You are on page 1of 54

TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG COÂNG NGHIEÄP 4

KHOA HOAÙ

GIAÙO TRÌNH THÖÏC HAØNH

MAÙY VAØ QUAÙ TRÌNH THIEÁT BÒ
HEÄ TRUNG CAÁP

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, 9 – 2004

Khoaù Hoùa

Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò

MUÏC LUÏC

Noäi dung

Trang

MUÏ
C LUÏ
C ..........................................................................................................2
BAØI 1: CHÖ NG CAÁ
T ...........................................................................................5
BAØI 2: TRUYEÀ
N NHIEÄT OÁ
NG LOÀ
NG OÁ
NG ..........................................................10
BAØI 3: THAÙP ÑEÄM ............................................................................................16
BAØI 4: QUAÏ
T LY TAÂ
M ......................................................................................28
BAØI 5: BÔ M LY TAÂ
M ........................................................................................33
BAØI 6: LOÏ
C KHUNG BAÛN .................................................................................44
BAØI 7: THAÙO LAÉ
P THIEÁ
T BÒTRUYEÀ
N NHIEÄT ....................................................52
BAØI 8: THAÙO LAÉ
P THIEÁ
T BÒLOÏ
C. .....................................................................53

2

Khoaù Hoùa

Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò

MOÂN HOÏC: THÖÏC HAØNH MAÙY VAØ THIEÁT BÒ

1.
2.
3.
4.
5.

Maõ moân hoïc : 038TP320
Soá ñôn vò hoïc trình: 2
Trình ñoä thuoäc khoái kieán thöùc: Khoá
i kieá
n thö ùc cô sôûngaø
nh.
Phaân boá thôøi gian: 100% thö ï
c haø
nh
Ñieàu kieän tieân quyeát: Thö ï
c haø
nh sau khi hoï
c song caùc moâ
n hoï
c lyù thuyeá
t
caùc quaùtrình vaøthieá
t bò1 vaø2.
6. Moâ taû vaén taét noäi dung moân hoïc: Trang bò cho sinh vieâ
n naé
m baé
t ñö ôï
c caùc
kieá
n thö ùc lyù thuyeá
t ñaõhoï
c trö ôùc veàcaùc cô sôû caùc quaù trình thuûy lö ï
c, cô hoï
c
vaät lieäu rôø
i, truyeàn nhieät, truyeàn khoá
i. Tính toaùn ñö ôï
c caùc thoâ
ng soácô baûn
trong caùc quaùtrình ñoù.
7. Nhieäm vuï cuûa sinh vieân: Tham dö ïhoï
c vaøthaûo luaän ñaày ñuû. Thi vaøkieå
m tra
giö õa hoï
c kyøtheo qui cheá04/1999/QÑ-BGD&ÑT
8. Taøi lieäu hoïc taäp : Giaùo trình thö ï
c taäp quaùtrình vaøthieá
t bò
9. Taøi lieäu tham khaûo :
[1]. Soåtay quaù trình vaøthieá
t bò coâ
ng ngheähoùa hoï
c. Taäp 1, 2 - Nhaøxuaá
t baûn
Khoa hoï
c vaøkyõthuaät. Haønoäi, 1992
[2]. Nguyeãn Bin - Tính toaùn quaù trình, thieá
t bò trong coâ
ng ngheä hoùa chaá
t vaø
thö ï
c phaå
m. Taäp 1, 2 - NXB Khoa hoï
c vaøkyõthuaät, 1999
[3]. Phaï
m Vaê
n Boâ
n, Nguyeãn Ñình Thoï- Quaùtrình vaøthieá
t bò coâ
ng ngheähoùa
hoï
c - Truyeàn nhieät - NXB Ñaï
i hoïc quoá
c gia thaø
nh phoáHoàChí Minh.
[4]. ÑoãTroï
ng Ñaø
i, Nguyeãn Troï
ng Khuoâ
ng, Traàn Quang Thaûo, VoõThò Ngoï
c
Tö ôi, Traàn Xoa - Cô sôû quaù trình vaøthieá
t bò coâ
ng ngheähoùa hoï
c. Taäp 1,
2 - NXB Ñaï
i hoï
c vaøtrung hoï
c chuyeâ
n nghieäp. HaøNoäi, 1974
[5]. Hoaø
ng Ñình Tín - Nhieät coâ
ng nghieäp - NXB Ñaï
i hoï
c quoá
c gia thaø
nh phoá
HoàChí Minh, 2001
[6].VoõVaê
n Bang, VuõBaù Minh - Truyeàn khoá
i - NXB Khoa hoï
c vaøkyõthuaät,
1998
[7]. Hoaø
ng Minh Nam, VuõBaù Minh - Cô hoï
c vaät lieäu rôø
i - NXB Khoa hoï
c
vaøkyõthuaät, 1998
10. Tieâu chuaån ñaùnh giaù sinh vieân: Tham dö ïñaày ñuûcaùc buoå
i thö ï
c haø
nh vaøthaûo
luaän ñaày ñuû. Thi kieå
m tra giö õa hoï
c kyøkyøtheo qui cheá 04/1999/QÑBGD&ÑT
11. Thang ñieåm: 10/10
12. Muïc tieâu moân hoïc: Trang bòcho sinh vieâ
n nhö õng kieá
n thö ùc cô baûn veàcô sôû
lyùthuyeá
t chuyeâ
n ngaø
nh hoaùhoï
c.

3

Khoaù Hoùa

Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò

13. Noäi dung chi tieát:
Baø
i 1: Chö ng caá
t
Baø
i 2: Truyeàn nhieät oá
ng loàng oá
ng
Baø
i 3: Thaùp ñeäm
Baø
i 4: Quaï
t ly taâ
m
Baø
i 5: Bôm ly taâ
m
Baø
i 6: Loï
c khung baûn
Baø
i 7: Thaùo laé
p thieá
t bòtruyeàn nhieät
Baø
i 8: Thaùo laé
p thieá
t bòloï
c

4

Khoaù Hoùa

Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò

BAØI 1: CHÖNG CAÁT
I . MUÏC ÑÍCH :
Khaûo saùt aûnh hö ôûng cuûa doø
ng hoø
an lö u vaøaûnh hö ôûng cuûa vò trí maâ
n nhaäp lieäu
ñeán hieäu suaá
t cuûa thaùp chö ng caá
t vaøñoätinh khieá
t cuûa saûn phaå
m.
II. LYÙ THUYEÁT :
Moâhình maâ
m lyùthyeá
t laømoâhình toùan ñôn giaûn nhaá
t dö ï
a treâ
n caùc cô sôûsau :
a / Caâ
n Baè
ng giö õa hai pha loûng – hôi cho hoãn hoï
p hai caá
u tö û.
b / Ñieàu kieän ñoäng lö ï
c hoï
c lö u chaá
t lyù tö ôûng treâ
n maâ
m lyù tö ôûng cho hai pha
loûng – hôi laø
:
- Pha loûng phaûi hoø
a troän hoø
an toø
an treâ
n maâ
m
- Pha hôi khoâ
ng loâ
i cuoá
n caùc gioï
t loûng tö ømaâ
m dö ôùi leâ
m maâ
m treâ
n vaøñoàng
thôø
i coùnoàng ñoäñoàng nhaá
t taï
i moï
i vòtrí treâ
n tieát dieän.
- Treâ
n moãi maâ
m luoâ
n ñaï
t sö ïcaâ
n baè
ng giö õa hai pha.
1. Hieäu suaát :
Ñeåchuyeå
n soámaâ
m lyù thuyeá
t thaø
nh soámaâ
m thö ï
c ta caàn phaûi bieá
t hieäu suaá
t
maâm. coù 3 loï
ai hieäu suaá
t caàn duø
ng laø
: (1) hieäu suaá
t toå
ng quaùt , lieâ
n quan ñeá
n toø
an
thaùp. (2) hieäu suaá
t maâ
m Murphree, lieâ
n quan ñeá
n moät maâ
m vaø(3) hieäu suaá
t cuï
c
boä, lieân quan ñeá
n vòtrí cuïtheåtreâ
m maâ
m.
Hieäu suaá
t toå
ng quaùt E0 ñôn giaûn khi sö ûduï
ng nhö ng keùm chính xaùc nhaá
t, ñuoï
7c
ñònh nghóa laøtyûsoágiö õa maâ
m lyùtö ôûng vaøsoámaâ
m thö ï
c cho toø
an thaùp.
Soámaâ
m lyùtö ôûng
soábaäc thang - 1
E0 =
=
Soámaâ
m thö ï
c
soámaâ
m thö ï
c
Vôùi 1 tö ôï
ng trö ng cho noài ñun luoâ
n luoâ
n tö ông ñö ông vôùi moät maâ
m lyùthuyeá
t
Hieäu suaá
t maâ
m Murphree ñònh nghóa laø:
yn - yn+1
EM =
y*n - yn+1
Trong ñoù:
yn = noàng ñoäthö ï
c ucuûa pha hôi rôø
i maâ
m thö ùn.
yn+1 = Noàng ñoäthö ï
c cuûa pha hôi vaø
o maâ
m thö ùn.
*
y n = Noàng ñoä pha hôi caâ
n baè
ng vôùi pha loûng rôø
i oá
ng chaûy chuyeàn maâ
m
thö ùn.
Hieäu suaá
t maâ
n Murphree do ñoù laøtyû soágiö õa sö ïbieá
n ñoå
i noàng ñoä pha hôi
qua moät maâ
m vôùi sö ïbieá
n ñoå
i noàng ñoäcö ï
c ñaï
i coùtheåñaï
t ñö ôï
c khi pha hôi rôø
i maâ
m
caân baè
ng vôùi pha loûng rôø
i maâ
m thö ù n . noùi chung pha loûng rôø
i maâ
n coù noàng ñoä
5

. chôønoài ñun soâ i tieá n haø nh nhaäp lieäu.y n+1 EM = y.Ñoàng hoàño thôø i gian (sinh vieâ n chuaå n bò). luoâ n luoâ n phaûi chuù yù mö ùc chaá t loûng trong bình nhaäp lieäu (1/3 noài ñun). hieäu suaá t cuï c boäñö ôï c ñònh nghóa nhö sau : . PHÖÔNG PHAÙP THÍ NGHIEÄM : 1 Tieán haønh thí nghieäm : . . 6 .n+1 yn. III.Nhö vaäy vôùi quaù trình trong ñoù caû hai vuø ng nhö treâ n (chö ng caá t) thì hieäu suaá t toå ng quaùt E0 coù theågaàn baè ng hieäu suaá t maâm EM. môû coâng taé c gia nhieät noài ñun. . Moái lieân heä giöõa hieäu suaát maâm Murpree vaø hieäu suaát toång quaùt : Hieäu suaá t toå ng quaùt cuûa thaùp khoâ ng baè ng vôùi hieäu saâ t trung bình cuûa tö ø ng maâm. .Khi hoãn hôï p trong noài ñun dö ôùi vaï ch traé ng (1/3) noài ñun seõraá t nguy hieå m.en . Khi mG/L > 1 hieäu suaá t toå ng quaùt coù giaù trò lôùn hôn vaøkhi mG/L < 1 hieäu suaá t toå ng quaùt coù giaù trò nhoû hôn . yn . nhieät ñoä nhaäp lieäu .Ñoùng caàu dao toå ng cuûa heä thoá ng .Heäthoá ng chö ng caá t 5 maâ m xuyeâ n loã(xem hình veõ). .Moät phuøkeá. Tuy nhieâ n khi phaâ n tích hoaï t ñoäng cuûa moät thaùp thay moät phaàn cuûa thaùp thö ï c teátrong ñoù ño ñö ôï c sö ïbieá n thieâ n noàng ñoäqua moät hoaë c moät vaø i maâ m seõxaùc ñònh ñö ôïc giaùtròñuùng cuûa EM hôn laøgiaûsö ûEM = E0 . : Noàng ñoärôø i khoûi vòtrí cuïtheå treâ n maâ mn. . Ño nhieät ñoä caùc maâ m . môû coâ ng taé c ñieän cuûa nguoàn chính. noài ñun . . .Moät heä thoá ng ño nhieät ñoä .Moät oá ng khaé c vaï ch 250 ml . seõ chaùy ñieän trôû noài ñun. pha rö ôï u vaø o sao cho noàng rö ôï u khoaûng 15-20 ñoä. IV. nhieät ñoähoaø n lö u . .Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò khoâng baè ng vôùi noàng ñoätrung bình cuûa pha loûng treâ n maâ m neâ n daãn ñeá n khaùi nieäm hieäu suaá t cuï c boä. y en : Noàng ñoäpha hôi caâ n baè ng vôùi pha loûng taï i cuø ng vòtrí 2. pha hoãn hôï p gaàn ñaày bình nhaäp lieäu . .Moät bình rö ôï u Etylic. y n+1 : Noàng ñoäpha hôi vaø o maâ m n taï i cuø ng vòtrí .Ñoåbình nö ôc caá t vaø o bình nhaäp lieäu.y.Moät bình nö ôùc caá t. . THIEÁT BÒ VAØ HOÙA CHAÁT : . Moá i lieâ n heä naø y tuø y thuoäc vaø o ñoä doá c tö ông ñoá i cuûa ñông2 caâ n baè ng vaø ñö ôø ng laø m vieäc.

môû van vaø o maâm caàn nhaäp lieäu.Khi saûn phaå m trong bình thu saûn phaå m ñaõñaày.môû coâ ng taé c bôm nhaäp lieäu. + Ngaé t coâ ng taé t ñieän vaø o heäthoá ng .Ô Ûñoäñoï c thích hôï p (theo giaùo vieâ n hö ôùng daãn). + Coùtheåduø ng loaï i saûn phaå m ñaùy neá u rö ôï u coø n nhieàu. BNL seõ ñoùng.Trong quaù trình thieá t bò chö ng caá t ñang hoaï t ñoäng. lö u lö ôï ng hoø an lö u ñö ôï c ñieàu chænh qua lö u lö ôï ng keáhoø an lö u ôû ñoäñoï c thích hôï p (theo GVHD). tieá n haø nh ño noàng ñoä saûn phaåm ñænh baè ng caùch môû van cho vaø o oá ng ñong vaøño noàng ñoä rö ôï u . Caùc van SP. khoâ ng caàn thieá t ñieàu chænh lö u lö ôï ng. (Sö û duï ng chung vôùi baø i oá ng loàng oáng). 2 Ngöøng maùy : + Taé t gia nhieät hoaø n lö u . . . 7 .Môû bôm nö ôùc cung caá p doø ng laø m nguoäi. Nhieät ñoähoaø n lö u coùtheåñieàu chænh baè ng nuùt nhieät suaá t cung caá p cho doø ng hoaø n lö u . NOÄI DUNG THÍ NGHIEÄM 1. + Thaùo saûn phaå m ñænh vaø o bình nhaäp lieäu coàn qua van. V. khi khoâ ng coø n saûn phaå m. + Taé t gia nhieät nhaäp lieäu.Saûn phaå m ñænh thu ñö ôï c seõcho hoø an lö u qua ñænh thaùp chö ng caá t baè ng caùch . môû van NL. Ño nhieät ñoä doø ng nhaäp lieäu vaønhieät ñoä doø ng hoaø n lö u baè ng ñoàng hoà ñieän tö û. + Ngaé t caàu dao toå ng cuûa heäthoá ng chö ng caá t. ñieàu chænh lö u lö ôï ng nhaäp lieäu (baèng nuùt ñieàu chænh treâ n lö u lö ôï ng keá). Nhö ng caàn taé t bôm nhaäp lieäu vaøgia nhieät nhaäp lieäu . Aûnh hö ôûng cuûa vò trí maâ m nhaäp lieäu : Thay ñoå i 2 vò trí môùi cuûa maâ m nhaäp lieäu vaø o maâ m soá2 vaømaâ m soá5 (hoaë c hai maâ m khaùc vôùi thí nhgieäm 1) giö õlö u lö ôï ng nhaäp lieäu khoâ ng ñoå i. Trong quaùtrình chö ng caá t khoâ ng ñö ôï c taé t bôm naø y. + Taé t gia nhieät noài ñun . . 3. Nhieät ñoänhaäp lieäu coù theåñieàu chænh baè ng nuùt nhieät suaá t cung caá p cho doø ng nhaäp lieäu.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò . Aûnh hö ôûng cuûa doø ng hoaø n lö u giö õdoø ng nhaäp lieäu ôû ñoä ñoï c nhaá t ñònh khoâ ng ñoå i vaø o maâ m soá4 (hoaë c baá t kyømaâ m khaùc) thí nghieäm 3 trò soá khaùc nhau cuûa doø ng hoaø n lö u ôû3 ñoäñoï c khaùc nhau (theo GVHD) 2.sau khi ño xong noàng ñoä. khoâ ng môû van BNL ñeånoàng ñoänhaäp lieäu khoâ ng bòthay ñoå i) . + Taé t bôm doø ng laø m laï nh. . taé t bôm hoaø n lö u. HL2. taé t bôm nhaäp lieäu . môû van HL1. môû coâ ng taé c bôm hoaø n lö u. thaùo ñaày oá ng nhaäp lieäu gaé n vaø o maâ m môùi (maâm caàn thí nghieäm). phaûi môû van hö ùng saûn phaå m vaø o bình ñö ï ng coàn ñeåtieá n haø nh ño maân keátieá p (rö ôu trong oá ng ñong cuõng cho vaø o bình ñö ï ng coàn.Khi thay ñoå i vò trí maâ m nhaäp lieäu.Noá i ñaàu oá ng nhaäp lieäu vaø o maâ m muoá n khaûo saùt.

KEÁT QUAÛ THÍ NGHIEÄM VAØ TÍNH TOAÙN : 1. b. VI. Ño noàng ñoänhaäp lieäu vaøtrong moãi thí nghieäm môûvan SP ñeålaá y maãu saûn phaå m vaø o oá ng ñong vaøño noàng ñoäbaè ng phuøkeá. Tính hieäu suaá t toå ng quaùt vaøhieäu suaá t maâ m cho moãi trö ôø ng hôï p thí nghieäm. Keát quaû ño vaø tính toaùn ghi theo maãu sau: Thí nghieäm Vòtrí maâ m F 120 180 240 1 2 3 4 TN 1 2 3 4 TN 1 2 3 4 Vò trí maâm R xF Phöông trình ñöôøng nhaäp lieäu TN Vòtrí maâm R Ñoächæ phuø Nhieät ñoä ño keá VD VF tF tLO L.suaá t maâ m t.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò 4. 3. Baøn luaän: 8 5 . Ñoà thò vaø keát quaû tính toaùn a.quaùt Hieäu suaát maâm soá 1 2 3 4 1 2 3 4 2. Tìm soámaâ m lyùthuyeá t baè ng phö ông phaùp ñoàthò. Tö øsoámaâ m thö ï c veõtreâ n ñoàthòsuy ra ñoätinh khieá t cuûa saûn phaå m ñænh . Duø ng moãi ñoàthòcho moãi trö ôø ng hôï p thí nghieäm. a.lö ôï ng doø ng ml/ph Lo D 30 60 90 120 Soá maâm LT xD xW tF Phöông trình ñöôøng caát H.

5Kw BìnhChö ùaNhaäpLieäu BômNhaäpLieäu THIEÁ TBÒTHÍNGHIEÄMCHÖ NGCAÁ T 9 .TP. c. BoäPhaänNgö ng TuïSaûnPhaå m Ñ ieänTrôû Ñ unNoùng Doø ngNhaäp Lieäu Ñ ieänTrôûÑ un NoùngDoø ng Hoaø nLö u Lö uLö ôï ng KeáÑ o Doø ngHoaø n Lö u AT LN Lö uLö ôï ngKeá Ñ oDoø ngNhaäp Lieäu HL2 Doø ngLaø m Nguoäi BìnhChö ùaSaûn Phaå mÑ ænh NL HL1 Noài Ñ un BNL SP BômHoaø nLö u TL Ñ ieänTrôû 2.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò a. 2. Nhö õng ö ùng duï ng chö ng caá t trong coâ ng nghieäp. ÑHBK.HCM 1997. Baø n luaän veàaûnh hö ôûng cuûa vòtrí maâ m nhaäp lieäu treâ n ñoätinh khieá t vaø hieäu suaá t maâ m. Quaùtrình thieá t bòtaäp 3 – Truyeàn khoá i (chö ông 5 vaøchö ông 7) VoõVaê n Bang & VuõBaùMinh.1980. b. thieá t bòchö ng caá t trong thö ï c teávaømoâhình thí nghieäm.Soåtay quaùtrình vaøthieá t bòtaäp 1 vaøtaäp 2. Baø n luaän veàaûnh hö ôûng cuûa doø ng hoaø n lö u ñeá n ñoätinh khieá t cuûa saûn phaå m vaøhieäu suaá t maâ m vaøhieäu suaá t toå ng quaùt cuûa coät chö ng caá t. VII. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: 1. ÑHBK Haønoäi .

C2 . 0C tv2. tR2 . 0C Δt log  Δ t  Δt n l Δt l ln Δt n (3) 10 . LYÙ THUYEÁT Truyeàn nhieät trong thieá t bòdaï ng oá ng loàng oá ng laøsö ïtruyeàn nhieät phö ùc taï p giö õa hai lö u chaá t ñö ôï c ngaê n caùch bôûi vaùch ngaê n kim loaï i.L (1) (2) Trong ñoù: L . W/m2. m Kl* .Nhieät ñoävaø o vaøra cuûa doø ng noùng. 0C Quaùtrình truyeàn nhieät ñö ôï c bieå u dieãn bôûi phö ông trình: Q = Kl*. tR1 .Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 2. Thieátlaäp phö ông trình caâ n baè ng nhieät lö ôï ng . MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM Laø m quen vôùi thieá t bòtruyeàn nhieät daï ng oá ng loàng oá ng. J/kg.Nhieät dung rieâ ng cuûa lö u chaá t. G2 .tlog.Lö u lö ôï ng doø ng noùng vaødoø ng laï nh.ñoä tv1. TRUYEÀN NHIEÄT OÁNG LOÀNG OÁNG I.Nhieät ñoävaø o vaøra cuûa doø ng laï nh.Chieàu daø i oá ng.Heäsoátruyeàn nhieät daø i theo thö ï c nghieäm. Nhieät lö ôï ng do doø ng noùng toûa ra: QN = G1C1(tv1 – tR1) Nhieät lö ôï ng do doø ng laï nh nhaän vaø o QL = G2C2(tR2 – tv2) Tö ødoùta thaø nh laäp phö ông trình caâ n baè ng nhieät lö ôï ng QN = Q L  G1C1(tv1 – tR1) = G2C2(tR2 – tv2) Trong ñoù: G1. Phö ông thö ùc truyeàn nhieät ôûñaâ y laøtruyeàn nhieät ñoá i lö u tö øvaùch ngaê n ñeá n lö u chaá t (vaøngö ôï c laï i) vaødaãn nhieät qua thaø nh oá ng kim loaï i. kg/s C1.ñoä tlog – hieäu soánhieät ñoätrung bình giö õa hai doø ng lö u chaá t. Xaùc ñònh heäsoátruyeàn nhieät trong quaùtrình truyeàn nhieät giö õa hai doø ng laï nh noùng ñö ôïc ngaê n caùch bôûi vaùch ngaê n kim loaï i ôûcaùc cheáñoächaûy khaùc nhau. caùc duï ng cuïño nhieät ñoävaø lö u lö ôï ng lö u chaá t. II.

m.ñoä/W 1. 2 .E .Ñö ôø ng kính lôùp baå n baùm treâ n thaø nh oá ng.ln   b α 1d tr 2λ d tr α 2 d ng d b Trong ñoù: dng. hình daï ng… III.E R l Prt Caùc heäsoáA. dtr .  Kieå u oá ng B: Loaï i oá ng loàng oá ng maølö u chaá t chaûy ngang maë t ngoaø i cuûa oá ng trong.  .Ñö ôø ng kính ngoaø i vaøñö ôø ng kính trong cuûa oàng truyeàn nhieät.heäsoácaá p nhieät giö õa vaùch ngaê n vaøcaùc doø ng lö u chaá t ñö ôï c tính tö øchuaå n soáNu.25 Nu  A. m. db .heäsoádaãn nhieät cuûa kim loaï i laø m oá ng. m . P 0. tv1 Trong ñoù tL = tv2 – tR1 tv1 tN = tR2 – tv1 t tv1 tL tv1 tN tR1 tv1 tv1 v1 Neá u Δt Δt L 2 N Hình 1 thì hieäu soánhieät ñoätrung bình cuûa hai doø ng lö u chaá t coùtheåñö ôï c tính theo coâ ng thö ùc: Δt log  Δt tb  Δt L  Δt 2 N Heäsoátruyeàn nhieät daø i tính theo lyùthuyeá t Kl: K  l (4) Π r d ng 1 1 1  .Pr n ( r ) . ER laøcaùc heäsoáthö ï c nghieäm phuïthuoäc vaø o caùc yeá u toá : Cheáñoächaûy cuûa doø ng lö u chaá t. THIEÁT BÒ THÍ NGHIEÄM Heäthoá ng thieá t bòthí nghieäm coù3 loaï i oá ng vôùi kieå u keácaá u beàmaë t truyeàn nhieät nhö sau:  Kieå u oá ng A: Loaï i oá ng coùcaùnh taûn nhieät.ñoä. Ñaë c ñieå m beàmaë t truyeàn nhieät bao goàm ñoänhaùm. 11 . n. El. W/m.R e m .Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò tv2 Neáu hai doø ng lö u chaá t chuyeå n ñoäng ngö ôï c chieàu thì tL vaø tR2 tN ñö ôï c tính nhö hình 1. 2 rb – heäsoátrôûnhieät cuûa caë n baå n. m . Sö ïtö ông quan giö õa doø ng chaûy vaøbeàmaë t truyeàn nhieät.

Ñôïikhoaûng 2 phuùt. Tieáp tuï c ñieàu chænh van 4 ñeåtaê ng lö u lö ôï ng doø ng noùng leâ n 8 vaø12 l/phuùt. Baäc coâ ng taé c ñieän trôûF. mm A 10. 10L. ño nhieät ñoäñaàu vaø o vaøra tö ông tö ïnhö treâ n. 12. 12 . / Ñoùng hoaø n toaø n van 12 vaøñieàu chænh van 6 ñeålö ôï ng nö ôùc qua lö u lö ôï ng keálaø8 l/phuùt. Ñoáivôùi oá ng B: Ñieàu chænh doø ng laï nh: Môûhoaø n toaø n van 2 vaø6/ ñeåñaûm baûo raè ng nö ôùc coùtheåhoaø n lö u laï i thuø ng chö ùa. 10N. 10L ñeåkhoâ ng cho doø ng laï nh chaûy qua lö u lö ôï ng keá . Ñoáivôùi baø i thí nghieäm naø y ta coáñònh lö u lö ôï ng doø ng laï nh vaøcho thay ñoå i doø ng noùng ñeåxeùt sö ïtrao ñoå i nhieät giö õa hai doø ng lö u chaá t. 11 vaømôû3 van laï nh 9L. 10N. Baäc bôm BN sau ñoùñoùng van 11 laï i. Ñieàu chænh doø ng noùng: Môû3 van noùng 9N. Môûvan 7 vaøñoùng van 8 ñeåcho doø ng laï nh chaûy qua oá ng C. 11 vaømôûlaï i ba van laï nh 9L. 2. mm Chieàu daø i. sau ñoùño nhieät ñoäñaàu vaø o vaøra cuûa 2 doø ng lö u chaá t ö ùng vôùi caùc nuùt treâ n thieá t bòño nhieät ñoä. Ñoáivôùi oá ng C Ñoùng ba van noùng 9N. 12. Môûbôm laï nh BL vaømôûvan 8 ñeådoø ng laï nh vaø o oá ng B. Lö u yùraè ng doø ng laï nh chaûy qua oá ng B luùc naø y laø8 l/phuùt. Ñoùng 3 van noùng 9N. Môûlaïivan 12 ñoàng thôø i ñoùng hai van 9L. TRÌNH TÖÏ THÍ NGHIEÄM: Môûvan 1 cho nö ôùc vaø o thuø ng D khoaûng 2/3. Taétbôm noùng BN. lö u chaá t chaûy doï c beàmaë t cuûa oá ng trong Kích thö ôùc caùc loaï i oá ng truyeàn nhieät cho trong baûng 1 Baûng 1: Kích thöôùc caùc loaïi oáng truyeàn nhieät trong baøi thí nghieäm Kieå u oá ng Ñö ôø ng kính oá ng trong. Môûvan 4 vaøñoùng hai van 3. 10L.7/12. 11. mm Ñö ôø ng kính oá ng ngoaø i.7 26/28 1000 B 14/16 26/28 1000 C 14/16 26/28 1000 IV. Ñieàu chænh van 4 cho nö ôùc qua lö u luôï ng keá laø4 l/phuùt. 1. 5 ñeådoø ng noùng chaûy vaø o oá ng B. ñun nö ôùc cho tôùi luùc soâ i. 10N.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò  Kieå u oá ng C: Loaï i oá ng loàng oá ng ñôn giaûn.

khoá i lö ôï ng rieâ ng vaøñoänhôùt ñoäng hoï c cuûa lö u chaá t. m2  . m d td  Vôùi: 4F π F – dieän tích maë t caé t. 0C Ra.chu vi maë t caé t ö ôùt. 2 nhö sau: Xaùc ñònh cheáñoächaûy cuûa lö u chaá t baè ng chuaå n soáRe Re  ρω d td μ Trong ñoù: . Ñoáivôùi oá ng A Do oáng A chæ coùdoø ng noùng chaûy qua neâ n caùc bö ôùc thí nghieäm SV laø m tö ông tö ï nhö treâ n.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Ñoùng van 12 laï i vaøñieàu chænh van 6/ ñeånö ôùc chaûy qua lö u lö ôï ng keáG laø8 l/phuùt. m Ñoáivôùi oá ng B: Cheáñoächaûy maø ng 5 < Re <103 13 .Tính nhieät lö ôï ng Q theo coâ ng thö ùc (1) b2 .  . 0C Ra. TRÌNH TÖÏ TÍNH TOAÙN b1 . kg/m3 vaøPa.S dtd – kích thö ôùc hình hoï c chuûyeá u.Tính heäsoátruyeàn nhieät daø i theo lyùthuyeá t theo (4) baè ng caùch tính heäsoácaá p nhieät 1. 12. 11 vaømôû3 van laï nh 9L. Caùc keá t quûa thí nghieäm coùtheålaäp vaø o baûng 2: Baûng 2: Keá t quûa thí nghieäm Lö u lö ôï ng doø ng laï nh. Ñoùng 3 van noùng 9N. 3. l/ph Lö u lö ôï ng doø ng noùng. 0C Nhieät ñoädoø ng laï nh Vaø o. 10N. l/ph OÁ ng A QN1 = 4 QN2 = 8 QN3 = 12 QN1 = 4 QN2 = 8 QN3 = 12 QN1 = 4 QN2 = 8 QN3 = 12 QL = 8 (OÁ ng B) QL = 8 (OÁ ng C) Nhieät ñoädoø ng noùng Vaø o.Tính log theo (3) b3 . Caùc bö ôùc coø n laï i hoaø n toaø n tö ông tö ïnhö ñoá i vôùi oá ng B. 0C V. 10L.Tính heäsoátruyeàn nhieät daø i thö ï c nghieäm theo (2) b4 .

43 Gr 0.2 2.6 Pr 0.38    Prt  0.106  Pr  Nu  0.4 3 6 14 4 10.heäsoágiaûn nôûtheåtích t – hieäu nhieät ñoägiö õa thaø nh oá ng vaødoø ng lö u chaá t Baûng 3: Caùc giaùtròcuûa C theo Re 2.25 Cheáñoächaûy roá i 2.1 1.1  0.38  0.43  0. ñeåñôn giaûn trong tính toaùn ta xem nhieät ñoä trung bình cuûa doø ng lö u chaá t baè ng nhieät ñoäcuûa vaùch ngaê n nghóa laøtæ soáPr/Prt = 1.105  Pr    Prt  Nu  0.3 2.33 Pr 0.5 6 8 19.37    Prt  0.103 C 2.Pr 0. Neáu khoâ ng bieá t nhieät ñoävaùch ngaê n.5 27 10 33 . ñaë c trö ng cho sö ïkhaùc nhau cuûa heäsoácaá p nhieät khi ñun noùng vaølaø m laï nh.15Re 0.5 Pr 0.25 Ñoáivôùi oá ng C: Cheáñoächaûy maø ng Re < 2300  Pr    Prt  Nu  0.000  Pr    Prt  Nu  0.9 2 βΔt Vôùi:  .25 Trong ñoù: Pr.4 3.3 5 15.3 3.023Re 0.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò  Pr  Nu  0. Coùtheåchoï n C theo baûng 3: l – heäsoáphuïthuoäc tyûleäl/d khi Re < 10.43  0.5Re 0.000  Pr    Prt  Nu  C.2 2. C – heäsoáphuïthuoäc vaø o Re.25 Cheáñoächaûy chuyeå n tieá p 103 < Re < 2.8 Pr 0. Prt – chuaå n soáprandt ôûnhieät ñoätrung bình cuûa doø ng lö u chaá t vaøcuûa vaùch ngaên.5 4.8 2.25Re 0.25 Cheáñoächaûy chuyeå n tieá p 2300 < Re <10.25 ε l Cheáñoächaûy roá i Re > 10.021Re 0.8 Pr 0.000. l cho trong baûng 4 Gr – chuaå n soáGrashop gd 3ρ Gr  td μ 2 Re.105 < Re < 2.

Ñö a ra moät vaø i ö ùng duï ng moâhình thí nghieäm trong thö ï c teá . SoåTay Taäp II Quaù Trình VaøThieá t Bò Coâ ng NgheäHoùa Chaá t – NXB Khoa Hoïc vaøKyõThuaät. 15 . 2.heäsoádaãn nhieät cuûa lö u chaá t * b5 .Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Baûng 4: caùc giaùtròcuûa l theo tyûsoál/d l/d 1 2 5 10 15 29 30 l 1.44 1. Nguyeâ n nhaâ n gaâ y ra sai soátrong luùc laø m thí nghieäm. BAØN LUAÄN Sau khi tính toaùn vaødö ï ng caùc ñoàthò. Taï i sao. sinh vieâ n tö ïñö a ra nhö õng nhaän xeùt.7 1. aûnh hö ôûng cuûa sai soá ñeán keá t quûa tính toaùn.Dö ï ng ñoàthòKl*. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: 1.05 Sau khi coùchuaå n soáNu ta tìm 1. Hö ôùng Daãn Thí Nghieäm Quaù Trình vaøThieá t Bò – Trö ôø ng Ñaï i Hoï c Baùch Khoa Thaø nh PhoáHoàChí Minh. ñaùnh giaùvaøbaø n luaän veàkeá t quaûthí nghieäm theo caùc noäi dung sau: Toå n thaá t nhieät coùñaùng keåkhoâ ng. 7. Giaûi thích sö ïkhaùc nhau giö õa Kl* vaøKl.28 1.02 50 1 td λ vôùi:  .9 1. Kl theo Re VI.18 1.Laäp baûng keá t quûa tính Kl vaøKl theo cheáñoächaûy tö øñoùsuy ra sai soágiö õa Kl* vaøKl. 2 theo coâ ng thö ùc: Nu  αd 40 1. b6 . Bieän phaùp khaé c phuï c.13 1.

Söï chuyeån ñoäng cuûa löu chaát qua thaùp ñeäm: Khi chaá t loûng chueå n ñoäng tö øtreâ n xuoá ng vaøpha khí chuyeå n ñoäng tö ødö ôùi coù theåxaûy ra 4 cheáñoä thuûy lö ï c sau: cheáñoämaø ng. cheáñoänhuõtö ông vaø cheáñoäkeùo theo. phoåbieá n nhaá t laømoät trong soácaùc vaät loaï i sau:  Voø ng Raschig: hình truïroãng baè ng sö ù.Sö ïbieá n ñoå i cuûa heä soáma saùt fck trong coät theo chuaå n soáReynolds Rec cuûa doø ng khí vaøsuy ra caùc heäthö ùc thö ï c nghieäm. LYÙ THUYEÁT THÍ NGHIEÄM: 1. Ô ûcheáñoäkeùo theo (hay cheáñoäsuûi boï t thì pha loûng chieá m toaø n boätheåtích tö ïdo vaønhö vaäy pha loûng laøpha lieâ n tuï c coø n pha khí laøpha phaâ n taùn. . 16 . Caáu taïo: Thaùp ñeäm laømoät thaùp hình truïgoàm nhieàu ñoaï n noá i vôùi nhau baè ng maë t bích hay haø n. Vaät ñeäm ñö ôï c ñoåñaày trong thaùp theo moät trong hai phö ông phaùp: xeá p ngaãu nhieâ n hay xeá p thö ùtö ï .Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 3. THAÙP ÑEÄM I. Vaät ñeäm sö ûduï ng goàm nhieàu loaï i khaùc nhau. ngoaø i ra ñoä roãng (hay theåtích tö ïdo.Sö ïbieá n ñoå i cuûa thö ø a soá lieâ n heägiö õa ñoägiaûm aùp cuûa doø ng khí khi coät khoâvaø khi coät ö ôùt vôùi vaän toá c doø ng loûng.  Vaät ñeäm hình yeâ n ngö ï a  Vaät ñeäm voø ng xoaé n Yeâ u caàu chung cuûa caùc loaï i vaät ñeäm laøphaûi coù dieän tích beà maë t rieâ ng lôùn 2 3 3 3 (m /m taàng ñeäm). cheáñoätreo. Trong ba cheáñoächaûy maø ng. . m /m taàng ñeäm) lôùn ñeå giaûm trôû lö ï c pha khí. Vaät lieäu cheátaï o phaûi coù khoá i lö ôï ng rieâ ng nhoû vaøbeàn hoùa hoïc 2. kim loaï i hoaë c nhö ï a. treo vaønhuõtö ông thì pha khí laøpha lieân tuïc chieá m taá t caûkhoâ ng gian coø n laï i trong thaùp coø n chaá t loûng chaûy theo beàmaë t ñeäm vaølaøpha phaâ n taùn. MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM: . II.Khaûo saùt ñaë c tính ñoäng lö ï c hoï c lö u chaá t vaøkhaû naê ng hoaï t ñoäng cuûa thaùp ñeäm baèng caùch xaùc ñònh: - AÛnh hö ôûng cuûa vaän toá c khí vaøloûng leâ n ñoägiaûm aùp suaá t cuûa doø ng khí qua coät.

Cheáñoätreo BC-Cheáñoänhuõtö ông CD.Cheáñoämaø ng AB. caùc choåtroá ng trong thaùp nhoû daàn vaøñoägiaûm aùp cuûa pha khí taê ng nhanh. Trong vuø ng giö õa A vaøB.Ñieåm haõm B. Luùc ñoù hieän tö ôï ng pha khí loâ i cuoá n chaá t loûng taê ng maï nh vaø thaùp ôû traï ng thaùi ngaäp luï t. lö ôï ng chaá t loûng bò giö õlaï i trong thaùp laø khoâng ñoå i theo toá c ñoä khí maë c daàu lö ôï ng chaá t loûng naø y taê ng theo suaá t lö ôï ng pha loûng. gaàn ñieå m ngaäp luï t.8  2) (1) Neá u chia hai veáphö ông trình (1) cho chieàu cao coät ñeäm Z vaølaá y logarit hai veáta ñö ôï c: lg Pc/Z = nlgG – lgZ Ñaâ y laøphö ông trình ñö ôø ng thaúng coùheäsoágoùc n Ñoä giaûm aùp khi coät öôùt: Khi coù doø ng loûng chaûy ngö ôï c chieàu. Taï i B. 17 . Trong giai ñoaï n ñaàu (dö ôùi ñieå m A).Ñieåm saëc OA. Ñieå m baé t ñaàu vuø ng ngaäp luï t thö ôø ng ñö ôï c xaùc ñònh baè ng sö ïthay ñoå i heä soágoùc cuûa ñö ôø ng bieå u dieãn. Vuø ng naø y goï i laøvuø ng gia troï ng. Khi doø ng khí chuyeån ñoäng trong caùc khoaûng troá ng giö õa caùc vaät ñeäm taê ng daàn vaän toá c thì ñoä giaûm aùp cuõng taê ng theo.Ñieåm ñaûo pha D. lö ôï ng chaá t loûng bò giö õlaï i trong thaùp taê ng nhanh theo toá c ñoäkhí. ñoä giaûm aùp cuûa pha khí taê ng raá t nhanh. caùc khoaûng troá ng bò thu nhoû laï i vaødoø ng khí di chuyeå n khoù khaê n hôn vì moät phaàn theåtích tö ïdo bò lö ôï ng chaá t loûng chieá m cö ù. neá u tieáp tuïc taê ng toá c ñoäpha khí (ö ùng vôùi moät suaá t lö ôï ng pha loûng khoâ ng ñoå i) thì seõcoù hieän tö ôï ng pha khí suûi boï t qua lôùp chaá t loûng taï i beàmaë t lôùp vaät ñeäm vaøtaï o ra sö ï ñaûo pha tö øpha khí (lieâ n tuï c) – pha loûng (phaâ n taùn) thaø nh pha khí (phaâ n taùn) – pha loûng (lieâ n tuï c) . sö ïgia taê ng naø y theo luõy thö ø a tö ø1.8 ñeá n 2 cuûa vaän toá c doø ng khí:  Pc ~ Gn (Vôùi n = 1.Cheáñoäkeùo theo D C A 0 B Wy Sö ïphuïthuoäc giö õa cö ôø ng ñoächuyeå n khoá i vaøvaän toá c khí Ñoä giaûm aùp khi coät khoâ: Ñoä giaûm aùp Pc cuûa doø ng khí qua thaùp ñeäm phuïthuoäc vaø o vaän toá c khoá i lö ôïng G cuûa khí khi coät khoâ(khoâ ng coùdoø ng loûng chaûy ngö ôï c chieàu).Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò A. Trong thö ï c teáthaùp thö ôø ng ñö ôï c vaän haø nh trong vuø ng gia troï ng.Ñieåm treo C. ñieå m B goï i laøñieå m gia troï ng.

m De = 4/a : ñoäroãng hay ñoäxoá p (khoâ ng thö ùnguyeâ n).ñoänhôùt cuûa doø ng khí. m. Raschig. 18 . Kg/m2. p: heä soáñieàu chænh duø ng cho vaät cheâ m roãng (nhö voø ng sö ù.s. Dp: kích thö ôùc ñaë c trö ng cuûa vaät cheâ m. B L=0 A logG III. w: heäsoáñieàu chænh aûnh hö ôûng cuûa thaø nh coät leâ n ñoäxoá p cuûa taàng cheâ m.) thay vì caùc vaät cheâ m ñaë c. Thö ø a soáma saùt fck laøhaø m soátheo chuaå n soáRe vôùi Re ñö ôï c ñònh nghóa: G De 4G Rec =   = (4) a Trong ñoù:  .. Sherwood toå ng hôï p keá t quaû cuûa moät soánghieâ n cö ùu vaøñö a ra trò soásau cho voø ng sö ù12. m2/m3. G: vaän toá c khoá i lö ôï ng doø ng khí qua coät. m.7mm: p = 0.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò log(Pc/Z) L3 L2 L1 Hình 1: AÛnh hö ôûng cuûa G vaøL ñoá i vôùi ñoä giaûm aùp Pc cuûa pha khí trong thaùp ñeäm ngaãu nhieâ n. Kg/m..0 Tuy nhieâ n Zhavoronkov ñeànghò moät heä thö ùc khaùc khaù ñuùng hôn vì ñaõñö a ñö ôïc tròsoáñoäxoá p cuûa taàng cheâ m vaø o heäthö ùc: 2 G Z Pck = 2fck (3) G De Trong ñoù: De : ñö ôø ng kính tö ông ñö ông cuûa vaät cheâ m. a: dieän tích beàmaë t rieâ ng cuûa vaät cheâ m.35 w = 1. (2) G Dp m2 Trong ñoù: Z: chieàu cao phaàn cheâ m. THÖØA SOÁ MA SAÙT FCK THEO REC KHI COÄT KHOÂ: Shilton vaøColburn ñö a ra moät heä thö ùc lieâ n heä giö õa ñoä giaûm aùp cuûa doø ng khí qua coät cheâ m khoâvôùi vaän toá c khoá i lö ôï ng cuûa doø ng khí qua coät: 2 G Z N Pck = 2fck p w .s.

v: vaän toá c daø i cuûa khí ngay trö ôùc khi vaø o coät cheâ m. ÑOÄ GIAÛM AÙP PCÖ KHI COÄT ÖÔÙT: Sö ïlieâ n heägiö õa ñoägiaûm aùp khoâPck vaøö ôùt Pcö coùtheåvieá t nhö sau: Pcö =  Pck (6) Do ñoùcoùtheådö ïkieá n: fcö =  fck (7) 2 Vôùi  tuø y thuoäc vaø o vaän toá c khoá i lö ôï ng cuûa doø ng loûng L (Kg/m s). caùc doø ng chaûy khoâng coø n ñeàu ñaë n. aùp suaá t dao ñoäng maï nh.39 ñeá n 11. Leva ñeànghòaûnh hö ôûng cuûa L leâ n  nhö sau: L  = 10 (8) hay log = L (9) Vôùi  tuø y thuoäc loaï i.7mm. ñoäxoá p  = 0. hieän tö ôï ng naø y baá t lôï i cho sö ïhoaï t ñoäng cuûa coät. L 2 tö ø0.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Zhavoronkov ñaõxaùc ñònh ñö ôï c khi doø ng khí chuyeå n tö øcheáñoächaûy taàng sang chaûy roá i ö ùng vôùi trò soáRec = 50.8 f  ck Re 0.s vaøtrong vuø ng dö ôùi ñieå m gia troï ng:  = 0. Thí duïvôùi vaät cheâ m voø ng Raschig 12. ÑIEÅM LUÏT CUÛA COÄT CHEÂM: Khi coät cheâ m luï t.84. Trong vuø ng chaûy roá i 50 < Re < 7000 vôùi coät cheâm ngaãu nhieâ n thì 3. IV. goï i trò soáG tö ông ö ùng vôùi ñieå m naø y laøG*.586. caùch thö ùc ñaë t vaät cheâ m vaømö ùc ñoä cuûa L. 1: ñoänhôùt tö ông ñoá i cuûa chaá t loûng so vôùi nö ôùc 1 =  loûng/  nö ôùc = 1 neá u chaá t loûng laønö ôùc. cheâ m ngaãu nhieâ n. 2 = 19 (11) .2 (10)  2g L L G G L Trong ñoù fck: ñö ôï c tính tö øheäthö ùc lieâ n laï c vôùi Rec.a v G 1 = 3 ()0. kích thö ôùc.2 Trong vuø ng chaûy doø ng Re < 50 thì heäsoáma saùt coùtheåtính theo coâ ng thö ùc: 140 f  ck Re Tuy nhieâ n caùc heä thö ùc toå ng quaùt treâ n khoâ ng ñö ôï c chính xaùc laé m vì khoâ ng keå ñö ôïc toaø n boäaûnh hö ôûng cuûa hình daï ng vaät cheâ m. V. Zhavoronkov keá t luaän raè ng ñieå m luït xaûy khi coù moät sö ïlieâ n heänhaá t ñònh giö õa hai nhoùm soásau (rieâ ng cho moãi coät): 2 fck.7 Kg/m .

PHÖÔNG PHAÙP THÍ NGHIEÄM: Trö ôùc khi thí nghieäm. Môû van thaùo VL4 vaøVL5 neá u caàn sao cho vaãn duy trì mö ï c nö ôùc trong oá ng chæ mö ï c chaá t loûng laø2/3.log seõxaùc ñònh moät bieå u ñoà luïtcuûa coät. phaâ n ñònh giôùi haï n hoaï t ñoäng cuûa coät ôûdö ôùi ñö ôø ng naø y. log2 Hình 2: Bieå u ñoàluï t cuûa coät cheâ m log1 VI. ñieàu chænh van VL3 ñeågiö õlö u lö ôï ng loûng khoâ ng ñoå i qua lö u lö ôï ng keávaø o coät. Taé t bôm BL trö ôùc roài taé t bôm Bk sau ñeåtraùnh nö ôùc traø n vaø o ñö ôø ng oá ng daãn khí. VII. Keát quûa: Ghi laï i caùc keá t quaûño vaøtính toaùn trình baø y theo caùc baûng sau: G. Ñoï c 6 giaù tròPck treâ n aùp keáchö õ U theo cm coät nö ôùc ö ùng vôùi 6 trò soáG ôû ñieàu kieän oå n ñònh sau ñoù Ñoùng laï i van VK2 laïi. Laë p laï i 5 giaùtròkhaùc nhau cuûa L. Baäc bôm khí BK . môû van VK1 vaøñoùng van VK2 chuaå n bò laø m thí nghieäm khi coät khoâ . N/m2/m fck 20 Reck . Ño ñoägiaûm aùp cuûa doø ng khí khi coät ö ôùt: Baäc bôm loûng BL . Taê ng daàn lö u lö ôï ng khí G vaøñoï c Pcö theo cm coät nö ôùc taï i aùp keáchö õU tö ông tö ïnhö laø m thí nghieäm coät khoâ . môû hoaø n toaø n hai van VK1 vaøvan VL2 . Sau khoaûng thôø i gian 5 phuùt. PHUÙC TRÌNH: 1. Môû bôm loûng BL ñoàng thôø i môû van VL3 ñeåcho nö ôùc vaø o 2/3 oá ng chæ mö ï c chaá t loûng baè ng caùch ñieàu chænh van VL4 .Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Do ñoù sö ïlieâ n heä giö õa 1 vaø2 treâ n giaûn ñoàlog .m2 Pck/Z . kg/s. Ño ñoägiaûm aùp khi coät khoâ : Môû daàn van VK2 ñeåtaê ng lö ôï ng khí qua coät. caùc van coø n laï i ñeàu ñoùng. môû tö øtö øvan VK2 vaøñoùng tö øtö øvan VK1 ñeåtaê ng lö ôï ng khí vaø o thaùp nhaè m thoå i heá t lö ôï ng nö ôùc coø n ñoï ng trong caùc khe cuûa vaät ñeäm.

m2 Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Pck/Z . 3. log(Pck/Z) theo logG vaølog(Pcö /Z) theo logG 2. Nguyeãn Troï ng Khuoâ n. neá u khoâ ng giaûi thích lyùdo.Truyeàn Khoá i Taäp 3 – Trö ôø ng Ñaï i Hoï c KyõThuaät Thaø nh PhoáHoàChí Minh. Taø i lieäu thí nghieäm qt & tb trö ôø ng ñaï i hoï c kyõ. N/m2/m fcö Recö 2. logfck theo logRe 3. VoõVaê n Bang – VuõBaù Minh . TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. VIII. HoàLeâVieâ n . Ñoà thò: 1.Khoaù Hoùa kg/s. Neâu vaø i ö ùng duï ng cuûa moâhình trong thö ï c teá . 2. Traàn xoa.Soåtay quaùtrình vaøthieá t bòcoâ ng ngheähoùa chaá t – nxb khoa hoï c vaøkyõthuaät 21 . log theo L (taï i vaø i tròsoácuûa G dö ôùi ñieå m gia troï ng) 3. Baøn luaän: Aûnh hö ôûng cuûa G leâ n ñoägiaûm aùp khi coät khoâvaøkhi coät ö ôùt Muï c ñích vaøcaùch sö ûduï ng giaûn ñoàf theo Re Sö ïlieâ n heägiö õa caùc ñoá i tö ôï ng khaûo saùt coù theo nhö dö ïñoaùn khoâ ng.

Thuø ngchö ùa 3.Coät chö ùa ñeäm 6.Coät chö ùa nö ôùc 4.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò SÔÑOÀHEÄTHOÁNGTHAÙPÑEÄM 5 6 4 7 3 VL3 VL2 8 VL4 VL5 2 V8 VK1 9 1 1.OÁ ngchæ mö ï c chaá t loûng 8.Quaï t thoå i khí 22 .Lö ulö ôï ngkeákhí 9.AÙ pkeáchö õU 7.Bômloûng 2.Lö ulö ôï ngkeáloûng 5.

Aå m trong vaät lieäu toàn taï i ôûcaùc traï ng thaùi : lieâ n keá t hoùa hoï c. LYÙ THUYEÁT THÍ NGHIEÄM : 1. SAÁY ÑOÁI LÖU I. Phaàn aå m trong vaät lieäu taùch ñö ôï c khi saá y goï i laøaå m tö ïdo. Nguyeâ n taé c cuûa quaù trình saá y laøcung caá p naê ng lö ôï ng nhieät bieá n ñoå i traï ng thaùi pha cuûa loûng trong vaät lieäu thaø nh hôi. moät phaàn aå m lieân keá t hoùa lyù vaøkhoâ ng taùch ñö ôï c aå m lieâ n keá t hoùa hoï c. dT II. phaàn khoâ ng taùch ñö ôï c goï i laøaå m lieâ n keá t. Quaùtrình saáy xaûy ra ñoàng thôø i 4 quaù trình: Truyeàn nhieät cho vaät lieäu. dW  Xaùc ñònh ñö ôø ng cong toá c ñoäsaá y  f (W ) . Trong ñoù haø m aå m cuûa vaät lieäu bieá n ñoå i theo caû khoâ ng gian vaøthôø i gian maøbaûn thaâ n quaùtrình tö ïtieán daàn tôùi traïng thaùi caân baèng. X = k g a åm / k g v a ät l i e äu k h o â Saá y laømoät quaù trình phö ùc taï p. chuyeå n pha tö øloûng sang hôi.Khaùi nieäm. ñieå n hình veàquaù trình khoâ ng thuaän nghòch vaøkhoâ ng oå n ñònh. keá t quaû cuûa quaùtrình saá y laøhaø m lö ôï ng chaá t khoâtrong vaät lieäu taê ng leâ n. MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM : Khaûo saùt quaù trình saá y ñoá i lö u vaät lieäu laøgiaá y loïc trong thieá t bò saá y baè ng khoâng khí ñö ôï c nung noùng nhaè m:  Xaùc ñònh ñö ôø ng cong saá y W = f (T).Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 4. daãn aå m trong loø ng vaät lieäu. Saá y chæ taùch ñö ôï c toaø n boä aå m lieâ n keá t vaät lyù. phaân loaïi & ñaëc ñieåm cuûa quaù trình saáy : Saá y laøquaù trình taùch aå m ra khoûi vaät lieäu baè ng phö ông phaùp nhieät. Caùc giai ñoaïn saáy : Phaâ n tích ñö ôø ng cong saá y vaøñö ôø ng cong toá c ñoä saá y cho ta thaá y quaù trình A ' A B C D x * o = t h ô øi g i a n h 23 E . taùch aå m vaø o moâ i trö ôø ng xung quanh. 2. lieâ n keá t hoùa lyù vaølieâ n keá t cô lyù.

giai ñoaï n ñaúng toá c vaøgiai ñoaï n giaûm toá c. Neá u vaät lieäu coù ñoäïdaø y nhoû vaøquaù trình saáy laøñoá i lö u thì thôø i gian naø y khoâ ng ñaùng keå . nhieät ñoäcuûa vaät lieäu taê ng leâ n.  Giai ñoaïn ñoát noùng vaät lieäu : Neá u ban ñaàu nhieät ñoäcuûa vaät lieäu thaá p hôn nhieät ñoäbay hôi ñoaï n nhieät cuûa khoâ ng khí thì trong giai ñoaï n ñoá t noùng. ngö ôø i ta thay caùc daï ng ñö ôø ng cong phö ùc taï p cuûa toá c ñoäsaá y baè ng ñö ôø ng thaúng vaøphaûi ñaûm baûo sao cho vieäc thay theánaø y coùsai soábeùnhaá t. Trong giai ñoaï n naø y haø m aå m cuûa vaät lieäu thay ñoå i raá t chaäm vaøthôø i gian dieãn tieá n nhanh. 24 . keá t thuùc giai ñoaï n naø y. Khi ñoä aåm cuûa vaät lieäu ñaït ñeán giaù trò caân baèng Wc thì haø m aåm cuûa vaät lieäu khoâ ng giaûm nö õa vaøtoá c ñoäsaá y baè ng 0. a) Toác ñoä saáy trong giai ñoaïn giaûm toác : dW (2)   K(W  Wc ) d Daáu (-) chæ toá c ñoäsaá y giaûm daàn. Trong giai ñoaï n naø y Jm  const. Thôø i gian saá y trong giai ñoaï n ñaúng toá c: 1  W1  Wkqu N (h) (1) Trong ñoù:  W1 : Ñoäaå m ban ñaàu cuûa vaät lieäu (%).  N : Toá c ñoäsaá y trong giai ñoaï n ñaúng toá c (%/h).  Giai ñoaïn saáy giaûm toác : Khi ñoäaå m cuûa vaät lieäu ñaï t giaùtròtôùi haï n Wk thì toá c ñoäsaá y baé t ñaàu giaûm daàn vaøñö ôø ng cong saá y chuyeå n tö øñö ôø ng thaúng sang ñö ôø ng cong tieäm caän daàn ñeá n ñoäaå m caâ n baè ng cuûa vaät lieäu trong ñieàu kieän cuûa quaùtrình saá y. Quaùtrình saá y keá t thuùc. Ñeådeãdaø ng cho vieäc tính toaùn. giai ñoaï n saá y ñaúng toá c keùo daø i cho ñeá n thôø i ñieå m maøhaø m aå m cuûa vaät lieäu ñaï t giaù trò Wk naø o ñaá y thì keá t thuùc. m. Neá u goï i sö ïgiaûm haø m aå m cuûa vaät lieäu dW dW trong moät ñôn vò thôø i gian laøtoá c ñoä saá y thì trong giai ñoaï n naø y = d d const neâ n ñö ôï c goï i laøgiai ñoaï n saá y ñaúng toá c.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò saáy noùi chung dieãn ra theo 3 giai ñoaï n : giai ñoaï n ñoá t noùng. khi naø y giaù tròñoäaå m tôùi haï n seõdòch chuyeå n veàñieå m tôùi haï n qui ö ôùc Kqö vôùi ñoäaå m tôùi haï n qui ö ôùc Wkqö . haø m aå m cuûa vaät lieäu giaûm tuyeá n tính theo thôø i gian (ñoaï n thaúng treâ n ñö ôø ng cong saá y hay ñoaï n naè m ngang treâ n ñö ôø ng cong toá c ñoä saá y). q bieá n thieâ n vaø phuïthuoäc vaø o haø m aå m vaønhieät ñoäbeàmaë t vaät lieäu. Toác ñoäsaá y trong giai ñoaï n naø y thay ñoå i theo caùc qui luaät khaùc nhau tuø y thuoäc tính chaá t vaødaï ng vaät lieäu. Tuy nhieâ n ñoá i vôùi ña soávaät lieäu aå m thì quaùtrình saá y ñoá i lö u dieãn ra theo 2 giai ñoaï n chuûyeá u : giai ñoaï n ñaúng toá c vaøgiai ñoaï n giaûm toá c. Wkqö laøgiao ñieå m giö õa ñö ôø ng ñaúng toá c N vaøñö ôø ng thaúng giaûm toác.  Wkqu : Ñoäaå m tôùi haï n qui ö ôùc (%). Wk ñöôïc goïi laø ñoä aåm tôùi haïn cuûa vaät lieäu.  Giai ñoaïn saáy ñaúng toác : Sau giai ñoaï n ñoá t noùng. nhieät ñoäcuûa vaät lieäu ñaï t ñeán nhieät ñoäbaàu ö ôùt cuûa khoâ ng khí.

ln   W2  Wc  K  W2  Wc  (h) (4) Trong ñoùW2 laøñoäaå m sau cuø ng cuûa vaät lieäu saá y (W2 < Wc). . Moãi taá m coùkích thö ôùc 200 x300 x 0.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò K goï i laøheäsoásaá y. MOÂ HÌNH THÍ NGHIEÄM: 1.Ñoàng hoàñeåño thôø i gian. phuïthuoäc vaø o cheáñoäsaá y (toá c ñoäsaá y ñaúng toá c N) vaøtính chaátcuûa vaät lieäu (1/h). 25 . thay ñoå i lö ôï ng khoâ ng khí baè ng hai cö ûa thoâ ng gioù vaømoät cö ûa hoaø n lö u. 2.001 (mm). Duïng cuï vaø vaät lieäu: . K laøheäsoágoùc cuûa ñö ôø ng thaûng giaûm toá c vaøñö ôï c tính : N (3) K Wkqö  Wc b) Thôøi gian saáy trong giai ñoaïn giaûm toác : 2  Wkqö  Wc N  Wkqö  Wc  1  Wkqö  Wc  . ln   . Nhieät ñoäkhoâ ng khí oån ñònh nhôøboäñieàu chænh tö ïñoäng. Lö ôï ng aå m taùch ra tö øvaät lieäu ñö ôï c ghi nhaän baèng heäthoá ng caâ n ñaë t phía treâ n.3 taá m giaá y loï c. I. moãi taá m ñö ôï c gheùp tö ø4 tôøgiaá y loï c. Thieát bò: Heäthoá ng thieá t bòsaá y ñö ôï c trang bòcalorife ñoá t baè ng ñieän trôû.

Taäp 2. giaù trò heä soágoùc cuûa tieáp tuyeá n laøgiaù trò toá c ñoä saá y. Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò TIEÁN HAØNH THÍ NGHIEÄM: Ñem caâ n giaá y loï c ñeåxaùc ñònh G0. truï c hoaø nh taï i H) IV. sau ñoùlaø m aå m ñeàu. Cô sôûquaùtrình vaøthieá t bòcoâ ng ngheähoùa hoï c. TÍNH TOAÙN: 1. Nhaøxuaá t baûn khoa hoï c vaøkyõ thuaät. ghi nhaän giaùtròcaâ n. 4. môû cö ûa phoø ng saá y. NXB ñaï i hoï c vaøtrung hoï c chuyeâ n nghieäp. Kieå m tra thieá t bòsaá y: ñoånuôùc vaø o choãño nhieät ñoäbaàu ö ôùt. 600C. Khi nhieät ñoä phoø ng saá y ñaï t nhieät ñoä mong muoá n. baät coâ ng taé c ñieän trôûñeågia nhieät. (Tieá p tuyeá n caê t truï c tung taï i K. Ghi nhaän caùc giaù trò: chæ soácaâ n. 1. 2. Haønoäi 1982 Nguyeãn Vaê n Luï a. Caùc thoâng soá ban ñaàu:  Khoá i lö ôï ng giaá y loï c khoâtuyeät ñoá i : G0 (g). Hoaø ng Vaê n Chö ôùc. Trö ôø ng ñaï i hoï c baùch khoa thaø nh phoáHoàChí Minh. aá n nuùt caø i ñaë t nhieät ñoäsaá y.100 (%) G0 Gi laøkhoá i lö ôï ng vaät lieäu theo thôø i gian (g). HaøNoäi 1974 26 . Tieá n haø nh thí nghieäm ôûcaùc nhieät ñoä400C.  Ñoäaå m cuûa giaá y loï c : Wi  Gi  G 0 . VoõThò Nhoï c Tö ôi. Haønoäi 1999 Soåtay quaù trình vaøthieá t bò coâ ng ngheä hoùa hoï c. Traàn Xoa. Kyõthuaät saá y vaät lieäu.Veõñoàthòñö ôø ng cong saá y W = f(t) . 3. III. 700C. Ñoáivôùi moãi thí nghieäm thì ñoäaå m ban ñaàu W1 phaûi baè ng nhau. ñaë t nheï nhaø ng caùc tôøgiaá y loï c leâ n giaùñôõ. 500C. 2.Dö ïng ñö ôø ng cong toá c ñoäsaá y baè ng caùch laá y vi phaâ n ñö ôø ng cong saá y. Traàn Quang Thaûo. nhieät ñoä baàu khoâ . Kyõthuaät saá y.Khoaù Hoùa II. Ñöôøng cong toác ñoä saáy: . Nguyeãn Troï ng Khuoâ ng. baät coâ ng taé c quaï t (chôømoät phuùt cho phoø ng saá y khoâ ). Tö øñieå mI treân ñö ôø ng cong saá y veõtieá p tuyeá n vôùi ñö ôø ng cong taï i I. Baät coâ ng taé c toå ng. Ñoã Troï ng Ñaø i. Nhaøxuaá t baûn khoa hoï c vaøkyõthuaät. nhieät ñoä baàu ö ôùt trong phoø ng saá y sau moãi thôø i gian 5 phuùt. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO.

1 Thieát bòsaáy 2 Calorifer 3 Quaït 4 Caân 5 Buoàng saáy 6 Baûng ñieàu khieån 7 Cö ûa huùt khí 8 Cö ûa xaû khí 27 3 2 1 7 6 5 4 8 Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò .

MUÏC ÑÍCH. aùp suaá t taï i taâ m quaï t nhoû. Theo nguyeâ n lyùngö ôø i ta phaân chia quaï t laø m 2 loaï i: quaï t ly taâ m vaøquaï t hö ôùng truï c.(m) H t . CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT. truï c quaï t. g (4) H Trong ñoù: P  kk. 1. hieäu suaá t laø m vieäc cuûa quaï t. caáu taïo quaït ly taâm. coâ ng suaá t. giaùquaï t. Hieäu soáaùp suaá t raá t nhoû côõvaø i milimet coät nö ôùc. H t : aùp suaá t ñoäng hoï c. Quaï t ly taâ m duø ng ñeåvaän chuyeå n khí hoaë c khoâ ng khí coù aùp suaá t chung khoâng vö ôï t quaù 1500mmHg. AÙp suaát cuûa quaït. Nguyeâ n cö ùu xaâ y dö ï ng ñö ôø ng ñaë c tuyeá n thö ï c vaøñö ôø ng ñaë c tuyeá n oá ng daãn cuûa quaï t ly taâ m. h : aùp suaátchaân khoâng khi huùt.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 5. II .d (3) v2 Hd  2. Nguyeân taéc. thaâ n quaï t. (m) v : vaän toác khí khi ra khoûi quaït. Xaùc ñònh lö u lö ôï ng. aùp suaá t thuûy tónh cuûa coät khí (aùp suaá t tónh hoï c). Quaï t ly taâ m laø m vieäc theo nguyeâ n taé c: khi roto quay. (m/s) i lö ôï ng rieâ ng cuûa khoâ ng khí. g (5) H t . AÙ p suaá t toaø n phaàn cuûa quaï t taï o ra ñeåthaé ng trôûlö ï c trong oá ng huùt vaøñaå y (aùp suaátñoäng hoï c). Khaûo saùt khaûnaê ng vaøcheáñoähoaï t ñoäng cuûa quaï t ly taâ m. H  Ht  H d (1) hay P  Pt  Pd (2) Trong ñoù: t tónh hoï c.h  H t . d : aùp suaátkhi ñaåy. (kg/m3) kk : khoá 28 . QUAÏT LY TAÂM I. H d :aùp suaá (m coät khí) (m coät khí) Tö ông tö ïnhö phaàn bôm ly taâ m ta coù: H t  H t . khoâ ng khí hoaë c khí ñi vaø o taâ m quaï t vaøñö ôï c caá p theâ m naê ng lö ôï ng nhôøvaø o lö ïc ly taâ m. Quaï t caá u taï o goàm caùc chi tieá t: Roto. Quaï t taï o ra hieäu soáaùp suaá t ñeåthaé ng aùp lö ï c vaän toá c vaøtrôû lö ï c. 2.

Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Gía tròaùp suaá t toaø n phaàn: H  H t . N Trong ñoù: (kW)  kk .h  H t .d  0 . (7) 3 ng khí ñö ôï c huùt vaø o.(m /s) Q : lö u lö ôï Q  v. aùp suaáttoaø n phaàn vaøcoâ ng suaá t ö ùng vôùi voø ng quay khoâ ng ñoå i. A (8) 2 t dieän ñö ôø ng oá ng ra.g ( 12 ) l  16  k      . Ñö ôø ng ñaë c tuyeá n laø m vieäc thö ï c cuûa quaï t ñö ôï c sö ûduï ng treâ n keá t quûa cuûa quùa trình thö û quaï t.H 1000. Ñaëc tuyeán cuûa oáng daãn (coøn goïi laø ñaëc tuyeán cuûa heä thoáng oáng khi raùp vaøo quaït). 29 ( 13 ) . Ô Ûñaâ y ta xem sö ïbieá n ñoå i khoá i lö ôï ng rieâ ng cuûa khoâ ng khí laøkhoâ ng ñaùng keå khi ñoùcoâ ng suaá t cuûa quaï t ñö ôï c xaùc ñònh theo coâ ng thö ùc sau. 3. g  p1. d : ñö ôø  : hieäu suaátcuûa quaït.  2 4 d   d 2. g  . coâng suaát. z2 : chieàu cao ñaàu vaø v1. o vaøñaàu ra cuûa oá ng daãn.d  v2 2. khoâ ng laé p oá ng huùt thì H t . Löu löôïng. 4. 5. g (6)  Neá u quaï t huùt trö ï c tieá p tö økhí quyeå n.Q. p2 : aÙ p suaá t ñaàu vaø o vaøñaàu ra cuûa oá ng daãn. h  H t . g 2. muï c ñích thö ûquaï t laøñeåxaùc ñònh 3 thoâ ng soá : lö u lö ôï ng Q (m 3/s).  Neá u quaï t khoâ ng gaé n oá ng ñaå y hoaë c oá ng ñaå y ngaé n so vôùi oá ng huùt thì H t . z1 .d  0 .  h12 : ( 10 ) toå n thaá t ma saùt trong ñö ôø ng oá ng.v2 : vaän toá c chaá t loûng taï i hai ñaàu oá ng (xem v = v1 = v2). g Tö øñoùta chuyeå n veàdaï ng sau: H  C  k . g 2.  Neá u quaï t khoâ ng gaé n oá ng huùt laãn oá ng ñaå y (quaï t khoâ ng aùp) thì H t . Tö øphö ông trình Bernoully vieá t cho hai maë t caé t baá t kyø(1-1) vaø(2-2): Z1  P1 v2 P v2  1  Z 2  2  2   h12  .Q 2 Trong ñoù: C ( 11 ) p2  p1  ( z2  z1 )  . (m ) A: tieá A  . d2 4 (9) ng kính oá ng daå n. h  0 . hieäu suaát cuûa quaït ly taâm. Ñöôøng ñaëc tuyeán laøm vieäc thöïc cuûa quaït.

( 14 ) : heäsoáma saùt. ñö ôø ng cong bieå u dieãn moá i quan heä H0 – Q theo coâ ng thö ùc treâ n ñö ôïc goï i laøñaë c tuyeá n cuûa oá ng daãn. g  ng  : toå heäsoátrôûlö ï c cuï c boätrong oá ng. 2. 6. 1. Ñieàu chænh van ñeåthay ñoå i lö u lö ôï ng vôùi caùc giaù trò khaùc nhau vaøñoï c keá t quûa ño.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò l  v2   h1 2        d  2. Chuù yù trö ôùc khi baäc quaï t phaûi baûo ñaûm van ñieàu chænh lö u lö ôï ng luoâ n môû. Ghi laï i keá t quûa ño vaøsuy tính theo maãu sau: 30 . i vaøñö ôø ng kính oá ng. d : chieàu daø Nhö vaäy. sau ñoù ñeåquaï t hoaï t ñoäng oå n ñònh moät thôø i gian (khoaûng 1 ñeá n 2 phuùt) roài tieá n haø nh thí nghieäm. Veäsinh taé t ñieän sau khi laø m xong thí nghieäm. Trong suoá t quaùtrình laø m thí nghieäm phaûi chuùyùkhi ñeø n quaùtaûi chieá u saùng thì phaûi taétquaï t ngay.  Ho . PHUÙC TRÌNH. PHÖÔNG PHAÙP THÍ NGHIEÄM.Q H-Q A Hình 1: Ñaëc tuyeán ñöôøng oáng vaø cuûa quaït ly taâm III.Q2 ) vaø(H – Q) taï i moät ñieå m A thì ñieåm ñoùñö ôï c goï i laøñieå m laø m vieäc cuûa quaï t. V. 3. Ñieåm laøm vieäc cuûa quaït. l. Môûcaàu dao. cho nguoàn ñieän vaø o (khi ñoùñeø n nguoàn chaùy saùng). IV. 1. Giao ñieå m cuûa hai ñö ôø ng cong ( C+k. THIEÁT BÒ THÍ NGHIEÄM. Nhaá n nuùt baäc quaï t. Sô ñoàthí nghieäm nhö hình veõtrình baø y phaàn sau. Keát quûa ño.

Baøn luaän.  Ñö ôø ng ñaë c tuyeá n cuûa quaï t coùyùnghóa gì trong quaùtrình laø m vieäc cuûa quaï t. 3. Soá lieäu tính toaùn.  Ñaùng giaù sö ïkhaùc bieät giö õa ñö ôø ng ñaë c tuyeá n thö ï c vaøñö ôø ng ñaë c tuyeá n lyù thuyeá t cuûa quaï t.  Nhaän xeùt sö ïmoá i quan heägiö õa aùp suaá t toaø n phaàn cuûa quaï t vôùi lö u lö ôï ng.  Xaùc ñònh ñieå m laø m vieäc vaøcoâ ng suaá t thö ï c cuûa quaï t. 31 .  Ñö ôø ng quan heä toå n thaá t aùp suaá t ñö ôø ng oá ng vaølö u lö ôï ng ( H0 – Q ) – ñö ôø ng ñaë c tuyeá n oá ng daãn.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Baûng 1: Keá t quaûño Thí nghieäm 1 2 3 4 5 AÙ p suaá t laø m vieäc Pt P Baûng 2: Tính toaùn lö u lö ôï ng vaøñö ôø ng ñaë c tuyeá n cuûa quaï t Thí nghieäm Pd Hd Vaän toá c (m/s) Lö u lö ôï ng 3 (m /s) 1 2 3 4 5 Baûng 3: Ñö ôûng ñaë c tuyeá n cuûa oá ng daãn Thí nghieäm Lö u lö ôï ng 3 (m /s) 1 2 3 4 5 Toå n thaá t aÙ p suaá t oá ng daãn 2. 4. Veõñoàthòñaë c tuyeá n cuûa quaï t vôùi caùc ñö ôø ng quan heä:  Ñö ôø ng quan heä aùp suaá t toaø n phaàn vaølö u lö ôï ng ( H – Q ) – ñö ôø ng ñaë c tuyeá n laø m vieäc cuûa quaï t. Ñoà thò vaø keát quûa suy tính.

quyeå n 2 – Phaâ n rieâ ng baè ng khí ñoäng.105 VI. 1992. Lö ï c ly taâ m. Bôm. HÌNH 2: SÔ ÑOÀ THÍ NGHIEÄM 32 . 3. Quaï t. Bôm. Maùy neùn. Tp. A P1 P2 Ñ3: ñeø n baùo quùa taûi V1: van ñieàu chænh lö u lö ôï ng A : Ampe keá P1: aùp keáño aùp suaá t toaø n phaàn. HaøNoäi. Caùc quaùtrình vaøthieá t bòtrong coâ ng ngheähoùa chaá t vaøthö ï c phaå m – Taäp 1 – Caùc quaùtrình thuûy lö ï c. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. Traàn Huøng Duõng-Nguyeãn Vaên Luïc-Hoaøng Minh Nam-Vuõ Baù Minh. Nhaøxuaá t baûn Ñaï i Hoï c Quoá c Gia. 1997. 2002. Nguyeãn Bin. Soåtay quaùtrình vaøthieá t bòtrong coâ ng ngheähoùa chaá t vaø thö ï c phaå m – taäp 1. NXB Khoa hoï c vaøKyõthuaät. Ñ1 Ñ2 Ñ3 T1 ON OFF V1 V Ñ1: ñeø n baùo nguoàn ñieän vaø o Ñ2: ñeø n baùo quaï t ñang hoaï t ñoäng V : Von keá T1: coâ ng taé c ñieän P2: aùp keáño aùp suaá t tónh. Maùy neùn. NXB khoa hoï c kyõthuaät. Quaï t. 1.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò  Ñö ôø ng kính oá ng daãn: 49x2.726.4mm  Haè ng soáC = 12  Heäsoák = 1. 2. Caùc quaùtrình vaøthieá t bòtrong coâ ng nghieäp hoùa chaá t vaøthö ï c phaå m – Taäp 1.HCM. HaøNoäi. Taäp theå taùc giaû. Tính heäthoá ng ñö ôø ng oá ng.

MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM. seõcung caá p naê ng lö ôï ng cho chaá t loûng Vieäc thay ñoå i theåtích trong bôm coùtheådo: .Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 6 . .Lö ï c ñaå y cuûa caùnh quaï t (bôm hö ôùng truï c) .1 Khaùi nieäm: Bôm laøloï ai thieá t bòñö ôï c ö ùng duï ng roäng raõi trong caùc nghaø nh coâ ng nghieäp. Khaùi nieäm vaø phaân loïai bôm. Bôm laøloï ai thieá t bò chính cung caá p naê ng lö ôï ng cho chaá t loûng ñeåthaé ng trôû lö ï c trong ñö ôø ng oá ng khi chuyeån ñoäng. naâ ng chaá t loûng leâ n ñoäcao naø o ñoù. .Tính coâ ng suaá t cuûa bôm. duø ng ñeåvaän chuyeå n chaá t loûng chuyeå n ñoäng trong oá ng.Chuyeå n ñoäng tònh tieá n (bôm pittoâ ng) . . 1. Naêng lö ôï ng cuûa caùnh quaï t truyeàn vaø o chaá t loûng coùtheådö ôùi daï ng : .Lö ï c ly taâ m (bôm ly taâ m) . CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT. taï o lö u lö ôï ng chaûy trong thieá t bò coâng ngheä… . 1.Chuyeå n ñoäng quay (bôm roto) * Bôm ñoäng lö ï c : Vieäc huùt vaøñaå y chaá t loûng ra khoûi bôm nhôøsö ïchuyeå n ñoäng quay troø n cuûa caùc bôm .Lö ï c ma saùt : bôm xoùay loá c * Bôm khí ñoäng : Vieäc huùt vaøñaå y chaá t loûng ñö ôï c thö ï c hieän nhôøsö ïthay ñoå i aùp suaátcuûa doø ng khí chuyeå n ñoäng trong bôm vaøtaï o naê ng lö ôï ng cho doø ng chaûy . Naê ng lö ôï ng cuûa bôm ñö ôï c laá y tö øcaùc nguoàn ñoäng lö ï c khaùc nhau .Khaûo saùt ñö ôø ng ñaë c tính vaøñieå m laø m vieäc cuûa bôm ly taâ m.Thuø ng neùn : taï o aùp suaá t treâ n beàmaë t chaá t loûng nhaè m taï o cho chaá t loûng coù theánaê ng caàn thieá t ñeåchuyeå n ñoäng 33 .Tìm hieå u phö ông phaùp tính toaùn vaøchoï n caùc thoâ ng soácuûa bôm cho phuøhôï p vôùi ñieàu kieän kyõthuaät laé p ñaë t vaøvaän haø nh bôm ñuùng kyõthuaät. BÔM LY TAÂM I. khi ñoù ñoäng naê ng cuûa caùnh quaï t seõtruyeàn vaùo chaá t loûng taïo naêng lö ôï ng cho doø ng chaûy.Bôm ejector : Vieäc thay ñoå i aùp suaá t doø ng khí seõtaï o ra lö ï c loâ i cuoá n chaá t loûng chuyeå n ñoäng cuø ng doø ng khí .2 Phaân loaïi bôm: Theo nguyeâ n lyù hoï at ñoäng. II. Do ñoù theåtích vaøaùp suaá t chaá t loûng trong bômseõthay ñoå i. 1. bôm chaá t loûng ñö ôï c chia laø m3 nhoùm chính nhö sau * Bôm theåtích : Vieäc huùt vaøñaå y chaá t loûng ra khoûi bôm nhôøsö ïthay ñoå i theåtích cuûa khoâ ng gian laø m vieäc trong bôm.

m H2 : coät aùp ñeåkhaé c phuï c cheâ nh leäch aùp suaá t ôû2 ñaàu oá ng huùt vaøñaå y.Naêng suaát cuûa bôm : laøtheåtích chaá t loûng bôm cung caá p vaø o oá ng ñaå y trong moät 3 3 ñôn vòthôø i gian. m H4 : coät aùp ñeåkhaé c phuï c trôûlö ï c trong oá ng ñaå y. Kyùhieäu : Q (m /s . Baùnh guoàng ñö ôï c gaé n treâ n truï c truyeàn ñoäng 1. . m H3 : coät aùp ñeåkhaé c phuï c trôûlö ï c trong oá ng huùt. taï o thaø nh doø ng chaá t loûng chuyeå n ñoäng lieâ n tuï c trong bôm. Kyùhieäu : H ( m ) Coät aùp cuûa bôm ñö ôï c xaùc ñònh theo coâ ng thö ùc : H = H 1 + H2 + H3 + H4 + H5 ( m ) H1 : coät aùp ñeåkhaé c phuï c chieàu cao naâ ng hình hoï c. do coù sö ïcheâ nh leäch aùp suaá t ôûbeâ n ngoø ai vaøtaâ m baùnh guoàng chaát loûng seõtheo oá ng huùt chuyeå n ñoäng vaø o baùnh guoàng.Coät aùp cuûa bôm : laøaùp suaá t chaá t loûng taï i mieäng ra oá ng ñaå y cuûa bôm hay laø naêng lö ôï ng rieâ ng cuûa chaá t loûng thu ñö ôï c khi ñi tö øoá ng huùt ñeá n oá ng ñaå y cuûa bôm.oá ng huùt 4 vaøoá ng ñaå y2 -Nguyeâ n lyù hoï at ñoäng: Khi baùnh guoàng quay dö ôùi taùc duï ng cuûa lö ï c ly taâ m chaá t loûngtrong baùnh guoàng seõchuyeå n ñoäng theo caùnh hö ôùng doø ng tö øtaâ m baùnh guoàng ra meùp baùnh guoàng vaøtheo voûbôm ra ngoø ai. kg/m3  = 0. Bôm ly taâm : 3. 34 .Coâng suaát cuûa bôm : laønaê ng lö ôï ng tieâ u hao ñeåtaï o ra lö u lö ôï ng Q vaøcoät aùp cuûa bôm H . Caùc thoâng soá cô baûn cuûa bôm. m /h .55 : hieäu suaá t cuûa bôm g : gia toá c troï ng trö ôø ng. Voûbôm ñö ôï c caá u taï o theo hình xoaé n oá c coù tieá t dieän lôùn daàn coù taùc duï ng laø m giaûm bôùt vaän toá c doø ng chaûy vaøtaê ng aùp lö ï c doø ng chaûy. Khi chaá t loûng trong baùnh guoàng chuyeå n ñoäng ra ngoø ai dö ôùi taùc duï ng cuûa lö ï c ly taâ m.g 1000.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò 2. m  : khoá i lö ôï ng rieâ ng cuûa chaá t loûng. m/s2 3. seû taï o ra aùp suaá t chaâ nkhoâ ng taï i taâ m baùnh guoàng. ( KW ) Trong ñoù: Q : lö u lö ôï ng cuûa bôm. .H . Hp ) Coâ ng suaá t cuûa bôm ñö ôï c xaùc ñònh theo coâ ng thö ùc : N Q. m . m3/s H : coät aùp cuûa bôm.1 Caáu taïo vaø nguyeân lyù hoïat ñoäng : -Caáu taï o: Bôm ly taâ m bao goàm voû bôm 3. l/s ) . Kyùhieäu : N ( KW . m H5 : coät aùp ñeåkhaé c phuï c ñoäng naê ng giö ûa oá ng huùt vaøoá ng ñaå y. baùnh guoàng treâ n ñoù coù caùc caùnh hö ôùng doø ng.

lö u lö ôï ng lôùn . Moät trong nhö õng bieän phaùp haï n cheáhieän tö ôï ng xaâ m thö ï c laøgiôùi haï n chieàu cao huùt cuûa bôm. Do quaùtrình hoø a tan -ngö ng tuï-hoø a tan xaûy ra raá t nhanh. Caùc boï t khí naø y cuø ng vôùi chaát loûng seõchuyeå n ñoäng trong caùnh guoàng. ñôn giaûn ít chi tieá t. Nhö ôï c ñieå m : Phaûi moài bôm khi khôûi ñoäng. khi ñoù aùp suaá t laï i taê ng leâ n. theåtích boï t khí taê ng leâ n vaøgiaûm ñoät ngoät daå n ñeá n aùp suaá t trong caùc boï t khí coù theåñaï t tôùi 100 . Chieàu cao huùt cuûa bôm ñö ôï c xaùc ñònh theo coâ ng thö ùc : z1 max  p1  pt v12     h1   h  .1000 at. Hieän tö ôï ng xaâ m thö ï c coùhaï i cho bôm do ñoùcaàn phaûi haï n cheá . Hieän tö ôï n g naø y goï i laøhieän tö ôïng xaâ m thö ï c. Ñieàu naø y ñaõtaï o ñieàu kieän cho caùc khí hoø a tan coù trong chaá t loûng boá c hôi taï o ra caùc boï t khí ôû mieäng huùt cuûa bôm.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò 1: Truïc ñoängcô 2:OÁngñaåy 3: Voû bôm 4: OÁnghuùt Ö u ñieå m : Bôm ly taâ m ñö ôï c ö ùng duï ng roäng raõi trong coâ ng nghieäp vaøñôø i soá ng vì coù nhieàu ö u ñieå m nhö lö u lö ôï ng ñeà.g   . goï n nheï . Hieän tö ôï ng ñoù taï o ra caùc va ñaäp thuûy lö ï c. toá c ñoä quay lôùn neâ n coù theåtrö ï c tieáp noá i vôùi ñoäng cô. naêng suaá t phuïthuoäc vaø o coät aùp cuûa bôm 3. khoâ ng taï o ra ñö ôï c aùp suaá t lôùn hôn 7 at.  .2 Hieän töôïng xaâm thöïc vaø chieàu cao ñaët bôm : Chaá t loûng chuyeå n ñoäng vaø o mieäng bôm ly taâ m do aùp suaá t ôû ñaâ y thaá p hôn aùp suaát khí quyeå n.g 2g  35 ( m) . khí laï i hoø a tan ngö ôï c laï i vaø o chaá t loûng. baø o moø n caùc keá t caá u kim loï ai taï o ra rung ñoäng vaøtieá ng oàn.

m Chieàu cao huùt cuûa bôm phuïthuoäc vaø o nhieät ñoä cuûa chaá t loûng ñö ôï c ñö a ôû baûngsau : Nhieät ñoä 0C Chieàu cao huùt.n.  =f (Q). lö u lö ôï ng. Trong ñoù moá i quan heägiö ûa coät aùp vaølö u lö ôï ng laø quan troï ng nhaá t - Ñaëc tuyeá n lyùthuyeá t cuûa bôm ñö ôï c theåhieän treâ n hình sau : H N >90o =90o =160o =90o <90o =20o Q Q Hình1: Ñaë c tuyeá n lyùthuyeá t cuûa bôm (Vôùi  laøgoùc nghieâ ng cuûa caùnh guoàng) * Ñaëc tuyeá n thö ï c cuûa bôm : Trong thö ï c teákhi hoï at ñoäng do soácaùnh bôm coù haï n vaøkhi chaá t loûng chuyeån ñoäng trong bôm seõcoùtoå n thaá t coät aùp . H = f (Q) . N = f(Q).62.3 Ñaëc tuyeán cuûa bôm ly taâm : * Ñaë c tuyeá n lyùthuyeá t cuûa bôm ly taâ m: Ñaëc tuyeá n cuûa bôm ly taâ m laømoá i quan heä haø m soágiö ûa caùc thoâ ng soácuûa bôm nhö : coät aùp. m 10 6 20 5 30 4 40 3 50 2 60 1 65 0 3. hieäu suaá t khi soávoø ng quay coáñònh vaøthay ñoå i.Khoaù Hoùa Trong ñoù Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò p1 : aùp suaá t beåhuùt N/m2 pt : aùp suaá t hôi baûo hoø a ôûmieäng huùt N/m2 h1 : toå ng trôûlö ï c oá ng huùt m v1 : vaän toá c oá ng huùt m/s h : toå n thaá t ma saùt do xaâ m thö ï c c : heäsoáxaâ m thö ï c c = 500  1000  5. ñaë c bieät laøtoå n thaá t coät aùp taê ng theo tæ leä baäc hai vôùi lö u lö ôï ng . Do vaäy ñaë c tuyeá n thö ï c cuûa bôm seõlaønhö õng ñö ôø ng cong phi tuyeá n nhö hình veõ: H N Hlt=f(Q) Nth=f(Q) 36 >90o Hth=f(Q) . coâ ng suaá t. Q   h     c   4/3 .

Q2 n 2    2 N 1  n1    N 2  n2  3 Ñaëc tuyeá n cuûa maï ng oá ng : laøñö ôø ng cong bieå u dieå n moá i quan heäHmo .Giao ñieå m cuûa ñö ôø ng ñaë c tuyeá n bôm vaømaï ng oá ng ñö ôï c goï i laøñieå m laø m vieäc cuûa bôm trong maï ng oá ng . z2 : chieàu cao ñaàu vaø o vaøñaàu ra cuûa oá ng l = 3.Q trong ñoù: Q : lö u lö ôï ng Hmo : toå n thaá t coät aùp khi chaá t loûng chuyeå n ñoäng trong oá ng daãn 2 Hmo = C + KQ Vôùi: C p2  p1  (z 2  z1 ) .Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Hình2: Ñaë c tuyeá n thö ï c teácuûa bôm ly taâ m Moá i quan heälyù thuyeá t giö õa caùc giaù trò : lö u lö ôï ng Q.d . coâ ng suaá tN khi soávoø ng quay thay ñoå i ñö ôï c theåhieän theo tæ leä: H 1  n1  H 2  n2 Q1 n1  .Trong quaù trình laø m vieäc.021m: ñö ôø ng kính oá ng  = 39.g l 16 l  16  K      2 4 d   .26 : toå ng heäsoátrôûlö ï c cuï c boätrong oá ng  = 0.3.4 Ñieå m laø m vieäc cuûa bôm : . ñieå m laø m vieäc cuûa bôm khoâ ng ñö ôï c pheùp naè m trong vuø ng khoâ ng oå n ñònh cuûa bôm Ñaë c tuyeá n maï ng oá ng 2 1-2: Vuø ng laø m vieäc khoâ ng oå n ñònh 2-3: Vuø ng laø m vieäc oå n ñònh A : Ñieå m laø m vieäc cuûa bôm H 1 A 37 Hmax .03 : heäsoáma saùt  : khoá i lö ôï ng rieâ ng cuûa lö u chaá t 2.2 g  p1 . coät aùp H.3m : chieàu daø i oá ng d = 0. p2 : aùp suaá t ñaàu vaø o vaøñaàu ra cuûa oá ng z1 .

.Neá u ö ùng duï ng cuûa bôm ly taâ m trong ñôø i soá ng cuõng nhö trong coâ ng nghieäp p 38 . N=f(Q) vaøñö ôø ng ñaë c tuyeá n maï ng oá ng .Môûbôm loûng .2.Dö ï a treâ n ñö ôø ng ñaë c tuyeá n ta coùnhaän xeùt gì veàñieå m laø m vieäc cuûa bôm .Môûcoâ ng taùc toå ng .Nhaän xeùt veàmö ùc ñoätin caäy cuûa keá t quaûvaøcaùc nguyeâ n nhaâ n sai soá .Nhaän xeùt veàcaùc ñö ôø ng ñaë c tuyeá n .Môûcaùc van V1 vaøV2 . Baøn luaän : . PHUÙC TRÌNH.Tö øtö økhoùa hoaø n toaø n van V1 laï i .Chænh lö u lö ôï ng baè ng van V2 ôûcaùc cheáñoäkhaùc nhau -Ö Ù ng vôùi moå i cheáñoälö u lö ôï ng ta ghi giaùtròaùp suaá t ôûñaàu ra Lö u yù: khi ñeø n quaùtaûi baùo chuùng ta phaûi taé t bôm ngay IV. Baûng keát quaû soá lieäu thí nghieäm : STT Q (m3/s) H (mH2O) 1 2 3 4 5 6 4.Tìm ñieå m laø m vieäc cuûa bôm 4.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò ñaë c tuyeá n bôm III. PHÖÔNG PHAÙP THÍ NGHIEÄM.1. 4.Veõñö ôø ng ñaë c tuyeá n bôm H=f(Q).3. Tính toaùn vaø veõ ñoà thò : .

Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò 1. Thuø ng chö ùa 2. Lö u lö ôï ng keá 4. Aùp keá V1 . Bôm 3. V2 : van 39 .

) và trong đời sống hàng ngày. công nghiệp hoá dược.v. MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM.Tạo ra các hệ đồng nhất từ các thể tích lỏng và lỏng khí rắn có tính chất thành phần khác nhau: dung dịch. - Tăng cường quá trình trao đổi nhiệt.2 Mục đích của khuấy. 2. KHUAÁY CHAÁT LOÛNG I. huyền phù..v.. Trong khuôn khổ bài thí nghiệm này chúng ta nghiên cứu về quá trình khuấy cơ học. cũng như trong các thiết bị khuấy hoạt động nhờ năng lượng cơ học đưa vào qua cơ cấu khuấy hoặc nhờ năng lượng của dòng khí nén. nhũ tương. công nghiệp luyện kim. Khuấy chất lỏng.. 2. Quá trình khuấy cơ học được sử dụng nhằm mục đích: . 40 . Quá trình khuấy hệ lỏng là quá trình rất thường gặp trong công nghiệp (nhất là công nghiệp hoá chất và những ngành công nghiệp tương tự: công nghiệp thực phẩm.1. công nghiệp vật liệu xây dựng. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT.v.. trên đĩa các tháp tinh luyện v.: II. Quá trình khuấy có thể được thực hiện trong các ống có dòng chất lỏng chảy qua..Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 7.. công nghiệp nhẹ v. Khảo sát giản đồ công suất khuấy của một hệ thống khuấy đơn giản. hệ bọt v. trong các bơm vận chuyển.

1.v. Mô tả thiết bị: Chất lỏng thường được khuấy trong một thùng chứa hình trụ tròn. Các dạng cơ cấu khuấy: Cơ cấu khuấy thường được chia thành cơ cấu khuấy chậm và quay nhanh.. v. Cơ cấu quay nhanh thường làm việc trong thiết bị có tấm chặn. 41 . Chúng chủ yếu tạo ra dòng vòng (dòng chảy tiếp tuyến). 2.4.Khoaù Hoùa - Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Tăng cường quá trình trao đổi chất bao gồm quá trình truyền khối và quá trình hoá học 2. đặc tính dòng trong hệ thống và vào kích thước hình học của thiết bị. tấm chặn sẽ tạo ra sự chảy xoáy chất lỏng trong thiết bị và không cho hình thành phễu b) Loại quay chậm gồm các cơ cấu khuấy loại bản. thiết bị đo nhiệt (thermowell) v..v. Ngoài ra còn có thể phân chia thành 2 loại cơ cấu khuấy: hướng kính và hướng trục.v.. được lắp vào một trục khuấy. có nghĩa là chất lỏng quay quanh trục thiết bị. Đỉnh của thùng chứa có thể che kín hoặc để thông với không khí. 2.. Một số bộ phận phụ có thêm vào thiết bị khuấy theo yêu cầu là vỏ áo (jacket). Công suất khuấy P: 2. Các chế độ chuyển động của lưu chất là dạng màng..3. còn có các loại cơ cấu khác như cơ cấu khuấy chấn động. cơ cấu khuấy cào. a) Cơ cấu khuấy nhanh gồm cơ cấu khuấy tuabin.1.2. Một hoặc nhiều cánh khuấy . Đặc điểm: Công suất khuấy P phụ thuộc vào chế độ. Cơ cấu khuấy tuabin kín và cơ cấu khuấy tuabin hở với cánh thẳng hoặc cánh cong đều tạo dòng hướng kính. Cơ cấu khuấy vít tải có ống hướng và cơ cấu khuấy chân vịt có thể duy trì được dòng hướng trục. loại mỏ neo và loại khung. cơ cấu khuấy chân vịt v.3 Hệ thống thiết bị khuấy: 2. c) Ngoài ra. loại tấm.3..4. dạng rối và dạng chuyển tiếp. trục khuấy quay được do một motor (motor điện đôi khi gắn trực tiếp nhưng thường thì được gắn vào một bộ giảm tốc (speed reducer). Lượng chất lỏng trong thùng chứa có chiều cao thường là bằng đường kính của thùng.

Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Các thông số ảnh hưởng đến công suất khuấy là: những kích thước quan trọng của thùng chứa và cánh khuấy. IV.2. . Thiết bị thí nghiệm bao gồm.µ.Da.Hệ thống khuấy đơn giản.g.Số vòng quay n của cánh khuấy.ρ) 2.Chuẩn số Reynolds Rek=nd2/ν đặc trưng cho quá trình khuấy. 2) Bật công tắc điện của hệ thống. . Phương pháp tiến hành thí nghiệm. 700. . Kết quả ño: Ghi kết quả đo trực tiếp và suy dẫn theo bảng kê sau: 42 . tốc độ cánh khuấy n và hằng số gia tốc trọng trường g. THIEÁT BÒ THÍ NGHIEÄM 3. 3.Bộ điều khiển điện. PHUÙC TRÌNH 4. 3) Áp đặt tốc độ vòng quay của trục khuấy với các giá trị 300. P=f(n. b) Cường độ khuấy trộn: Người ta thường dùng một trong các đại lượng sau đây để biểu thị cường độ khuấy trộn: . III. . 1) Cho chất lỏng vào hệ thống (nước). 4) Ứng với mỗi giá trị tốc độ ghi lại các thông số cường độ và điện thế. . 500.Công suất khuấy trộn riêng. Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá quá trình khuấy: a) Mức độ khuấy: Là sự phân bố tương hỗ của hai hoặc nhiều chất sau khi khuấy cả hệ.2.g.1.4. độ nhớt µ và khối lượng riêng chất lỏng ρ.Vận tốc vòng v của đầu cánh khuấy.1. 900(rpm: vòng/phút).

2.Nhận xét về vai trò.Tìm hiểu về các loại cánh khuấy hiện có: nêu tên.Bàn luận: . 2.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò 1 Số vòng quay n (rpm) 300 2 500 3 700 4 900 TN Cường độ (A) Điện thế (V) Công suất (kW) Re 4. Mc Cabe.3. quyển 1”.HCM 43 .Ứng dụng của thiết bị khuấy trong ngành công nghiệp là như thế nào? Cho nhận xét? - Nhận xét về mối liên hệ P = f(Re). Nguyễn Văn Lụa “Giáo trình QT & TB. W. tập 1. phân loại. V.L& Smith “ Unit operations of Chemical Engineering”. vẽ hình. ĐHBK Tp. 3. 1. 4. Mc Graw Hill. Nguyễn Minh Tuyển “Các máy khuấy trộn trong công nghiệp”.Đồ thị: Xây dựng giản đồ công suất khuấy của khuấy bản theo chế độ dòng P = f(Re). ảnh hưởng của tấm chặn? Khi nào dùng tấm chặn? . TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. .

Bộ điều khiển 7. Cường độ BAØI 8. cm 4. Trục khuấy 5.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Sơ đồ thiết bị thí nghiệm 1. D = 40 cm) 6. Bản khuấy 15×15. LOÏC KHUNG BAÛN 44 .. Động cơ điện 2. Đồng hồ tốc độ vòng quay của trục 8. Thùng khuấy (H = 40 cm. Hộp giảm tốc 3. Điện thế 9.

. daï ng vaät ngaê n nhö sö ùxoá p. m2. - Khaûo saùt quaùtrình hoaï t ñoäng cuûa maùy loï c khung baûn.2. coø n pha phaâ n taùn bògiö õlaï i. 2.1 Nguyeân taéc laøm vieäc. Loï c beà maë t thö ôø ng ñö ôï c bieå u dieãn dö ôùi daï ng phö ông trình Ñaksi dö ôùi daïng: 45 . sôï i boâ ng. nghóa laøbaè ng lö ôï ng nö ôùc trong thu ñö ôï c trong moät ñôn vòthôø i gian ñoá i vôùi moät meùt vuoâ ng beàmaë t loï c: W dV .Duø ng bôm chaâ n khoâ ng (loï c chaâ n khoâ ng).Duø ng aùp lö ï c cuûa coät chaá t loûng (aùp suaá t thuûy tónh). CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT. thôø i gian loï c vaønaê ng suaá t loï c. .m / s Sd trong ñoù: V . Vaät ngaê n coù theå laødaïng haï t: caùt. 2.P2 Ñoäng lö ï c cuûa quaùtrình loï c coùtheåtaï o ra baè ng ba caùch sau: . . tính lö u bieá n cuûa pha lieâ n tuï c.Thôø i gian loï c keåtö øthôø i ñieå m ban ñaàu(tö øluùc nö ôùc loï c baé t ñaàu chaûy) Quaù trình loï c phuïthuoäc vaø o nhieàu yeá u toánhö hình daï ng.Duø ng maùy bôm hay maùy neùn ñö a huyeàn phuøvaø o(loï c aùp suaá t). Cho huyeàn phuøvaø o moät beâ n vaùch ngaê n roài taïo ra treâ n beàmaë t lôùp huyeàn phuøP1 dö ôùi taùc duï ng cuûa aùp suaá t pha lieâ n tuï c xuyeâ n qua caùc mao daãn treâ n vaùch ngaên chaûy qua phía beâ n kia. daï ng sôï i nhö tô nhaâ n taï o.. m3 S . ñaù. Naê ng suaá t loï c ñö ôï c ñaë c trö ng baè ng toá c ñoä loï c. gai.v. Khi kích thö ôùc pha phaâ n taùn nhoû hôn kích thö ôùc mao daãn thì lôùp baõtaï o thaø nh trong mao daãn vaøngö ôø i ta goï i laøquaùtrình laøloï c saâ u. vaät lieäu. Xaùc ñònh vaän toác loï c trung bình. II. phö ông phaùp cheù taïo vaùch ngaê n loï c. kích thö ôùc haï t vaø tích chaá t pha phaâ n taùn.  . Cheâ nh leäch aùp suaá t hai beâ n vaùch ngaê n loï c ñö ôï c goï i laøñoäng lö ï c cuûa quaù trình loï c tö ùc laø : P = P1 .Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò I. coø n pha phaâ n taùn bò giö õtaï o thaø nh baõloï c.Dieän tích beàmaë t vaùch ngaê n loï c.theåtích nö ôùc loï c thu ñö ôï c. MUÏC ÑÍCH. thuûy tinh xoá p v. daï ng taá m lö ôùi kim loaï i. Moät pha ñi qua vaät ngaê n xoá p coø n pha kia ñö ôï c giö õlaï i. Pha lieâ n tuï c ñi qua xuyeâ n qua vaùch ngaê n ñö ôï c goï i laønö ôùc loï c. Loï c laøquaù trình ñö ôï c thö ï c hieän ñeåphaâ n rieâ ng caùc hoãn hôï p nhôømoät vaät ngaên xoá p. Phöông trình loïc. ñay. than. Khi kích thö ôùc pha phaâ n taùn lôùn hôn kích thö ôùc mao daãn thì lôùp baõtaï o thaø nh treâ n beà maët vaùch ngaê n vaøngö ôø i ta goï i laøquaù trình loï c taï o baõhay laøloï c beàmaë t.

. Thieá t bòloï c khung baûn ñö ôïc caá u taï o chuûyeá u laøkhung vaøbaûn. 1/m Ñoäng lö ï c cuûa quaù trình loï c P tö ông ö ùng vôùi ñaï i lö ôï ng toå n thaá t aùp suaá t cuûa doø ng chaûy qua lôùp baõvaøvaùch ngaê n: P = Pv + Pb Pb .S rk. thieá t bòloï c taá m. m N .Lö ï c aùp suaá t cuûa huyeàn phuø Q2 . xung quanh hình thaø nh beà maët nhaún nhoâleâ n taï o sö ïtieá p xuùc bòt kín luùc gheùp khung vaøbaûn.Baùn kính vaøchieàu daø i cuûa mao daãn trong vaùch ngaê n loï c. loï c baê ng taûi. Pa. THIEÁT BÒ LOÏC EÙP (Thieát bò loïc khung baûn) Thieá t bò loï c ñö ôï c thieá t keácheátaï o ôû nhieàu daï ng. huyeàn phuønhaäp vaø o lieâ n tuïc.Toå n thaá t aùp suaá t cuûa doø ng chaûy qua vaùch ngaê n III. lk . .Aùp suaá t tieá p xuùc thö ôø ng laá y pt3 p1(p1 aùp suaá t loï c) Ft dieän tích beàmaë t tieá p xuùc. nö ôùc trong chaûy ra lieâ n tuï c coø n baõthaùo ra theo chu kyø .1 Thieát bò loïc eùp khung baûn Thieá t bò loï c eùp khung baûn laø m vieäc giaùn ñoaï n. Khung giö õvai troøchö ùa baõloï c vaølaønôi cö ûa ngoõnhaäp huyeàn phuøvaø o.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò V dV P  Sd  ( Rb  Rv ) coø n quaùtrình loï c saâ u tuaâ n theo phö ông trình Hagen-Poagen: V dV P . Lö ï c eùp khung baûn caàn ñaï t ñö ôï c nhö sau: P  Q1 + Q 2 Q1 . Rb.Trôûlö ï c cuûa lôùp baõloï c.. 3.Toå n thaá t aùp suaá t cuûa doø ng chaûy qua lôùp baõ Pv . 46 .Thieá t bò loï c giaùn ñoaï n sö û duï ng maùy loï c khung ba3nva2 maùy loï c eùp loaï i ngaê n. Khung vaøbaûn thö ôø ng ñö ôï c cheátaï o vôùi tieá t dieän vuoâ ng. loïc chaâ n khoâ ng thuø ng quay..Lö ï c eùp taï i beàmaë t tieá p xuùc cuûa khung vaøbaûn Q2 = pt.Soálö ôï ng mao daãn treâ n vaùch ngaê n loï c. Chính ví theángö ôø i ta môi goï i laøthieá t bò loï c eùp.Nrk4  Sd 8l k  . nhieàu kieå u khaùc nhau ñeåphuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän cuïtheårieâ ng bieät..Ñoänhôùt cuûa pha lieâ n tuï c. 1/m Rv . Baûn loï c taï o ra beàmaë t loï c vôùi caùc raõnh daãn nö ôùc loï c. Theo quaù trình loï c ngö ôø i ta thö ôø ng sö û duïng thieá t bòloï c giaùn ñoaï n vaøthieá t bòloï c lieâ n tuï c . Khi tieá n haø nh loï c ngö ôø i ta phaûi tieá n haø nh eùp chaë t caùc khung baûn ñeågiö õaùp suaá t Loïc khoâ ng laø m roøræ ra ngoaø i. loï c ñóa.Trôûlö ï c vaùch ngaê n loï c.Thieá t bò loï c lieâ n tuï c thö ôø ng goàm caùc loaï i nhö loï c tuùi.Ft pt .

giö õa khung vaøbaûn coù vaûi loï c. Noàng ñoä pha raé n ñaï t ñö ôï c nhôøbôm caá p dòch loï c. tuy nhieâ n khoâ ng coù khung maøchæ coù baûn loïc. Huyeàn phuøñö ôïc ñö a vaø o raõnh 1.baûn Maùy loïc goàm moät daõy caùc khung 1 vaøbaûn 2 cuø ng kích thö ôùc xeá p lieàn nhau treâ n moät khung ñôõ. Lö ôï ng dòch caá p vaølö ôï ng nö ôùc trong ñeàu giaûm daàn.2 Thieát bò loïc eùp loaïi ngaên. 3 . Trôûlö ï c taê ng daàn trong quaùtrình hình thaø nh lôùp baõ do vaäy bôm phai taê ng ñeåthaé ng trôû lö ï c naø y. Huyeàn phuøñö ôï c ñö a vaø o caùc baûn. Giö õa 2 baûn ngö ôø i ta laé p 2 taá m vaùch ngaê n taï o thaø nh khoâ ng gian roãng nhaäp huyeàn phuøvaøchö ùa baõ. Baûn ñaàu tieâ n goï i laøbaûn coáñònh. khi rö ûa nö ôùc rö ûa ñö ôï c ñö a vaø o raõnh 4. Dòch loïc (aùp suaát loïc) Dòch loïc Aùp suaá t loï c Thôø i gian loïc/phuùt 3. 2 .raõnh daãn nö ôùc. Loaï i naø y cuõng ñö ôï c keá t caá u tö ông tö ï . Bôm laø m vieäc ôû aùp suaá t toái ña cho pheùp cuûa may eùp loï c. Treâ n beà maët cuûa baûn ngö ôø i ta xeûcaùc raõnh thaún g ñö ùng song song vôùi nhau vaøhai raõnh naè m ngang ôûhai ñaàu. 47 . Khung roãng taïo thaø nh phoø ng loïc ñeåchö ùa caë n.raõnh daãn nö ôùc rö ûa. Eùp chaët khung vaøbaûn baè ng cô caá u vít ñai oá c ñö ôï c thö ï c hieän bôûi tay quay. Khi ñaï t ñö ôï c yeâ u caàu veà noàng ñoä baõloï c hoaë c lö ôï ng nö ôùc trong chaûy ra giaûm haún thì keá t thuùc chu kyøloï c.khung.raõnh daãn huyeàn phuø .Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò 1 2 3 1 4 5 3 Khung vaø baûn 1. 5. Raõnh naèm ngang beân dö ôùi coùthoâ ng vôùi van thaùo nö ôùc loï c vaønö ôùc rö ûa. cuoá i cuø ng laømoät baûn di ñoäng. 4 .

Nuùt baät vaøtaét maùy khuaáy 11.7 trong thieá t bòkhoùa laï i. Maùy loïc khung baûn 3.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò IV. cho nguoàn ñieän vaø o (khi ñoùñeø n nguoàn chaùy saùng). taé t bôm ôû 7. Bôm dung dòch 6. Ñeø n baùo coâng taéc toång. 6. Nuùt baät vaøtaét bôm. Ñeø n baùo chaïy. 6. 1. Trong suoá t quaù trình laø m thí nghieäm phaûi chuù yù khi ñeø n quaù taûi chieá u saùng thì phaûi taé t quaï t ngay. 5.12. Coâng taéc toång. Sô ñoàthí nghieäm nhö hình veõtrình baø y phaàn sau. Môûvan 7 baät nuùt 11 ñeåbôm dòch vaø o trong maùy loï c. Aùp suaá t ñö ôï c ñoï c treâ n aùp keávôùi caùc giaùtròkhaùc nhau vaøtính keá t quûa ño. Cho dung dòch caàn loï c vaø o thuø ng chö ùa 1. Ñeø n baùo quaù taûi. 3. 9. Thuø ng khuaáy dung dòch trö ôùc khí vaø o loïc 2. 13. Baûng ñieàu khieån 4. 2. Môûcaàu dao toå ng 8. . Maùng chö ùa chaát loûng 5. Kieå m tra toaø n boä thieá t bò. Van - Tính chu kyøloï c k 48 4 8. eùp chaë t caùc baûn loï c vaø o vaûi loï c. Keát quûa ño 13 14 15 3 6 8 9 10 11 12 7 2 AÙp keá 1 5 1. V. PHUÙC TRÌNH. 4. 14. sau ñoù ñeåcho maùy khuaá y hoaï t ñoäng oå n ñònh moät thôø i gian (khoaûng 1 ñeá n 2 phuùt) roài tieá n haø nh thí nghieäm. THIEÁT BÒ THÍ NGHIEÄM. Khi dung dòch trong thuø ng chö ùa heá t. Nhaá n nuùt 9 khôûi ñoäng maùy khuaá y.7.10. Veä sinh taé t ñieän sau khi laø m xong thí nghieäm VI.1. Ñieàu chænh van 6 ñeåthay ñoå i aùp suaá t. 15. Taé t maùy khuaá y ôûnuùt 10. PHÖÔNG PHAÙP THÍ NGHIEÄM. Caùc van 6.

HCM. m3/m2 6.2. HaøNoäi. 3) Taäp theå taùc giaû. NXB khoa hoï c kyõthuaät.a 2 n. Quaï t..n.Lö ôï ng nö ôùc loï c thu ñö ôï c trong thôø i gian loï c S.S  k k V. Baøn luaän:  Tìm hieå u quaùtrình hoaï t ñoäng cuûa maùy loï c. Tp.) .Soákhung cuûa thieá t bò. 1992. Nhaøxuaá t baûn Ñaï i Hoï c Quoá c Gia. p tö ông ö ùng vôùi thôø i gian loï c. 4) Nguyeãn Bin. NXB khoa hoï c kyõthuaät.Lö ôï ng nö ôùc loï c thu ñö ôï c treâ n 1m2 beàmaë t loï c.Naêng suaá t cuûa thieá t bò: Vk  V q. 1974.Kích thö ôùc cuûa khung(loø ng khung) q . 2002 49 . laé p khung baûn. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1) Nguyeãn Vaên Luïa.. Bôm. thôø i gian rö ûa baõ. quyeå n 1 – Caùc quaù trình vaøthieá t bò cô hoï c.Dieän tích beàmaë t loï c trong thieá t bò S  2. Caùc quaù trình vaøthieá t bò trong coâ ng ngheä hoùa chaá t vaøthö ï c phaå m – Taäp 1 – Caùc quaù trình thuûy lö ï c. Quaù trình vaøthieá t bò trong coâ ng ngheä hoùa chaá t vaøthö ï c phaå m – taäp 1. HaøNoäi. a . NXB Khoa hoï c vaøKyõthuaät. Soåtay quaù trình vaøthieá t bò trong coâ ng ngheähoùa chaá t vaø thö ï c phaå m – taäp 1.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò k =  + r + p Trong ñoù :  . vaøcaùc thôø i gian thao taùc phuï (thaùo baõtaùi sinh vaûi loï c. r .  Giaûm thôø i gian loï c caàn phaûi laø m gì?  Ñeåtaê ng naê ng suaá t loï c cuûa maùy loï c caàn phaûi laø m nhö theánaø o? VII. Caùc quaù trình vaøthieá t bò trong coâ ng nghieäp hoùa chaá t vaø thö ï c phaåm – Taäp 1. 2) Taäp theå taùc giaû. HaøNoäi. Maùy neùn. 1997.

II. BAØN LUAÄN 1. Caùch thaé o laé p. Nhaän xeùt veà caùc boä phaän hay hoûng vaø caùch khaéc phuïc 3. 3. Thaùo thieá t bòvaøcaùc chi tieá t trong vaøquan saùt. I. Caùch boátrí caùc chi tieá t trong thieát bò. laép ñaëtthieá t bò. sö ûa chö õa caùc chi tieá t trong thieá t bò hay hoûng. So saùnh caùc quaï t aùp suaá t thaá p vaøcao caùc ñieå m gioá ng nhau vaøkhaùc nhan. Giuùp cho sinh vieâ n naé m baé t roõcaá u taï o thieá t bò. 2. Ghi nhaän caùc keá t luaän khi quan saùt. Caùch thaùo. THAÙO LAÉP QUAÏT. Caùc thieá t bò treâ n giaùñaõñö ôï c laé p coáñiï nh. Tìm hieå u taï i sao vaøcoùcaùch boátrí caùc boäphaän?. Laép ñaët laïi thieát bò . MUÏC ÑÍCH.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 9.Laép laï i treâ n giaùnhö ban ñaàu III. So saùnh caùc loï ai quaï t trong phoø ng thí nghieäm 50 . Thaùo gôõ quaït.Laép caùc boäphaän cuûa thieá t bòthaø nh thieá t bòhoø an chænh . CAÙCH TIEÁN HAØNH. 1. 2.

I. Laép ñaët laïi thieát bò . Caùc thieá t bò treâ n giaùñaõñö ôï c laé p coáñiï nh. Caùch boátrí caùc chi tieá t trong thieát bò.Laép caùc boäphaän cuûa thieá t bòthaø nh thieá t bòhoø an chænh . THAÙO LAÉP BÔM. Ghi nhaän caùc keá t luaän khi quan saùt. MUÏC ÑÍCH. Thaùo thieá t bòvaøcaùc chi tieá t trong vaøquan saùt. II. 1. laép ñaëtthieá t bò. sö ûa chö õa caùc chi tieá t trong thieá t bò hay hoûng. Tìm hieå u taï i sao vaøcoùcaùch boátrí caùc boäphaän?. So saùnh caùc loï ai bôm vaøcaùc loï ai quaï t trong phoø ng thí nghieäm 51 . 3. BAØN LUAÄN 1. 2.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 10. 2.Laép laï i treâ n giaùnhö ban ñaàu III. So saùnh giö õa bôm ly taâ m vaøbôm theåtích caùc ñieå m gioá ng nhau vaøkhaùc nhan. CAÙCH TIEÁN HAØNH. Caùch thaùo. Nhaän xeùt veà caùc boä phaän hay hoûng vaø caùch khaéc phuïc 3. Caùch thaé o laé p. Giuùp cho sinh vieâ n naé m baé t roõcaá u taï o thieá t bò. Thaùo gôõ bôm.

MUÏC ÑÍCH. laép ñaëtthieá t bò. sö ûa chö õa caùc chi tieá t trong thieá t bò hay hoûng. Tìm hieå u taï i sao vaøcoùcaùch boátrí caùc boäphaän?. 1. BAØN LUAÄN 1.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 11. CAÙCH TIEÁN HAØNH.Laép caùc boäphaän cuûa thieá t bòthaø nh thieá t bòhoø an chænh . THAÙO LAÉP THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄT I. So saùnh caùc loï ai thieá t bòtruyeàn nhieät trong phoø ng thí nghieäm 52 . II. Giuùp cho sinh vieâ n naé m baé t roõcaá u taï o thieá t bò. 2.Laép laï i treâ n giaùnhö ban ñaàu III. Caùch thaùo. Caùch boátrí caùc chi tieá t trong thieát bò. Caùch thaé o laé p. Nhaän xeùt veà caùc boä phaän hay hoûng vaø caùch khaéc phuïc 3. Laép ñaët laïi thieát bò . So saùnh caùc giö õa caùc loï ai thieá t bòtruyeàn nhieät caùc ñieå m gioá ng nhau vaøkhaùc nhan. Thaùo gôõ thieát bò truyeàn nhieät. Thaùo thieá t bòvaøcaùc chi tieá t trong vaøquan saùt. 2. Ghi nhaän caùc keá t luaän khi quan saùt. 3. Caùc thieá t bò treâ n giaùñaõñö ôï c laé p coáñiï nh.

Caùch boátrí caùc chi tieá t trong thieát bò. THAÙO LAÉP THIEÁT BÒ LOÏC. Caùch thaé o laé p. 1.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò BAØI 12. So saùnh caùc giö õa oá ng loï c. So saùnh caùc loï ai maùy loï c trong phoø ng thí nghieäm 53 . Giuùp cho sinh vieâ n naé m baé t roõcaá u taï o thieá t bò.Laép laï i treâ n giaùnhö ban ñaàu III. II. 2. 2. I. Ghi nhaän caùc keá t luaän khi quan saùt.Ñoáivôùi bôm . ñö ôø ng oá ng. 3. Tìm hieå u taï i sao vaøcoùcaùch boátrí caùc boäphaän?.Laép caùc boäphaän cuûa thieá t bòthaø nh thieá t bòhoø an chænh .. BAØN LUAÄN 1. 3. Thaùo gôõ quaït vaø bôm. vaûi loï c. sö ûa chö õa caùc chi tieá t trong thieá t bò hay hoûng. Caùc thieá t bò treâ n giaùñaõñö ôï c laé p coáñiï nh. MUÏC ÑÍCH. Caùch thaùo. Nhaän xeùt veà caùc boä phaän hay hoûng vaø caùch khaéc phuïc . CAÙCH TIEÁN HAØNH. Laép ñaët laïi thieát bò . Thaùo thieá t bòvaøcaùc chi tieá t trong vaøquan saùt.. laép ñaëtthieá t bò.Ñoáivôùi loï c. vaûi loï c caùc ñieå m gioá ng nhau vaøkhaùc nhan.

2004 taï i khoa Hoùa trö ôø ng Cao ñaúng Coâ ng nghieäp 4 54 . LeâThòThanh Hö ông Bieâ n soaï n: Boämoâ n Maùy thieá t bò Hieäu ñính: ThS. Nguyeãn Thaï ch Minh Xong ngaø y 20.9.Khoaù Hoùa Giaùo trình thöïc haønh Quaù trình vaø thieát bò Chuûbieâ n: ThS.