You are on page 1of 3

17/1/2016

Tècniques que afavoreixen la biodiversitat en els cultius | Ocells dels horts

Tècniques que afavoreixen la biodiversitat en
els cultius
L’existència d’uns processos naturals complexos amb una biodiversitat elevada poden
bene ciar el control de les plagues i la producció dels sistemes agraris, a banda d’altres
bene cis com l’augment del valor paisatgístic. Com és evident, això inclou l’existència d’una
comunitat d’ocells diversa, lligada als hàbitats agrícoles tradicionals.
La gent que pugueu tenir una explotació agrícola, des d’una vinya a uns camps de cereal, o un petit
hort familiar, podeu implementar algunes mesures senzilles que afavoreixen sensiblement la
presència de tot tipus de fauna, com són els ocells, sovint sense cap despesa ni contrapartida
negativa per al conreu. Tot seguit repassarem diverses recomanacions per potenciar i/o mantenir la
diversitat faunística i orística a les terres de conreu:
Mantenir marges (marges herbacis, bardisses, arbres dispersos en lera – ns i tot els morts,
etc.). Si cal reduir vegetació en els marges, és millor distribuir l’actuació en diferents anys i
actuar en diferents fases, per no deixar un any la fauna sense refugi i permetre la regeneració
natural de la vegetació a partir dels sectors propers.
Mantenir qualsevol construcció de pedra seca (marges, barraques, cabanes, clapers, etc.), que
actuen com a refugi per a la fauna i contribueixen a la retenció del sòl.
Mantenir ambients heterogenis (munts de soques o llenya, talussos, etc.), que actuïn com a
refugi per a la fauna i contribueixin a la retenció del sòl.
Mantenir sectors no conreats, amb hàbitats naturals o seminaturals, que actuïn com a
reservori per a la fauna útil.
Mantenir i potenciar la vegetació de ribera de rieres, torrents i petits cursos d’aigua que puguin
existir a la nca.
Conservar les zones humides i punts d’aigua naturals o arti cials (basses, aljubs, fonts, etc.),
vigilant que no esdevinguin una trampa per a la fauna.
Instal·lar abeuradors per evitar el trepig de les basses i rius pel bestiar i potenciar la fauna, fets
amb materials que s’integrin amb l’entorn, preferentment naturals.
Treballar en parcel·les petites, que afavoreixen la presència de marges i permeten controlar
millor l’aigua d’escorrentia.
Mantenir guarets (rotatius, que estiguin 1 o 2 anys en repòs), sense llaurar-los ns l’època en
què hagin de tornar a ser sembrats.
Mantenir coberta vegetal en conreus perennes (fruiters, vinya i olivera).
No utilitzar sistemes d’espatllera, ja que els ls causen la mort d’ocells per col·lisió i l’estructura
de la planta di culta la construcció de nius.
Segar des de dins de la parcel·la cap enfora i deixant aproximadament un pam d’alçada sense
segar per permetre que la fauna pugui fugir del camp mentre s’està segant o arraulir-se contra
terra si és necessari).

http://ocellsdelshorts.org/tecniques-que-afavoreixen-la-biodiversitat-en-els-cultius/

1/3

) estiguin en contacte amb la vegetació natural de l’entorn. perquè permeten l’existència de llocs on fer el niu). de la PAE (Producció Agrària http://ocellsdelshorts. arrels.) al camp. Practicar la rotació. afavorint l’existència d’una fauna i ora rica que actuï com a font d’alimentació). ex. i la diversi cació de cultius. Afavorir l’existència d’ecotons o zones de transició entre els hàbitats naturals i els conreus.17/1/2016 Tècniques que afavoreixen la biodiversitat en els cultius | Ocells dels horts Còlit ros. així com per afavorir el control biològic de determinades plagues. ja que pot proveir de refugi i aliment a la fauna i també contribueix a evitar l’erosió del sòl. ex. Tots aquests consells i pràctiques s’han extret de la Fitxa Tècnica nº 21.org/tecniques-que-afavoreixen-la-biodiversitat-en-els-cultius/ 2/3 . si pot ser d’un mínim de 4-5 anys.. Algunes d’elles són aplicables a conreus cerealístics. deixats en superfície o incorporats als primers 5-10 cm. però també ho fan indirectament (p. Mantenir les restes orgàniques (residus de collites.. Distribuir els tipus de conreu de forma que els menys intensius i més favorables a la fauna (cereals. palla. etc. Introduir infrastructures ecològiques a l’explotació per tal d’afavorir la riquesa i diversi cació dels agroecosistemes. es tracta de recomanacions que engloben des d’actuacions puntuals i concretes a plantejaments de l’estructuració dels cultius. rostoll. Evitar un excessiu treball del sòl o un treball massa agressiu o profund. per afavorir el manteniment de l’estructura del sòl i la fauna edà ca. etc. però d’altres són útils també en petits horts domèstics. per tal de mantenir l’estructura del sòl i conservar la fauna edà ca. Minimitzar el treball del sòl amb maquinària pesada. En bona part afavoreixen directament la presència de diverses espècies d’ocells (p. Com haureu pogut comprovar. lleguminoses. Oenanthe hispanica ©Toni Llobet Deixar el rostoll al camp. amb espècies de característiques complementàries.

A continuació adjuntem algunes fonts per ampliar i aprofundir en aquesta temàtica: Manual de la conservació de la biodiversitat en els hàbitats agraris (Manuals d’ecogestió.org/tecniques-que-afavoreixen-la-biodiversitat-en-els-cultius/ 3/3 . de la Generalitat de Catalunya. del Departament d’Agricultura. PAE (Producció Agroalimentària Ecològica) FiBL (Research Institute of Organic Agriculture)   Aquesta entrada s'ha publicat en General el novembre 14. Generalitat de Catalunya). Ramaderia. Pesca i Alimentació. 27.org/tecniques-que-afavoreixen-la-biodiversitat-en-els-cultius/] .17/1/2016 Tècniques que afavoreixen la biodiversitat en els cultius | Ocells dels horts Ecològica). 2015 [http://ocellsdelshorts. http://ocellsdelshorts.