You are on page 1of 2

Assessorament curricular Aula 1

Javier Gonzlez Carrin


Projecte interdisciplinari: Cam cap a lor Unitat didctica de Msica

AUTOAVALUACI DE LA UNITAT DIDCTICA

Indicadors competencials per a avaluar propostes didctiques


Indicador
Autoavaluaci breu
Les UD tenen per objectiu respondre a una S, ja que aquesta vol que els
pregunta/resoldre un problema?
nois aprenguin la relaci que hi
ha entre la msica i els JJOO.
La introducci s atractiva? (es lliga al context Shan fet una srie de fitxes
vital de l'alumne o a preguntes que s'ha pogut que es poden respondre amb el
plantejar?)
material didctic proposat. A
ms,
comencem
coneixent
directament la msica del
Brasil.
Els continguts s'estructuren entorn d'una tasca?
Tots els continguts que es
treballaran estan lligats amb
una tasca que han de fer en
grup.
T com a resultat l'elaboraci d'un producte?
S, el producte final s un el
dossier de la unitat didctica
amb
tots
els
continguts
treballats.
Fa que s'apliquin coneixements previs/adquirits i Proporcionar
nous
proporciona nous aprenentatges?
aprenentatges tenint present
els continguts previs, ja que
shan de treballar continguts
nous, per han de saber tocar
la flauta anteriorment.
Ajuda a relacionar coneixements diversos o amb Es pot relacionar amb educaci
d'altres matries?
fsica a travs daprendre balls
per a ballar amb aquesta
msica que saprn.
s una activitat que es pot desenvolupar de En aquesta unitat es tenen
diferents formes i estimula la curiositat i la present els sentiments i la seva
creativitat de l'alumnat?
curiositat per la matria, ja que
hauran de fer una composici
musical segons la seva afinitat
amb les canons.
Implica l's de d'instruments diversos com Implica la utilitzaci de la flauta
material
manipulable,
eines
de
dibuix, i de els ordinadors, ja que han
programari, calculadora...?
de cercar informaci de qualitat
per
respondre
les
fitxes
plantejades. A ms, deines TIC
per crear la composici.
Utilitza Internet per a fer-ne un s de, com a S, han de cercar informaci per
mnim els aspectes segents : interactivitat, poder
seguir
lavaluaci
mltiples punts de vista, informaci actual?
continua del dossier.

Assessorament curricular Aula 1


Javier Gonzlez Carrin
Projecte interdisciplinari: Cam cap a lor Unitat didctica de Msica

Es treballen els aspectes segents des de les


rees? Comprensi lectora, expressi oral i
escrita, comunicaci audiovisual, TIC, educaci en
valors.

Es fomenta l'autonomia de l'alumnat?

S'interv a partir de preguntes adequades ms


que amb explicacions?

Es posa en joc l'esfor i el treball individual per


tamb el treball en parelles o en grups que
condueix a parlar, argumentar, convncer,
consensuar, etc.?
En el treball en equip s'han definit rols que
proporcionen mltiples perspectives des de les
quals estudiar el tema?

Implica raonar sobre el que s'ha fet i justificar els


resultats?
S'avana en la representaci de manera cada
vegada ms precisa usant progressivament un
llenguatge ms acurat?
Inclou una rbrica d'avaluaci?
Cont una conclusi amb un vincle clar amb la
introducci?. Exposa clarament les tasques
cognitives dels alumnes i suggereix com aquest
aprenentatge les podria aplicar a altres qestions
i mbits?

Shan
preparat
material
redactat i en suport Power
Point, han descriure els seus
sentiments vers la msica que
es proposa i aprendran sobre
histria.
Amb totes les activitats que es
proposen
es
fomenta
lautonomia i responsabilitat
dels seus aprenentatges.
Es fan explicacions per tal de
donar continguts mnims, per
el procs densenyament
aprenentatges es realitza a
travs de preguntes.
S, hi ha tasques individuals i en
grups heterogenis per a tenir
present la diversitat de laula.
No. El grup s un treball
cooperatiu on tots tenen el
mateix
rol
i
la
mateixa
responsabilitat. Encara que la
entrega s individual.
S. Per mitj de les diferents
tasques proposades.
S.

S.
Es comena des dun tema
particular per enllaar-lo amb
els Jocs Olmpics i finalment
tornar a la msica de manera
general.