Krist uitelj koji voli,
koji je uvijek njean i brian, koji eli da oni postanu udovi
Njegovog tijela, Boje porodice. Poveana bliskost u porodici
jedan je od znakova posljednje vijesti Evanelja. (Postanak
2,18-25; Matej 19,3-9; Ivan 2,1-11; 2. Korinanima 6,14;
Efeanima 5,21-33; Matej 5,31.32; Marko 10,11.12; Luka 16,18;
1. Korinanima 7,10.11; Izlazak 20,12; Efeanima 6,1-4; Levitski
zakonik 6,5-9; Izreke 22,6; Malahija 4,5.6)
Kristova sluba u nebeskoj Svetinji
Na Nebu postoji Svetite, prava skinija koju je Bog postavio, a
ne ovjek. U njemu Krist vri slubu za nas, omoguavajui
vjernicima da iskoriste Njegovu rtvu pomirenja prinjetu na
kriu jednom za sve. On je postavljen za naeg Prvosveenika i
otpoeo je sa svojom posrednikom slubom u vrijeme svoga

43

Cijena je ISUS 2010

uznesenja. Godine 1844., na kraju prorokog vremenskog


razdoblja od 2300 dana, On je uao u drugu i posljednju fazu
svoje slube pomirenja. To je djelo istranog suda koji je dio
posljednjeg otklanjanja svakog grijeha, slikovito prikazanog u
oienju starog hebrejskog svetita na Dan oienja. U toj
tipinoj slubi, Svetinja je bila oiena krvlju rtvovanih
ivotinja, ali nebeske stvari iste se savrenom rtvom Isusove
krvi. Istrani sud otkriva nebeskim razumnim biima, tko je
meu mrtvima zaspao u Kristu i zato se u Njemu smatra
dostojnim da ima udjela u prvom uskrsnuu. On takoer
omoguava da se vidi koji od ivih prebivaju u Kristu, dre Boje
zapovijesti i vjeru Isusovu i u Njemu su spremni za prelazak u
Njegovo vjeno kraljevstvo. Ovaj sud potvruje Boju
pravednost u spaavanju onih koji vjeruju u Isusa. On objavljuje
da e oni koji su ostali vjerni Bogu, primiti Kraljevstvo. Zavretak
ove Kristove slube oznaiti e kraj vremena milosti prije
Drugog Kristovog dolaska. (Hebrejima 8,1-5; 4,14-16; 9,11-28;
10,19:22; 1,3; 2,16.17; Danijel 7,9-27; 8,13.14; 9,24-27; Brojevi
14,34; Ezehijel 4,6; Levitski zakonik 16; Otkrivenje 14,6.7; 20,12;
14,12; 22,12)
Drugi Kristov dolazak
Drugi Kristov dolazak predstavlja blaenu nadu Crkve,
velianstveni vrhunac Evanelja. Spasiteljev dolazak bie
doslovan, osoban i vidljiv na cijelom svijetu. Kada se bude
vratio, mrtvi pravednici uskrsnue i zajedno sa ivim
pravednicima bie proslavljeni i uzeti na Nebo, a nepravedni e
umrijeti. Gotovo potpuno ispunjenje veine proroanstava,

44

Cijena je ISUS 2010

zajedno sa sadanjim stanjem u svijetu, ukazuje da je Kristov


dolazak blizu. Vrijeme tog dogaaja nije otkriveno, pa je zato
potrebno da u svako doba budemo spremni. (Titu 2,13;
Hebrejima 9,28; Ivan 14,1-3; Djela 1,9-11; Matej 24,14;
Otkrivenje 1,7; Matej 24,43.44; 1. Solunjanima 4,13-18; 1.
Korinanima 15,51-54; 2. Solunjanima 1,7-10; 2,8; Otkrivenje
14,14-20; 19,11-21; Matej 24; Marko 13; Luka 21; 2. Timoteju
3,1-5; 1. Solunjanima 5,1-6)
Smrt i uskrsnue

Plaa za grijeh je smrt. Bog, koji je jedini besmrtan, podariti e


vjeni ivot onima koje je otkupio. Do tog dana, smrt je
besvjesno stanje svih ljudi. Kada se Krist, koji je na ivot, bude
pojavio, uskrsli pravednici i ivi pravednici bie proslavljeni i
uzeti na nebo da doekaju svoga Gospoda. Drugo uskrsnue,
uskrsnue nepravednih, dogoditi e se 1000 godina kasnije.
(Rimljanima 6,23; 1. Timoteju 6,15.16; Propovjednik 9,5.6;
Psalam 146,3.4; Ivan 11,11-14; Koloanima 3,4; 1. Korinanima
15,51-54; 1. Solunjanima 4,13-17; Ivan 5,28.29; Otkrivenje 20,110)
Tisugodinje kraljevstvo i kraj grijeha
Milenijum je tisuugodinje kraljevanje Krista sa svojim svetima
na Nebu izmeu prvog i drugog uskrsnua. U toku ovog
vremena sudie se zlim mrtvima; Zemlja e biti potpuno
opustoena, bez stanovnika, zauzeta od sotone i njegovih
anela. Na njegovom kraju Krist i Njegovi aneli i Sveti grad sii
e sa Neba na Zemlju. Nepravedni mrtvi tada e uskrsnuti i sa
45

Cijena je ISUS 2010

sotonom i njegovim anelima opkoliti e grad; ali vatra od Boga


unitit e ih i oistiti Zemlju. Svemir e tako zauvijek biti
osloboen od grijeha i grenika. (Otkrivenje 20; 1. Korinanima
6,2.3; Jeremija 4,23-26; Otkrivenje 21,1-5; Malahija 4,1; Ezehijel
28,18.19)
Nova zemlja
Na novoj Zemlji na kojoj prebivaju pravednici, Bog e osigurati
vjeni dom za spaene i savrenu ivotnu sredinu za vjeni ivot,
ljubav, radost i pouavanje u Njegovoj prisutnosti. Ovdje e sam
Bog prebivati sa svojim narodom, a patnje i smrt nestati e.
Velika borba bie okonana i grijeha vie nee biti. Sve to je
ivo i neivo objavljivati e da je Bog ljubav; i On e vladati
vjeno. Amen. (2. Petrova 3,13)

REZIME ZA UENJE ADVENTISTIKE


CRKVE
Zakon o potivanju 7dana tj.subote prevazilazi granice prave
kranske poruke o spasenju,jer od subote se pravi veliki kult
tako to se izlazi iz granica onog na ta nas je uio Apostol Pavle
da sve trebamo potisnuti da rtva naeg Spasitelja uvek bude
naE SREDITE , Elen. White pisac Adventistike literature zaista
na izvanredan nain predstavlja dogaaje u kranstvu ali ipak
njezina je popularnost dosegla i kritine momente oboavanja

46

Cijena je ISUS 2010

ipak se zna da mi ve imamo na autoritet to je Evanelje.


Velika pozitiva ove zajednice je to primarno uenje im je
usredotoeno na drugi Isusov dolazak,prepoznavanje uenja
RIMSKE CRKVE i doslijedno slijeenje Vegetarijanstva.
Najvei manjak ove zajednice je to joj Isusovo spaenje nije
prva vijest ve slijedi nakon Subote i Zakona ,sa ovim oni prijee
izravni dolazak ka Spasitelju ,JER PO DIJELIMA ZAKONA NIKO SE
NEE OPRAVDATI PRED BOGOM VE SAMO PREKO RTVE
NAEG SPASITELJA.
ISUS JE REKAO JA SAM GOSPODAR SUBOTE

UENJE JEHOVINIH SVEDOKA


Jesu li oni Boji svjedoci?
Navode Bibliju, ali njihov prijevod Novi svijet je netoan, nikad
ga nisu prihvatili ovlateni teolozi i strunjaci za Sveto pismo.
(Naprimjer, prevode prvi stih Ivanova evanelja tako da Rije,
koja predstavlja Isusa koja je bila s Bogom, po njihovom
prijevodu nije Bog nego bog.)
47

Cijena je ISUS 2010

Stihovi su uzeti izvan njihova sadraja kako bi potkrijepili


njihovo uvjerenje. Jehovini svjedoci zabranjuju transfuziju krvi i
pustit e radije da im lan umre ako ne dobije krv, a pritome se
pozivaju na navode iz Levitske knjige 3:17, 7:26-27 i 17:10-14. Ti
navodi, meutim, nemaju nikakve veze s transfuzijom krvi.
Vjeruju da se Isus ve vratio na zemlju ali u nedivljivu obliku.
To je u suprotnosti s Otkrivenjem 1:7 gdje kae da e Isusa pri
njegovu drugom dolasku "vidjeti svako oko".
Russell je tvrdio kako je pouzdani strunjak za grki jezik, te su,
po njmu svi dosadanji prijevodi Biblije nepouzdani. Dokazano
je meutim na sudu u Kanadi da on uope nije znao itati grki,
premda se na sudu zakleo da znade.
Jo jedna zgoda dovodi u pitanje njegovo potenje. Russellovo
se 'udesno sjeme ita' prodavalo po dva dolara za kilogram a
tvrdio je da ono donosi pet puta bolji urod od obina ita.
Pokuao je tuiti novine i traiti odtetu od 100 000 dolara, jer
su ga nazvali lacem. Izgubio je parnicu kad su vladini strunjaci
ustanovili da u tom zrnu nema nikakve udesne moi.
Jehovini svjedoci vjeruju da jedino oni objavljuju Boju istinu, a
jedina nada za svijet je u pristupanju njihovom pokretu. Bog je
jedna osoba, Jahve, koji je neko sam postojao u svemiru.
Jehovini svjedoci ne vjeruju u Sveto Trojstvo. Isus je Boji
prvoroeni sin i podloan mu je, a Sveti Duh nije osoba; ve
Boja djelujua sila. Vjeruju da se Isusova smrt nije zbila na kriu

48

Cijena je ISUS 2010

ve na stupu ili gredi (Grka rije koja je u mnogim Biblijama


prevedena sa kri znaila je samo jedan komad drveta.) i ne
jami nikome vjeni ivot. ovjek to moe prihvatiti kao
otkupninu za prole grijehe, ali jedino jamstvo vjenog ivota je
u neprestanoj pokornosti Bogu. Slavljenje roendana, Boia i
Uskrsa nije sastavni dio njihove vjere i smatraju da ih Bog ne
odobrava. Za Jehovine svjedoke Boje kraljevstvo na zemlji
ustanovljeno je 1914. godine kad se Krist vratio u svoj hram i
poeo ga istiti. Vrag je izbaen iz neba i Bog je u potpunosti
ustanovio taj dio svoga kraljevstva. Zemaljski dio njegova
kraljevstva bit e uspostavljen unutar ivotnoga vijeka onih koji
su ivjeli jo 1914. godine. Svaki potres, glad, rat i katastrofa
znak je svretka koji uskoro dolazi.
Sastavni dio vjerovanja je i da e dosadanji sustav svijeta
uskoro zavriti u bitki kod Harmagedona. Oni koji preive vladat
e s Kristom 1000 godina. U tom razdoblju nee biti ni bolesti ni
smrti ni bilo kakvih nesrea. Nakon 1000 godina svi e mrtvi
uskrsnuti. Onih 144 000 koji dosegnu zahtjevanu razinu ivjeti
e u nebu; dok e ostali ivjeti na zemlji. Svi koji odbiju uenje
Jehovinih svjedoka biti e uniteni.
Spaenje ne postoji po njima u potpunosti I samo ima neko
djelovanje na poetku a zatim je trud ovijeka .

49

Cijena je ISUS 2010

grob osnivaa JEHOVINIH SVEDOKA

UENJE NOVOAPOSTOLSKE CRKVE

Strukturu Novoapostolske Crkve International sainjava vie


mjesnih Crkava, a koje predvode okruni apostoli. Predvoditelj
i vrhovni duhovni autoritet Crkve je Veleapostol. Slubu
Veleapostola obnaa od blagdana Duhova 2005. godine
Wilhelm Leber. Poloaj Veleapostola moemo usporediti s
poloajem koji je meu prvim apostolima zauzimao apostol
Petar.

50

Cijena je ISUS 2010

Najblii suradnici Veleapostola su okruni apostoli kojima


pomau apostoli. Okruni apostoli su ujedno i predsjednici
pojedinih mjesnih Crkava. Za mjesnu Crkvu vicarska nadlean
je okruni apostol Markus Fehlbaum.

Osniva Novoapostolske crkve je Fridrich Wilhelm Shwartz, a


sjedite im se nalazi u vicarskoj. Osnovni cilj ove zajednice je
ujedinjenje svih vjera u jednu, kransku. Nemaju sveenike
odore i crkvene relikvije. Jedini simbol im je kri koji izranja iz
vode, a iza njega je sunce. Vjersko uenje ime se temelji na vjeri
u Boga, stvaratelja neba i zemlje, Isusa Krista, Bojeg sina i
Svetog Duha. Takoer vjeruju u svetu apostolsku crkvu,
zajednicu svetaca, uskrsnue mrtvih i vjeni ivot. Isus Krist
vlada crkvom preko ivuih apostola iji je cilj poduavati,
opratati grijehe i pokrtavati vodom i Svetim Duhom. Sve
sveenike u Crkvi su odabrali i zaredili sami apostoli. Sveto
krtenje s vodom je dio ponovnog roenja i njime osoba stjee
pravo uivanja Boje milosti. Oni koji su krteni svetom vodom
primaju Duh Sveti preko apostola.
Crkva vjeruje u povratak Isusa Krista koji e umrle i ivue
vjernike prihvatiti k sebi. S njima e ustanoviti kraljevstvo mira
na zemlji i osigurati im slube kraljeva i sveenika. Na poslijetku
e odrati Posljednji Sud u kojem e svima onima koji nisu
sudjelovali u prvom uskrnuu biti sueno. Spaenje je vrlo
nejasno I skriveno.
Ovi tzv.apostoli sa velikim bogatstvom imaju samo za cilj da
uspostave hirearhiju u svijetu ova reformirana katolika crkva je

51

Cijena je ISUS 2010

evaneosku vijest o spaenju potpuno zaboravila i okrenula se


je nekim obredima i tzv.titulama .

KRANSKO UENJE O RATU

Rat je potpuno suprotan uenju Isusa Krista pa ak i u odbrani


jer Boiji je naum da se i najvei grijenik spasi pa makar nas to
stajalo i vlastitog ivota ,
Isto tako pravi Kranin nikad nee uzeti oruje u ruci niti sluiti
bilo kakvoj armiji ili cilju,niti e se pokloniti himni i zastavi svoje
zemlje u kojoj ivi jer nae je Kraljevstvo na nebu kod Krista.

52

Cijena je ISUS 2010

Njegova rtva treba biti nama uzor da i mi to inimo jer mi


trebamo biti isti kao i On ,vjernici Kristovi ne nose oruje ve
ljubav sa kojom svjedoe o svom Spasitelju
Svaki koji poini ubistvo nikad nee vidjeti Kraljevstva Boijega
pa bilo da je ubistvo uinio i u samoodbrani .

VEGETERIJANSTVO

Je pravi in istinskog i istog vjernika koji ima samilost prema


onome to je sazdao na Stvoritelj i dao mu ivot.
ovijek u svojoj biti prvo ima znanje dobra i zla koje je utisnuto
u njemu i svak koji ubija ivotinje mora barem u prvom
momentu osetiti krivnju za ono to ini jer pravi vjernik bi se
gnuao kad bi morao da ubije neku ivotinju za jelo jer zakon
Boiji kroz nau savjest osuuje ovo kukaviko ubistvo.
Ovaj ovjekov ubilaki pothvat je najvei Genocid na naoj
planeti pravi nered ,krv nedunih ivotinja se proleva
svakodnevno na milione ,alosno je ovo to se ne moe
zaustaviti kako bi se spasile ivotinje nai suodinici koje dijele s
nama ovaj planet ,apel svima je dignimo glas protiv ovog
genocida na kopnu i moru u zatitu onih koji nam ne mogu rijei
da i oni imaju pravo na ivot i da se ne slau sa tim da budu
nekom hrana .
SAMOUBOJSTVO

53

Cijena je ISUS 2010

Kakav je kranski stav prema samoubojstvu? to Biblija


kae o samoubojstvu? Prema Bibliji, poini li osoba
samoubojstvo ili ne, to nije ono to odreuje njezin pristup k
Nebu. Ako nespaena osoba poini samoubojstvo, nije uinila
nita drugo nego ubrzala svoje putovanje u ognjeno jezero.
Meutim, osoba koja poini samoubojstvo u konanici e biti
u paklu radi odbacivanja spasenja po Kristu, a ne zato to je
poinila samoubojstvo. Biblija spominje etiri konkretne
osobe koje su poinile samoubojstvo: aul (1. Samuelova
31,4), Ahitofel (2. Samuelova 17,23), Zimri (1. Kraljevi 16,18), i
Juda (Matej 27,5). Svaki je od njih bio pokvaren, zao i grjean.
Biblija samoubojstvo poistovjeuje s ubojstvom a to i jest
samo-ubojstvo. Bog je taj koji odluuje kad i kako osoba treba
umrijeti. Uzimanje sile u svoje ruke prema Bibliji je
bogohuljenje.
to Biblija kae o kraninu koji poini samoubojstvo? Ne
vjerujem da e kranin koji poini samoubojstvo izgubiti
spasenje i ii u pakao. Biblija ui da je osoba, od trenutka kad
istinski povjeruje u Krista, vjeno sigurna (Ivan 3,16). Prema
Bibliji, krani mogu bez sumnje znati da imaju vjeni ivot
bez obzira to se dogodi. Ovo piem vama koji vjerujete u
ime Sina Bojega, da znate da imate vjeni ivot (1. Ivanova
5,13). Nita ne moe odvojiti kranina od Boje ljubavi!
Siguran sam da nas nee ni smrt, ni ivot, ni aneli, ni
poglavarstva, ni sadanjost, ni budunost, ni sile, ni visina, ni
dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moi rastaviti od ljubavi
Boje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu naemu (Rimljanima

54

Cijena je ISUS 2010

8,38-39). Ako ni jedno 'stvorenje' ne moe odvojiti kranina


od Boje ljubavi, a ak je i kranin koji poini samoubojstvo
'stvorenje', tada ga ni samoubojstvo ne moe odvojiti od
ljubavi Boje. Isus je umro za sve nae grijehe i ako bi istinski
kranin, u vrijeme duhovnog napada ili slabosti, poinio
samoubojstvo to bi bio grijeh za koji je Isus umro.
Ovim ne tvrdim da samoubojstvo nije ozbiljan grijeh protiv
Boga. Prema Bibliji, samoubojstvo je ubojstvo, i uvijek je
pogreno. Ozbiljno bih posumnjao u iskrenost vjere bilo koga
tko bi tvrdio da je kranin, a potom poinio samoubojstvo.
Ne postoje okolnosti koje bi opravdale nekoga, posebice
kranina, da si oduzme ivot. Krani su pozvani da ive za
Boga odluka kada umrijeti Boja je i samo Boja. Moda
bismo dobar primjer samoubojstva za kranina nali u knjizi
o Esteri. U Perziji je postojao zakon prema kojemu onaj koji
doe pred kralja nepozvan treba biti smaknut, osim ako kralj
ne pokae zlatnim ezlom prema njemu kao znak milosti.
Samoubojstvo bi znailo na silu htjeti Kralju umjesto ekati na
njega da te pozove. On e pokazati zlatnim ezlom prema
tebi, potedjet e tvoj vjeni ivot, ali to ne znai da je
zadovoljan tobom. Iako sljedei biblijski stih ne opisuje
samoubojstvo, 1 Korinanima 3,15 vjerojatno je dobar opis
to se dogaa kraninu koji poini samoubojstvo: On sam
spasit e se, ali kao kroz vatru
Zato ne bih trebao poiniti samoubojstvo?
Moje srce tuguje za onima koji razmiljaju o tome da zavre
55

Cijena je ISUS 2010

svoj ivot samoubojstvom. Ako si upravo ti jedan od njih,


vjerojatno se osjea beznadno i oajno. Moda se osjea kao
da si u najdubljoj jami i sumnja da postoji traak nade za neto
bolje. Izgleda ti kao da nikome nije stalo ili nitko ne razumije
tvoju situaciju. ivot jednostavno nije vrijedan ivljenja ili jest?
Mnogi su iskusili osjeaje mlitavosti s vremena na vrijeme.
Pitanja koja su mi se javljala kada sam ja prolazio kroz takva
osjeajna stanja jesu: Je li mogue da je ovo ikada bila Boja
volja za mene, volja Boga koji me je stvorio? Je li Bog isuvie
malen da bi mi pomogao? Jesu li moji problemi isuvie veliki
za njega?
Sretan sam to ti mogu rei da ako na trenutak dozvoli Bogu da
bude istinski Bog u tvom ivotu sada, On e ti dokazati koliko je
zaista velik! Jer Bogu nita nije nemogue (Luka 1,37). Moda
su oiljci povrjeda iz prolosti doveli do proimajueg osjeaja
odbaenosti i naputenosti. To moe dovesti do osjeaja
samosaaljenja, bijesa, gorine, osvetoljubivih misli ili djela,
nezdravih strahova, itd., to uzrokuje probleme u nekima od
tvojih najvanijih odnosa. Meutim, samoubojstvo bi samo
uzrokovalo pusto u ivotima onih koje ljubi, a koje nikada nisi
htio povrijediti; emotivne oiljke s kojima e se suoavati do
kraja svoga ivota.
Zato ne bi trebao poiniti samoubojstvo? Prijatelju, bez obzira
koliko bila loa situacija u tvom ivotu, postoji Bog ljubavi koji
eka da dozvoli njemu da te provede kroz tunel oaja i izvede
na svoje udesno svjetlo. On je tvoja nada. Njegovo ime je Isus.
56

Cijena je ISUS 2010

Ovaj Isus, bezgrjeni Sin Boji, poistoveuje se s tobom kad se


osjea odbaenim i ponienim. Prorok Izaija napisao je o
njemu: Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz
zemlje sasuene. Ne bijae na njem ljepote ni sjaja da bismo se
u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. Prezren bjee,
odbaen od ljudi, ovjek boli, vian patnjama, od kog svatko lice
otklanja, prezren bjee, odvrgnut. A on je nae boli ponio, nae
je boli na se uzeo, dok smo mi drali da ga Bog bije i poniava.
Za nae grijehe probodoe njega, za opaine nae njega
satrijee. Na njega pade kazna radi naeg mira, njegove nas
rane iscijelie. Poput ovaca svi smo lutali, i svaki svojim putem
je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju (Izaija
53,2-6).
Prijatelju, sve je ovo Isus izdrao kako bi tebi svi grijesi bili
oproteni! Koliko god bio teak teret krivnje koji nosi u sebi,
znaj da e ti On oprostiti ako se ponizno pokaje (okrene od
svojih grijeha ka Bogu). Zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit u
te, a ti e me slaviti (Psalam 50,15). Nita to si ikada uinio
nije toliko loe da ti Isus ne moe oprostiti. Neki su od njegovih
izabranih slugu u Bibliji poinili uasne grijehe poput ubojstva
(Mojsije), preljuba (kralj David), fizikog i emocionalnog
zlostavljanja (apostol Pavao). Ipak, pronali su oprotenje i nov,
izobilan ivot u Gospodinu. Operi me svega od moje krivice, od
grijeha me mojeg oisti (Psalam 51,4). Dakle, ako je tko u
Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo
(2. Korinanima 5,17).

57

Cijena je ISUS 2010

Zato ne bi trebao poiniti samoubojstvo? Prijatelju, Bog


spremno eka da popravi to je slomljeno.. upravo ivot
kojim sada ivi i koji eli okonati samoubojstvom. Prorok
Izaija napisao je: Duh Jahvin na meni je, jer me Jahve pomaza,
posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca
slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i osloboenje
sunjevima; da navijestim godinu milosti Jahvine i dan odmazde
Boga naega; da razveselim oaloene na Sionu i da im
dadnem vijenac mjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha alosti,
pjesmu zahvalnicu mjesto duha oajna (Izaija 61,1-3).
Doi k Isusu i dopusti mu da obnovi tvoju radost i korisnost dok
se pouzdaje u njega da e poeti novo djelo u tvom ivotu.
'Vrati mi radost svoga spasenja i uvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje, i usta e moja navjetati hvalu
tvoju. rtve ti se ne mile, kad bih dao paljenicu, ti je ne bi
primio. rtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno,
Boe, nee prezreti (Psalam 51,14. 17-19).
Hoe li prihvatiti Gospodina kao svoga Spasitelja i Pastira? On
e voditi tvoje misli i korake, dan po dan, kroz svoju Rije,
Bibliju. Uit u te, put ti kazat kojim ti je ii, savjetovat u te,
oko e moje bdjeti nad tobom (Psalam 32,8). Pouzdan je tvoj
vijek: mudrost i znanje spasonosno su blago a strah Gospodnji
njegovo bogatstvo (Izaija 33,6). U Kristu e i dalje imati borbi,
ali e sada imati NADU. On je prijatelj privreniji od brata
(Izreke 18,24). Neka milost Gospodina Krista bude s tobom u
tvojoj odluci.

58

Cijena je ISUS 2010

Ako se eli pouzdati u Isusa Krista kao svoga Spasitelja, izreci


ove rijei Bogu u svom srcu. Boe, trebam te u svom ivotu.
Molim te, oprosti mi za sve to sam uinio. Pouzdajem se u
Isusa Krista i vjerujem da je on moj Spasitelj. Molim te oisti
me, iscijeli i obnovi radost u mom ivotu. Hvala Ti za tvoju
ljubav prema meni i za Isusovu smrt umjesto mene.

Rezime
Mnogi se pitaju nekad kako se izdaje Bog I njegov naum
spaenja uz ljudsku slabost I pod uticajem grijeha I beznaa
koji nas opkruuju tada ovijek ini najteu odluku
suprostavlja se planu spaenja inei samoubistvo ovaj izdajni
grijeh koji vrijea Boga ,isto trebamo znati i da ubice i
edomornici tj. Oni koji ine abortus i razvratnici i
mukolonici nikada nee vidjeti Boga to je kazna za njihova
dijela .

Kocka i grijeh

Kocka ,Lutrija ,Prostitucija,Droge,Nikotin i Alkohol su samo


sredstva Boijeg Protivnika pomou kojeg eli poraziti ovijeka i
potpuno ga odvojiti od Boga,Pokajte se i prihvatite istinsku
sreu neete nikad saaliti unutarnja svijetlost koja e plamnuti
u vama donijee vam istinu i oslobodit e vas od ovih poroka
koji vas vode u vjenu smrt jer Bog e svaki grijeh iznijeti na
videlinu ,Razluite dobro od zla molite se Bogu Ocu da vas uini
slinim Njegovu Sinu da bi imali vjeni ivot.
59

Cijena je ISUS 2010

Dobra dijela

Su pratilac prave vjere i potvrda istinske predanosti Isusu,


dobro dijelo je vrlo znaajno u oima Boga jer prikazuje da je
ovijek prihvatio Boansku osobnost.
Blago onima koji dobro dijelo ine u slavu Boga tj. Tajno gde ih
ljudi ne vide jer velika je njihova nagrada kod Boga .
Boija je volja da se ini dobro da se odjenu i nahrane siromasi
da se posjete zatvorenici i bolesni da se pobrine za djecu bez
roditelja i da se ohrabre obespravljeni blago onima koje ive u
Isusu jer inei ova dobra dijela uvijek e svog Spasitelja gledati.

MOLITVA
Zato se molimo? Zato se trebamo moliti kada Bog sve
savreno nadzire? Zato se trebamo moliti kada Bog zna to
emo ga moliti i prije nego to ga pitamo?
(1) Molitva je jedan oblik sluenja Bogu (Luka 2,36-38). Molimo
se zato to nam Bog zapovijeda da se molimo (Filipljanima 4,67).
60

Cijena je ISUS 2010

(2) Krist i rana crkva dali su nam primjer molitve (Marko 1,35;
Djela 1,14; 2,42; 3,1; 4,23-31; 6,4; 13,1-3). Ako je Isus smatrao
da je potrebno moliti se, onda bismo i mi to trebali initi.
(3) Bog eli da molitva bude sredstvo dobivanja njegovih
rjeenja u brojnim situacijama:

a) Priprema za velike odluke (Luka 6,12-13)


b) Svladavanje demonskih prepreka u ivotima (Matej 17,14-21)
c) Okupljanje radnika u duhovnoj etvi (Luka 10,2)
d) Dobivanje snage za svladavanje iskuenja (Matej 26,41)
e) Nain duhovnog ohrabrenja drugih ljudi (Efeanima 6,18-19)
(4) Bog nam je obeao da nae molitve nisu uzaludne, ak i ako
ne primimo ba ono to smo traili (Matej 6,6; Rimljanima 8,2627).
(5) Obeao nam je da e nam, kada ga zamolimo neto to je u
skladu s njegovom voljom, dati to smo ga zamolili (1. Ivanova
5,14-15).
Ponekad Bog odgaa svoje odgovore prema svojoj mudrosti i
nama na korist. U takvim situacijama trebamo biti marljivi i
ustrajni u molitvi (Matej 7,7; Luka 18,1-8). Na molitvu ne
smijemo gledati kao na nain na koji emo primorati Boga da
izvri nau volju na zemlji, nego kao na nain na koji emo
postii da Bog izvri svoju volju na zemlji. Bog je puno mudriji
od nas.
61

Cijena je ISUS 2010

U situacijama kada ne znamo to je tono Boja volja, molitva je


nain razluivanja Boje volje. Da Petar nije zamolio Isusa da ga
pozove da izae iz amca i stane na vodu, propustio bi tu priliku
(Matej 14,28-29). Da Sirofenianka koja je imala ker
opsjednutu demonom nije molila Krista, njezina ker ne bi
ozdravila (Marko 7,26-30). Da slijepac blizu Jerihona nije zazvao
Krista, jo uvijek bi bio slijep (Luka 18,35-43). Bog je rekao da
esto nemamo zato to ne traimo (Jakov 4,2). U odreenom
smislu, molitva je slina navijetanju evanelja ljudima. Ne
znamo tko e se odazvati poruci evanelja sve dok je ne
navijestimo. Isto je i s molitvom: nikada ne vidimo rezultate
usliane molitve dok se ne molimo.
Nedostatak molitve pokazuje manjak vjere i manjak pouzdanja
u Boju rije. Molimo se kako bismo pokazali da vjerujemo u
Boga i da vjerujemo kako e on odgovoriti kao to je obeao u
svojoj Rijei i blagosloviti nae ivote puno vie nego to
moemo moliti ili misliti (Efeanima 3,20). Molitva je nae
glavno sredstvo promatranja Bojeg djelovanja u tuim
ivotima. S razloga to je ona nae sredstvo kojim se mi
spajamo s Bojom snagom, ona je nae sredstvo kojim
poraavamo neprijatelja i njegovu vojsku (Sotonu i njegovu
vojsku) pred kojima smo u protivnom bespomoni. Prema
tome, neka bi nas Bog esto vidio pred njegovim prijestoljem,
jer imamo Velikog sveenika na nebu koji razumije sve kroz to
svi prolazimo (Hebrejima 4,15-16). Imamo njegovo obeanje da
mnogo postie molitva pravednika (Jakovljeva 5,16-18). Neka bi

62

Cijena je ISUS 2010

Bog proslavio svoje ime u naim ivotima dok mu u vjeri esto


dolazimo u molitvi.

SPAENJE
Je li spasenje iskljuivo po vjeri ili po vjeri i djelima?
Ovo je vjerojatno najvanije pitanje u itavoj kranskoj
teologiji. To pitanje uzrokovalo je Reformaciju raskol
protestantske i katolike crkve. Ovo pitanje ini kljunu razliku
izmeu biblijskih krana i veine kranskih kultova. Je li
spasenje iskljuivo po vjeri ili po vjeri i djelima? Jesam li spaen
samo po vjeri u Isusa ili trebam vjerovati u Isusa i initi
odreene stvari?
Pitanje samo vjere u odnosu na vjeru i djela zajedno oteano je
zbog nekih teko pomirljivih biblijskih odjeljaka. Usporedi
Rimljanima 3,28 i 5,1, te Galaanima 3,24 i Jakovljevu 2,24. Neki
vide razliku izmeu Pavla (spasenje je iskljuivo po vjeri) i
Jakova (spasenje je po vjeri i djelima zajedno). U stvarnosti,
Pavao i Jakov uope ne proturjee jedan drugome. Kako neki
tvrde, jedina toka neslaganja tie se odnosa vjere i djela. Pavao
dogmatski tvrdi da je opravdanje jedino po vjeri (Efeanima 2,89), dok Jakov, ini se, tvrdi da je opravdanje po vjeri i djelima
zajedno. Na ovaj prividan problem moe se odgovoriti ako

63

Cijena je ISUS 2010

istraimo o emu zapravo Jakov govori. Jakov opovrgava


vjerovanje da osoba moe imati vjeru a da ne proizvoditi dobra
djela (Jakovljeva 2,17-18). Jakov naglaava da istinska vjera ima
za posljedicu promijenjen ivot i dobra djela (Jakovljeva 2,2026). Jakov ne tvrdi da je opravdanje po vjeri i djelima zajedno,
ve da e osoba koja je istinski opravdana vjerom imati dobrih
djela u svome ivotu. Ako osoba tvrdi da je vjernik, a nema
dobrih djela u svome ivotu mogue je da ta osoba nema
istinsku vjeru u Krista (Jakovljeva 2,14. 17. 20. 26).
Pavao tvrdi isto u svojim poslanicama. Dobar plod koji vjernici
trebaju imati u svome ivotu navodi se u Galaanima 5,22-23.
Odmah nakon to nam kae da smo spaeni po vjeri, a ne po
djelima (Efeanima 2,8-9), Pavao nam govori da smo stvoreni
da inimo dobra djela (Efeanima 2,10). Pavao oekuje
podjednako promijenjen ivot kao i Jakov: Dakle, ako je tko u
Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo
(2. Korinanima 5,17)! Jakov i Pavao ne proturjeje jedan
drugome u svojim uenjima o spasenju. Oni pristupaju istom
pitanju iz razliitih kutova gledanja. Pavao jednostavno
naglaava da je opravdanje iskljuivo po vjeri dok Jakov
naglaava injenicu da vjera u Krista proizvodi dobra djela.

Spasenje je besplatno
Iako je Isus platio neprocjenjivo visoku cijenu, spasenje je za
one koji ga primaju besplatno. Nakon to netko primi spasenje

64

Cijena je ISUS 2010

on/ona e vjerojatno morati platiti cijenu da zadre isto


spasenje. U sluaju da netko nije primio i zadrao spasenje
on/ona su osueni na vjeitu bol i kaznu. Pita zato? Biblija
kae da je svaki ovjek grenik: Kao to stoji pisano: Nema
pravedna ni samo jednoga; nema razumna, nema nikoga koji
trai Boga Rim 3:10,11

Nepravednost i nevoljnost za iskreno i ponizno traenje Boga su


i glavni razlozi zato je veina judi ve osuena na propast. Zbog
toga svi trebaju spasenje. Spasenje od vjeite muke i boli u
ognjenu jezeru.
Zbog toga to je ovjek (Adam i u Adamu ovjeanstvo) postao
samovoljan i neposluan Bogu, on je time postao i neprijatelj
Boji. Svi Boji neprijatelji su osueni na propast.
Kako bi dao ljudima drugu priliku Bog je u Isusu pripravio put
spasenja kako bi ovjek ponovno uao u poslunost i volju
Boju. Kada ljudi iskreno priznaju svoju grenost, te prihvate
Isusa kao svoga Gospodara i Spasitelja, oni uu u opravdanje i
spasenje.
Budui da ovjeku treba spasenje izvan njega samog, Isus je
postao taj Spasitelj. On je posrednik milosti Boje i opravdanja.
Pismo kae:

65

Cijena je ISUS 2010

Jer svi su sagrijeili i lieni su Boje slave i svi su opravdani


darom Njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu Rim.
3:23,24

Da, milou ste spaeni - po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar


Boji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao. Ef.2:8,9
Budui da si upoznat/a s ovom informacijom tvoja vjenost je
sada na vagi. Hoe li prihvatiti ili odbaciti to dragocjeno
spasenje? Ja ti preporuam da ga prihvati. Nita nije vrednije i
vanije od njega. Ako eli primiti Krista Isusa i Njegovo
spasenje moli iskreno ovu molitvu:

Boe, ja iskreno priznajem da sam grenik


Vjerujem da je Isus umro za moje grijehe
I uskrsnuo za moje opravdanje
Ponizno Te molim da mi oprosti
Moje grijehe zbog Isusove rtve i
Da po Duhu Svetom uini me
Djetetom Bojim, novim stvorenjem u Kristu Isusu
Isuse od sada Ti si moj Gospodar
Podreujem se Tebi i Tvojoj rijei
66

Cijena je ISUS 2010

Te primam vjeiti ivot, spasenje Boje


Oe hvala ti da sam od danas tvoje dijete
Opran/a od mojih grijeha kroz
Kristovu dragocjenu krv.
U Isusovo ime amen.

Oni, dakle, prihvatie Njegovu rije i krstie se. Tako se onoga


dana pridrui crkvi oko tri tisue dua. Oni su bili postojani u
apostolskoj nauci, zajednikom ivotu, lomljenju kruha i u
molitvama Dj. 2:41,42
Drimo nepokolebljivim ispovjedanje nae nade vjeran je,
naime, Onaj koji je obeao i pazimo jedan na drugoga da se
potiemo na ljubav i dobra djela. Ne ostavljajmo, kako neki
obiavaju, svoga vlastitog sastanka, ve se sokolimo
meusobno, i ovo to vie to vie vidite da se pribliuje Dan.
Heb. 10:23-25

ZADNJA RIJE
67

Cijena je ISUS 2010

Pozivam sve ljude na ovoj naoj Planeti bez razlike na sve


predrasude koje postoje meu ljudima da prihvate Isusa kao
svog Spasitelja jer On nas je doao sve spasiti i voli nas svija
podjednako,nemojte odgaati poruku spaenja DANAS JE DAN
TVOJ, DANAS JE DAN TVOGA SPAENJA predaj se Isusu i biti e
primljen u Kraljevstvo Boije a tvoje e ime biti zapisano u
Knjizi ivota,jer preko Imena Isusova biti e ti svi grijesi
oproteni.

DODATAK

Ivan
14,1
Ivan

"Neka se ne uznemiruje srce vae! Vjerujte u Boga i u


mene vjerujte!
U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar
68

14,2
Ivan
14,3

Cijena je ISUS 2010

bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`?


Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno u doi i
uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Djela
On im odgovori: "Nije vae znati vremena i zgode koje
apostolska
je Otac podredio svojoj vlasti.
1,7
Djela
Nego primit ete snagu Duha Svetoga koji e sii na
apostolska vas i bit ete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i
1,8
Samariji i sve do kraja zemlje.
Djela
Kada to ree, bi uzdignut njima naoigled i oblak ga
apostolska
ote njihovim oima.
1,9
Djela
I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle,
apostolska
dva ovjeka stadoe kraj njih u bijeloj odjei
1,10
Djela
i rekoe im: "Galilejci, to stojite i gledate u nebo?
apostolska Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto e tako
1,11
doi kao to ste vidjeli da odlazi na nebo.
Djela
Onda se vratie u Jeruzalem s brda zvanoga
apostolska Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan
1,12
subotni hod.

69

Cijena je ISUS 2010


Uskrsnue
Matej
28,1
Matej
28,2
Matej
28,3
Matej
28,4
Matej
28,5
Matej
28,6

Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, doe Marija Magdalena


i druga Marija pogledati grob.
I gle, nastade estok potres jer aneo Gospodnji sie s neba,
pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj.
Lice mu bijae kao munja, a odjea bijela kao snijeg.
Od straha pred njim zadrhtae straari i obamrijee.
A aneo progovori enama: "Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa
Raspetoga traite!
Nije ovdje! Uskrsnu kako ree. Hajde, vidite mjesto gdje je leao

pa poite urno i javite njegovim uenicima da uskrsnu od


Matej
mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ete ga vidjeti. Evo,
28,7
rekoh vam.
Matej One otioe urno s groba te sa strahom i velikom radou
28,8 otrae javiti njegovim uenicima.
Matej Kad eto im Isusa u susret! Ree im: "Zdravo!" One polete k
28,9 njemu, obujme mu noge i niice mu se poklone.
Matej Tada im Isus ree: "Ne bojte se! Idite, javite mojoj brai da pou
28,10 u Galileju! Ondje e me vidjeti!
Matej Dok su one odlazile, gle, neki od strae dooe u grad i javie
28,11 glavarima sveenikim sve to se dogodilo.

70

Matej
28,12
Matej
28,13
Matej
28,14
Matej
28,15
Matej
28,16
Matej
28,17
Matej
28,18
Matej
28,19
Matej
28,20

Cijena je ISUS 2010

Oni se sabrae sa starjeinama na vijeanje, uzee mnogo novaca


i dadoe vojnicima
govorei: "Recite: `Nou dok smo mi spavali, dooe njegovi
uenici i ukradoe ga.`
Ako to douje upravitelj, mi emo ga uvjeriti i sve uiniti da vi
budete bez brige.
Oni uzee novac i uinie kako bijahu poueni. I razglasilo se to
meu idovima - sve do danas.
Jedanaestorica pooe u Galileju na goru kamo im je naredio
Isus.
Kad ga ugledae, padoe niice preda nj. A neki posumnjae.
Isus im pristupi i prozbori: "Dana mi je sva vlast na nebu i na
zemlji!
Poite dakle i uinite mojim uenicima sve narode krstei ih u
ime Oca i Sina i Duha Svetoga
i uei ih uvati sve to sam vam zapovjedio!" "I evo, ja sam s
vama u sve dane - do svretka svijeta.

Petar se odrie Krista


Luka Uhvatie ga dakle, odvedoe i uvedoe u dom velikoga
22,54 sveenika. Petar je iao za njim izdaleka.
71

Luka
22,55
Luka
22,56
Luka
22,57
Luka
22,58
Luka
22,59
Luka
22,60

Cijena je ISUS 2010

A posred dvorita naloie vatru i posjedae uokolo.


Meu njih sjedne Petar.
Ugleda ga neka slukinja gdje sjedi kraj vatre, otro ga
pogleda i ree: "I ovaj bijae s njim!
A on zanijeka: "Ne znam ga, eno!

Malo zatim opazi ga netko drugi i ree: "I ti si od njih!" A


Petar ree: "ovjee, nisam!
I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivae:
"Doista, i ovaj bijae s njim! Ta Galilejac je!
A Petar e: "ovjee, ne znam to govori!" I umah, dok
je on jo govorio, oglasi se pijetao.
Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se
Luka
spomenu rijei Gospodinove, kako mu ono ree: "Prije
22,61
nego se danas pijetao oglasi, zatajit e me tri puta.
Luka
I izie te gorko zaplaka.
22,62

Isus pred Pilatom


Matej
27,11
Matej
27,12

Dovedoe dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga


upravitelj: "Ti li si kralj idovski?" On odgovori: "Ti
kae.
I dok su ga glavari sveeniki i starjeine narodne
optuivale, nita nije odgovarao.

72

Matej
27,13
Matej
27,14
Matej
27,15
Matej
27,16
Matej
27,17
Matej
27,18
Matej
27,19
Matej
27,20
Matej
27,21
Matej
27,22
Matej
27,23
Matej
27,24

Cijena je ISUS 2010

Tada mu ree Pilat: "Ne uje li to sve protiv tebe


svjedoe?
I ne odgovori mu ni na jednu rije te se upravitelj silno
udio.
A o Blagdanu upravitelj je obiavao svjetini pustiti
jednoga uznika, koga bi ve htjeli.
Tada upravo bijae u njih poznati uznik zvani Baraba.
Kad se dakle sabrae, ree im Pilat: "Koga hoete da
vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?
Znao je doista da ga predadoe iz zavisti.
Dok je sjedio na sudakoj stolici, porui nu njegova
ena: "Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu
mnogo pretrpjela zbog njega.
Meutim, glavari sveeniki i starjeine nagovore
svjetinu da zaite Barabu, a Isus da se pogubi.
Upita ih dakle upravitelj: "Kojega od ove dvojice hoete
da vam pustim?" A oni rekoe: "Barabu!
Kae im Pilat: "to dakle da uinim s Isusom koji se
zove Krist?" Oni e: "Neka se razapne.
A on upita: "A to je zla uinio?" Vikahu jo jae: "Neka
se razapne!
Kad Pilat vidje da nita ne koristi, nego da biva sve vei
mete, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom
govorei: "Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!

73

Matej
27,25
Matej
27,26

Cijena je ISUS 2010

Sav narod nato odvrati: "Krv njegova na nas i na djecu


nau!
Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbievana, preda da se
razapne.

Razapinjanje i smrt
Matej
27,27
Matej
27,28
Matej
27,29
Matej
27,30
Matej
27,31
Matej
27,32
Matej
27,33
Matej
27,34
Matej

Onda vojnici upraviteljevi uvedoe Isusa u dvor upraviteljev i


skupie oko njega cijelu etu.
Svukoe ga pa zaogrnue skrletnim platem.
Spletoe zatim vijenac od trnja i stavie mu na glavu, a tako i
trsku u desnicu. Prigibajui pred njim koljena, izrugivahu ga:
"Zdravo, kralju idovski!
Onda pljujui po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po
glavi.
Poto ga izrugae, svukoe mu plat, obukoe mu njegove
haljine pa ga odvedoe da ga razapnu.
Izlazei nau nekoga ovjeka Cirenca, imenom imuna, i prisile
ga da mu ponese kri.
I dooe na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto,
dadoe mu piti vino sa ui pomijeano. I kad okusi, ne htjede
piti.
A poto ga razapee, razdijelie meu se haljine njegove bacivi

74

27,35
Matej
27,36
Matej
27,37
Matej
27,38
Matej
27,39
Matej
27,40
Matej
27,41
Matej
27,42
Matej
27,43
Matej
27,44
Matej
27,45
Matej
27,46
Matej
27,47
Matej

Cijena je ISUS 2010

kocku.
I sjedei ondje, uvahu ga.

I stavie mu ponad glave krivicu napisanu: "Ovo je Isus, kralj


idovski.
Tada razapee s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga
slijeva.
A prolaznici su ga pogrivali maui glavama:
"Ti koji razvaljuje Hram i za tri ga dana sagradi, spasi sam
sebe! Ako si Sin Boji, sii s kria!
Slino i glavari sveeniki s pismoznancima i starjeinama,
rugajui se, govorahu:
"Druge je spasio, sebe ne moe spasiti! Kralj je Izraelov! Neka
sada sie s kria pa emo povjerovati u nj!
Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio
je: `Sin sam Boji!`
Tako ga vrijeahu i s njim raspeti razbojnici.
Od este ure nasta tama po svoj zemlji - do ure devete.
O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To
e rei: "Boe moj, Boe moj, zato si me ostavio?
A neki od nazonih, uvi to, govorahu: "Ovaj zove Iliju.
I odmah pritra jedan od njih, uze spuvu, natopi je octom,
75

27,48
Matej
27,49
Matej
27,50
Matej
27,51
Matej
27,52
Matej
27,53
Matej
27,54

Cijena je ISUS 2010

natakne je na trsku i prui mu piti.

A ostali rekoe: "Pusti da vidimo hoe li doi Ilija da ga spasi.


A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh.
I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje;
zemlja se potrese, peine se raspukoe,
grobovi otvorie i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnue
te izioe iz grobova nakon njegova uskrsnua, uoe u sveti
grad i pokazae se mnogima.
A satnik i oni koji su s njime uvali Isusa vidjee potres i to se
zbiva, silno se prestraie i rekoe: "Uistinu, Sin Boji bijae ovaj.

Bog koji je postao ovjekom


U poetku bijae Rije, i Rije bijae kod Boga, i Rije
bijae Bog. I Rije tijelom postala i nastanila se meu nama. I mi
smo promatrali slavu Njegovu, slavu koju ima kao
Jedinoroenac od Oca pun milosti i istine.

76

Cijena je ISUS 2010

Evanelje

po Ivanu 1, 1.14.

Prije postojanja naeg svijeta netko je postojao, on je bio


kod Boga i taj netko je bio Bog. O kome to Biblija govori?
Ona sama daje odgovor to je Isus Krist. Isus znai Spasitelj, a
Krist - Pomazanik (onaj koga je Bog ovlastio). Dakle, Biblija
govori da je Isus od vjenosti, da je postojao i prije nego se
rodio kao ovjek. On je bio kod Boga, u Bojoj blizini, ali i On
sam je Bog. Znai li to da postoje dva Boga? Ne! Postoji samo
jedan Bog i to je potpuno jasno reeno kroz Bibliju. Ali Biblija
govori i o tome da tri osobe imaju jedno ime: Krstite ih u ime
Oca, Sina i Duha Svetog. Tri osobe, a jedno ime!
Bog ili Boanstvo je titula Stvoritelja i Odravatelja
ivota. Tri Osobe mogu ponijeti ovu Boansku titulu Otac, Sin i
Duh Sveti. Svaka od ove tri osobe ima svoju ulogu u planu
spasenja ovjeka. Otac je vjeni vladar svemira i svega
stvorenog, Sin je onaj koji djeluje vidljivo i postaje ovjekom
radi spasenja grenika, a Duh Sveti je posrednik izmeu Oca i
grenika. Dok je Isus bio na naoj planeti, On je vodio svoju
crkvu, svoje uenike. Ali, otkad je uskrsnuo i napustio zemlju,
Isus je na nebu gdje posreduje pred Bogom za greno
ovjeanstvo. Od tada je Njegov zamjenik na zemlji Duh Sveti.
On je sveprisutan i On moe istovremeno voditi svu Boju djecu
po cijelome svijetu.

77

Cijena je ISUS 2010

Zato ovo treba znati? Zato da nam bude jasno kako je Isusovim
dolaskom na zemlju sam Bog doao na zemlju, na jedini nain
na koji je greno ovjeanstvo moglo biti u Bojoj blizini.

PROROANSTVA O ISUSU
Biblija je puna proroanstava o Isusu Kristu. Evo
najznaajnijih proroanstava:

"Zato e vam Gospodin dati znak: Evo, zaet e djevica i


roditi sina, i nadjenue mu ime Emanuel" Izaija 7,14

"Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo; na pleima mu je


vlast. Ime mu je Savjetnik divni, Bog silni, Otac vjeni, Knez
mironosni. Nadaleko vlast e mu se sterat, i miru nee biti
kraja nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom
njegovim: uvrstit e ga i utvrditi u pravu i pravednosti."
Izaija 9,5.6.

"Isklijat e mladica iz panja Jiajeva, izdanak e izbiti iz


njegova korijena. Na njemu e duh Jahvin poivati, duh
mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i
straha Gospodnjeg. Prodahnut e ga strah Gospodnji: nee
suditi po vienju, presuivati po uvenju, ve po pravdi e
78

Cijena je ISUS 2010

suditi ubogima i sud prav izricati bijednima na zemlji.


ibom svoje rijei oinut e silnika, a dahom iz usta ubit
bezbonika. On e pravdom opasati bedra, a vjernou
bokove." Izaija 11,1-5

"Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjen


kamen ugaoni, temeljac. Onaj koji u nj vjeruje nee
propasti" Izaija 28,16

"Evo Sluge mojega koga podupirem, mog izabranika,


miljenika due moje, Na njega sam svog duha izlio, da
donosi pravo narodima. On ne vie, on ne die glasa, niti
se uti moe po ulicama. On ne lomi napuknutu trsku niti
gasi stijenj to tinja. Vjerno on donosi pravdu, ne sustaje i
ne malake dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci ude za
njegovom naukom." Izaija 42,1-4

"Lea podmetnuh onima to me udaraju, a obraze onima


to mi bradu upaju, i lica svojega ne zaklonih od uvreda i
od pljuvanja." Izaija 50,6

"Gle, uspjet e sluga moj, podignut e se, uzvisit i


proslaviti! Kao to se mnogi uasnue vidjevi ga - tako mu
je lice bilo neljudski iznakaeno, te oblijem vie nije
79

Cijena je ISUS 2010

naliio na ovjeka - tako e on mnoge zadiviti narode, i


kraljevi e pred njim usta stisnuti, vidjei ono o emu im
nitko nije govorio, shvatajui ono o emu nikada nisu uli."
Izaija 52,13-15

"Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz


zemlje sasuene. Ne bijae na njemu ljepote, ni sjaja da
bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio.
Prezren bjee, odbaen od ljudi, ovjek boli, vian
patnjama, od koga svatko lice zaklanja, prezren bjee,
odvrgnut." Izaija 53,2.3.

"A on je nae bolesti ponio, nae je boli na se uzeo, dok


smo mi drali da ga Bog bije i kanjava. Za nae grijehe
probodoe njega, za opaine nae njega satrijee. Na njega
pade kazna - radi naeg mira, njegove nas rane iscjelie."
Izaija 53,4.5.

"Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza,


posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscjelim
srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i
osloboenje sunjevima; da navijestim godinu milosti
Jahvine i dan odmazde Boga naega" Izaija 61,1.2.

80

Cijena je ISUS 2010

Koja je bila Isusova zadaa?

Jer Bog nije poslao svog Sina na svijet da sudi svijet, nego
da se svijet spasi po Njemu.
Evanelje
po Ivanu 3,17
Isus se rodio da bi ispunio nekoliko zadataka:
1)

Da ovjeanstvu koje je u vlasti grijeha ponovno naglasi


Boju ljubav prema ovjeku;

2)

Da ljude pozove na odluku kako bi se svojom slobodnom


voljom odluili za ivot u zajednici s Njim;

3)

Da nas oslobodi vlasti grijeha (od robovanja grijehu) i da


nam ve sada prui nadu u vjenost;

4)

Da pokae u emu je pravi znaaj obreda i simbola. U


rtvovanom janjetu grenik je trebao vidjeti nekog nevinog
tko strada radi njegovog grijeha, dok on ostaje iv i
osloboen kazne. Smisao obreda i simbola je ukazati na
stvarnost, a to je Isus kao Spasitelj;

5)

Da svojom smru na kriu porazi zaetnika grijeha Sotonu, pobunjenog anela koji je ubojica ljudi od
poetka. (Evanelje po Ivanu 8,44)

6)

Da rtvuje svoj ivot kao otkupninu za sve one koji ale


zbog grijeha. Nevino Boje Janje Isus Krist daje sebe na
rtvu umjesto grenika. Tako je postao Spasitelj svijeta;
81

7)

Cijena je ISUS 2010

Da bi uskrsnuo iz groba i porazio smrt. Njegovo uskrsnue


iz mrtvih je jamstvo naeg uskrsnua. Mnogi vjerni krani
danas su mrtvi, zavrili su svoj zemaljski ivot. Ali oni su svoju
vjeru i nadu za vrijeme ivota poloili u Krista, Njegovu
pobjedu nad grobom. Oni sada, kako kae Biblija, spavaju i
ekaju jutro uskrsnua. Toga slavnog dana oni e ustati ivi iz
svojih grobova. Nee vie biti boleljivi, slabi, invalidi nego
e uskrsnuti sa novim tijelom. Zatrubit e truba i mrtvi e
uskrsnuti neraspadljivi. (1. Korinanima 15,52) Isus je
pobijedio smrt!!!

82

Cijena je ISUS 2010


Ovaj Rad posveujem NEBESKOM BOGU OCU.

83