You are on page 1of 2
Mariona Llopart Rossell Assessorament curricular – PAC 2 (individual) Indicadors competencials per a avaluar propostes didàctiques Indicador Autoavaluació breu Les UD tenen per objectiu respondre a una pregunta/resoldre un problema? Sí, treballar els diferents textos periodístics La introducció és atractiva Sí. S’utilitza una presentació digital com a guia de les diferents sessions Els continguts s’estructuren entorn a una tasca? Sí, conèixer i redactar diferents textos periodístics Té com a resultat l’elaboració d’un producte? Sí, elaborar un diari Fa que s’apliquin coneixements previs/adquirits i proporciona nous aprenentatges Sí, durant la primera sessió. Concretament en la fase inicial Ajuda a relacionar coneixements diversos o amb d’altres matèries? Sí, amb: educació física, llengua castellana, anglès i història És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i estimula la curiositat i la creativitat de l’alumnat? Sí, es contemplen diferents tipologies d’activitats Implica l’ús d’instruments diversos com material manipulable, eines de dibuix, programari, calculadora....? Sí, en algunes de les activitats Utilitza Internet per a fer-ne ús de, com a mínim, els aspectes següents: interactivitat, múltiples punts de vista, informació actual? Sí, en totes les activitats Es treballen els aspectes de les següents àrees? Comprensió lectora, expressió oral i escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació en valors. Sí, en totes les activitats Es fomenta l’autonomia de l’alumnat? Sí, les activitats requereixen una part d’autonomia S’intervé a partir de preguntes adequades més que amb explicacions? Sí, la proposta articula explicacions i preguntes Es posa en joc l’esforç i el treball individual però el treball en parelles o en grups que condueix a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc? Sí, la organització de l’aula requereix el treball individual, per parelles i per grups En el treball en equip s’han definit els rols que proporcionen múltiples perspectives des de les quals estudiar el tema? Sí, s’han definit els rols Implica raonar sobre el que s’ha fet i justificar els resultats? Sí, ja que a cada sessió, en la síntesi, es posa en comú les accions i activitats realitzades amb tot el grup S’avança en la representació de manera cada vegada més precisa usant progressivament un llenguatge més acurat? Sí, en el transcurs de les sessions és així. Inclou una rúbrica d’avaluació? Sí Conté una conclusió amb un vincle clar amb la introducció? Exposa clarament les tasques cognitives dels alumnes i suggereix com aquest aprenentatge les podria aplicar a altres qüestions i àmbits? Mariona Llopart Rossell Assessorament curricular – PAC 2 (individual) Sí, la última sessió (sessió 6) és de recopilació de les activitats realitzades.