You are on page 1of 20

: KRAL ARTHURINJUYUCSU'NUN

GZL 21 PERS
m

'K\ ^

':

'

. '*' , Y

-i' *
-rK
B NE\V ACE
YAYNURI

[KRAFARTHUR'UrBljYCJSlNjf
DOUGLAS MONROE ta r a f n d a n k a Je m e a tm a n b u k tta p ,
D r u td lc r'in "G iz li S r la r" n i e r e n v e d a h a n c e hi
y a y r n la n m a m ? o la n g izli m e tin le rd e n y o r o r la m l a r a k
h o z rla n m t tr. Bu m e rin le r ilk k e z "PHERYLLT KTABI"
is im iy le 1 6 . Y z y tr d a b ir a r a y a g e tir ilm i tir .
O to n tik D ruid G e le n e k le ri'n in "G izli SFrlor"n i ere n b u
k it o p ta , ta r ih in g e m i d n e m le r in e g e r i d n e c e k v e
forkl b ir d n y o n n iinde, ^Briikleyici gizem li b ir y o lcu lu k
y a p a c a k s n z . Bu y o lcu lu
uz s ra s n d a K ral A rth u r'u n
M e riy n ta r a f n d a n inisiy*
tiliine o h it o la c a k s n z ...
A y n z o m a n d o " D ru id
r s e l R it e lle r i" n i v e b u
rit e lle rd e u y g u la n a n prc
V ek n ik le ri iz le y e c e k sin iz ...
Druid rerisi'n in fem elled
te b u n e d e n le , k ita p to il
tla n tis 'in k o y b o la n bil

CTirisliler'e d a y a n m a k ta d r .
k o n u la r a y n z a m a n d a
B m e d e k tu t m a k t a d r .

D n y a z e rin d e k i b y w 5 P |^ ^ O T R o la r v e Gizli D inler'le


ilgili o r a t r m o l a r y l o f a t jn ^ r DOUGLAS M O N R O E,
k e n d is in in d e b ir p a r a s o ld u u D ru id G e le n e i'n e a it
g izli k a lm s rlo r o r t o y a k a r ta b i lm e k iin y a p t
a r a t r m a l a r s r a s n d a e l i n e g e e n g iz li m e t i n l e r
s a y e s in d e . K ra l A rth u r E fsa n e si v e D ruid R ahipleri'^nin
n d e g e le n is im le r in d e n b iri o la n M e rly n h a k k n d a
a y rn tl b ilg ile re u la o b ilm i tir.
"S a d e c e g z le rin le d e il,
ru h u n la d a g rm e y i
re n e c e k s in . n k D r u id le r 'in fa rz b u d u r . . . "
(McrJyn'tp g e n A r f h u r 'a yiedrklerindor)

r*

m
.

i
11

D II

DOUGLAS MONROE

NUU F3 VfiVlNLflRI

Sevgili Okuyucular,
Yeni a'tn yeni bilgilerinin ortaya kmasnda eski gelenek
lerin yeni batan ele alnarak deerlendirilmesinin ok nemli bir
yeri vardr. nk gelecek gemiin birikimlerinin zerinde yeer
mektedir.
Gemii binlerce yl ncesine dayanan Batni - Ezoterik
Kltr bugn artk dnya zerindeki milyonlarca kii tarafndan
ciddiyetle aratrlmaktadr. Bu kltrlerin iindeki bilgiler, bu
sayede geni kitlelere ulatrlabilmekte ve bu bilgilerle insanlar
yaamlarna ok farkl bir yn verebilmektedirler.
Yeni a'n yeni yaam kltr ite bu ekilde filizlenmekte
dir.
Bu kltre ait kitaplar yaynlamak amacyla kurulan NEW
AGE YAYINLARI'ndan karttmz bu kitab srkleyici bir roman
gibi okuyacaksnz. Ama bu hayal rn bir roman deil, bizzat
Druid Gelenei'nin inisiyatik bilgilerinden oluan bir dkmandr.
Bu dkm anlar Douglas M onroe'nun uzun yllar bizzat
Biritanya'da yapt aratrmalarn rndr.

NEW AGE YAYINLARI

NEW AGE YAYINLARI

MERLYN
KRAL ARTHUR'UN BYCS'NN GZL 21 DERS
DOUGLAS MONROE

Bu kitabn Trkiye'deki tm yayn haklar


Llewellyn Publications'n izniyle NEW AGE YAYINLARI'na aittir.

NEW AGE YAYINLARI


SINIR TES YAYINLARI REKLAM VE PRODKSYON HZ. SAN.TC.LTD.T
Tarafndan Yaynlanmaktadr.

Alemdar Mah. ataleme Sk. No: 2 3 /1 D: 4


Caalolu - STANBUL
Tel: O (212) 513 68 13 - 511 81 80 Faks: O (212) 513 68 13
Yazma Adresi: P.K. 41

80691 Beikta - STANBUL

http: www.sinirotesi.com
e-mail: newageyayinlari@sinirotesi.com
ISBN: 975-8312-25-1
evirmen:

Aye GORBON

Yayn Ynetmeni

Yasemin C AN D AN

Redaksiyon

Metin ALBASAN - Yld ray YILMAZ

Kapak Tasarm

Erkan ERASLAN

Renk Ayrm

EKSEN GRAFK O (212) 217 08 40

Dizgi

NEW AGE YAYINLARI

Bask

KTAP MATBAACILIK O (212) 5 6 7 48 84


I. Bask: EKM 20 0 4

MERLYN'IN YRM BR DERS


Bu kitabn, Kelt Mitolojisi ve A rthur Efsanesi'nin bir
Mistik D nm e ve By Teknikleri retisi programyla
birletirilm i ustaca bir yeniden anlatm olduuna dikka
tinizi ekm ek isteriz. M etinde, bazen tuhaf veya anlatm n
yumuak akna ters der gibi grnen ama gerekte
Bilin Alt Zihin'i, By retisi'ne hazrlamaya yarayan,
belirli format, tipografi ve resim biim leri kullanlmtr.
Yazarn yntem inin Dou ve Bat'nn Bilgelik retileri'nde birok ncs vardr. Ama kendisi daha ok D ruid
Gelenekleri'ni izlemi ve bunun ncs olm utur.

Cari Llewellynn Weschke

TEEKKRLER
Yazar bu almaya yaptklar nemli katklardan dolay
aadaki kiilere teekkr eder:
Dr. Leigh Brighton, KINGS COLLEGE, D ublin; Bn.
Hida Llevveliyn Williams, SVVANSEA NVERSTES; Prof.
Cyle Teforis, Tarihi M edeniyetler Blm, CARDFF N
VERSTES; Prof. J.A. Davies, GNEY GALLER NVER
STES; Bn. Alice Rees-Evans, bykbabasnn arivine ve
m ektuplarna ulam am z salad iin; Bay Gvvenilian
Phillips, MOUNTSHIRE, daktilo bandaki sonsuz sabr
iin; Dr. lorvverth C. Peate .\BERSTW\TH NVERSTES,
Galler; Dr. E.G. Bowen, GAI.LER ULUSAL MZES; Bay
Scott Davidson, 'Meriyn Masallar' iin; Bayan Joy O 'C arroll, geleneksel yknn birou iin ve Bay Wayne Bisso,
bu m etnin dikkatlice hazrlanm as srasndaki tkenm ez
sabr ve kendini adaml iin.
Son olarak, bir baka kiiyi deil, bir gerekletirm eye
teekkr etm ek istiyorum. Baz tem el kavramlarn, ezoterik
ve sosyal kullanmlarn, standart tanm larna kar gelm ele
ri nedeniyle, kitabn baz ksm larnn okuyucuda birok
elien duygu yarataca bilinm ektedir ve beklenm ektedir.
Ama bu t r bir "kafa karkl", D ruidlerin kendilerinin
ortaya atacaklar, "yaratc dengesizlik" kavram dedikleri
EK OLAYI t r d r. D ru id ler konform ist deillerdi.

Yapmalarna olanak bulunan bir zam anda kendi kurallarn


koyarlard. Dolaysyla gnm zde kendini onlarn yerine
koyan yazar, bu "yaratc dengesizlii m m kn olduunca
fazla salamaya yardmc olmay, 21 DERS'in sorum luluu
olarak grmektedir. Yine de, bu "huzursuzluu olutur
mak ve yaratc sonulara kanalize etmek, istekli okuyucuya
kalmaktadr. Bu grevi, hibir kitap kendiliinden yerine
getiremez.
D ruidlerin byk vecizesi: Y GWIR W ERBYN BYD,
(Dnyaya Kar Gerek) tam ortasnda bu mesaj m kem
mel biim de vurgulayan bir anahtar kelime tar. Okuyu
cunun o kelimenin neden orada olduunu anlayaca umulmaktadr.

... hepim izin iindeki raa.

NDEKLER

SUNU
BLM BR
BY N D O M U BR O C U K
-/- 3 BRNM E AYN

79
88

BLM K
YERN ALTINDA DEVLER VARDI
-II- PELEN T N

99
108

BLM
K UTU
-III- HAKMYETN D RT SEM BOL

113
128

BLM DRT
PERL DAG
-IV- ARI

133
149

BLM BE
RZGAR, d e n i z , ATE VE TA
-V- KAPININ D RT ARET

155
177

BLM ALTI
D EN Z ONLARI ALAMAYACAK!
-VI- TOPRAA AT 4 AYN

183
191

BLM YED
BU KUTSANMI TOPRAKLAR ZERN D E
-Vll-8 d IK HAV/ BAYRAMI

BOLUM

195
203

s e k iz

BAHE
-VIII- D A N C E C H T N 16 S L

213
236

BOLUM DOKUZ
D ELLO
-I X- 3 IfM AYN

243
260

BLM ON
HER PARLAYAN...
-X-AALARIN SAVAI

265
277

BLM ON BR
ARKI BYLER
-XI- 8 D N G ARKISI

283
302

BLM ON K
T R N N EN L M C L
-XII- KENDN TU TM A K N OTLAR

317
352

BLM ON
ANTK TAIN YANKILARI
-XIII- g e i t A \1N

357
384

BLM ON DRT
EJDERHA ADASI
-XIV- EJDERHA G Z

389
411

BLM ON BES
T M TANRILAR T E K TANRIDIR
-XV- LHAM AYN

417
436

BLM ON ALTI
AVCI .AYI
-XVI- VAH A V

441
454

BOLM ON y e d i
BR KELM ENN G C
-XVII- YAAM TAHTASI

461
480

BLM ON SEKZ
GE AYNLER
-XVIII- RET A \N

485
498

BLM ON DOKUZ
DNYALAR ARASINDA DOLANMAK
-XIX- E K AYN

505
520

BLM YRM
KUZEY G L
-AX- LEK TALARI

527
548

BLM YRM BR
SZ VE EYI.EMN TE SN D E
-XXI- AKTF KAPI AYN

557
590

SONSZ

594

KT/VBA DAR

605

GAI.CE GRAMER

606

AALAR SAVAI

609

ALFEBE

613

ESKj B LG ELK I.ER

615

ARTURUN BRTANYASI'

SUNU
D ruid rahipleri yandaki haritada grm olduunuz
gibi bugnk Britanya topraklan zerinde yaamlard. Bu
blgenin Dnya corafyas zerindeki konum unu dikkate
aldmzda, Atlantis K tasm n hem en D ousunda yer
aldn grmekteyiz.
Atlantis K tasnn batna yakn, bu blgenin Atlantise yaknlndan dolay ok yun gler ald bilinm ek
tedir.
D ruid G eleneinin bu blgedeki varl ite bu glere
dayanr. D ruid retisinin tem elleri, stnde yaadklar
topraklara deil, bu topraklara sonradan gelen atalarna
yani A tlantislilere dayanmaktadr.
D ruid G elenei iinde yeralan te Alemle irtibat,
bysel tekniklerin kullanlmas ve benzeri uygulamalar.
Tufan ncesi K ltrlerin etkilerinin grld baka
toplum larda da kendisini gsterm itir. Bu adan O rta
Asyadaki aman Gelenei ile byk benzerlikler gsterir.
D ruid G elenei ve kitapta geen 21 dersde ilenen
konular, Atlantisin kaybolan bilgilerine de k tutm aktadr.
Kitap, oum uzun bildii ve zerinde ok fazla eyler
duyup okuduum uz Kral A rthurun zerinde ok fazla
durm am aktadr. Esas konusu, A rthurun ocukluunda
13

Meriyn ile karlamas ve gen yanda kral olana kadar


geirdii inisiyatik eitim ile ilgilidir.
Bu dnem ^Artlurun krall ve sonraki yaantsndan
ok daha nemli bir sretir. nk A rthurun alm
olduu eitimin meyveleri, krall sresince kendisini
gsterm itir. A rthurun efsanevi krall boyunca yaanan
bar dnem i bunun ak bir gstergesidir.
Ergun Candan

14

ONSOZ
"Masallarn kayna olan lke
hl astral sislerin iinde bulunuyor..."
[W.B. Yeats, rlandal air]
BRTANYA GERE: A rthur lmi (gerek veya kurgu),
Druidlik ve M erlin m istisizm i ile ilgilenenler iin bu kitap,
trnn tek rneidir.
MERLYN'N 21 DERS, Britanya tarihinin esiz bir kesidiyle ilgilenmektedir: 'Efsaneler a', sk sk deinilen,
ancak nadiren, hatta gvenilir tarihi belgelere dayanlarak
asla aratrlm am o glgeli. Karanlk a zamanlaryla...
Bu kitap, bir dizi belirsiz ve dank G aller Halk ykleri
nin yeniden anlatlmas ve aklanmas zerine kuruludur.
Burada geen mitolojik hikayeler, G aller Ulusal Mzesi,
yerli halk, baslm ve sakl (bazlar Galler, ngiltere'de zel
koleksiyonlarda bulunan) nadide m etin ler ve Cardiff,
Oxford, L ondra ve Dublin'deki zel ve niversite ktpha
nelerindeki deiik kaynaklardan toplanm tr. B tn bil
giler, ocuk-kral A rthur'un, Meriyn'in, yani ulu D ruidlerin
sonuncusunun geleneksel gzetm enlii altndaki rak
lyla ilgilidir.
15

"Byc MERLYN'IN GZL 21 DERS"

Yazar, ngiltere'ye yapt birka gezide, (tarihe eilimi


olan eski bir Arthur hayran) Kelt Adalar Topluluu'nda
beklemedii bir eyle karlat. Tarihi 5. Yzylda yaam,
u anda Amerikan A rthur bak asna egemenliini koy
m u olan 'Parlak Zrhb K ra i imajnn yerine, A rthurla
ilgili mekanlar, para para efsanelerle kalat. Ancak
bunlarn hepsi ocuk kralla ilgiliydi. Bu ilgin durum
karsnda akna dnd. B unun sonucu olarak, bu
yabanc hikaye paralarn toplam aya ve biriktirm eye
balad. Ta ki, bu paralar sonunda belirli bir kalp iinde
'kendilerini tekrarlamaya' balayncaya dek... Bu toplama
iinde, srekli olarak ortaya kan y irm i b ir k o a u \ Bunlarn
yansra bu hikayeler, ortak bir k noktasn ve m uhtem e
len tek bir at altnda varolduklar bir zaman iaret
edercesine belirli (kabaca olsa da) bir kronolojik sralamaya
girdiler. Bu yklere m m kn olduunca doru bir tarih
verebilmek iin, GALLER KAYITLARI'na bavurmak gerek
liydi: A rthur'un doum ve lm tarihlerinin M.S 462-516
olarak kaytl olduu eski bir soyaac kt. Buradan
O rta a ak hikayesi yazarlar tarafndan yaratlm
popler efsanevi kiilikle deil, gerek bir tarihi kiilikle ve
ocukluk yllarnda D ruidlikle esiz ve yakndan bir etki
lemeye girm i olan gerek bir adam n glgesiyle urat
mz anlalmaldr. Belki de bu ocuun bylesine etkili
olmasnn, insanlarn onun ve onun dnyas hakknda yaz
maktan ve bunlar hakknda hayal kurm aktan vazgemem e
lerinin nedeni de bu esiz etkileimdir.
Meriynin kiiliine gelince; ismi arkasnda '-lyn' ekiyle
kaydedilmi olan DERSLER'in ardnda srekli olarak bulu
nan kuvvettir. H er kaytta, kesinlikle bir 'saray-bycs'
deil. G l bir m istik figr, bir D ruid. Geleneksel olarak
16

"NSZ"

gen A rthur'u bir karm aa ve deiim dnem inde efsanevi


krallna hazrlam a sorum luluunu zenle yrten, l
mekte olan bir an son ulu pagan savunucusudur. Dikkati
ekecek biim de, DERSLER'in ilk m ekannn Cornwall'da,
'l'intagel'de olduunu gryoruz. A rthur'un uzun sredir
kabul edilen efsanevi doum yerinde. D ruid'in, Adann al
tndaki ok eskiden beri kendi ismini tayan bir maarada
hazrladm bile gryoruz.
Bu da bizi olaylarn son derece nem li olan anlamn
dnm eye zorluyor: Bir ulusal miras olarak D ruidizm e
verilen nem , efsane ve bu n u n geride braklnn neden
leri. Bu fikre bir at kurm ak zere yazar, D ruidizm
hakknda belki de en nl alm ann O rta an sonunda
yeniden b ir araya g etirilm i halinden yararlanm tr:
PHERYLLT KTABI. D aha dorusu Fferyllt Kitaplar'ndan
bir tanesinden. Britanya lem eleri, D ruidizm in kayp
ahaserini yle kaydetmektedir: FERYLLT KTABI, MAELDREW GORCHANI ve ORMAN AALARININ TRKS.
Ancak gerekte son ikisi ilk kitabn iinde yer almaktadr.
Bu da belki balangta ayr kitaplar olduklarn, ancak daha
sonra tek bir balk altnda toplandklarna iarettir.
Pherylltlcrin, Kayp Kta Atlantis'de yaadklar ve
olduka eski bir T anrnm efsanevi rahipleri olduklar
rivayet ediliyordu. Pheryllt m etinlerinde anlatlan efsane de
bunu belirtir: Atlantis "tek bir talihsiz gndz ve gece
iinde" yok olurken, G ne-R ahiplerinden ou Galler'in
Bat kylarna, sklkla D ruidizm in beii olarak
bahsedilen yegane lkeye" srklendiler ve orada son
derece anlayl ve ileri dinlerini yeniden kurdular. Dola
ysyla, bu efsanevi Kardelik, D ruidler iin kendi dinleri
nin kklerini, daha dorusu atalarn tem sil ediyordu. Bu
17

"Byc MERLYN'N GZL 21 DERS"

ayrca D ruidlerin neden SN0WI30NIAya (Yr Wyddfa: Galler'deki en yfksek nokta) o kadar kutsal olarak baktklarn
da aklayabilir. nk Pheryllt Kardelii'nin ana m abe
dinin bu dan eteklerine kurulduu sylenir. Dahas, ger
ekten de tam belirtilen noktada, kkenleri bugnn uz
m anlarn bile artmaya devam eden tatan dairesel, ok
byk bir yapnn kalntlar bulunm aktadr.
PHERYLLTlcr, Britanya'da tarihilerin Megalitik veya
Neolitik (Yeni Ta Devri) olarak adlandrdklar bir ada
yaam olmallar; saysz devasa ta ve toprak yaplarn ina
edilmesiyle karakterize edilen bir ada. M egalitler -ki
bunlarn arasnda hl ayakta duran ve en iyi bilineni Stonehedge'dir. Dierleri ise Silbury Hili, G lastonbury Burnu,
Avebury, New G range, Maes tIowe, Callanish, Brodgar,
Karnak ve saysz bakalardr. Pherylltler Britanya'y, doa
lar barl olan ve gebe ya da basit tarm a dayal bir ha
yat sren, ama kesinlikle devasa ltlerdeki teknik ast
ronomiye bal ta ilerini yapamayacak dzeydeki fazla
gelim em i yerli Britonlarla paylam olmalydlar.
imdi akla gelen ve uzun zam andr arkeologlarn, an
tropologlarn ve tarihilerin akllarn kartran soru ilk in
sanlarn -ki doal kltrden fazla etkilenm em ilerdi- nasl
bylesine ileri yaplan ina etmeyi becerebildikleridir.
Pherylltler zerinde odaklanan imdiki aklamalarn
nda, ilgin bir olaslk ortaya kmaktadr: Belki bundan
tlantis'in bu efsanevi ve eitimli rahipleri sorumluydular.
leri bilgilerinin bazlarn Ta Devri Britanyasnda geli
tirm ek zere getirm i ve halk bu t r antlar ina etm ek
zere rgtlem i olabilirler miydi? Megalitik Yarda (IMY =
0.829 m) olarak bilinen zel bir l birim inin varl, bu
fikri desteklem ektedir. Bu birim, yukarda sralanm olan
her tarih ncesi antn m teahhitleri tarafndan tannm
18

"NSZ"

ve kullanlmtr. Bu da gelimi bir organizasyon sistem ini


iaret eder. Kkenleri bilinmeyen bu 'gizemli ve yetenekli
kardelik' teorisi birok eitimli kii tarafndan dile getiril
mitir. Bu dikkate alnnca, art Pheryllt K itabnda (kken
leri tarihsel olarak kesin olmasa da) bulunan kantlarla, ya
zar bu teorinin dikkate alnmas gereken bir olaslk olarak
deerli olduunu dnm ektedir.
Pherylltlerin . 2000 civarnda G lastonbury Burnu'nda dini bir merkez kurm ann yansra, Oak-Walk ve onun
zirvesine doru kvrlarak ilerleyen Labirenti-Art Tepesindeki, bugn hl masallarda sz edilen talardan
oluan efsanevi "Gne H alkasm da hazrlam olduklar
sylenmektedir. (G rne baklrsa. Kardeliin M sr
llar gibi gensi, piram idim si ekillere kar gl bir il
gisi vard ve bundan dolay tepenin esastaki gensi hat
larndan etkilenm ilerdi. Pherylltlerin buraya Cam .Ada
anlam na gelen V'NYSMATRN adn verdikleri de sylenir.)
Talarla ilgili olarak verilen son bir bilgi paras da; t. 400
civarndaki Aa Sava srasnda, grkemli halkann yerle
bir edildii (kimin tarafndan olduundan bahsedilmiyor)
ve sadece Avalon'da da dahil olmak zere, daha sonra gelen
kuaklar tarafndan 'Tor Ta' olarak anlagelen tek bir tan
braklddr. Bu son M enhir, .S 563'te .'\ziz Colum ba'nn
Avalon'a yapt saldrya kadar ayakta kalmtr. Bu saldr
dan sonra yklm, paralanm ve: Tek gerek Tann'nn
zaferi adm a dikilen yeni manastrn temellerine dklm
tr. (.Azizler ve M ucizeler Kitab ve .Aziz Colum ba'nn
G nl) Bundan sonra Pherylltlerin Galler'deki Snowdon Da'nn eteklerindeki sra kulelerine ekildikleri,
ardndan da D ruidlerin: Bilgelik mealesini tm lkede
yakm aya devan ettikleri sylenir. [n g iliz D r u id M ito
lo jisi v e A yinleri, P a p a z E. D a v ie s]
19