You are on page 1of 2

Marta Moreno Font

Assessorament curricular PAC 2

Indicadors competencials per a avaluar propostes didctiques


Indicador

Autoavaluaci breu

Les UD tenen per objectiu respondre a una


pregunta/resoldre un problema?

S, el problema que han de resoldre s


com fer un pressupost per als seus clients

La introducci s atractiva? (es lliga al context


vital de l'alumne o a preguntes que s'ha pogut
plantejar?)

S, s un qesti que podran aplicar


durant la resta de la seva vida

Els continguts s'estructuren entorn d'una tasca?

S, giren al voltant de la temtica escollida


pel treball interdisciplinar.

T com a resultat l'elaboraci d'un producte?

S, els estudiants acaben elaborant un


dossier individual i un full de clcul
compartit amb tota la classe.

Fa que s'apliquin coneixements previs/adquirits


i proporciona nous aprenentatges?

S, shan de tenir coneixements previs per


tal de fer algunes operacions i hauran
daprendre a utilitzar-los en altres
contextos

Ajuda a relacionar coneixements diversos o


amb d'altres matries?

S, des de coneixements de lmbit de la


geografia fins a lmbit de la ciutadania

s una activitat que es pot desenvolupar de


diferents formes i estimula la curiositat i la
creativitat de l'alumnat?

S, sels dna llibertat per tal que puguin


arribar a elaborar un producte que s per
a tots el mateix.

Implica l's de d'instruments diversos com


material manipulable, eines de dibuix,
programari, calculadora...?

No, el material que utilitzen (lordinador)


s sempre el mateix, ms enll del
dossier que sels hi dna.

Utilitza Internet per a fer-ne un s de, com a


mnim els aspectes segents : interactivitat,
mltiples punts de vista, informaci actual?

S, la major part de la feina que han de


fer

Es treballen els aspectes segents des de les


rees? Comprensi lectora, expressi oral i
escrita, comunicaci audiovisual, TIC, educaci
en valors.

S, shauran dinformar des de mltiples


fonts.

Es fomenta l'autonomia de l'alumnat?

S, es fomenta lautonomia, la
responsabilitat i el treball collaboratiu.

S'interv a partir de preguntes adequades ms


que amb explicacions?

S, la professora proporciona una guia per


tal que els alumnes busquin respostes i
desenvolupin el seu propi treball

Es posa en joc l'esfor i el treball individual


per tamb el treball en parelles o en grups
que condueix a parlar, argumentar, convncer,
consensuar, etc.?

S, el treball individual en part de les


activitats i el treball collaboratiu en totes
elles.

En el treball en equip s'han definit rols que


proporcionen mltiples perspectives des de les
quals estudiar el tema?

S, shan definit rols, que els alumnes


aniran canviant cada dia.

Implica raonar sobre el que s'ha fet i justificar


els resultats?

S, cada dia els alumnes hauran de fer


una autoavaluaci individual i grupal

S'avana en la representaci de manera cada


vegada ms precisa usant progressivament un
llenguatge ms acurat?

Marta Moreno Font


Assessorament curricular PAC 2
Inclou una rbrica d'avaluaci?

S, sinclou una rbrica davaluaci en


lactivitat final (avaluaci dels companys)

Cont una conclusi amb un vincle clar amb la


introducci?. Exposa clarament les tasques
cognitives dels alumnes i suggereix com aquest
aprenentatge les podria aplicar a altres
qestions i mbits?

S, el producte final elaborat respon al que


es planteja a la introducci.

Elaborat a partir de la Font: http://docs.google.com/Doc?


id=dvs89v9_1451hbv96tcs&hl=ca.